« پایان نامه انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانیپایان نامه ارشد رشته مدیریت گردشگری : اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید »

فرهنگ اشاره به دانش اعضای یک گروه معین دارد که تصور می شود کم و بیش مشترک است. فرهنگ فعالیت های موسوم به فعالیت های تکراری و غیر تکراری اعضای فرهنگ را تحت تأثیر قرار داده، درون آن ها رسوخ کرده و به آن ها شکل می دهد. تسهیم دانش نیز به عقاید جمعی یا عادات اخلاقی مربوط به توسعه­ی آموزش در میان افراد و یا واحدهای درون و برون سازمان بر می­گردد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه­ای شهر اصفهان می باشد.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی می باشد؛ جامعه آماری مورد مطالعه کلیه کارکنان شرکت توزیع برق منطقه­ای شهر اصفهان شامل 290 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه­بندی احتمالی تعداد 165 نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، در این پژوهش از دو پرسش­نامه فرهنگ سازمانی دنیسون و مدیریت دانش لین و لی استفاده شده است. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و سازه مورد تأیید قرار گرفت و آلفای کرونباخ برای پایایی کل پرسشنامه 889/0 محاسبه گردید. در پژوهش حاضر با استفاده از روشهای آمار توصیفی(جداول توزیع فراوانی مطلق، میانگین) و آزمون های آمار استنباطی(t تک نمونه ای و آزمون فریدمن) بوسیله نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی یافته های جانبی پژوهش پرداخته شد. همچنین با استفاده از متدولوژی ساختار یافته خطی بوسیله نرم­افزار LISREL فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اند. 

نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که فرهنگ مشارکتی با ضریب 31 درصد، فرهنگ سازگاری با 25 درصد، فرهنگ انطباق­پذیری با 22 درصد و فرهنگ ماموریتی نیز با 21 درصد بر تسهیم دانش تاثیر­ داشته­اند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که فرهنگ سازگاری با میانگین 2.64 دارای بالاترین رتبه و فرهنگ مشارکتی با میانگین 2.34 دارای پایین ترین رتبه در نمونه مورد بررسی می باشند.

 

 کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی، فرهنگ مشارکتی، فرهنگ سازگاری، فرهنگ انطباق پذیری، فرهنگ مأموریتی، تسهیم دانش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
1-1- شرح و بیان مسأله پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2- اهمیت و ارزش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3- اهـداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
1-4- فـرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-5- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-6- تعریف مفاهیم و وا‍‍‍ژه پرش به محتوای اصلیرفتن به نوار ابزار درباره وردپرس دانلود فایل های کارشناسی ارشد - همه رشته… 205 به‌روزرسانی افزونه, 15 به‌روزرسانی پوسته تازه سلام مدیر 23 بیرون رفتن Shortcode any widget - insert widgets or widget areas into a page. This site is using do_widget shortcodes in the following: نوشته منتشرشده Shortcodes 2018-03-11 منبع پایان‌نامه ارشد b (3430) 2018-03-11 [1] 2018-03-11 منبع پایان‌نامه ارشد b (3433) 2018-03-11 خانه 2016-10-24 Help: More detailed instructions at the wordpress plugin installation and faq pages. Test your widget in a normal sidebar first. Go to widgets Drag the widgets you want to use to the shortcodes sidebar. Add a do_widget or do_widget_area shortcode to a page. Create a page with example do_widget shortcode To add a single widget to a page Add the shortcode to a page: or or To see a list of your widgets in their sidebars, add ?do_widget_debug to the url of page with the do_widget shortcode. More advanced options: Use title=false to hide a widget title. will hide the widget title To change the style, change the html: Use title=somehtmltag and wrap=somehtmltag to change the html used. This may change how your theme’s css affects the widget when it is in page. It all depends what what html selectors your theme uses. Use class=yourclassname to add a class - maybe to override your themes widget styling? Obviously you must have css that applies to that class. give the title a heading 3 html tag. will wrap the widget in an “aside” html tag. Valid title html tags are : h1 h2 h3 h4 h5 header strong em Valid html wrap tags are : div p aside section To add multiple instances of the same widget: To add a widget area - all widgets in the widget area: Create a page with do_widget_area shortcode Hoping to use theme styling. Create a page with do_widget_area shortcode without the widget_area class Hoping to avoid theme sidebar styling. Examples: [do_widget_area] or NB: Using something like the twenty-fourteen theme? you might end up with white text on a white background. Tweak the widget classes or the html of the wrap or title. If that fails, adjust your css. سپاسگزاریم از اینکه سایت خود را با وردپرس ساخته‌اید.نگارش 5.2.3 ها…………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-6-1- تعریف نظری مفاهیم و واژه ها…………………………………………………………………………………………………….. 7
1-6-2-  تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه ها  ……………………………………………………………………………………………… 7
خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
 
