« پایان نامه برق قدرت:مدلسازی و آشکارسازی درخت رطوبتی و تنزل عایقی ناشی از آندانلود پایان نامه ارشد : تحلیل جنبش ­شناختی گستره حلب – ماهنشان استان زنجان »

1-2 بیان مسئله: 6

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش: 7

1-4 اهداف پژوهش : 9

1-5 سوالات پژوهش: 10

1-7 تعاریف متغیر ها : 11

1-7-1 تعریف لغوی شخصیت: 11

1-7-2 تعریف نظری شخصیت: 12

1-7-4 تعریف لغوی فرسودگی شغلی: 12

1-7-5 تعریف نظری فرسودگی شغلی: 12

1-7-6 تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی: 12

فصل دوم 14

2-1 مقدمه: 15

2-2 شخصیت: 16

2-3 مفهوم شخصیت: 17

2-4شخصیت از لحاظ ریشه و واژه: 18

2-5شخصیت از دیدگاه مردم: 18

2-6 شخصیت از دیدگاه روانشناسی: 19

2-7 شخصیت از دیدگاه نظریه پردازان : 19

2-8 ماهیت شخصیت: 21

2-9 اصطلاحات معادل شخصیت : 21

2-10 روان شناسی رشد شخصیت: 22

2-11 اختلالات شخصیت : 23

2-12نظریه ویژگی های شخصیت: 24

2-13 انواع شخصیت از دیدگاه نظریه پردازان : 25

2-13-1 انواع شخصیت از نظر کتل: 25

2-13-2 انواع شخصیت از نظر کرچر: 26

2-13-3انواع شخصیت از نظر آیزنک: 27

2-13-4 انواع شخصیت از نظر بقراط وجالینوس: 28

2-13-5 انواع شخصیت از نظر یونگ: 29

2-13-6انواع شخصیت از نظر فروید : 30

2-13-7 انواع شخصیت از نظر ویلیام شلدون: 31

2-13-8انواع شخصیت از دیدگاه گلدبرگ : 31

2-13-8-1مروری بر تاریخچه مدل پنج عاملی شخصیت: 32

2-13-8-2آشنایی با پنج عامل بزرگ شخصیت.. 36

2-13-8-3نام گذاری های انواع شخصیت ازنظرگلدبرگ: 38

2-14نتیجه گیری شخصیت: 40

2-15رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی: 41

2-16 تعریف فرسودگی شغلی: 42

2-17 فرسودگی شغلی چیست؟ 43

2-18 علائم ونشانه های فرسودگی شغلی: 44

2-19 نشانگان فرسودگی شغلی: 45

2-20مراحل فرسودگی شغلی مسلچ. 45

2-21نشانه های فرسودگی شغلی موس.. 46

2-22 علل فرسودگی شغلی: 47

2-23مراحل پنج گانه  فرسودگی شغلی: 53

2-24 اثرات فرسودگی شغلی: 54

2-25پیشگیری از فرسودگی شغلی: 55

2-26 درمان فرسودگی شغلی: 56

2-27 راه حل های کوتاه مدت برای مقابله با فرسودگی شغلی: 58

2-28راه حل های طولانی مدت برای مقابله با فرسودگی شغلی: 59

2-29 نتیجه گیری فرسودگی شغلی : 60

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید  

2-30 پیشینه پژوهش: 61

فصل سوم 66

3-1 مقدمه: 67

3-2 روش پژوهش: 67

3-3 جامعه آماری: 67

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری و نمونه آماری: 68

3-5 ابزار گرد آوری داده ها: 68

3-5-1 پرسشنامه مسلچ: 68

3-5-2 پرسشنامه شخصیت گلدبرگ: 71

3-6 اعتبار و پایایی و روایی پرسشنامه شخصیت: 72

3-7 روش جمع آوری اطلاعات: 73

3-8 روش اجرا: 74

3-9 روش آماری تحلیل داده ها: 75

فصل چهارم 76

4-2یافته های توصیفی. 77

4-3 یافته های مربوط به فرضیه ها 79

فصل پنجم. 84

5-1 مقدمه 85

5-2 بحث و نتیجه گیری. 85

5-3 محدودیت ها و پیشنهادات. 90

5-3-1 محدودیت ها 90

5-3-2 پیشنهادات. 90

5-3-2-1پیشنهادات کاربردی. 90

5-3-2-2 پیشنهادات پژوهشی. 91

منابع و مأخذ. 92

پیوست ها 96

 

