« پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خریددانلود پایان نامه ارشد : شبیه‏ سازی عددی جریان متلاطم در اطراف گروه پایه‏های پل با نرم‏افزار Flow-3D »

ب ـ  اقسام انحلال 17

گفتار دوم: مبانی انحلال قرارداد 18

الف ـ مبانی قراردادی انحلال 18

1 ـ خیارات 18

1 ـ 1 ـ واژه خیار در لغت و اصطلاح 18

2 ـ 1 ـ خیار در فقه 19

3 ـ 1 ـ مبنای خیار درفقه 19

4 ـ 1 ـ ماهیت خیار 20

5 ـ 1 ـ ویژگیهای خیار 20

6 ـ 1 ـ حق فسخ (خیار) در کنوانسیون 21

7 ـ 1 ـ آثار فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون 24

1 ـ 7 ـ 1 ـ پایان پذیرفتن رابطة قراردادی 24

2 ـ 7 ـ 1 ـ استرداد عوضین 26

2 ـ شرط فاسخ 28

1 ـ 2 ـ شرط فاسخ در لغت و اصطلاح 28

2 ـ 2 ـ قلمروی نفوذ شرط فاسخ 29

3 ـ 2 ـ ماهیت شرط فاسخ 29

4 ـ 2 ـ انواع معلق علیه در شرط فاسخ 30

5 ـ 2 ـ تفاوت شرط فاسخ با خیار شرط 31

6 ـ 2 ـ شرط فاسخ در قانون مدنی 32

7 ـ 2 ـ تفاوت شرط فاسخ با شروط تعلیقی 32

ب ـ مبانی قهری انحلال قرارداد 33

1 ـ انفساخ 33

1 ـ 1 ـ انفساخ در لغت و اصطلاح 33

2 ـ 1 ـ ویژگیهای انفساخ 34

3 ـ 1 ـ مصادیق انفساخ در حقوق ایران 34

1 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از تراضی متعاملین 35

2 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از قانون 35

1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر انجام تعهد 35

1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» 36

1 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم قاعده 36

2 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدارك و مستندات قاعده 36

3 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ منظور از بطلان در قاعده 38

4 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ شرایط تحقق مفهوم «تعذر اجرای عقد» 39

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر وفاء به مضمون عقد در حقوق ایران 39

2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر تسلیم عین معین 39

1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قدرت بر تسلیم در فقه 39

2 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ادله اشتراط قدرت بر تسلیم 39

3 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تسلیم و تسلّم در لغت 39

4 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهیت تسلیم 39

5 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تسلیم فعلی ـ تسلیم حكمی 39

6 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ زمان قدرت بر تسلیم 39

7 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نقش علم در قدرت بر تسلیم 39

8 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ «تسلیم» در کنوانسیون 39

9 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نقش مطابقت متعهدبه در تسلیم در حقوق ایران و کنوانسیون 39

10 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ زمان و مکان تسلیم در فقه، حقوق ایران و كنوانسیون 39

11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تسلیم مبیع در حقوق ایران و کنوانسیون 39

1 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال مالكیت 39

2 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ضمان معاوضی 39

3 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط حق حبس 39

12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تأئیدیه ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون 39

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید  

1 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال ضمان معاوضی 39

2 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط حق حبس 39

3 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط خیار تأخیر ثمن 39

13 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ صور تعذر تسلیم در فقه و حقوق 39

14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ خیار تعذر تسلیم 39

1 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدرک خیار تعذر تسلیم 39

2 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ عناصر مؤثر در شكلگیری خیار تعذر تسلیم 39

3 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ خیار تعذر تسلیم در حقوق موضوعه ایران 39

3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تلف مبیع قبل از قبض 39

1 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم و مفاد قاعدهی «تلف مبیع قبل از قبض» 39

2 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبیع در انظار مختلف 39

3 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ویژگیها و آثار قاعده تلف مبیع 39

4 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدارك قاعده تلف مبیع قبل از قبض 39

5 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبیع قبل از قبض در قانون مدنی ایران 39

6 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قلمرو حكومت قاعده تلف مبیع 39

7 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ منظور از تلف در قاعده 39

4 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ عقود جایز به موت و سفه و جنون 39

5 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ موارد خاص انفساخ به حکم قانونگذار 39

