« پایان نامه نامشروع بودن عمل مورد تعهددانلود پایان نامه ارشد:تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان ) »

1-3-اهداف تحقیق. 7

1-4-سوالات تحقیق. 7

1-5-فرضیات تحقیق. 7

1-6-روش تحقیق. 8

1-7-موانع تحقیق. 8

1-8-ساماندهی مطالب.. 8

فصل دوم:مفهوم و ماهیت قرارداد. 9

2-1:مفهوم قرداد. 10

2-1-1: تعریف قراداد در لغت.. 11

2-1-2 تعریف قراداد در اصطلاح: 13

2-1-3:تمایز ثبت قرارداد با مفاهیم مشابه دیگر. 16

2-2-ماهیت ثبت قرارداد های ورزشی.. 18

2-2-1-طرفین ثبت قرارداد ورزشی.. 22

2-2-1-1- بازیکن.. 23

2-2-1-2- باشگاه 24

2-2-1-3–لیدرها،مربیان و اسپانسرها 32

2-2-2- مدت ثبت قرارداد. 32

2-3-تفاوت ماهیت ثبت قراردادهای ورزشی با عناوین مشابه. 33

2-3-1- ثبت قرارداد اجاره انسان(اشخاص) 33

فصل سوم-بررسی معایب و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی.. 44

3-1- مسئولیت قراردادی اشخاص ناشی از ثبت قراردادهای ورزشی.. 49

3-1-1- بررسی وظایف و مسئولیتهای مربیان ورزشی در رابطه با ثبت قراردادها 50

3-1-2- مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی و مسوولیت مربیان. 52

3-1-3- تاثیر ثبت قرارداد ورزشکاران و مربیان بر اشخاص ثالث.. 71

3-1-4- تاثیر ثبت قراردادها در حوادث ورزشی.. 72

3-2- خطا و تقصیر ورزشی و ورزشکاران. 74

3-2-1- بررسی قانونی حوادث ورزشی.. 78

3-2-2- وظایف مراقبتی ورزشکاران. 80

3-2-3- بررسی مسئولیت و تکالیف مدیران ورزشگاهها و اماکن ورزشی.. 84

3-2-4- ثبت قراردادهای ورزشی.. 85

3-3- شرایط ثبت قراردادهای ورزشی.. 92

3-3-1- شرایط عمومی.. 93

3-3-2- شرایط اختصاصی.. 94

3-3-3- ارکان ثبت قراردادهای ورزشی.. 95

3-3-4- ویژگی ثبت قراردادهای ورزشی.. 98

3-4-بررسی انواع ثبت قراردادهای ورزشی و مسئولیتهای مربوط به آنها 100

3-4-1- بررسی ثبت قرارداد ورزشکاران. 101

3-4-2- ماهیت ثبت قرارداد ورزشکاران. 102

3-4-3- ثبت قرارداد کار (استخدام) 103

3-4-4- آثار و مسئولیتهای ناشی از ثبت قرارداد ورزشکاران. 104

3-5-مزایای ثبت قرارداد های ورزشی.. 106

3-5-1-جواز آغاز فعالیت در تیم جدید. 106

3-5-2-ثبت قرارداد بازیکن به منزله شناسنامه. 108

3-5-3-مجوز انتقال بین‌المللی.. 108

3-5-4-نحوه درخواست ثبت قرارداد. 109

3-6- ثبت قرارداد کادر فنی.. 110

3-6-1-نحوه ثبت قرارداد. 110

3-6-2-ابطال قرارداد ثبت شده 111

3-6-3-ثبت قرارداد و دوری از منفعت یکی از طرفین قرارداد. 111

3-6-4-ثبت قرارداد و اصل آزادی اراده طرفین قرارداد. 112

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 113

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

ضمائم. 117

فهرست منابع. 159

الف-کتب.. 159

ب- مقالات و نشریات.. 161

ج-پایان نامه ها 165

د-سایت ها اینترنتی.. 167

Abstract. 168

 

