« دانلود پایان نامه ارشد:آسیب شناسی مدیریت پژوهشی در شركت ملی حفاری ایرانپایان نامه تاثیر فن آوری اطلاعات روی یادگیری سازمانی، قابلیت های متمایز فنی و عملکرد سازمانی ادراک شده در شرکت های کوچک و متوسط »

1-2 تاریخچه گیاهان دارویی.. 4

1-3 رویکردجهانی دراستفاده ازگیاهان داروئی.. 5

1-4  کشت وکاروتولیدگیاهان دارویی.. 6

1-5 اهمیت اقتصادی گیاهان دارویی.. 6

1-6 وضعیت گیاهان دارویی درایران. 7

1-7 استفاده ازکودها درمزارع. 9

1-8 اثرعناصرغذایی برعملکردگیاهان. 9

1-9 تیره کاسنی.. 10

1-10 گیاه شناسی.. 10

1-11 نوع مواد موثره 10

1-12 موارد ستفاده 11

1-13 پراکنش جغرافیایی.. 11

1-14 کاشت.. 11

1-15 خاک.. 12

1-16 داشت.. 12

1-17 برداشت.. 12

فصل دوم. 13

2-1 پتاسیم. 14

2-1-1 اثرکودپتاسیم برارتفاع گیاهان. 15

2-1-2 اثرکودپتاسیم برعملکردبذر. 16

2-2  تاریخ کاشت.. 18

2-2-1 اثرتاریخ کاشت برارتفاع گیاه 19

2-2-2 اثرتاریخ کاشت برعملکردبذر. 21

فصل سوم. 23

3-1 بذرماریتیغال. 24

3- 2 محل انجام تحقیق.. 24

3-3 خصوصیات فیزیکی وشیمائی خاک مزرعه. 24

3-4 مشخصات جغرافیایی واقلیم محل اجرای طرح.. 24

3-5 آماده سازی زمین واجرای نقشه آزمایش… 25

3-6 عملیات کاشت.. 25

3-8 اندازه گیری صفات.. 25

3-9 درصدروغن ودرصدسیلیمارین.. 26

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-10 محاسبات آماری.. 26

فصل چهارم. 27

4-1 ارتفاع بوته. 28

4-2 تعدادشاخه فرعی درگیاه 29

4-3 تعدادگل آذین.. 30

4-4 قطرگل آذین.. 32

4-5 درصدروغن.. 42

4-6 عملکردروغن.. 43

4-7 درصدسیلیمارین.. 35

4-8 عملکردسیلیمارین.. 36

فصل پنجم. 37

5-1 ارتفاع بوته. 38

5-2 تعدادشاخه فرعی درگیاه 39

5-3 تعدادگل آذین.. 40

5-4 قطرگل آذین.. 41.

5-5 درصدروغن.. 42

5-6 عملکردروغن.. 43

5-7 درصدسیلیمارین.. 44

5-8 عملکردسیلیمارین.. 45

نتیجه‌گیری کلی.. 46

پیشنهادات.. 46

فهرست منابع. 48

پیوستها: 55

فهرست جداول

.جدول(4-1 ) مقایسه میانگین اثرتاریخ کاشت وسطوح مختلف پتاسیم برارتفاع بوته.28

جدول(4-2) مقایسه  میانگین اثر تاریخ کاشت و سطوح مختلف پتاسیم برتعداد شاخه فرعی.29

جدول4-3 ) مقایسه  میانگین اثر تاریخ کاشت و سطوح مختلف پتاسیم بر تعدادگل آذین.30

جدول(4-4) مقایسه  میانگین اثر تاریخ کاشت و سطوح مختلف پتاسیم بر قطرگل آذین…31

جدول(4-5 ) مقایسه میانگین اثر پتاسیم و اثرمتقابل تاریخ کاشت وپتاسیم بر  درصدروغن31

جدول (4-6)  مقایسه میانگین اثر پتاسیم واثر متقابل پتاسیم و تاریخ کاشت  بر  عملکردروغن.41

جدول(4-7) مقایسه میانگین اثر پتاسیم و اثر متقابل پتاسیم و تاریخ کاشت بر  درصدسیلیمارین34

جدول (4-8) مقایسه میانگین اثر پتاسیم و اثر متقابل تاریخ کاشت وپتاسیمبرعملکردسیلیمارین34


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

آبان 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
جستجو