« پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی: بررسی اثر سویه های منتخب باکتری خانواده سودوموناس بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم زمستانهدانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد : اثر حرارتی آب خروجی نیروگاه اتمی بوشهر بر دما و شوری آب »

      1-4.لزوم کوانتش میدان الکترومغناطیس ……………………………………………………………….17

      1-5.پایان نامه …………………………………………………………………………………………….19

فصل دوم: کوانتش میدان الکترومغناطیسی                                                                        21

      2-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………..23

      2-2.نظریه پتانسیل برای میدان الکترومغناطیسی کلاسیکی …………………………………………23  

      2-3.پیمانه کولن …………………………………………………………………………………………25

      2-4.میدان کلاسیکی آزاد ……………………………………………………………………………….25

      2-5.نوسانگر هارمونیک مکانیک کوانتومی ………………………………………………29

      2-6.کوانتش میدان …………………………………………………………………….31

فصل سوم: پدیده چرخش اپتیکی: رهیافت نظریه میدان کوانتومی الکترومغناطیسی                      35

      3-1.مقدمه …………………………………………………………………………………37

      3-2.ماتریس پراکندگی …………………………………………………………39

      3-3.هامیلتونی برهم کنش ………………………………………………………..40

      3-4.چرخش اپتیکی ………………………………………………………………………..47

فصل چهارم: حالت های اتمی جمعی و متغیرهای دینامیکی جمعی                                          77

    4-1.اثرات جمعی ……………………………………………………………………………79

         4-1-1.حالت های دیکی ………………………………………………………….86

         4-1-2.تبهگنی حالت های دیکی ………………………………………………………..99

    4-2.تابش اتمی دسته جمعی ……………………………………………………101

         4-2-1.ابرتابش دیکی …………………………………………………………………101

         4-2-2.تابش دسته جمعی در حالت حاصلضربی اتمی ……………………………….105

         4-2-3.تحول زمانی ابرتابش ……………………………………109

جمع بندی و کارهای پیش رو                                                                                      113

منابع                                                                                                                    115              

 

فصل اول

 مقدمه

 1-1.چرخش اپتیکی و دوفامی دایروی

به پدیده چرخش صفحه قطبش نور قطبیده تخت در اثر عبور از محیط، فعالیت اپتیکی گفته می شود. هرگاه یک باریکه نور قطبیده خطی از یک محیط فعال اپتیکی مطابق شکل زیر عبور کند، صفحه قطبش نور آشکار شده با زاویه ای متناسب با طول مسیر نور چرخش می یابد [8].

(1-1)
 
  شکل (1-1) چرخش چپگرد سطح قطبش توسط یک محیط فعال اپتیکی [8].

فعالیت اپتیکی بلور کوارتز برای اولین بار توسط آراگو[1] (1811) مشاهده گردید. آزمایش های پیرو توسط بیو[2] (1812) انجام شد که دو اثر متمایز را کشف کرد: 1- چرخش اپتیکی، که چرخش سطح قطبش باریکه نور قطبیده خطی است. 2- پاشندگی چرخش اپتیکی، که چرخش نابرابر صفحه قطبش طول موج های متفاوت نور است.

مواد فعال اپتیکی را از لحاظ چرخش صفحه قطبش نور فرودی به دو دسته تقسیم می نمایند. اگر صفحه قطبش به صورت ساعتگرد بچرخد، ماده را راستگرد و اگر چرخش صفحه قطبش پادساعتگرد باشد، ماده را چپگرد می نامند. به عنوان مثال سدیم کلراید، سولفور جیوه و انواع به خصوصی از قندها نمونه هایی از مواد فعال اپتیکی محسوب می شوند. اگرچه کوارتز مذاب از لحاظ اپتیکی همسانگرد است، بلور کوارتز علاوه بر فعال اپتیکی بودن دارای خاصیت شکست دوگانه نیز می باشد. بلور کوارتز به دو صورت راستگرد و چپگرد موجود است. جدول (1-1) توان چرخشی خاص دو نوع بلور کوارتز را به ازای طول موج های مختلف برای نور انتشار یافته در راستای محور اپتیکی نشان می دهد.

