« پایان نامه های دانلودی رشته صنایع غذاییپایان نامه حاضر تعیین میزان اثربخشی برنامه دوازده قدمی معتادان گمنام بر بهزیستی روانشناختی »

                                           

عنوان                                                                                                                                            صفحه

 

فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1-اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-3-1- هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-3-2- اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-4- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مرور پیشینه­نگاشته­ها………………………………………………………………………………………………….8

2-1- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

2-1-1- تعریف روستا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

2-1-2- تعریف توسعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

2-1-3-توسعه روستایی و مفهوم آن………………………………………………………………………………………………………………………10

2-1-4- توسعه همه جانبه روستایی………………………………………………………………………………………………………………………11

2-1-4-1- توسعه فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-4-2- توسعه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………14

2-1-4-3- توسعه اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-1-4-4- توسعه سیاسی………………………………………………………………………………………………………………………….16برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید p>

2-1-4-5- توسعه انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………17

2-1-5-توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-1- 6-توسعه­نیافتگی………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-2- آثار و پیامدهای توسعه روستایی…………………………………………………………………………………………………………………………21

2-2-1- اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21

2-2-2- جلوگیری از مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-3- تاریخچه توسعه روستایی در ایران………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-4- موانع توسعه روستایی در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-4-1- موانع ساختی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-4-1-1-فقدان سیستم اصلاحات اراضی شایسته……………………………………………………………………………………………26

2-4-1-2- مشکلات اداری اجرایی برنامه­های عمرانی……………………………………………………………………………………….27

2-4-2- موانع اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-4-2-1 کاهش میزان روستانشینی و جمعیت روستاها……………………………………………………………………………….27

2-4-2-2-کمبود فرصت­های شغلی در مناطق روستایی و پایین بودن سطح درآمد روستاییان……………………27

2-4-3- کشاورزی و اقتصاد…………………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-4-3-1-عدم گسترش بخش­نوین اقتصادی………………………………………………………………………………………………….28

 

2-4-4- تله محرومیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-5- جایگاه توسعه روستایی در برنامه­های توسعه ایران……………………………………………………………………………………………….29

2-5-1- جایگاه توسعه روستایی در برنامه­های توسعه پیش از انقلاب……………………………………………………………….29

2-5-2- توسعه روستایی در برنامه­های توسعه پس از انقلاب………………………………………………………………………….. 32

2-6- راهبردهای توسعه روستایی ………………………………………………………………………………………………………………………………….34

2-6-1- راهبرد نیازهای اساسی………………………………………………………………………………………………………………………….34

2-6-2- راهبرد روستا شهر…………………………………………………………………………………………………………………………………35

2-6-3- الگوی عبیدالله خان……………………………………………………………………………………………………………………………….36

2-7- نظریه­های توسعه نیافتگی………………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-7-1- نظریه نوسازی………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

2-7-1-1-نظریه­پردازان نظریه نوسازی………………………………………………………………………………………………………..37

2-7-1-1-1-نظریه ساخت اجتماعی و رشد هوزلیتز……………………………………………………………………………….38

2-7-1-1-2- نظریه لرنر…………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-7-1-1-3- نظریه مراحل رشد روستو……………………………………………………………………………………………………38

2-7-1-1-4-شومپیتر…………………………………………………………………………………………………………………………………39

2-7-1-1-5- نظریه تفکیک ساختاری نیل اسملسر………………………………………………………………………………….40

2-7-1-1-6- نظریه خرده فرهنگ راجرز…………………………………………………………………………………………………..40

2-7-1-1-7- نظریه روانشناختی هوزلیتز و دیگران………………………………………………………………………………….40

2-7-2- نظریه وابستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

2-7-2-1- نظریه­­پردازان وابستگی…………………………………………………………………………………………………………………..42

2-7-2-1-1- فرانک……………………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-7-2-1-2- پل باران………………………………………………………………………………………………………………………………….43

2-7-2-1-3- کاردوزو……………………………………………………………………………………………………………………………………43

2-7-2-1- 4- نظریه دوسانتوس…………………………………………………………………………………………………………………..44

2-8- نظریه انگیزه به پیشرفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………44

2-9- مطالعات تجربی پیرامون علل توسعه­نیافتگی روستاهای ایران……………………………………………………………………………..45

2-10- جمع بندی از مرور پیشینه نگاشته­ها…………………………………………………………………………………………………………………48

فصل سوم: مواد و روش­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49

3-1- معرفی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-1-1- پیشینه­ی تاریخی………………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-1-2- جغرافیای طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………50

3-1-2-1- موقعیت جغرافیایی استان کهگیلویه و بویراحمد ……………………………………………………………………50

3 -1-2-2- شهرستان بویراحمد………………………………………………………………………………………………………………..50

3 -1-2-3- منطقه مارگون…………………………………………………………………………………………………………………………51

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52

3-2-1- روش مورد استفاده در مرحله اول پژوهش: تعیین و تفکیک روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته منطقه مورد مطالعه (بخش مارگون)……………………………………………………………………………………………………………………………………………52

