« دانلود پایان نامه ارشد:نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاصدانلود رایگان متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی مصرف انرژی و آلودگی‌های زیست ‏محیطی درتولید شکر استان خوزستان »

برای رسیدگی به این مشکل ما تصمیم گرفتیم سیستمی را توسعه دهیم تا به محققان آزمایشگاه های اجتماعی اجازه انجام آزمایش بر روی این لایه را نیز بدهد. علاوه بر این تصمیم گرفتیم تا با استفاده از تکنیک شبکه های نرم افزار محور به این هدف برسیم. شبکه ی نرم افزار محور دارای معماری ای است که به پژوهشگران این امکان را می دهد تا بتوانند بر روی لایه ی دوم شبکه آزمایش کنند. ما این معماری را با استفاده از پروتکلOpenFlow  که به پژوهشگران اجازه مدیریت توپولوژی های تجربی لایه دو ی خود را می دهد پیاده سازی می کنیم. برای رسیدن به این هدف با شبکه های نرم افزار محور و معماری آن آشنا می شویم سپس در طی مراحل تحقیق به ارائه ی ساختاری مناسب برای راه اندازی محیطی آزمایشگاهی برای مطالعه و آزمایش بر روی لایه ی دوم شبکه در شبکه های اجتماعی می پردازیم و در انتها به ارزیابی مدل پیشنهادی می پردازیم.

کلمات کلیدی : شبکه های اجتماعی CN ، شبکه های نرم افزار محور SDN ، شبکه های بی سیم مش WMN ، پروتکل OpenFlow

