« پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ایدانلود پایان نامه ارشد: «بررسی عوامل فرهنگی _ اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس در سال 1393» »

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….3 1-2 اهداف………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3 توت فرنگی…………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3-1 تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-3-2 گیاهشناسی……………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-3-3 ارقام………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-3-4 اهمیت اقتصادی و وضعیت تولید توت فرنگی در جهان و ایران……………………………………………… 7

1-4 عوامل موثر بر دوام و کیفیت توت فرنگی در پس از برداشت……………………………………………………..8

1-4-1 عوامل موثر دوره پرورش………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-1-1 نور…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-1-2 دما……………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-4-1-3 رطوبت نسبی………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-1-4 آبیاری………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4-1-5 تغذیه…………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-2 عوامل موثر دوره برداشت……………………………………………………………………………………………….. 10

1-4-2-1 مرحله برداشت…………………………………………………………………………………………………………… 10

1-4-2-2 زمان برداشت……………………………………………………………………………………………………………….10

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

1-4-2-3 بسته بندی و انتقال……………………………………………………………………………………………………… 10

1-4-3 عوامل موثر دوره پس از برداشت……………………………………………………………………………………….11

1-4-3-1 سایه دهی ……………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-4-3-2 درجه بندی………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-4-3-3 خنک سازی اولیه……………………………………………………………………………………………………….. 11

1-5 سالسیلیک اسید …………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-5-1 اثر اسیدسالیسیلیک بر تولید اتیلن در گیاهان و محصولات برداشت شده…………………………………..12

1-5-2 اثر اسید سالیسیلیک بر دیگر هورمون‌ها………………………………………………………………………………..12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

فصل سوم: فرایند پژوهش

3-1 مواد گیاهی و محل انجام آزمایش ………………………………………………………………………………………… 21

3-2 محلول های شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………….21

3-3 تیمارها………………………………………………………………………………………………………………………………..21

3-4 طرح آزمایشی…………………………………………………………………………………………………………………..   21

3-5 صفات مورد ارزیابی………………………………………………………………………………………………………….   22

3-5-1 طول عمر پس از برداشت………………………………………………………………………………………………… 22

3-5-2 وزن تر………………………………………………………………………………………………………………………..   22

3-5-3 وزن خشک……………………………………………………………………………………………………………………..22

3-5-4 محتوای آب نسبی……………………………………………………………………………………………………….    22

3-5-5 نشت یونی غشاء سلول…………………………………………………………………………………………………… 22

3-5-6 آنتوسیانین…………………………………………………………………………………………………………………….. 23

3-5-7 ویتامین ث……………………………………………………………………………………………………………………. 23

3-5-8 کربوهیدرات………………………………………………………………………………………………………………….. 24

3-5-9 pH ……………………………………………………………………………………………………………………………….25

3-5-10 اسیدیته کل………………………………………………………………………………………………………………….. 25

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 نتایج مربوط به صفات مورد ارزیابی……………………………………………………………………………………… 28

4-1-1 طول عمر پس از برداشت……………………………………………………………………………………………..   28

4-1-2 وزن تر…………………………………………………………………………………………………………………………. 29

4-1-3 وزن خشک……………………………………………………………………………………………………………………..30

4-1-4 محتوای آب نسبی…………………………………………………………………………………………………………. 31

4-1-5 نشت یونی غشاء سلول…………………………………………………………………………………………………….32

4-1-6 آنتوسیانین……………………………………………………………………………………………………………………   33

4-1-7 ویتامین ث……………………………………………………………………………………………………………………. 44

4-1-8 کربوهیدرات………………………………………………………………………………………………………………….. 35

4-1-9 pH……………………………………………………………………………………………………………………………… 36

4-1-10 اسیدیته کل………………………………………………………………………………………………………………….. 37

4-2 همبستگی بین صفات ارزیابی شده………………………………………………………………………………………. 39

فصل پنجم: نتیجه گیری

بحث و تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………………   41

نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………………..   45

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….   47

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………. 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان جداول                                                                               صفحه

3- 1 علائم اختصاری تیمارها……………………………………………………………………………………………………… 21 4- 1 تجزیه واریانس ……………………………………………………………………………………………………………….. 27

4- 2 همبستگی صفات ارزیابی شده …………………………………………………………………………………………… 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان نمودارها                                                                                            صفحه

4- 1 تغییرات عمر ماندگاری………………………………………………………………………………………………………. 28

4-2 تغییرات وزن تر……………………………………………………………………………………………………………………29

4- 3 تغییرات وزن خشک…………………………………………………………………………………………………………   30

4-4 تغییرات محتوای آب نسبی …………………………………………………………………………………………………..31

4-5 تغییرات نشت یونی سلول …………………………………………………………………………………………………….32

4-6 تغییرات آنتوسیانین……………………………………………………………………………………………………………….33

4-7 تغییرات ویتامین ث…………………………………………………………………………………………………………….. 34

4-8 تغییرات کربوهیدرات………………………………………………………………………………………………………….. 35

4-9 تغییرات pH ……………………………………………………………………………………………………………………..36

4-10 تغییرات اسیدیته کل………………………………………………………………………………………………………….. 37

 

 


چکیده:

به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر روی عمر ماندگاری پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا، آزمایشی در قالب آزمایش فاکتوریل و بر پایه ی طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 15 تکرار به مرحله ی اجرا درآمد. در این آزمایش اسید سالیسیلیک در چهار سطح 0، 5، 10 و 15 میلی مولار در 2 مرحله به فاصله ی 10 روز (مرحله ی اول 10 روز پیش از برداشت و مرحله ی دوم در روز برداشت) محلول پاشی شد و صفات کمی و کیفی میوه توت فرنگی از جمله ویتامین ث، میزان کربوهیدرات، اسیدیته آب میوه و غیره مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین طول عمر در تیمار محلول پاشی در پیش از برداشت مربوط به سالسیلیک اسید 15 میلی مولار با 0/16 روز و کمترین طول عمر با 0/10 روز در تیمار شاهد می باشد. همچنین وزن تر، وزن خشک، آنتوسیانین، کربوهیدرات و ویتامین ث میوه توت فرنگی رقم کاماروسا با کاربرد سطوح مختلف سالسیلیک اسید در پیش از برداشت نسبت به شاهد افزایش یافت و اسیدیته کل، نشت یونی غشاء سلول، pH میوه توت فرنگی رقم کاماروسا با کاربرد سطوح مختلف سالسیلیک اسید در پیش از برداشت نسبت به شاهد کاهش نشان داد.

واژه های کلیدی: پیش از برداشت، توت فرنگی، سالسیلیک اسید، عمر پس از برداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 4 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

شهریور 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
جستجو