چکیده
تاكنون در خصوص ثبت قرارداد ورزشی تعریف خاصی مشاهده نشده است، اما با توجه به مقررات و آیین نامه های فدراسیون ورزشی و ثبت قرارداد كسانی كه در جهت انجام مسابقه و تهیه مقدمات، فعالیت می كنند و همچنین با توجه به عرف ورزشی و برخی متونی كه در باب ثبت قراردادهای ورزشی نگاشته شده است؛ می توان به قدر متیقنی در تعریف ثبت قرارداد ورزشی دست یافت .نتایج تحقیق حاکی از آن ست که کلیه‌ی قرارداد‌هایی که در فدراسیون‌ها منعقد می‌شود هر چند که یک مرجعی تحت عنوان فدراسیون قرار داد‌ها را ثبت می‌کنند اما مرجع رسمی همانند دفترخانه‌های رسمی وجود ندارد که ما به هنگام بروز مشکل بتوانیم از مزایای اسناد لازم اجرا بهره‌مند شویم که ما تمایل داریم این موضوع جا بیفتد که کلیه قرارداد‌ها با پیش فرض‌های قانونی و قانونمند در مراجع رسمی ثبت شوند که چند مزایا دارد.در این پایامن نامه سعی بر این است بررسی کامل و همه جانبه ای از مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی صورت گیرد.روش تحقیق در این پایان نامه کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی:ورزشکاران،ثبت،قرارداد،مزایا و معایب، رسمی، عادی

 

مقدمه
قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یكی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگیری تمامی انكانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دكترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح كردهاند كه در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .

بازیکنان تنها می‌توانند در طی یکی از دو دوره نقل و انتقالات قبل از آغاز فصل و یا در نیم فصل ثبت نام شوند و تنها بازیکن ثبت نام شده مجاز به شرکت در مسابقات رسمی می‌باشند و متعهد خواهند بود که به قوانین و مقررات فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارد و آن‌ها را رعایت کند

هر بازیکن تنها می تواند در یک زمان با یک باشگاه ثبت قرارداد شده باشد.هر بازیکن در هر فصل می‌تواند برای دو باشگاه به صورت قطعی یا قرضی بازی نماید.بازیکن ها ممکن است که حداکثر با سه باشگاه در طول یک فصل ثبت شوند. در طول این مدت، بازیکن تنها واجد شرایط بازی در مسابقات رسمی برای دو باشگاه می باشد. به عنوان استثنا بر این قانون، بازیکنی که بین دو باشگاه متعلق به فدراسیون هایی با فصول مسابقاتی دارای همپوشانی(برای مثال شروع فصل فوتبال در تابستان/ پائیز در مقابل زمستان/ بهار) منتقل می شود میتواند واجد شرایط بازی در مسابقات رسمی برای باشگاه سوم در طول فصل مربوطه باشد به شرط آنکه او کاملاً از تعهدات قراردادی باشگاه های قبلی خود تبعیت نموده باشد. به همین ترتیب، مقررات مربوط به دوره های ثبت و همچنین حداقل طول یک قرارداد نیز باید رعایت شوند.

تحت هر شرایط، باید توجه خاصی به یکپارچگی ورزشی مسابقه انجام پذیرد. به طور مشخص ، یک بازیکن نمی تواند در بازیهای رسمی برای بیش از دو باشگاه در مسابقات لیگ برتر یا جام حذفی در طول همان فصل شرکت نماید که این امر تابع قواعد خاص محدودکننده مسابقات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران می باشد.هر باشگاه در طول فصل می‌تواند حداکثر بازیکن آزاد و حائز شرایط که در زمان مقرر نقل و انتقال نتوانسته‌اند قرارداد منعقد نمایند با رعایت استثنای پیش بینی شده در بند  مذکور در ذیل، قرارداد امضاء نمایدلازم به ذکر است در این پایان نامه به بررسی مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی پرداخته می شود که در مثال هایی که آورده می شود،به علت اهمیت و حجم بالای ورزش فوتبال و توجه عموم به آن،از این ورزش یاد می شود.

 

فصل اول:کلیات تحقیق
 

این فصل به کلیات تحقیق اختصاص دارد.لذا به بررسی بیان مساله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و اهداف و سوالات و فرضیات سوابق و روش تحقیق و ساختار تحقیق پرداخته خواهد شد.

1-1-بیان مسئله
در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهرة علمی بیشتری پیدا می کند . از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیلة مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشتة خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطة اجتماعی بپردازند . این ا قبال علمی باعث شده است که کتابها و مقاله های گوناگونی در این باره نوشته شود و رویّه های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازیهای ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیّت مدنی در نظر بگیرند.اهمیت ورزش به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روزبه روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

مهر 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
جستجو