پرش به محتوای اصلیرفتن به نوار ابزار درباره وردپرس دانلود فایل های کارشناسی ارشد - همه رشته… 205 به‌روزرسانی افزونه, 15 به‌روزرسانی پوسته تازه سلام مدیر 23 بیرون رفتن Shortcode any widget - insert widgets or widget areas into a page. This site is using do_widget shortcodes in the following: نوشته منتشرشده Shortcodes 2018-03-11 منبع پایان‌نامه ارشد b (3430) 2018-03-11 [1] 2018-03-11 منبع پایان‌نامه ارشد b (3433) 2018-03-11 خانه 2016-10-24 Help: More detailed instructions at the wordpress plugin installation and faq pages. Test your widget in a normal sidebar first. Go to widgets Drag the widgets you want to use to the shortcodes sidebar. Add a do_widget or do_widget_area shortcode to a page. Create a page with example do_widget shortcode To add a single widget to a page Add the shortcode to a page: or or To see a list of your widgets in their sidebars, add ?do_widget_debug to the url of page with the do_widget shortcode. More advanced options: Use title=false to hide a widget title. will hide the widget title To change the style, change the html: Use title=somehtmltag and wrap=somehtmltag to change the html used. This may change how your theme’s css affects the widget when it is in page. It all depends what what html selectors your theme uses. Use class=yourclassname to add a class - maybe to override your themes widget styling? Obviously you must have css that applies to that class. give the title a heading 3 html tag. will wrap the widget in an “aside” html tag. Valid title html tags are : h1 h2 h3 h4 h5 header strong em Valid html wrap tags are : div p aside section To add multiple instances of the same widget: To add a widget area - all widgets in the widget area: Create a page with do_widget_area shortcode Hoping to use theme styling. Create a page with do_widget_area shortcode without the widget_area class Hoping to avoid theme sidebar styling. Examples: [do_widget_area] or NB: Using something like the twenty-fourteen theme? you might end up with white text on a white background. Tweak the widget classes or the html of the wrap or title. If that fails, adjust your css. سپاسگزاریم از اینکه سایت خود را با وردپرس ساخته‌اید.نگارش 5.2.3

جدول (1-1) توان چرخشی کوارتز [8].

توان چرخشی خاص 

(درجه/ میلی متر)
طول موج 

(آنگسترم)
49
4000
37
4500
31
5000
26
5500
22
14700
17
6500
 

از جدول بالا واضح است که میزان فعالیت اپتیکی کوارتز برحسب طول موج تغییر می کند. به این تغییر توان چرخشی برحسب طول موج، پاشندگی چرخشی گفته می شود [8].

منشا فعالیت اپتیکی طبیعی، ساختار بلوری یا ساختار مولکولی کایرال می باشد. اگر ساختار غیرمنطبق با تصویر آینه ای خود باشد فعالیت اپتیکی ممکن است رخ دهد [7].

در حوزه الکترومغناطیس کلاسیک، فعالیت اپتیکی را می توان براساس مدل ساده و زیبای فرنل توضیح داد. کافی است فرض کنیم که سرعت انتشار نور قطبیده دایروی راست، متفاوت با سرعت انتشار نور قطبیده دایروی چپ در محیط است [8]. برای بیان این موضوع، استفاده از بردار جونز مناسب است. فرض می کنیم که  و  به ترتیب ضریب شکست محیط برای نور قطبیده دایروی راستگرد و چپگرد با فرکانس  را نشان دهند.  و  می گیریم. بردار جونز موجهای راستگرد و چپگرد عبارتند از: 

(1-2)
 
با فرض اینکه باریکه نور فرودی قطبیده خطی و قطبش اولیه در راستای افقی است، می توان بردار جونز اولیه را برحسب دو بردار جونز بالا نوشت:

(1-3)
 
بردار جونز نور پس از طی مسافت  از محیط عبارت است از:

 
 
(1-4)
 
با معرفی دو کمیت و

(1-5)
 
(1-6)
 
بردار جونز بصورت زیر نوشته می شود:

 
 
(1-7)
 
رابطه (1-7) نشان دهنده چرخش راستای قطبش نور به اندازه θ نسبت به راستای اولیه آن است. به این ترتیب می توان نوشت:

