« پایان نامه ارشد:تاثیر استفاده از نانو کود آهن و تنظیم کنندههای رشد گیاهی در محیط کشت MS بر روی گیاه ارکید رقم Orchids catasetumدانلود پایان نامه ارشد:بررسی میزان تأثیر اردوهای تربیتی – آموزشی »

مشتریان بیمه نامه شخص ثالث و بیمه نامه بدنه اتومبیل شرکت بیمه پارسیان استان قزوین در بازه زمانی 1/1/92 تا 20/2/92 تشکیل می دهد که با توجه به اطلاعات دریافتی از شرکت بیمه پارسیان استان قزوین در تاریخ 20/4 /92 حجم جامعه آماری  مورد مطالعه 1202 نفر در نظر گرفته شده است که با توجه به اینکه حجم جامعه آماری  زیاد است و امکان تمام شماری وجود ندارد لذا با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه مورد نظر 292 نفر انتخاب گردید. در پژوهش حاضر ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که برای آزمون  فرضیات پژوهش از رگرسیون تک متغیره استفاده شده است.

نتایج حاصل  نیز نشان داد که وفاداری، کیفیت ادراک شده، آگاهی و تداعی برند بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و مستقیمی دارد.

واژگان کلیدی : وفاداری، کیفیت ادراک شده، آگاهی، تداعی ،ارزش ویژه برند، بیمه پارسیان

فهرست مطالب

عنوان                                  صفحه

فصـــل اول 1

1-1.مقدمه 2

1-2. تشریح و بیان مسئله 3

1-3.اهمیت موضوع و ضرورت  انجام تحقیق 4

1-4.سوالات تحقیق 5

1-5. اهداف تحقیق 5

1-6.فرضیات تحقیق 5

1-7.تعاریف مفهومی 6

1-7-1.ارزش ویژه نام و نشان تجاری 6

1-7-2.کیفیت ادارک شده 6

1-7-3.وفاداری به نام و نشان تجاری 7

1-7-4.آگاهی از نام و نشان تجاری 7

1-7-5.تداعی نام و نشان تجاری 8

1-8.تعاریف عملیاتی 8

1-8-1.کیفیت ادراک شده 8

1-8-2.وفاداری 8

1-8-3.آگاهی 8

1-8-4.تداعی 9

1-8-5.ارزش ویژه برند 9

2-1.مقدمه 11

2-2.تاریخچه نام و نشان تجاری 12

2-3.تعاریف مختلف نام تجاری و نام گذاری تجاری 14

2-3-1.ولز، برنت و موریاتی (1995) 14

2-3-2.کاتلر (2000) 15

2-3-3.پیکتن و برودریک (2001) 15

2-4.اهمیت و مزایای نام تجاری 15

2-5.ارزش نام و نشان تجاری 17

2-6.مفهوم ارزش ویژه برند 18

2-7.انتخاب نام و نشان تجاری 20

2-8.مدل ها و نظریه هایی پیرامون نام تجاری 22

2-8-1.افلاطون ونگرش عمقی به اشیا 22

2-8-2.هیوم و محدودیت های عقل 22

2-8-3.کانت و رویکرد متعادل 23

2-8-4.نیچه و خلق ارزش ها 23

2-8-5.آکر (ارزش ویژه نام تجاری) 24

2-8-6.کلر (ارزش ویژه نام تجاری بر مبنای مشتری) 24

2-8-7. نظریه مصرف تظاهری 25

2-8-8.مدل اِکوای ترند 26

2-8-9.مدل بی.اِی . وی 26

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-9.استراتژی های مربوط به نام و نشان تجاری 27

