1-2 مقدمه 15

2-2 چالش‌های کشاورزی نوین 15

3-2 تاریخچه مصرف کود 18

4-2 تاریخچه مصرف سم 20

5-2 کشاورزی پایدار 21

1-5-2 کشاورزی ارگانیک 24

2-5-2 کشاورزی دقیق 25

3-5-2 کشاورزی پایدار کم نهاده 26

6-2 راه‌های استفاده‌ی بهینه از نهاده‌های شیمیایی 27

7-2 مدیریت کاربرد کودهای شیمیایی برای جلوگیری از آلودگی آب‌های آشامیدنی از نظر آژانس حفاظت محیط‌زیست ((EPA 28

8-2 مضرات استفاده از نهاده‌های شیمیایی 32

1-8-2 تأثیر نهاده‌های شیمیایی بر محیط ‌زیست 32

2-8-2 تأثیر نهاده‌های شیمیایی به سلامتی انسان 33

3-8-2 تأثیر نهاده‌های شیمیایی بر اقتصاد 34

9-2 علل استفاده از نهاده‌های شیمیاییس 36

10-2 دلیل استفاده از تئوری‌ رفتار برنامه‌ریزی شده 40

11-2 پیش بینی رفتار: تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده 45

12-2 عوامل درونی مؤثر بر تمایل رفتاری و رفتار کشاورزان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 49