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه 1

1.1    مقدمه. 2

1.2    طرح مسئله. 3

1.3    ضرورت تحقیق. 3

1.4    سوالات تحقیق. 4

1.5    محدوده ی پژوهش.. 5

1.6    فرضیات تحقیق. 5

1.7    نوآوری های تحقیق. 5

1.8    ساختار پایان نامه. 6

فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی تحقیق… 7

2.1    مقدمه. 8

2.2    زیرساخت یک شبکه. 8

2.2.1 شبکه ها ی کامپیوتری را می توان بر اساس سه ویژگی متفاوت تقسیم نمود : 9

2.2.2 تجهیزات شبکه. 12

2.3    شبکه های اجتماعی. 13

2.3.1 خصوصیات و عملکرد شبکه های اجتماعی. 16

2.4    رسانه های اجتماعی. 16

2.4.1 ویژگی های رسانه های اجتماعی. 17

2.4.2 انواع رسانه‌های اجتماعی. 17

2.5    تفاوت Social Network و Community Network. 18

2.5.1 Social networks  18

2.5.2 Community Network. 19

2.6    شبکه های ارتباط بی سیم 20

2.6.1 شبکه های مش بی سیم 21

2.6.2 نقش شبکه های بیسیم مش در شبکه های اجتماعی. 24

2.7    آزمایشگاه اجتماعی. 25

2.8    محدودیت فناوری شبکه های کنونی. 27

2.8.1 پیچیدگی های منتهی به کاهش درآمد 29

2.8.2 سیاست های متناقض… 29

2.8.3 فقدان مقیاس پذیری.. 29

2.8.4 وابستگی به فروشنده 30

2.9    شبکه های نرم افزار محور. 30

2.9.1 تاریخچه ی شبکه های نرم افزار محور. 30

2.9.2 شبکه های نرم افزار محور. 33

2.9.3 معماری SDN : 37

2.10  پروتکل OpenFlow.. 41

2.10.1 FlowTable. 44

2.10.2 Open Flow Switch. 45

2.10.3 کنترل کننده 47

پرش به محتوای اصلیرفتن به نوار ابزار درباره وردپرس دانلود فایل های کارشناسی ارشد - همه رشته… 205 به‌روزرسانی افزونه, 15 به‌روزرسانی پوسته تازه سلام مدیر 23 بیرون رفتن Shortcode any widget - insert widgets or widget areas into a page. This site is using do_widget shortcodes in the following: نوشته منتشرشده Shortcodes 2018-03-11 منبع پایان‌نامه ارشد b (3430) 2018-03-11 [1] 2018-03-11 منبع پایان‌نامه ارشد b (3433) 2018-03-11 خانه 2016-10-24 Help: More detailed instructions at the wordpress plugin installation and faq pages. Test your widget in a normal sidebar first. Go to widgets Drag the widgets you want to use to the shortcodes sidebar. Add a do_widget or do_widget_area shortcode to a page. Create a page with example do_widget shortcode To add a single widget to a page Add the shortcode to a page: or or To see a list of your widgets in their sidebars, add ?do_widget_debug to the url of page with the do_widget shortcode. More advanced options: Use title=false to hide a widget title. will hide the widget title To change the style, change the html: Use title=somehtmltag and wrap=somehtmltag to change the html used. This may change how your theme’s css affects the widget when it is in page. It all depends what what html selectors your theme uses. Use class=yourclassname to add a class - maybe to override your themes widget styling? Obviously you must have css that applies to that class. give the title a heading 3 html tag. will wrap the widget in an “aside” html tag. Valid title html tags are : h1 h2 h3 h4 h5 header strong em Valid html wrap tags are : div p aside section To add multiple instances of the same widget: To add a widget area - all widgets in the widget area: Create a page with do_widget_area shortcode Hoping to use theme styling. Create a page with do_widget_area shortcode without the widget_area class Hoping to avoid theme sidebar styling. Examples: [do_widget_area] or NB: Using something like the twenty-fourteen theme? you might end up with white text on a white background. Tweak the widget classes or the html of the wrap or title. If that fails, adjust your css. سپاسگزاریم از اینکه سایت خود را با وردپرس ساخته‌اید.نگارش 5.2.3

2.10.4 حالت های برنامه های کنترلی OpenFlow.. 49

2.10.5 کاربرد های Open Flow.. 49

2.10.6 Openflow.. 51

2.10.7 معماری منطقی سوئیچ. 51

2.10.8 مولفه‌های جدول جریان داده 52

2.10.9 مولفه فیلدهای تطبیق داه شده ورودی یك جدول شامل فیلدهای ضروری زیر است: 53

2.10.10………………………………………………………………………….. فیلد‌های زیر ممكن است پشتیبانی شوند: 53

2.10.11………………………………………………………… مشخصات Openflow  كارهای زیر را انجام می دهد: 55

2.10.12……………………………………………………………………………………… دستورالعمل‌ها 4 نوع هستند: 55

2.10.13……………………………………………………………………………………….. خط لوله جدول جریان داده 56

2.10.14…………………………………………………………………………………….. ساختار پروتكل Openflow.. 57

2.11  مقایسه ی معماری شبکه های نرم افزار محور با معماری فعلی شبکه های کامپیوتری.. 59