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
2-1- مروری بر ادبیات فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………… 10
2-1-1- تعریف فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………… 10

2-1-2- اهمیت فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-1-3- مدل های فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………………………… 12

2-1-4- گونه شناسی های فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………. 13

2-1-4-1- گونه شناسی هریسون (1972) و هندی (1978) …………………………………………………………………… 13

2-1-4-2- گونه شناسی دیل و کندی (1982 )……………………………………………………………………………………….. 14

2-1-4-3- گونه شناسی کوئین (1988)………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-4-4- گونه شناسی دشپاند ( 1993)……………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-4-5- گونه شناسی اشنایدر (1994)………………………………………………………………………………………………… 17

2-1-4-6-  گونه شناسی ساننفیلد (1373)……………………………………………………………………………………………… 19

2-1-4-7- گونه شناسی هلریگل و اسلوکام (1994)…………………………………………………………………………………. 19

عنوان                                                                                                                            صفحه

2-1-4-8- گونه شناسی ریچارد ال دفت (1998)…………………………………………………………………………………….. 20

2-1-4-9- گونه شناسی کوئین و کامرون (1999)……………………………………………………………………………………. 21

2-1-4-10- گونه شناسی دشپاند و فارلی (2004)…………………………………………………………………………………… 23

2-1-4-11- گونه شناسی دنیسون (2008)……………………………………………………………………………………………… 24

2-1-5- مقایسه گونه شناسی های فرهنگ سازمانی  ……………………………………………………………………………….. 27

2-1-6-  چارچوب ارزش های رقابتی برای دسته بندی انواع فرهنگ سازمانی ……………………………………………. 29

2-1-6-1- موقعیت اول ( میزان کنترل شدید و کانون توجه داخلی )…………………………………………………………. 31

2-1-6-2- موقعیت دوم (میزان کنترل شدید و کانون توجه خارجی)…………………………………………………………. 32

2-1-6-3- موقعیت سوم ( میزان انعطاف پذیری بالا و کانون توجه داخلی )……………………………………………….. 33

2-1-6-4- موقعیت چهارم ( انعطاف پذیری بالا و کانون توجه خارجی)……………………………………………………… 34

2-2- مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-2-1- مفهوم داده، اطلاعات و دانش ……………………………………………………………………………………………………… 36

2-2-1-1- داده ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-2-1-2- اطلاعات  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-2-1-3- دانش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-2-2- مفهوم مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-2-2-1- تعاریف مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………………………… 38

2-2-3- اهمیت مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-2-4- خصوصیات دانش ………………………………………………………………………………………………………………………. 41

2-2-4-1-  انواع دانش …………………………………………………………………………………………………………………………… 42

2-2-5- مدل های مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………. 43

2-2-5-1- مدل ادل و گراسیون (1998) …………………………………………………………………………………………………. 43

2-2-5-2- مدل نیومن (1999) ……………………………………………………………………………………………………………… 44

2-2-5-3- مدل هیسیگ (2000) ………………………………………………………………………………………………………….. 45

2-2-5-4- مدل مارک و مک الروی (2002) ……………………………………………………………………………………………. 46

2-2-5-5- مدل گلد و همکاران (2001) …………………………………………………………………………………………………. 46

2-2-5-6- مدل چن و چانگ (2009)……………………………………………………………………………………………………… 47

2-2-6- مقدمات(توانمند سازهای) بکارگیری مدیریت دانش……………………………………………………………………… 49

عنوان                                                                                                                            صفحه

2-2-6-1- مدیریت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

2-2-6-2- فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

2-2-6-3- ساختار سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………… 50

2-2-6-4-  تکنولوژی اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………… 50

2-2-7- پیامدهای (مزایای) بکارگیری مدیریت دانش ………………………………………………………………………………. 51

2-2-8- تسهیم دانش……………………………………………………………………………………………………………………………… 51
2-2-8-1- موانع تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………………………. 52

