« دانلود پایان نامه : بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنجدانلود پایان نامه : سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید در صحن کارخانه با استفاده از همکاری عامل های هوشمند برای حصول به سفارشی سازی »

نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 240 نفر بود كه تعداد 40 نفر به دلیل نقص در تكمیل مقیاس ها كنار گذاشته شدند و نمونه نهایی به 200 نفر، شامل 200 دختر نوجوان 15 تا 18 ساله شهر تهران تقلیل پیدا كردند.ابزارهایی كه در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از پرسش نامه كمرویی،پرسش نامه اضطراب بك،پرسش نامه افسردگی بك،پرسش نامه عملكرد خانواده،پرسش نامه دموگرافیك. با توجه به ماهیت متغیر ها و طرح پژوهش از مدل های همبستگی و تحلیل رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها: جهت بررسی فرضیه‌ها و سوال‌های پژوهش، از شاخص‌های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و آزمونT مستقل استفاده گردید نتایج  حاکی از آن است که کمرویی با اضطراب و افسردگی همبستگی مثبت معنادار و با زیرمقیاس ها و نمره کل عملکرد خانواده رابطه معکوس معنادار دارد. اضطراب و افسردگی نیز با زیرمقیاس ها و نمره کل عملکرد خانواده همبستگی منفی معنادار دارند . برای تعیین سهم عملکرد خانواده در تبیین واریانس کمرویی دانش آموزان از تحلیل رگرسیون چندمتغیری گام به گام استفاده گردید .نمره كل عملکرد خانواده به تنهایی 35% از واریانس کمرویی را تبیین می‌كند، آزمون آماریF برای معنی‌داری ضریب همبستگی برابر با 8/104 است كه در سطح 001/0 معنی‌دار است. نمره كل عملکرد خانواده و نقش ها با هم 41% از واریانس کمرویی را پیش‌بینی می‌كنند، آزمون آماریF برای معنی‌داری ضریب همبستگی برابر با 5/69 است كه در سطح 001/0 معنی‌دار است. به این ترتیب با كم كردن سهم خالص نمره كل عملکرد خانواده در تبیین کمرویی مشخص می‌شود كه زیرمقیاس نقش ها 6 درصد از واریانس كمرویی را تبیین می‌كند. کمرویی می‌تواند 25 درصد از واریانس اضطراب و 31 درصد از واریانس افسردگی را پیش‌بینی نماید.

نتیجه گیری:براساس نتایج به دست آمده عملكرد ضعیف خانواده با كمرویی نوجوانان رابطه مستقیم دارد. بین میزان كمرویی واضطراب رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین بین میزان كمرویی و افسردگی رابطه مستقیم وجود دارد.

كلید واژه ها:كمرویی،افسردگی،اضطراب،عملكرد خانواده،ویژگی های روانشناختی.

 

فهرست مطالب

فصل اول:گستره مساله مورد بررسی

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1-2-بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3-سوال های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-4-ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5-اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-6-فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….8

1-7-تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………8

 

فصل دوم: مرروی بر یافته های نظری و پژوهشی در قلمرو مساله مورد بررسی

2-1-خانواده و تعاملات آن…………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2-موقعیت های ایجاد كننده آسیب نوجوانان…………………………………………………………………………………14

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید  

2-2-1-دوره وجوانی…………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3-كمرویی………………………………………………………………………………………………………………………………………18

2-3-1-تعریف كمرویی……………………………………………………………………………………………………………………….18

2-3-2-شیوع كمرویی…………………………………………………………………………………………………………………………25

2-3-3-پیامدهای‌كمرویی……………………………………………………………………………………………………………………26

2-3-4-پیوستار كمرویی……………………………………………………………………………………………………………………..28

2-3-5-علل كمرویی……………………………………………………………………………………………………………………………30

2-3-6-نظریه های كمرویی……………………………………………………………………………………………………………….34

2-3-6-1-نظریه روان تحلیل گری…………………………………………………………………………………………………….34

2-3-6-2-نظریه اریكسون………………………………………………………………………………………………………………….34

2-3-6-3-نظریه اسنادی زیمباردو…………………………………………………………………………………………………….34

2-3-6-4-نظریه شناختی آرنولد باس……………………………………………………………………………………………….35

2-3-7-كمرویی و ویژگی های روانشناختی…………………………………………………………………………………….35

2-3-8-ارتباط خانواده با ویژگی های روانشناختی…………………………………………………………………………..37

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..47

3-2-جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………47

3-3-گروه نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………47

3-4-روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….47

3-5-ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………. …………………………………………….47