3-2-1-1 روش­شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………52

3-2-1-2 جامعه و نمونه مرحله اول پژوهش…………………………………………………………………………………………………………53

3-2-1-3- روش گردآوری داده­ها در مرحله اول پژوهش……………………………………………………………………………………..55

3-2-2- روش­های مورد استفاده در مرحله دوم پژوهش: بررسی علل توسعه­نیافتگی مناطق روستایی منطقه مورد مطالعه (بخش مارگون)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55

3-2-2-1- تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

3-2-2-1-1- جامعه و نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………56

3-2-2-1-2- ابزار گردآوری دادها……………………………………………………………………………………………………………………..56

3-2-2-1-3- پایایی و روایی پرسش­نامه……………………………………………………………………………………………………………56

3-2-2-1-3-1- اعتبار (روایی)………………………………………………………………………………………………………………………….56

3-2-2-1-3- 2-  اعتماد (پایایی)…………………………………………………………………………………………………………………….57

3-2-2-2- روش کیفی تئوری بنیادی……………………………………………………………………………………………………………………58

3-2-2-2-1- جامعه و نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………….62

3-2-2-2-1-1- انواع نمونه­گیری در تحقیقات کیفی……………………………………………………………………………………….62

3-2-2-2-2- ابزار گردآوری دادها…………………………………………………………………………………………………………………….63

3-2-2-2-3- اعتبار و پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………63

3-3- نحوه تجزیه و تحلیل داده­ها در کل مراحل پژوهش……………………………………………………………………………………………..64

3-4- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………..64

3-4-1- روستا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………64

3-4-2- خانوار معمولی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

3-4-3- سرپرست خانوار………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

3-4-4- ویژگی­های فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-4-4- 1- جنس……………………………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-4-4-2- سن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………65

3-4-4- 3- وضعیت تأهل………………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-4-4- 4- سطح سواد………………………………………………………………………………………………………………………………………65

3-4-4-5- شغل………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

3-4-3- توسعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………66

3-4-4- توسعه نیافتگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

فصل چهارم: یافته­ها و بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

4-2- یافته­های مربوط به مرحله اول پژوهش: رتبه­بندی و سطح­بندی مناطق روستایی منطقه مورد مطالعه……………..67

4-2-1- یافته­های حاصل از اسکالوگرام …………………………………………………………………………………………………………..67

4-2-1-1- رتبه­بندی روستاهای بخش مارگون…………………………………………………………………………………………………68

4-2-1-2- سطح­بندی و سلسله مراتب سکونتگاه­های روستایی منطقه مورد مطالعه………………………………………69

4-3- بخش دوم پژوهش: تعیین علل توسعه­نیافتگی روستاهای بخش مارگون…………………………………………………………….70

4-3-1- یافته­های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….70

4-3-1-1- ویژگی­های سن و جنس افراد………………………………………………………………………………………………………….70

4-3-1-2- سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………….71

4-3-1-3- شغل افراد مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………72

4-3-1-4- ویژگی­های فردی در روستاهای توسعه­نیافته…………………………………………………………………………………..72

4-3-1-5- ویژگی­های فردی در روستاهای توسعه­یافته……………………………………………………………………………………73

4-3-2- تحلیل عاملی علل توسعه­نیافتگی مناطق روستایی………………………………………………………………………………….74

4-3-3-2- مقایسه میانگین بین دو گروه توسعه یافته و توسعه نیافته…………………………………………………………………77

4-2-3-2-1- عامل اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………..77

4-2-3-2-2- مالی و اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………………….77

4-2-3 -2-3- فردی (شخصیتی)………………………………………………………………………………………………………………………78

4-2-3 -2-4- مشارکتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….79

4-2-3 -2-5-زیربنایی………………………………………………………………………………………………………………………………………79

4-2-3 -2-6-نگرشی (ایستاری) ……………………………………………………………………………………………………………………..80

4-2-3 -2-7- اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………….80

4-2-3 -2-8- رضایتی……………………………………………………………………………………………………………………………………….81

4-2-3 -2-9- مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..81

4-2-3-2-10- اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………….82

4-2-3 -2- 11- مقایسه عوامل کلی توسعه­نیافتگی…………………………………………………………………………………………82

4-2-3- یافته­های حاصل از تابع تشخیص: تعیین مدل پیش­بینی کننده توسعه…………………………………………………84

4-2-4-  یافته­های حاصل از روش کیفی نظریه بنیادی………………………………………………………………………………………..86

4-2-4- 1- کدگذاری باز……………………………………………………………………………………………………………………………………86

4-2-4- 1- کدگذاری محوری……………………………………………………………………………………………………………………………87

4-2-4-3- کدگذاری انتخابی و طراحی مدل…………………………………………………………………………………………………….89

4-2-4- 4- خط سیر داستانی……………………………………………………………………………………………………………………………91

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………….93

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………93

5-2- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………94

5-2-1- نتایج مرحله اول:  تعیین روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته…………………………………………………………………..94

5-2-2- نتایج مرحله دوم پژوهش: علل توسعه نیافتگی مناطق روستایی منطقه مورد مطالعه………………………………..95