1-12-2 نگرش 49

2-12-2 هنجارهای ذهنی 50

3-12-2 کنترل رفتار درک شده 52

4-12-2 نیت 53

5-12-2 هنجارهای اخلاقی 54

6-12-2 مفهوم خود 54

7-12-2 دانش 55

8-12-2 ویژگی‌های فردی، حرفه‌ای و اقتصادی 57

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

1-3 مقدمه 69

2-3 روش تحقیق 69

3-3 جامعه و نمونه آماری 69

4-3 معرفی منطقه مورد مطالعه 70

5-3 فرضیه‌های پژوهش 71

6-3 متغیرهای مطالعه 72

1-6-3 متغیرهای وابسته 72

2-6-3 متغیرهای مستقل 72

7-3 تعریف مفهومی و کارکردی برخی متغیرها 75

1-7-3 دانش نسبت به مصرف کودها و سموم شیمیایی 75

2-7-3 نگرش کشاورزان نسبت به کاربرد سم و کود شیمیایی 75

3-7-3 تمایل رفتاری کشاورزان در خصوص کاربرد سم و کود شیمیایی 76

4-7-3 هنجار ذهنی کشاورزان نسبت به کاربرد سم و کود شیمیایی 76

5-7-3 کنترل رفتار درک شده کشاورز نسبت به کاربرد سم و کود شیمیایی 77

6-7-3 هنجار اخلاقی نسبت به کاربرد سم و کود شیمیایی 78

7-7-3 مفهوم خود نسبت به کاربرد سم و کود شیمیایی 78

8-3 ابزار جمع‌آوری داده ها 79

9-3 روایی (صوری) ابزار اندازه‌گیری پژوهش 80

10-3 قابلیت اعتماد (پایایی) پژوهش 80

11-3 تجزیه و تحلیل آماری 81

فصل چهارم: بحث و نتایج

1-4 مقدمه 85

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-4 آمار توصیفی 85

1-2-4 سن پاسخگویان 85

2-2-4 محل سکونت پاسخگویان 86

3-2-4 تعداد اعضای خانوار پاسخگویان 86

4-2-4 میزان کل اراضی پاسخگویان 87

5-2-4 میزان اراضی تحت کشت ذرت پاسخگویان 87

6-2-4 تعداد قطعات زمین پاسخگویان 88

7-2-4 سابقه فعالیت کشاورزی پاسخگویان 88

8-2-4 سابقه کشت ذرت پاسخگویان 89

9-2-4 میزان سواد پاسخگویان 89

10-2-4 فاصله تا شهر پاسخگویان 90

11-2-4 فاصله تا محل خرید سم پاسخگویان 90

12-2-4 فاصله تا مرکز خدمات پاسخگویان 91

13-2-4 نوع مالکیت پاسخگویان 91

14-2-4 مقدار هزینه کرد جهت خرید سموم شیمیایی توسط پاسخگویان 92

15-2-4 مقدار هزینه کرد جهت خرید کودهای شیمیایی توسط پاسخگویان 92

16-2-4 درآمد کلی پاسخگویان 93

17-2-4 تعداد دفعات سم‌پاشی توسط پاسخگویان 93

18-2-4 میزان مصرف سم در هکتار توسط پاسخگویان 94

19-2-4 تعداد سم مصرفی توسط پاسخگویان 94

20-2-4 تعداد دفعات کودپاشی توسط پاسخگویان 95

21-2-4 میزان مصرف کود در هکتار توسط پاسخگویان 95

22-2-4 انواع کود مصرفی توسط پاسخگویان 96

23-2-4 نگرش پاسخگویان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 96

24-2-4 هنجار ذهنی پاسخگویان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 97

25-2-4 تمایل پاسخگویان به استفاده از سموم و کودهای شیمیایی 98

26-2-4 کنترل رفتار درک شده پاسخگویان در خصوص استفاده از سموم و کودهای شیمیایی 98

27-2-4 هنجار اخلاقی پاسخگویان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 99

28-2-4 مفهوم خود پاسخگویان نسبت به کاربرد سموم و کودهای شیمیایی 100

29-2-4 دانش پاسخگویان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 100

3-4 آمار استنباطی 102

1-3-4 آزمون‌های همبستگی 102

1-1-3-4 ارتباط متغیرهای چارچوب نظری (هنجار ذهنی، کنترل رفتار درک شده، هنجار اخلاقی، مفهوم خود، نگرش و دانش) با تمایل رفتاری نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 102

2-1-3-4 ارتباط متغیرهای چارچوب (تمایل رفتاری، نگرش, هنجار ذهنی، کنترل رفتار درک شده، هنجار اخلاقی، مفهوم خود، و دانش) با رفتار کاربرد سموم شیمیایی 103

3-1-3-4 رابطه بین ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 104

4-1-3-4 ارتباط متغیرهای چارچوب نظری (تمایل رفتاری، نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری، هنجار اخلاقی، مفهوم خود و دانش) با رفتار کاربرد کودهای شیمیایی 113

5-1-3-4 ارتباط متغیرهای چارچوب نظری با تمایل رفتاری نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی 113

6-1-3-4 رابطه بین ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی 115

2-3-4 آزمون‌های مقایسه‌ای 121

1-2-3-4 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 121

2-2-3-4 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش درمورد کاربرد سموم شیمیایی بر حسب محل سکونت 122

3-2-3-4 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش درمورد کاربرد کودهای شیمیایی بر حسب محل سکونت 124

4-2-3-4 مقایسه میانگین تمایل رفتاری و رفتار نسبت به کاربرد سموم شیمیایی بر اساس سطح تحصیلات 126

5-2-3-4 مقایسه میانگین تمایل رفتاری و رفتار نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی بر اساس سطح تحصیلات 127

6-2-3-4 مقایسه میانگین تمایل رفتاری و رفتار نسبت به سموم شیمیایی بر اساس نوع مالکیت زمین 128

7-2-3-4 مقایسه میانگین تمایل رفتاری و رفتار نسبت به کودهای شیمیایی بر اساس نوع مالکیت زمین 129

4-4 آزمون‌های رگرسیون 130

1-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 130

2-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر رفتار کاربرد سموم شیمیایی 134

3-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری نسبت به استفاده از کودهای شیمیایی 135

4-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر رفتار کاربرد کودهای شیمیایی 138

5-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 141

6-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر هنجار اخلاقی کشاورزان نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 142

7-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی 142

8-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر هنجار اخلاقی کشاورزان نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی 143

فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادها

1-5 مقدمه 149

2-5 نتایج پژوهش 149

1-2-5 آمار توصیفی 149

2-2-5 آمار استنباطی 151

1-2-2-5 بحث و نتیجه‌گیری از فرضیه‌های پژوهش 151

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………159

فهرست جداول

عنوان                                      صفحه

جدول 1-3 متغیرهای پژوهش و مقیاس آن‌ها 74

جدول 3-2 ضریب آلفای کرونباخ برای گویه‌های مورد بررسی در پرسشنامه تحقیق 81

جدول 1-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن 86

جدول 2-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس محل سکونت 86

جدول 3-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تعداد اعضای خانوار 87

جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان کل اراضی 87

جدول 5-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس اراضی تحت کشت ذرت 88

جدول 6-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تعداد قطعات زمین 88

جدول 7-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه فعالیت کشاورزی 89

جدول 8-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه کشت ذرت 89

جدول 9-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان سواد 90

جدول 10-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس فاصله محل زندگی تا شهر 90

جدول 11-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس فاصله تا محل خرید سم 91

جدول 12-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس فاصله تا مرکز خدمات 91

جدول 13-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوع مالکیت 92

جدول 14-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مقدار هزینه کرد جهت خرید سموم (بر حسب هزار تومان) 92

جدول 16-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان درآمد کلی (بر حسب هزار تومان) 93

جدول 17-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس دفعات سمپاشی 94

جدول 18-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان مصرف سم در هکتار 94

جدول 19-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تعداد سم مصرفی 95

جدول 20-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس دفعات کودپاشی 95

جدول 21-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان مصرف کود در هکتار 96

جدول 22-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس انواع کود مصرفی 96

جدول 23-4 نگرش پاسخگویان نسبت به مصرف سم و کود شیمیایی 97

جدول 24-4 هنجار ذهنی پاسخگویان نسبت به مصرف سم و کود 98

جدول 25-4 تمایل پاسخگویان به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 98

جدول 26-4 کنترل رفتاری پاسخگویان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 99

جدول 27-4 هنجار اخلاقی پاسخگویان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 100

جدول 28-4 مفهوم خود پاسخگویان نسبت به سموم و کودهای شیمیایی 100

جدول 29-4 دانش پاسخگویان نسبت به کاربرد سموم و کودهای شیمیایی 101

جدول 30-4 آزمون همبستگی بین متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده نسبت به مصرف سموم شیمیایی 104

جدول 4-31 درجه همبستگی ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده نسبت به مصرف سموم شیمیایی 110

جدول 4-32 درجه همبستگی ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیرهای دانش و رفتار نسبت به مصرف سموم شیمیایی 112

جدول 4-33 آزمون همبستگی بین متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده نسبت به مصرف کودهای شیمیایی 115

جدول 4-35 درجه همبستگی ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی 118

جدول 4-36 میزان همبستگی ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیرهای دانش و رفتار نسبت به مصرف کودهای شیمیایی 120

جدول 4-37 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش نسبت به مصرف کود و سم شیمیایی با استفاده از t وابسته 122

جدول 4-38 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش نسبت به کاربرد سموم شیمیایی بر حسب محل سکونت 124

جدول 4-39 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش نسبت به مصرف کودهای شیمیایی بر حسب محل سکونت با استفاده از t مستقل 126

جدول 4-40 مقایسه میانگین تمایل رفتاری و رفتار نسبت به کاربرد سموم شیمیایی بر اساس سطح تحصیلات 127

جدول 4-41 مقایسه میانگین تمایل رفتاری و رفتار نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی بر اساس سطح تحصیلات 128

جدول 4-42 مقایسه میانگین تمایل رفتاری و رفتار نسبت به کاربرد سموم شیمیایی بر اساس نوع مالکیت 129

جدول 4-43 مقایسه میانگین تمایل رفتاری نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی بر اساس نوع مالکیت 130

جدول 4-44 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 133

جدول 4-45 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر رفتار کاربرد سموم شیمیایی 135

جدول 46-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری نسبت به کاربرد کود شیمیایی 138

جدول 4-47 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر رفتار کاربرد کودهای شیمیایی 141

جدول 4-48 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر نگرش نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 142

جدول 4-49 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر هنجار اخلاقی نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 142

جدول 4-50 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر نگرش نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی 143

جدول 4-51 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر هنجار اخلاقی نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی 143

 

فهرست اشکال

عنوان                                      صفحه

شکل2-2 تئوری کنش علّی 42

شکل 2-3 تئوری رفتار برنامه ریزی شده 45

شکل 4-2 چارچوب نظری پژوهش 65

شکل 1-3 موقعیت شهرستان بهبهان در خوزستان 71

شکل 4-1 144

شکل 4-2 145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...