« پایان نامه ارشد: بکار­گیری الکترود­های اصلاح شده با مایعات یونی و نانو­تیوب­ های کربنی برای اندازه ­گیری الکتروتجزیه­ ترکیبات اعتیاد­آورپایان نامه روانشناسی گرایش مدیریت آموزش عالی: بررسی وضعیت رهبری تحولی مدیران ستادی و رابطه آن با نگرش سازمان نسبت به شاخص »

11.9- پیشینهتحقیق   21

12.10- اصطلاحاتومفاهیمکلیدی   22

13.1-2-مقدمه  24

14.2-2-مفهومجامعمکانیابیوساماندهیصنایع   25

15.3-2-اهدافکلانساماندهیصنایعوخدماتشهری   27

16.4-2-ضرورتنگرشسیستمیوجامعنگری   29

17.5-2-پیوستگیمتقابلشهروصنعت    30

18.6-2-جایگاهصنایعکوچکدرفرایندساماندهی   32

19.-2-لزومبازنگریدرضوابطمنطقهبندیصنعتی   33

20.8-2-مفاهیموتعاریفصنعتوتقسیماتآن   34

21.9-2-مبانیودلایلطبقهبندیصنایع   35

22.10-2-خدماتکارگاهی   37

23.11-2- انواعخدماتکارگاهی   38

24.12-2-ارزیابیاثراتزیستمحیطیتوسعهصنعتی   39

25.13-2-سازمانحفاظتمحیطزیستوطبقهبندیصنایع   41

26.14-2-تفکیکصنایعشهریوصنایعغیرشهری   44

27.1-2-مراحلعمومیمکانیابی   46

28.16-2- شاخصهایتعیینصنایعقابلاستقراردرشهر  48

29.1-16-2-فضایموردنیاز  48

30.2-16-2- نوعتولید   49

31.3-16-2- نوعصنعت    49

32.4-16-2-  میزانبهرهبرداریازتاسیساتشهری   50

33.5-16-2- دامنهبردتولیدات    50

34.6-16-2- فعالیتاقتصادیشهرونقشصنایعدرآن   50

35.7-16-2- تعدادکارگاههاوصنعتدرشهر  51

36.8-16-2-  وسیلهحملمواداولیهوتولیداتوزمانهایحمل   51

37.9-16-2-ارتباطصنایعبادیگر  51

38.17-2- مفاهیموتعاریفمنطقهبندیصنعتی   52

39.1-17-2- منطقهبندیصنعتی   52

40.2-17-2- تحولدرمفهومومبانیمنطقهبندی   53

41.18-2-مشخصاتصنایعتولیدیموردنیازشهروندان   54

42.19-2-  مشخصاتصنایعخدماتی (خدماتفنی)  55

43.-2-ویژگیصنایعخدماتی   55

44.21-2- رهنمودهایعمومیدرساماندهیصنایعوخدماتشهری   56

45.22-2-رهنمودهایکلیبرایساماندهیصنایعوخدماتکوچک     60

46.23-2-صنایعوخدماتقابلاستقراردرمحدودهشهر  62

47.24-2-مفاهیموتعاریف « مزاحمت » 63

48.1-24-2-تعریفعاممزاحمت    63

49.2-24-2-اشکالعمدهمزاحمت    64

50.3-24-2- مفهوممزاحمتبصری (آلودگیمنظر)  65

51.25-2-اشکالآلودگیومزاحمت    66

52.26-2- انواعآلودگیومزاحمت    68

53.27-2- اشکالرفعمزاحمت    70

54.28-2-عواملموثردرانتقالصنایع   71

55.29-2-نظریبهتجاربجهانیدرمکانیابیوساماندهیصنایعوخدماتشهری677356.30-2-تونیگارنیهوطرحشهرصنعتی   75