5-2-2-1- نتایج حاصل از تحلیل عاملی……………………………………………………………………………………………………………95

5-2-2-2- نتایج حاصل از تابع تشخیص…………………………………………………………………………………………………………..95

5-2-2-2- نتایج حاصل از تئوری بنیادی………………………………………………………………………………………………………….96

5-3- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………97

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

 

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                                                                                                  صفحه

 

جدول 2-1- راهبردهای توسعه روستایی…………………………………………………………………………………………………………………………..35

جدول 3-1- تعداد روستاهای بالای بیست خانوار بخش مارگون………………………………………………………………………………………56

جدول3-2- جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………….58

جدول 3-3- مقدار آماره KMO و آزمون بارتلت ……………………………………………………………………………………………………………59

جدول 3-4- فرایند کلی ساخت نظریه بنیادی…………………………………………………………………………………………………………………..63

جدول 3-5- شاخص­های مورد استفاده در پژوهش……………………………………………………………………………………………………………54

جدول 4-1- رتبه­بندی مناطق  روستایی بر اساس مدل اسکالوگرام…………………………………………………………………………………69

جدول 4-2- سطح­بندی و سلسله مراتب سکونتگاه­های رو ستایی بخش مارگون…………………………………………………………….70

جدول 4-3- مشخصات سن و جنس نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………..71

جدول 4-4- سطح تحصیلات مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………..72

جدول 4-5- شغل افراد مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………….73

جدول 4- 6- توزیع فراوانی  بر حسب ویژگی­های فردی در روستاهای توسعه­نیافته………………………………………………………..74

جدول 4-7- ویژگی­های فردی روستاهای توسعه­یافته……………………………………………………………………………………………………….75

جدول 4-8 – تحلیل عاملی عوامل توسعه­نیافتگی روستاهای شهرستان بویراحمد……………………………………………………………76

جدول4-9 – تعداد عامل­های استخراج شده و سهم هر یک از آن­ها…………………………………………………………………………………78

جدول 4-10- مقایسه مؤلفه­های اجتماعی در روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته……………………………………………………….78

جدول 4-11- مقایسه مؤلفه­های مالی و اعتباری در روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته……………………………………………..79

جدول 4- 12- مقایسه مؤلفه­های فردی (شخصیتی) در روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته……………………………………….80

جدول 4- 13- مقایسه مؤلفه­های مشارکتی در روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته……………………………………………………..80

جدول 4-14­- مقایسه مؤلفه­های زیربنایی در روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته………………………………………………………..81

جدول 4-15- مقایسه مؤلفه­های نگرشی در روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته………………………………………………………….81

جدول 4-16- مقایسه مؤلفه­های صداقت در روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته………………………………………………………….82

جدول 4-17- مقایسه مؤلفه­های رضایتی در روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته…………………………………………………………82

جدول 4-18- مقایسه مؤلفه­های نهادی و مدیریتی در روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته…………………………………………82

جدول 4-19- مقایسه مؤلفه­های اقتصادی در روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته……………………………………………………….83

جدول 4-20- مقایسه میانگین­ها عوامل کلی توسعه نیافتگی در روستاهای توسعه یافته و توسعه­نیافته………………………..83

جدول 4-21- معنی­داری تابع تشخیص…………………………………………………………………………………………………………………………….85

جدول 4-22- نتایج حاصل از تحلیل ممیزی……………………………………………………………………………………………………………………..86

جدول4-23- مفهوم­سازی داده­های حاصل از تئوری بنیادی…………………………………………………………………………………………….85

جدول4-24- ساخت طبقات گسترده………………………………………………………………………………………………………………………………..88

 

فهرست شكل­ها و نمودارها

 

عنوان                                                                                                                                صفحه               

شکل 2-1- متغیرهای فرهنگی پیش برنده توسعه فرهنگی………………………………………………………………………………………………14

شکل 2- 2- شاخص اقتصادی  و اجتماعی توسعه و نحوه ارتباط آنها باهم………………………………………………………………………16

شکل 2-3- جنبه­های توسعه پایدار از دید…………………………………………………………………………………………………………………………19

شکل 2-4- تله محرومیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29

شکل 2-5- سلسله مراتب هرم توسعه………………………………………………………………………………………………………………………………..36

شکل 2-6- حوزهای نظریه نوسازی……………………………………………………………………………………………………………………………………37

شکل 3-1- موقعیت جغرافیایی استان کهکیلویه و بویراحمد…………………………………………………………………………………………….51

شکل 3-2- موقعیت شهرستان بویراحمد در استان کهکیلویه و بویراحمد………………………………………………………………………..52

شکل 3-3- موقعیت منطقه­ی مارگون در استان کهکیلویه و بویراحمد …………………………………………………………………………..53

شکل 3-4- مدل مفهومی-  نشانه………………………………………………………………………………………………………………………………………62

شکل 3-5- مدل پارادایمی در نظریه بنیادی……………………………………………………………………………………………………………………..63

شکل 4-1 مدل پارادایمی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………89

شکل4-2-مدل نهایی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

 

                                فصل اول

                                                            مقدمه

 


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 4 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

اسفند 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
جستجو