3 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از رسیدگی قضایی 39

2 ـ بطلان قرارداد 39

1 ـ 2 ـ مفهوم بطلان 39

2 ـ 2 ـ تفاوت بطلان با انحلال و انفساخ 39

3 ـ 2 ـ اوصاف بطلان 39

فصل سوم : تعذر ایفای تعهد 39

گفتار اول: تعذر 39

الف ـ مفهوم، شرایط و اقسام تعذر 39

1 ـ تعذر در لغت و اصطلاح 39

2 ـ اقسام تعذر 39

3 ـ تعذر در حقوق موضوعه ایران 39

4 ـ رابطه تعذر با تلف 39

5 ـ رابطه تعذر با عدم امكان اجرای تعهد 39

ب ـ علل عدم امكان اجرای قرارداد 39

1 ـ علل مادی 39

1 ـ 1 ـ تلف 39

1 ـ 1 ـ 1 ـ تلف بخشی از موضوع تعهد 39

2 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف متعهدبه توسط متعهد 39

3 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف از طرف متعهدله 39

4 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف توسط شخص ثالث 39

2 ـ 1 ـ عدم دسترسی 39

3 ـ 1 ـ نا ممكن شدن عمل متعهدبه 39

2 ـ علل شخصی 39

1 ـ 2 ـ مرگ متعهد 39

2 ـ 2 ـ حجر 39

3 ـ عدم امكان قانونی اجرای تعهد 39

4 ـ علل دیگر 39

1 ـ 4 ـ انقضاء مقصود اساسی قرارداد 39

2 ـ 4 ـ عدم امكان عینی اجرای تعهد 39

3 ـ 4 ـ حادث شدن شرایط سخت غیر قابل پیش بینی 39

ج ـ عدم امکان اجرا در حقوق خارجی 39

گفتار دوم: احکام تعذر 39

الف ـ حکم تعذر از اجرای تعهد قراردادی 39

1 ـ حکم دگرگونی شرایط اجرای قرارداد 39

2 ـ حکم تعذر یا عدم اجرای بخشی از قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون 39

3 ـ تفاوت عدم امكان اجراء تعهد با نامقدور بودن تعهد و حکم آن 39

4 ـ حکم قرارداد غیر ممکن موقت در حقوق ایران و کنوانسیون 39

5 ـ آثار فورس ماژور بر قرارداد 39

1 ـ 5 ـ سقوط تعهد و انحلال قرارداد 39

2 ـ 5 ـ تعلیق قرارداد 39

6 ـ رابطه متعهد و متعهد له پس از غیر ممكن شدن اجرای قرارداد 39

ب ـ حکم تعذر از اجرای تعهد غیر قراردادی 39

1 ـ بدل حیلوله 39

فصل چهارم : آثار عدم امکان اجرای تعهد 39

گفتار اول: مسئولیت قراردادی 39

الف ـ تعریف و منشاء مسئولیت 39

ب ـ مسئولیت قراردادی در اصطلاح 39

ج ـ شرایط مسئولیت قراردادی 39

د ـ تقصیر قراردادی 39

ه ـ نقش قوه قاهره در مسئولیت در حقوق ایران و کنوانسیون 39

و ـ امكان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد در حقوق ایران و کنوانسیون 39

ز ـ تأثیر عمل شخص ثالث در حقوق ایران و کنوانسیون 39

ح ـ موارد معافیت از مسئولیت قراردادی 39

گفتار دوم: مسئولیت غیر قراردادی 39

الف ـ مقایسه مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی 39

ب ـ ارکان تحقق مسئولیت قهری 39

1 ـ وجود ضرر 39

1 ـ 1 ـ عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون 39

2 ـ فعل زیان بار(نامشروع) 39

3 ـ وجود رابطه سببیت 39

ج ـ اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت قهری 39

1 ـ قوه قاهره 39

2 ـ تأثیر قوه قاهره با عوامل دیگر 39

3 ـ فعل شخص ثالث 39

د ـ تقصیر زیان دیده 39

ه ـ تقصیر ناشی از فعل دیگران 39

و ـ حق انتخاب بین مسئولیت قراردادی و قهری 39

نتیجه گیری و پیشنهادها: 39

فهرست منابع و مآخذ 39


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

تیر 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
جستجو