« دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و مقایسه برخی مهارتهای روانی تیر اندازان نخبه و غیر نخبهدانلود پایان نامه ارشد:ارایه مدلی جدید برای مساله مکان‌یابی-تخصیص پیوسته فازی »

اهمیت و ضرورت ……………………………………………………………………………………………………………………11

هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..13

سئوالات اساسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………14

فصل دوم

تعاریف و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………….16

ادبیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….16

تعادل از نگاه سیاسی…………………………………………………………………………………………………….21

تعادل از نگاه اجتماعی دینی ………………………………………………………………………………………..22

تعادل فرهنگی در جامعه………………………………………………………………………………………………23

تحقیقات پیشین (داخلی و خارجی) ……………………………………………………………………………..27

چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………………….33

برخی نظریات مطرح ………………………………………………………………………………………………………………..34

نتیجه نظریات و ارتباط با موضوع…………………………………………………………………………………………….54

عوامل متعادل کننده جامعه …………………………………………………………………………………………………..54

سطح خرد………………………………………………………………………………………………………54

سطح کلان…………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم

روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………..62

ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………….64

متعیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………66

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….67

جامعه نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………….69

روش تحلیل عاملی…………………………………………………………………………………………………………………69

ارائه مدلهای  نظری و تولید یک مدل بهینه ……………………………………………………………………….71

فصل چهارم

یافته ها …………………………………………………………………………………………………………………………………75

تحلیل توصیفی داده ها   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید ………………………………………………………………………………………………………….86

آثار بهم ریختگی تعادل اجتماعی…………………………………………………………………………….86

شاخص های عدم تعادل…………………………………………………………………………………………..87

تحلیل استنباطی داده ها ……………………………………………………………………………………………………88

تحلیل نرم افزاری و آماری داده ها………………………………………………………………………………………91

 

فصل پنجم

تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………………………………………….104

روایی اطلاعات تحلیل شده…………………………………………………………………………………………………..106

برخی یافته ها……………………………………………………………………………………………………………………….112

بررسی فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………….115

پیشنهاد ها……………………………………………………………………………………………………………………………119

تقدیر و تشکر……………………………………………………………………………………………………………………….121

موانع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..123

مفاهیم وچکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………..124

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………125

جداول و نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………127

 

 

 

فصل اول

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………

اهمیت و ضرورت ………………………………………………………………………………………………………..

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………

سئوالات اساسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………

مقدمه


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

تیر 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
جستجو