(1-8)
 
 طول موج نور در خلا می باشد. لازم به ذکر است که ضرایب شکست  و  هر یک تابعی از طول موج نیز می باشند. به عنوان مثال ضرایب شکست  و  برای انتشار نور در راستای محور اپتیکی کوارتز در جدول (1-2) آورده شده است:

 

جدول (1-2) ضرایب شکست نور دایروی چپگرد و راستگرد در کوارتز. این مقادیر مربوط به کوارتز راستگرد بوده و برای کوارتز چپگرد، مقادیر بالا معکوس می شوند [8].

 
 
 
 
00011/0
55821/1
55810/1
3960
00007/0
54427/1
54420/1
5890
00006/0
53920/1
53914/1
7600
پدیده دیگری که در مواد فعال اپتیکی مشاهده می شود، دوفامی دایروی[3] است. مواد دوفام دایره ای، نورهای قطبیده دایروی راستگرد و چپگرد را به میزان متفاوتی جذب می کنند [11]. بزرگی دوفامی دایروی از تفاضل ضرایب جذب نور قطبیده دایروی راستگرد و چپگرد بدست  می آید:

(1-9)
 
شکل (1-2) به عنوان مثال طیف دوفامی دایروی یک پلی پپتید با آرایش مارپیچ-α و   صفحه-β را نشان می دهد.

شکل (1-2) طیف دوفامی دایروی یک پلی پپتید با آرایش مارپیچ-α و صفحه-β [11].

1-2.چرخش فارادی

هرگاه یک دی الکتریک ایزوتروپیک در میدان مغناطیسی قرار داده شود و یک باریکه نور قطبیده خطی از آن در راستای میدان عبور داده شود، آنگاه شاهد چرخش صفحه قطبش نور خواهیم بود. به عبارت دیگر حضور میدان سبب فعالیت اپتیکی ماده می شود [8]. این پدیده در سال 1845 توسط مایکل فارادی[4] کشف گردید.  میزان چرخش صفحه قطبش نور متناسب با اندازه میدان مغناطیسی  و طول مسیر حرکت نور در محیط  است، یعنی

(1-10)
 
 معروف به ثابت وردت[5] است.  مشخصه ماده می باشد. به عنوان مثال مقادیر ثابت وردت چند نمونه در نور زرد با طول موج 5890 آنگسترم در جدول (1-3) آورده شده است:

 

جدول (1-3) مقادیر ثابت وردت برای چند ماده [8].

 (Minutes Of Angle/Per Oe/Cm)
ماده
0009/0
فلوریت
012/0
الماس
050/0- 030/0
چخماق
036/0
سدیم کلراید
در حوزه فیزیک کلاسیک به منظور شرح اثر فارادی، می بایست معادله حرکت الکترون های مقید در حضور میدان مغناطیسی خارجی  و میدان الکتریکی نوسانی  نور را بررسی کرد. معادله دیفرانسیل حرکت الکترون عبارت است از:

(1-11)
                                           
در این معادله  مکان الکترون از نقطه تعادل آن،  ثابت فنر معادل،  جرم الکترون و  بار الکترون می باشد. به منظور ساده سازی محاسبات از نیروی کوچک حاصل از میدان مغناطیسی نور و نیز اثرات میرایی صرف نظر شده است. با فرض اینکه میدان  بستگی زمانی  دارد،  نیز دارای بستگی زمانی هارمونیک مشابه است. پس می توان نوشت:

(1-12)
   
قطبش محیط  است. در اینجا  تعداد الکترون در واحد حجم محیط می باشد. بنابراین رابطه (1-12) را می توان بصورت زیر بازنویسی نمود:

(1-13)
 
رابطه برداری (1-13) معادل سه معادله برای مولفه های ، ،  بردار قطبش است. با حل معادله می بینیم که هر مولفه  بصورت خطی به میدان  بستگی دارد. به عبارت دیگر

(1-14)
 
که  تانسور پذیرفتاری است. از حل معادله (1-13) داریم:

(1-15)
 
به طوری که


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 4 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

شهریور 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
جستجو