« دانلود پابان نامه ارشدرشته کامپیوتر:بررسی تجارت الکتزونیک در صنعت بیمهپایان نامه رشته زبان انگلیسی:A Study on the Effectiveness of Textual Modification on the Improvement of Iranian upper- »

1.8.1. معنای رقص در لغت ……………………………………………………………………………………………………………….      17

1.8.2. معنای رقص در فقه ………………………………………………………………………………………………………………….      18

1.8.3. معنای رقص در عرفان …………………………………………………………………………………………………………….      18

 

فصل دوم: پیشینه رقص

2.1. تاریخچه رقص …………………………………………………………………………………………………………………………………….              21

2.2. رقص در زمان پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله)    ………………………………………………………………………………             22

2.3. تاریخچه رقص در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………..             25

فصل سوم: انواع رقص و حکم آن

3.1. رقص مجاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………..              31

3.1.1. رقص کودکانه ………………………………………………………………………………………………………..            31

3.1.1.1. حکم شرعی رقص کودکانه …………………………………………………………………….            32

3.1.2. رقص محلی و بومی …………………………………………………………………………………………………           33

3.1.3. رقص ورزشی ……………………………………………………………………………………………………………         33

3.1.3.1. رقص و ورزش ………………………………………………………………………….. …………..           33

3.1.3.1.1. تفاوت ایروبیک با رقص…………….. ……………………………………………..           36

3.1.3.1.2. مسابقات ورزشی رقص بر اساس چهار قانون مختلف ……………………….         36

3.1.3.2.حکم ورزش با رقص …………………………………………………………………………………………        37

3.2. رقص حرام   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..         39

3.2.1. رقص صوفیانه (سماع) ……………………………………………………………………………………………….                 39

3.2.1.1. حکم شرعی رقص صوفیانه ……………………………………………………………………         41

3.2.1.1.1. استدلال اهل تصوف مانند غزالی بر مباح بودن رقص ……………..         41

3.2.1.1.2. جواب به استدلال اهل تصوف …………………………………………………..              42

3.3. رقص مبتذل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………        44

3.4. رقص شادی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..          45

3.4.1. دیدگاه نهی پرش به محتوای اصلیرفتن به نوار ابزار درباره وردپرس دانلود فایل های کارشناسی ارشد - همه رشته… 205 به‌روزرسانی افزونه, 15 به‌روزرسانی پوسته تازه سلام مدیر 23 بیرون رفتن Shortcode any widget - insert widgets or widget areas into a page. This site is using do_widget shortcodes in the following: نوشته منتشرشده Shortcodes 2018-03-11 منبع پایان‌نامه ارشد b (3430) 2018-03-11 [1] 2018-03-11 منبع پایان‌نامه ارشد b (3433) 2018-03-11 خانه 2016-10-24 Help: More detailed instructions at the wordpress plugin installation and faq pages. Test your widget in a normal sidebar first. Go to widgets Drag the widgets you want to use to the shortcodes sidebar. Add a do_widget or do_widget_area shortcode to a page. Create a page with example do_widget shortcode To add a single widget to a page Add the shortcode to a page: or or To see a list of your widgets in their sidebars, add ?do_widget_debug to the url of page with the do_widget shortcode. More advanced options: Use title=false to hide a widget title. will hide the widget title To change the style, change the html: Use title=somehtmltag and wrap=somehtmltag to change the html used. This may change how your theme’s css affects the widget when it is in page. It all depends what what html selectors your theme uses. Use class=yourclassname to add a class - maybe to override your themes widget styling? Obviously you must have css that applies to that class. give the title a heading 3 html tag. will wrap the widget in an “aside” html tag. Valid title html tags are : h1 h2 h3 h4 h5 header strong em Valid html wrap tags are : div p aside section To add multiple instances of the same widget: To add a widget area - all widgets in the widget area: Create a page with do_widget_area shortcode Hoping to use theme styling. Create a page with do_widget_area shortcode without the widget_area class Hoping to avoid theme sidebar styling. Examples: [do_widget_area] or NB: Using something like the twenty-fourteen theme? you might end up with white text on a white background. Tweak the widget classes or the html of the wrap or title. If that fails, adjust your css. سپاسگزاریم از اینکه سایت خود را با وردپرس ساخته‌اید.نگارش 5.2.3 ………………………………………………………………………………………………………………………….          46

3.4.2. دیدگاه نهی، احتیاط و جواز      …………………………………………………………………………………………………..          46

3.4.3. دیدگاه احتیاط و جواز ……………………………………………………………………………………….. …………………….       47

 

3.4.4. دیدگاه جواز  ………………………………………………………………………………………………………………………………     47

3.4.5. فتوای مراجع ………………………………………………………………………………………………………………………………   48

3.4.5.1. تعریف مراجع تقلید از رقص ……………………………………………………………………………………………          48

3.4.5.2. رقص زن برای زن  ……………………………………………………………………………………………………….     50

3.4.5.3. رقص در میان جمع محرم ها …………………………………………………………………………………………           50

3.4.5.4. رقصیدن عروس و داماد و دادن پول شادباش ……………………………………………………………………   50

فصل چهارم: دلایل حرمت رقص

4.1. دیدگاه قرآن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..     53

4.2. دیدگاه روایت ……………………………………………………………………………………………………………………………………      60

4.3. رقص و موسیقی …………………………………………………………………………………………………………………………………….        64

فصل پنجم: رقص و هنر نمایش

5.1. نمایش در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………….         73

5.1.1. بازی و پتواژگویی ……………………………………………………………………………………………………………          75

5.1.2. دوران ساسانی ………………………………………………………………………………………………………………….         79

5.2. رقص و تئاتر ………………………………………………………………………………………………………………………………..         80


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 4 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

بهمن 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
جستجو