1-6-1-2 روش قیاس به خرپای ویرندیل………………………… 10
1-6-1-2-1 روش کامل……………………………… 10
1-6-1-2-2 روش ساده شده ویرندیل…………………… 12
1-6-1-2 روش قیاس به تیر جان گسترده معادل………………….. 16
1-6-1-3 قیاس به قاب…………………………………….. 19
1-6-2 روشهای تئوری الاستیسیته…………………………….. 21
1-6-2-1 روش تفاضلهای محدود………………………………. 21
1-6-2-2 روش تحلیل تنشها در جان با قیاس به گوهی معادل……….. 22
1-6-3 روشهای اجزاء محدود………………………. 22
1-6-3-1 تحلیل تنش واحدهای نمونه ایزوله شدهای از تیر با شرایط سر حدی مفروض 22
1-6-3-2 تحلیل به روش پاره سازهها…………………………. 24
1-7 صور گسیختگی………………………………… 24
1-7-1 مکانیزم ویرندیل یا برشی………………….. 25
1-7-2 مکانیزم خمشی……………………………. 26
1-7-3 گسیختگی برش جوش جان……………………… 26
1-7-4 ناپایداری تیر لانه زنبوری…………………. 27
1-7-4-1 کمانش پیچشی جانبی……………………………….. 28
1-7-4-2 کمانش موضعی…………………………………….. 29
1-7-4-2-1 کمانش جان تحت فشار مستقیم……………….. 29
1-7-4-2-2 لهیدگی جان……………………………. 29
1-7-4-2-3 کمانش جانبی پیچشی جان………………….. 29
1-7-4-2-4 کمانش ناحیهی جان تحت ترکیب فشار و برش صفحهای. 30
1-7-4-2-5 کمانش گوشهی سوراخها……………………. 30
1-7-4-2-6 کمانش مقطع T شکل……………………….. 31
1-7-4-2-6-1 کمانش موضعی بال یا مقطع T شکل تحت فشار…… 31
1-7-4-2-6-2 کمانش خمشی پیچشی ناحیهی T شکل………….. 32
1-8 روشهای تحلیل پلاستیک تیرهای لانه زنبوری…………. 32
1-8-1 آنالیز بر مبنای مکانیزم ویرندیل…………… 32
1-8-2 آنالیز بر مبنای مکانیزم تسلیم برشی………… 33
1-9 رواداریها………………………………….. 35
2-1 قاب های مهاربند شده واگر…………………….. 38
2-2 تاریخچه……………………………………. 39
2-3 نیرو های عمل کننده در تیر پیوند………………. 41
2-4 مکانیزم اتلاف انرژی درEBF………………………. 42
2-5 طراحی قسمت های مختلف تیر پیوند……………….. 44
3-1 کمانش جان تحت فشار مستقیم……………………. 46
3-1-1 مطالعات تئوری…………………………… 46
3-1-3 روابط ارائه شده توسط محققین………………. 47
3-1-4 روابط موجود در آییننامهها………………… 50
3-1-5 دلایل بررسی این مد کمانش………………….. 50
3-2 کمانش جانبی پیچشی جان……………………….. 51
3-2-1 مطالعات تئوری انجام شده………………….. 51
3-2-2 مطالعات تجربی…………………………… 60
3-2-3 روابط موجود در آییننامهها………………… 62
3-2-4 دلایل بررسی این مد کمانش………………….. 63
4-1 تدوین آزمایشات……………………………… 66
4-2 نحوه مونتاژ و ساخت تیر های پیوند لانه زنبوری……. 67
5-1 نتایج و بحث………………………………… 71
اشکال
شکل 1- 18 مکانیزم   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید خمشی…………………………… 26
شکل 1-19 گسیختگی برش جوش جان……………………… 26
شکل 1-20 مکانیزم کمانش جانبی پیچشی جان…………….. 30
شکل 1-21 مکانیزم کمانش گوشه سوراخ ها………………. 31
شکل 1-22 نمودار اندرکنش نیروی برشی و لنگر خمشی……… 33
شکل 1-23 دیاگرام آزاد یک پانل میانی از تیر ساده شده ویرندیل 35
شکل1-24 رواداری در ساخت تیر لانه زنبوری…………….. 36
شکل 2-1 انواع مهار بند های واگرا…………………. 38
شکل2-2 توزیع نیروهای ایجاد شده در قابهای با مهار بند جانبی 42
شکل 2-3 تعادل استاتیکی تیر پیوند…………………. 42
شکل 3-4 مکانیزم اتلاف انرژی در قاب های مهار بند شده واگرا 43
شکل 2-5 تغییرات چرخش تیر پیوند با نسبت مختلف e/L……. 44
شکل 3-1 نمونه آزمایش شده توسط مالک……………….. 47
شکل 3-2 فرضیات بلاجت در مد اول کمانش………………. 48
شکل 3-3 فرضیات U.S.C در مورد کمانش مود اول…………. 49
شکل 3-4 فرضیات بلاجت در مورد مود دوم کمانش…………. 52
شکل 3-6 اثر هر یک از نیروی برشی و لنگر خمشی در ناحیه جان 53
شکل 3-7 فرض رفتار گوه ای جان به یک تیر کنسولی……… 54
شکل 3-8 فرضیات رودوود و اگلان در مورد مود دوم کمانش…. 55
شکل 3- 9 نمودار خواص مواد فرض شده توسط ودوود………. 56
شکل 3-10 نمونه ای از نمودار بار کمانش……………… 57
شکل 5-1 پارگی کنجهای تیر پیوند ساخته شده از لانه زنبوری 72
شکل 5-2- تیر لانه زنبوری تحلیل شده به روش عددی در نرم افزار آباکوس 72
شکل 5-3- نمودار نیرو جابه جایی تیر پیوند ساخته شده از تیر لانه زنبوری……………………………………………… 72
شکل 5-4- نمونه های تیر پیوند ساخته شده با تیر لانه زنبوری که (A) نمونه اول با سخت کننده افقی (B) نمونه دوم با سخت کننده قطری © نمونه سوم با سخت کننده قائم…………………………………. 73
شکل 5-5- نمودار هیسترزیس برای تیرهای پیوند با (A) سخت کننده افقی (B)سخت کننده های قطری © سخت کننده های قائم…………….. 75
شکل 5-6- نمونه تیرپیوند ساخته شده با تیر لانه زنبوری که (A) تیر قبل از آزمایش (B) بعد از آزمایش © سوراخ لانه زنبوری و پارگی گوشه بعد از انجام

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...