2-9-1. گسترش دامنه محصول 28

2-9-2. گسترش دادن دامنه نام و نشان تجاری 28

2-9-3. نام و نشان چندگانه تجاری 29

2-9-4. نام ها  و نشان ها تجاری جدید 30

2-10.سنجش اندازه های نام تجاری 30

2-11.تمرکز فکری و نام تجاری 31

2-12.اندازه های متمرکز بر نام تجاری 32

2-13.ساختن نام تجاری 33

2-14.قدرت نام های تجاری تخصصی 34

2-15.تبدیل نام های تجاری به نمادها 34

2-16.وجوه افتراق علامت تجاری و اسم تجاری 36

2-16-1. مرجع ثبت 36

2-16-2.مدت اعتبار 37

2-16-3. تعداد اختیار علامت یا نام تجاری 37

2-16-4. ثبت بین المللی 38

2-16-5. انتقال حقوق 38

2-16-6. الزامی یا اختیاری بودن ثبت 38

2-16-7. جواز استفاده از کلمات و اعداد 39

2-16-8. طبقه بندی کالاها و خدمات 39

2-17.وجوه اشتراک علامت تجاری و اسم تجاری 39

2-17-1. حق استفاده انحصاری 39

2-17-2. حق تعقیب کیفری 40

2-17-3. ممنوعیت استفاده از الفاظ بیگانه 40

2-17-4. انتخاب علامت و اسم تجاری واحد 40

2-18.چالش های فراوری مدیریت نام و نشان تجاری 40

2-19.بیست و دو قانون ثابت برای تثبیت نام تجاری 41

2-20.توسعه از طریق نام های تجاری متعدد 43

2-21.عوامل موثر بر وفاداری به نشان تجاری 43

2-21-1. رضایت 44

2-21-2. تبلیغات 45

2-21-3. قیمت 46

2-21-4. در دسترس بودن 46

2-21-5. تبلیغات توصیه ای 47

2-21-6. بسته بندی 48

2-22.وفاداری به مارک 48

2-22-1. رویکردهای رفتاری نسبت به وفاداری به مارک 49

2-22-2. رویکردهای نگرشی وفاداری به مارک 50

2-23.شناسایی مصرف کنندگان وفادار به مارک 51

2-24. چارچوب نظری و مدل پژوهش 52

2-25.واکاوی ادبیات پژوهشی 53

2-25-1. واکاوی ادبیات پژوهشی در جهان 53

2-25-2.واکاوی ادبیات پژوهشی در ایران 55

2-26.بیمه پارسیان 60

فصــل سوم 62

3-1 مقدمه 63

3-2.روش تحقیق 63

3-3جامعه آماری 64

3-4. نمونه آماری 65

3-5 .ابزار گردآوری داده ها 66

3-6. متغیر های پژوهش و نحوه اندازه گیری آنها 67

3- 7. اعتبار ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) 68

3-7-1 .روایی پرسشنامه 68

3-7-2.پایایی پرسشنامه 69

3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها( روش آماری ) 70

3-9.قلمرو تحقیق 71

3-9-1.قلمرو موضوعی 71

3-9-2.قلمرو زمانی 71

قلمرو زمانی پژوهش محدود به نیمه دوم سال 1391 و نیمه اول سال 1392 می باشد. 71

3-9-3. قلمرو مکانی 71

4-1.مقدمه 73

4-2.اطلاعات جمعیت شناختی 74

4-2-1.جنسیت پاسخگویان 74

4-2-2. وضعیت تاهل پاسخگویان 75

4-2-3.سن 76

4-2-4.سطح تحصیلات 78

4-2-5.سطح درآمد 79

4-2-6. بیمه نامه دریافتی 80

4-3.آزمون  فرضیات پژوهش 82

4-3-1.آزمون   کولموگروف – اسمیرنوف 82

4-3-2. آزمون   استقلال خطاها 83

4-4. آزمون   فرضیات پژوهش 84

4-4-1. فرضیه اول 84

4-4-2. فرضیه دوم 85

4-4-3. فرضیه سوم 87

4-4-4. فرضیه چهارم 88

5-1.مقدمه 93

5-2.خلاصه فرآیند تحقیق 94

5-3.نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش 94

5-3-1.فرضیات پژوهش 94

5-4.جمع بندی و نتیجه گیری 97

5-5.پیشنهادات تحقیق 97

5-5-1.پیشنهادات کاربردی 97

5-5-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 99

5-6. محدودیت های پژوهش 99

منابع فارسی 100

منابع انگلیسی 103

منابع اینترنتی 104

مقدمه

در دنیای امروز که بازارهای آن سرشار از محصولاتی است که از لحاظ فیزیکی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند، خلق شخصیت مناسب با عنوان نام تجاری، تمایز چشمگیری را در میان محصولات و خدمات ایجاد می کند. یک نام تجاری، نامی است که دارایی شرکت محسوب می شود. نام تجاری قوی به دارایی محصول همراه با نیازهای مشتری مربوط می


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 4 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

شهریور 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
جستجو