 

فهرست جدولها

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

جدول 2-1:نشانه های فرسودگی شغلی موس…. 45

جدول 2-2:عوامل فشار روانی.. 47

جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد ابعاد شخصیتی در معلمان زن دوره ابتدایی.. 76

جدول 4-2: میانگین و انحراف استاندارد فرسودگی شغلی و ابعاد آن.. 76

جدول 4-3: نتایج آزمون گلموگروف-اسمیرنف جهت نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع ابعاد ویژگی های شخصیتی.. 77

جدول 4-4: نتایج آزمون گلموگروف-اسمیرنف جهت نرمال یا غیرنرمال بودن فرسودگی شغلی و ابعاد آن.. 77

جدول 4-5: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه برونگرایی با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در  معلمان.. 78

جدول 4-6: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه پایداری هیجانی با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان  79

جدول 4-7: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه گشودگی به تجربه با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان  79

جدول 4-8: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه توافق با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان.. 80

جدول 4-9: نتایج همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه وظیفه شناسی با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان.. 81

 

 

 

 

فهرست شکلها

عنوان                                                                                                                               شماره صفحه

شکل 2-1ابعاد شخصیتی گلدبرگ… 35

شکل 2-2برخی از علل اصلی فرسودگی شغلی.. 51

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی معلمان زن دوره ابتدایی منطقه سامن بود.

جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان زن دوره ابتدایی منطقه سامن تشکیل می داد که 90نفر آنهابه عنوان نمونه آماری انتخاب شده و از این تعداد 75نفر به پرسشنامه ها پاسخ داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .

روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود که اطلاعات آن به صورت میدانی وکتابخانه ای جمع آوری شده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مسلچ برای تحلیل رفتگی شغلی از  پرسشنامه گلدبرگ برای ابعاد شخصیت استفاده شده است.

نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین برون گرایی با خستگی شغلی، بین گشودگی به تجربه با مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی، بین توافق با مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی رابطه منفی معنی دار وجود داشت. ودر سایر موارد ارتباط معناداری مشاهده نشد.

استفاده از نتایج به دست آمده می تواند در طراحی مداخله های پیشگیری از فرسودگی شغلی به صورت مستقیم وغیر مستقیم نقش موثری داشته باشد

کلید واژه ها:ابعاد شخصیت،فرسودگی شغلی،معلمان زن دوره آموزش ابتدایی منطقه سامن

فصل اول
کلیات پژوهش
 

1-1 مقدمه
شخصیت نقش تعیین کننده ای بر رفتار مشهود و آشکارفرد دارد آلپورت[1] شخصیت را سازمان پویای نظام های روانی فیزیولوژیکی درون فرد تعریف می کند که سازگاری منحصر به فرد او را نسبت به جهان تعیین می کند. هیلگار[2] شخصیت را الگوی معینی از رفتار و شیوه های تفکر تعریف می کند که سازگاری فرد را با محیط تعیین می نماید.مدل پنج عاملی شخصیت یکی از مسلط ترین و تاریخی ترین مدل های ساختار شخصیت است و بسیاری از روانشناسان بیان کرده اند که مدل پنج عاملی بسیاری از متغیرهای شخصیت را در بر می­گیرد.مطابق نظر مکدونالد[3] (1993) این مدل ابتدا توسط گالتن [4](1884) مطرح شد. پنج عاملی که در مطالعات انجام شده به وفور آمده اند،عبارتند از:( ثبات هیجانی،برونگرایی،گشودگی به تجربه،همسازی و وظیفه شناسی).

بدیهی است که بخش زیادی از زندگی بزرگسالان صرف کار می شود و به نظر می رسد که فعالیت کاری از نظر سلامت روانی شخص،فعالیتی مهم به شمار می رود و حتی برای بسیاری از مردم عامل رضایت از زندگی می باشد. کار صرف نظر از تامین مالی می تواند برخی از نیازهای اساسی نظیر تحرک روانی و بدنی تماس اجتماعی،احساس خود


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

اسفند 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
جستجو