3-5-1-پرسش نامه اطلاعات دموگرافیك…………………………………………………………………………………………..48

3-5-2- پرسشنامه سنجش خانواده مک مستر…. …………………………………………………………………………….48

3-5-3–پرسش نامه کمرویی…………………………………………………………………………………………………………….49

3-5-4-پرسش نامه اضطراب بک……………………………………………………………………………………………………….50

3-5-5-پرسشنامه افسردگی بك…………………………………………………………………………………………………………50

3-6-روش‌اجرای آزمون ها…………………………………………………………………………………………………………………..52

3-7-شیوه‌تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………52

فصل چهارم:یافته های پژوهش

4-1-یافته‌های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..55

4-2-یافته‌های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………..62

3-4-یافته­های انبی………………………………………………………………………………………………………………………………65

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1-بحث‌درچهارچوب‌قرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………68

5-2-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

5-3-محدودیتها…………………………………………………………………………………………………………………………………..71

5-5-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………71

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………72

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………73

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82

مقدمه:

خانواده به عنوان نهادی که زمینه و بستر آموزش و رشد روانی- اجتماعی فرزندان را فراهم می سازد؛ نقش بسزایی در وضعیت روانی فرزندان دارد و از اعضایی تشکیل شده که به گونه ای پویا و مرتبط، به یکدیگر وابسته اند و به همین دلیل نیز رفتارشان به صورت کاملا مجزا از کل نظام خانواده قابل بررسی نیست( لطفی کاشانی و وزیری، 1383).

از طرفی والدین به عنوان قویترین عامل اثرگذار بر الگوهای تعاملی خانواده به شمار می آیند. آنها با ایجاد روابط عاطفی سالم و سازنده، ابراز محبت و پذیرش تعاملات صحیح و شیوه های برخورد مناسب می توانند بهترین و مؤثرترین شیوه اجتماعی شدن و مبنای یک تربیت صحیح را فراهم آورند (طهماسیان، 1375).

عملكرد خانواده به عنوان واحد اجتماعی، نقش انكارناپذیری در برقراری نحوه تعاملات و واكنش های اجتماعی داشته و عملكرد سالم و سازنده ضامن سلامت اجتماعی است. در چنین محیطی كودك به سلامت روان و شخصیت با ثبات دست یافته و كمتر دچار آسیب پذیری می شود. در واقع فرد تحت تاثیر روابط سالم حاكم بر خانه ارتباط پذیری با جامعه را یاد می گیرد.

برعكس هرچه خانواده دارای عملكرد بد و آشفته باشد به همان نسبت سلامت آن جامعه بیشتر تهدید می شود و كودك در آن محیط دچار تزلزل شخصیت و سوءتحریفات می شود. زیرا اختلال در عملكرد خانواده نشانه اختلال در منظومه خانواده است كه كودك را به سمت آسیب پذیری سوق می دهد (متچیندا[1]، 1999).  این كودكان كه آسیب پذیرند و در معرض عوامل خطرزای گوناگونی قرار دارند و در جامعه دچار مشكلات فراوانی می گردند.

رویكردهای مختلف خانواده روی اثر پویایی خانواده ها، الگوهای تعاملی و عملكرد سازگاری فردی اعضای خانواده تاكید دارند (بیورز[2]، هامیسون[3]،1990؛ نقل از سالیوان،كنتسون،2000). همچنین محققین بیان داشته اند كه عملكرد ضعیف خانواده، بیان كننده گسترش آسیب های روانی در كودكان و نوجوانان اند (كومبرینگ[4] و گراهام[5]، 1994؛ جاكوپ[6]، 1998، پاپرو[7]،2000؛ نقل از سالیوان و كنتسون،2000).

باید توجه داشت كه رابطه نوجوان با محیط یك رابطه یك طرفه نیست كه تنها از محیط تاثیر بپذیرد، بلكه او نیز بر حسب شرایط بر محیط خود تاثیر می گذارد. امروزه با طیف وسیعی از اختلالات و ناهنجاری های رفتاری در دوره رشد از جمله اضطراب،افسردگی و كمرویی[8] مواجه هستیم كه از معیارهای تعریف شده رفتار بهنجار خارج بوده و قابلیت فرد برای برقراری سازگاری با محیط را به پایین ترین سطح تنزل می دهد.

برخی از این رفتارها مخصوص شرایط دوره های رشدی فرد بوده كه پس از گذر از آن دوره، وضعیت فرد دگرگون شده و الگو های رفتاری در قالب هنجارهای تعریف شده، شكل


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

تیر 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
جستجو