2.12  موانع. 60

2.13  چالش ها 61

2.13.1 شبکه های مش بی سیم 61

2.13.2 شبکه های اجتماعی و بستر های آزمایشی شبکه های اجتماعی. 62

2.14  کار مرتبط. 63

2.14.1 SDN در شبکه های مش بی سیم 63

2.14.2 SDN در محیط های ناهمگن و روستایی. 65

2.14.3 SDN در شبکه های تلفن همراه 65

2.15  نتیجه گیری.. 66

فصل سوم : روش تحقیق 67

3.1    مرور کلی و توصیف ساختار. 68

3.1.2 تصمیم گیری.. 69

3.2    پیاده سازی معماری.. 77

3.2.1 poxy ، یک پروکسی برای کنترل کننده ی pox of. 78

3.2.2 openVswitch. 80

3.2.3 OpenDayLight 80

3.2.4 نرم افزار خارجی. 82

3.2.5 آزمایشات L2 در جامعه آزمایشگاه 84

3.3    نتیجه گیری.. 88

فصل چهارم : ارزیابی 89

4.1    مقدمه. 90

4.2    ارزیابی. 90

4.2.1 ارزیابی عملکرد 90

4.2.2 تجزیه و تحلیل عملکرد 91

4.2.3 سربار ارتباطات.. 91

4.3    بحث.. 94

4.3.1 مقابله با چالش ها 94

4.3.2 مشخصات توزیع شده در این معماری.. 96

4.4    نتیجه گیری.. 96

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات… 97

5.1    نتیجه گیری.. 98

5.1.1 محدودیت های تحقیق. 99

5.2    کارهای آتی. 100

5.2.1 تعمیم معماری ارائه شده برای شبکه های اجتماعی CN و WMN ها 101

منابع و مآخذ.. 103

 

 


فهرست جدول ها

جدول 2.1   مدل مرجع OSI به همراه پروتکل های قابل اجرا در هر لایه. 10

جدول 2.2   مدل مرجع OSI و تجهیزات SDN پیاده سازی شده بر روی این مدل. 39

جدول 2.3   پیغام های ورودی‌های جریان داده در جداول جریان داده   58

جدول 2.4   مقایسه ی معماری شبکه های نرم افزار محور با معماری فعلی شبکه های کامپیوتری. 60

 

فهرست شکل ها

شکل 2.1 ساختار اجتماعی Social Network. 19

شکل 2.2 ساختار اجتماعی Community Network. 20

شکل 2.3 ترسیمی از معماری شبکه مش…. 22

شکل 2.4 نوعی از معماری WMN   25

شکل 2.5 معماری آزمایشگاه اجتماعی 26

شکل 2.6 نگاه انتزاعی به مفهوم آزمایشگاه اجتماعی   27

شکل 2.7 معماری عمودی تجهیزات فعلی شبکه. 34

شکل 2.8 معماری افقی تجهیزات شبکه ی SDN.. 35

شکل 2.9 شمایی از SDN.. 36

شکل 2.10……………………………………………………………………………. ساختار منطقی SDN 38

شکل 2.11……………………………………………………………………………………. SDN Domain 40

شکل 2.12…………………………………………………………….. اجزای سازنده ی Open Flow 42

شکل 2.13……………………………….. نمونه ای از شبکه Openflow enabled switch 43

شکل 2.14……………………………………………………………….. فیلد های  یک  Flow Table 44

شکل 2.15………………………………………………………………………. هدر یک سوئیچ Type0 47

شکل 2.16………………………………………………………………………….. معماری منطقی سوئیچ 51

شکل 2.17………………………………………………………………………… خط لوله ی جریان داده 56

شکل 3.1 ساختار کلی معماری.. 68

شکل 3.2 استقرار OpenVswitch.. 70

شکل 3.3 استقرار کنترلر. 71

شکل 3.4 دو روش ممکن برای دستیابی به اتصالات L2.. 72

شکل 3.5 نحوه ی صحیح برقراری اتصالات رابط های شبکه ی محلی و مدیریتی… 74

شکل 3.6 بقراری اتصال با کنترل کننده. 75

شکل 3.7 استقرار پروکسی کنترلر. 76

شکل 3.8 ساختار نهایی بستر آزمایشگاهی… 77

شکل 3.9 پیاده سازی بخش های اصلی ساختار. 82

شکل 3.10 استقرار و پیاده سازی نرم افزار های کنترلر و مدیریت گره ی Confine.. 83

شکل 3.11 برقراری ارتباط با گره های جامعه توسط پروتکل و اتصالات Batman–adv. 84

شکل 3.12……………………………………………………………………… دیدگاه کاربر از توپولوژی.. 86

شکل 3.13……………………………… دیاگرام سلسله مراتبی نحوه ی گردش کار معماری.. 87

شکل 3.14………………………………………… دیاگرام همکاری نحوه ی گردش کار معماری.. 88


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 4 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

تیر 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
جستجو