2-2-8-1-1- موانع بالقوه فردی   ……………………………………………………………………………………………………………. 53

2-2-8-1-2- موانع بالقوه سازمانی…………………………………………………………………………………………………………… 54

2-2-8-1-3- موانع بالقوه تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………. 55

2-2-8-2- تسهیم دانش و نگرش کارکنان ………………………………………………………………………………………………. 57

2-3- اثر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………. 59
2-3-1-  فرهنگ به عنوان یکی از نتایج مدیریت دانش……………………………………………………………………………… 61
2-3-2- فرهنگ تسهیم دانش………………………………………………………………………………………………………………….. 62

2-4- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

2-4-1- تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………. 64

2-4-2- تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………… 65

2-5-  جمع­بندی برسی نظری  ………………………………………………………………………………………………………………………68

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
فصل سوم:روش پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

3-2- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

3-3- حجم نمونه و روش نمونه­گیری ………………………………………………………………………………………………………. 71

3-4- روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………. 72

3-5- اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………. 75

3-5-1- تعیین روایی (اعتبار) …………………………………………………………………………………………………………………. 75

3-5-2- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) ……………………………………………………………………………………………………. 75

عنوان                                                                                                                            صفحه

3-6- روش­های تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق ………………………………………………………………………………………. 76

خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78
 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

4-1- تحلیل توصیفی داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 79

4-1-1- مطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………….. 79

4-1-1-1-  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…………………………………………………………………………………. 79

4-1-1-2-  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن………………………………………………………………………………………… 80

4-1-1-3-  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تحصیلات……………………………………………………………………………….. 81

4-1-1-4-  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تأهل………………………………………………………………………………………. 82

4-2- تحلیل استنباطی داده­ها………………………………………………………………………………………………………………….. 83

4-2-1- مدل های اندازه­گیری………………………………………………………………………………………………………………….. 83

4-2-1-1- مدل اندازه­گیری فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………….. 83

4-2-1-2- مدل اندازه­گیری تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………. 87

4-2-2- همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته………………………………………………………………………………….. 89

4-2-2- 1- همبستگی بین فرهنگ مشارکتی و تسهیم دانش ………………………………………………………………….. 89

4-2-2- 2- همبستگی بین فرهنگ سازگاری و تسهیم دانش …………………………………………………………………… 89

4-2-2- 3- همبستگی بین فرهنگ انطباق پذیری و تسهیم دانش …………………………………………………………… 90

4-2-2- 4- همبستگی بین فرهنگ مأموریتی و تسهیم دانش ………………………………………………………………….. 91

4-2-3- تأیید مدل مفهومی تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری…………………………………………………… 91

4-2-4- آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل نهایی روابط ساختار یافته خطی…………………………………….. 96

4-2-4-1- فرضیه فرعی(1-1)، فرهنگ مشارکتی بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد………………………………… 96

4-2-4-2- فرضیه فرعی(1-2)، فرهنگ سازگاری بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد………………………………… 96

4-2-4-3- فرضیه فرعی(1-3)، فرهنگ انطباق پذیری  بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد…………………….. …97

4-2-4-4- فرضیه فرعی(1-4)، فرهنگ مأموریتی بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد……………………………… …97

4-2-5- آزمون میانگین یک جامعه………………………………………………………………………………………………………… …98

4-2-6- آزمون واریانس فریدمن…………………………………………………………………………………………………………….. …99

عنوان                                                                                                                            صفحه

خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

 

فصل پنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادها
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

5-1- مروری بر مسأله، فرضیه ها و اهداف……………………………………………………………………………………………….. 102

5-2- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 103

5-3- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………… 109

5-4- محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..108

5-5- پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………… 108

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………..116

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                           صفحه

شکل 1-1، مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 4

شکل 2-1، مدل فرهنگ سازمانی دنیسون   ……………………………………………………………………………………………… 27

شکل 2-2، جمع بندی گونه شناسی های فرهنگ سازمانی بر اساس چارچوب ارزش های رقابتی……………….. 30

شکل 2-3، فرآیند های مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………. 48