57.31-2-منطقهبندیبراساساستاندارهایاجرایی   76

58.32-2-ساماندهیصنایعوتجاربجهانی   76

59.33-2-الگویمنطقهبندیصنعتیدرچندشهرجهان   77

60.34-2- منطقهبندیصنعتیدرشهرتوکیو  77

61.-2- منطقهبندیصنعتیدرشهرلندن   78

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید  

62.36-2-منطقهبندیصنعتیدرشهرقاهره  78

63.37-2- تجاربایراندرزمینهساماندهی   78

64.1-37-2-روندمکانیابیدرایران   79

65.2-37-2-نظامهایموثردرساماندهیصنایعدرایران   80

66.3-37-2-نقشمدیریتصنعتی   81

67.4-37-2-نقشمدیریتزیستمحیطی   81

68.5-37-2-نقشمدیریتشهری   83

69.38-2- مشکلاتساماندهیصنایعشهریدرایران   85

70.39-2-اهدافکلانبرنامهریزیکاربریاراضی: 86

71.40-2-فرایندبرنامهریزیکاربریزمین: 88

72.41-2-معیارهایبهینهدرمکانیابیکارکردهایشهری: 89

73.42-2–انواعکاربریصنعتی: 90

74.43-2-ضرورتانجاممطالعاتمکان‌یابی صنعتی: 92

75.44-2-فاکتورهایمکانیابیصنعتی: 93

76.45-2-اشتباههایمتداولدرمطالعاتمکان‌یابی: 95

77.46-2-سرانهکاربریصنعتی: 96

78.47-2-نتیجهگیری   101

79.بررسیموقعیتجغرافیایطبیعیشهرستانبابل   105

80.-3- موقعیتوتقسیماتسیاسیشهرستانبابل   105

81.2-3-موقیعتطبیعیشهرستانبابل   109

82.1-2-3-ساختارزمینشناسی   109

83.2-2-3-ژئومورفولوژی   109

84.3-2-3-ناهمواری   111

85.4-2-3-اقلیم   112

86.5-2-3-بادها 114

87.6-2-3-منابعآب    116

88.-3- بررسیاجمالیویژگی‌هایجمعیتیشهرستانبابل   117

89.4-3-معرفیشرکتشهرک‌هایصنعتیمازندران   121

90.6-3- شرکت‌هایصنعتیموجوددراستانمازندران   123

91.7-3-اعتباراتشهرکهایصنعتیمازندران   124

92.8-3-3مزایاومشوق‌هایاستقراردرشهرک‌هایصنعتی   124

93.7-3- چگونگیاستقرارصنایعوگارگاههایشهریدربابل   127

94.8-3-نمونهمناطقکارگاهیخودروییمزاحمدرشهربابل   128

95.1-8-3- خیابانولیعصر  128

96.2-8-3- خیابانآیتالهطالقانی   132

97.3-8-3- خیابانجانبازان   136

98.9-3-نتیجهگیری   139

مقدمه: 141
100.1-4-  تهیهپرسشنامهوارتباطمستقیمباساکنینمناطقموردنظرومسئولیندرمحدودهموردمطالعه  141

101.2-4- بررسیجمعیتشناختیآزمودنیها 142

102.3-4- پرسشنامهمربوطبهساکنینومسئولینشهر  144

103.-1)تجزیهوتحلیلاستنباطیدادهها 160

104.5-1-1)بررسیفرضیهاولپژوهش     160

105.5-1-2)بررسیسوالدومپژوهش     162

106.5-1-3) بررسیسوالسومپژوهش     163

107.5-1-4)  بررسیفرضیهچهارمپژوهش     165

108.5-5)پیشنهادات    167

109.5-6)معیارهایانتخابمکانجدیدمجتمعصنعتیدرمحدودهموردمطالعه  168

110.5-6-1)عاملدسترسی   169

111.5-6-2)عاملزیستمحیطی   169

112.5-6-3)فاصلهازمناطقمسکونی   169

113.5-6-4)تاسیساتوتجهیزاتشهری   169

114.5-6-5)عاملاقتصادی   170

115.5-6-6)کاربریزمین   170

117.1-6- استاندارهایطراحیفضایداخلیتعمیرگاههادرمجتمعصنعتی   170

118.2-6-مصالحتعمیراتیهایخودرو: 172

119.3-6-ابعادومساحتمحلهایتعمیراتیهایخودرو: 172

نتیجهگیری: 180
 

 

1.
 

2.            چکیده:
نگاهی به روند توسعه استقرار  صنایع در شهر های ایران نشان می دهد که این روند ازیک طرف به تحولات کلی توسعه شهر نشینی و شهر سازی بستگی دارد و از طرف دیگر تابع قوانین ، تشکیلات و و عملکرد نهادهای مختلفی است که با اهداف و وظایف گوناگون در امر مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات دخالت دارند . از این رو دو ویژگی غالب در استقرار صنایع در شهر های ایران مشهود است ، یکی توسعه شهری شتاب زده که باعث پیدایش پدیده دفع و جذب صنایع و خدمات مزاحم از بافت های شهری و اشتغال مجدد آن شده است و دوم تنوع و تعدد واحدهای کوچک، بدین معنا که بیشترین صنایع مزاحم در شهرهای ایران به عملکرد واحدهای کوچک تولیدی و خدماتی مربوط می شود تا به صنایع بزرگ . لیکن از آنجایی که فرایند مکانیابی و ساماندهی صنایع شهری ، صرفا اقتصادی یا زیست محیطی یا کالبدی – فنی نبوده و نوعی برنامه ریزی محیطی و کالبدی ـ فضایی محسوب می شود ، با عوامل مختلف اقتصادی – اجتماعی ، زیست محیطی، کالبدی  فضایی و مدیریتی سر و کار دارد . لذا تعیین اینکه چه صنایعی و با چه شرایطی می توانند و باید در شهر مستقر شوند و چه صنایعی نباید و یا نمی توانند در شهر حضور داشته باشند ، همیشه موضوعی بحث برانگیز و پیچیده بوده است که نیاز به پژوهش و برنامه ریزی دارد. این پایان نامه در پی مکان یابی و طراحی مرکزی برای صنایع مزاحم بالاخص مراکز خدماتی خودرویی(کلنیک خودرو)  در سطح شهر بابل است . با توجه به پراکندگی و مزاحمتی که این نوع کاربری در سطح شهر ایجاد کرده است لزوم گرداوری تعدادی از این مراکز در مکانی مشخص خارج از شهر  دیده می شود.

کلید واژه:

ساماندهی فضایی، صنعت ، کارگاه ، شهر

 

فصل اول:

کلیات تحقیق
 

3.            1)مقدمه:


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

آبان 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
جستجو