شکل 2-4، مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..68

شکل 4-1، وضعیت متغیر جنسیت…………………………………………………………………………………………………………… 79

شکل 4-2، وضعیت متغیر سن در نمونه آماری………………………………………………………………………………………….. 80

شکل 4-3، توزیع پاسخ دهندگان بر اساس تحصیلات……………………………………………………………………………….. 81

شکل 4-4، توزیع پاسخ دهندگان بر اساس وضعیت تأهل………………………………………………………………………….. 82

شکل 4-5، مدل اندازه گیری فرهنگ سازمانی مربوط به خروجی برآورد ها………………………………………………….. 84

شکل 4-6، مدل اندازه گیری فرهنگ سازمانی مربوط به خروجی راه حل های استاندارد………………………………. 85

شکل 4-7،  مقادیر بحرانی(T-value) ضرایب مدل اندازه گیری فرهنگ سازمانی………………………………………. 86

شکل 4-8، مدل اندازه گیری تسهیم دانش مربوط به خروجی برآوردها……………………………………………………….. 87

شکل، 4-9، مدل اندازه گیری تسهیم دانش مربوط به خروجی راه حل های استاندارد شده………………………….. 88

شکل 4-10، مقادیر بحرانی(T-value) ضرایب مدل اندازه­گیری  تسهیم دانش…………………………………………. 88

شکل 4-11، مدل نهائی روابط ساختار یافته خطی مربوط به خروجی برآوردها…………………………………………… 92

شکل 4-12، مدل نهایی روابط ساختار یافته خطی مربوط به خروجی راه­حل­های استاندارد شده مدل مفهومی

تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

شکل 4-13، مقادیر بحرانی(T-value) ضرایب در مدل نهایی روابط ساختار…………………………………………….. 95

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                            صفحه

جدول 2-1، معیارهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه دشپاند…………………………………………………………………………… 17

جدول 2-2، تطبیق انواع فرهنگ سازمانی در گونه شناسی های مختلف……………………………………………………… 29

جدول 2-3، معیارهای سنجش گونه اول فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………….. 32

جدول 2-4، معیارهای سنجش گونه دوم فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………….. 33

جدول 2-5، معیارهای سنجش گونه سوم فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………….. 34

جدول 2-6، معیارهای سنجش گونه چهارم فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………… 35

جدول3-1، نمونه گیری طبقه بندی…………………………………………………………………………………………………………. 71

جدول 3-2، پرسشنامه فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………. 73

جدول 3-3، پرسشنامه تسهیم دانش………………………………………………………………………………………………………… 74

جدول 3-4، نتیجه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………… 76

جدول 3-5، شاخص های برازندگی در تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر……………………………………………….. 77

جدول 4-1، توزیع پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت………………………………………………………………………………… 79

جدول 4-2، توزیع پاسخگویان بر اساس سن…………………………………………………………………………………………….. 80

جدول 4-3، توزیع پاسخگویان بر اساس تحصیلات……………………………………………………………………………………. 81

جدول 4-4، توزیع پاسخ گویان بر اساس وضعیت تأهل……………………………………………………………………………… 82

جدول 4-5، شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری فرهنگ سازمانی……………………………………………………….. 83

جدول 4-6، شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری تسهیم دانش…………………………………………………………….. 87

جدول 4-7، آزمون همبستگی پیرسون بین فرهنگ مشارکتی و تسهیم دانش…………………………………………….. 89

جدول 4-8، آزمون همبستگی پیرسون بین فرهنگ سازگاری و تسهیم دانش……………………………………………… 90

جدول 4-9، آزمون همبستگی پیرسون بین فرهنگ انطباق پذیری و تسهیم دانش……………………………………… 90

جدول 4-10، آزمون همبستگی پیرسون بین فرهنگ مأموریتی و تسهیم دانش…………………………………………… 91

جدول 4-10، شاخص های برازندگی مدل نهائی تحقیق……………………………………………………………………………. 94

جدول 4-11، نتایج فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………… 96

جدول 4-12، نتایج آزمون میانگین عامل­ها…………………………………………………………………………………………….. …98

جدول 4-13، آزمون فریدمن فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………… 100

 
 

 

 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 
 
مقدمه
در این فصل پس از بیان‌ مسأله، اهمیت موضوع بیان‌ خواهد شد. سپس چارچوب مفهومی به عنوان مبنای انجام این مطالعه و تحقیق تشریح می­گردد و سپس اهداف، سوال­ها،


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 4 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

تیر 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
جستجو