« پایان نامه تأثیر فرآیند مدیریت دانش بر رفتار شهروندی کارکنانپایان نامه رشته زبان انگلیسی:ارزیابی برنامه درسی رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد در ایران »

8-1- اهمیت گل رز…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

9-1 – مشخصات گیاه شناسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-9-1-نسترن R. moschata………………………………………………………………………………………………………………… 6

2-9-1-گل‌محمدی  R. domoscena…………………………………………………………………………………………………….. 7

3-9-1-سگ گل R. canina…………………………………………………………………………………………………………………… 7

4-9-1-رز زرد R. foetida …………………………………………………………………………………………………………………… 7

5-9-1-رز هیبرید R. hybrid…………………………………………………………………………………………………………………. 7

10-1 – مشکل گل های بریده…………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-10-1-عوامل زراعی قبل از برداشت:  …………………………………………………………………………………………………… 8

2-10-1-عوامل محیطی پس از برداشت: ………………………………………………………………………………………………….. 9

11-1 – عوامل مهم پیر شدن گل……………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-11-1-عدم توانائی جذب آب بوسیله ساقه…………………………………………………………………………………………….. 9

2-11-1-از دست دادن مقدار زیادی آب از گل های بریده………………………………………………………………………….. 9

3-11-1-کمبود کربوهیدرات ها………………………………………………………………………………………………………………… 9

4-11-1-بیماری ها و آفات………………………………………………………………………………………………………………………. 9

5-11-1-تأثیر منفی گاز اتیلن……………………………………………………………………………………………………………………. 9

12-1 – راهکارهای افزایش طول عمر گل های بریده …………………………………………………………………………………. 10

13-1- انبارداری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

14-1 –  انواع انبار…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-14-1- انبار مرطوب…………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-14-1-انبار خشک ………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

3-14-1-انبار با اتمسفر کنترل شده (CA)………………………………………………………………………………………………… 11

4-14-1-انبار با فشار کم (LPS  )…………………………………………………………………………………………………………… 11

15-1- مواد طولانی‌کننده عمر گل های بریده   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید  …………………………………………………………………………………………… 11

16-1-کربو هیدرات ها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 11

17-1-میکروب کش ها و مهار کننده های رشد میکروبی…………………………………………………………………………….. 12

1-17-1-نمکهای 8 هیدروکسی کوئینولین………………………………………………………………………………………………….. 12

2-17-1-تیو سولفات نقره (Ag2S2O3 , STS)……………………………………………………………………………………… 12

3-17-1-نیترات نقره (AgNo3 , SN)…………………………………………………………………………………………………… 12

18-1-اتیلن……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

19-1-تنظیم‌کننده‌های رشد……………………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-19-1-جیبرلین ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-19-1-سیتوکنین …………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

3-19-1-آبسیزیک اسید…………………………………………………………………………………………………………………………… 15

20-1-سایر تنظیم کننده های رشد ……………………………………………………………………………………………………………. 15

21-1-کند کننده‌های رشد…………………………………………………………………………………………………………………………. 15

22-1-نحوه فعالیت کند کننده های رشد…………………………………………………………………………………………………….. 16

23-1-سایر ترکیبات افزایش‌دهنده طول عمر……………………………………………………………………………………………… 16

24-1-کیفیت آب…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

25-1-رو ش های مختلف تیمار پس از برداشت گل های بریده ………………………………………………………………….. 16

1-25-1-مقاوم کردن یا سازگار کردن ……………………………………………………………………………………………………….. 16

2-25-1-اشباع‌کردن…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

3-25-1-آغشته کردن یا فرو بردن…………………………………………………………………………………………………………….. 17

4-25-1-شکوفا نمودن غنچه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………. 17

26-1-اهداف از اجرای این طرح………………………………………………………………………………………………………………. 17

فصل دوم : بررسی منابع………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

فصل سوم: مواد و روش­ها……………………………………………………………………………………………………………………….. 22

1-3-محل انجام  آزمایش………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-3-موقعیت جغرافیایی استان سمنان………………………………………………………………………………………………………. 22

3-3-موقعیت جغرافیایی شهرستان دامغان و حومه آن…………………………………………………………………………………. 22

4-3-مواد مورد استفاده در پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 23

5-3- طرح آزمایشی و نحوه اجرا………………………………………………………………………………………………………………. 23

6-3- اجرای طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

7-3- روش های اندازه گیری صفات  مورد نظر…………………………………………………………………………………………. 24

1-7-3-اندازه گیری وزن تر گل ………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-7-3-اندازه گیری درصد باز شدن گل ها ………………………………………………………………………………………………. 24

3-7-3-اندازه گیری پتانسیل آب در گلبرگ……………………………………………………………………………………………….. 25

4-7-3-اندازه گیری درصد پژمردگی گل ها………………………………………………………………………………………………. 25

5-7-3-اندازه گیری وزن خشک گل ها……………………………………………………………………………………………………… 25

6-7-3اندازه گیری سطح برگ………………………………………………………………………………………………………………….. 26

فصل چهارم : نتایج و بحث …………………………………………………………………………………………………………………….. 27

1-4- اثر تیمارهای  متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم بر وزن ترگل………………………………………… 27

2-4- اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره وکلرید کلسیم بر وزن خشک گل…………………………………………………. 30

3-4- اثر  سطح برگ با متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم بر گل رز ………………………………………. 32

4-4- اثر متقابل زمان، رقم و متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روی قطر گل………………………… 35

5-4- اثر زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر روی پتانسیل آبی گل………………… 41

6-4- اثر زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر روی درصد پژمردگی گل رز……… 47

7-4- ضریب همبستگی صفات ………………………………………………………………………………………………………………… 58

8-4 نمودارهای همبستگی………………………………………………………………………………………………………………………… 60

نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

فهرست منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

 

فهرست جداول

جدول 1-4- اثر تیمارهای  متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم بر وزن ترگل……………………………… 28

جدول 2-4- تجزیه واریانس اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره وکلرید کلسیم و رقم ها بر روی وزن خشک گل رز  30

جدول 3-4- تجزیه واریانس اثر سطح برگ با متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم ورقم بر روی گل رز     33

جدول 4-4- تجزیه واریانس اثرات زمان(از روزی که گل ها درون محلول ها قرار داده شدند تا روزی که باز شدن گل ها به قطر ثابتی رسیدند )، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واریته بر روی قطر گل رز………………………………….. 36

جدول5-4- مقایسه  میانگین  اثرات زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واریته بر روی قطر گل   39

جدول 6-4- تجزیه واریانس اثرات زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واریته بر روی پتانسیل آبی گلبرگ گل رز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

جدول7-4- مقایسه  میانگین  اثرات زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واریته بر روی پتانسیل آبی گلبرگ رز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

جدول 8-4- تجزیه واریانس اثرات زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واریته بر روی درصد پژمردگی گل رز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

جدول9-4- مقایسه  میانگین  اثر زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واریته بر روی پژمردگی گل رز         51

جدول(10-4) ضریب همبستگی بین صفات مورد بررسی……………………………………………………………………………. 59

 

فهرست نمودارها

(نمودار 1-4) اثر نوع رقم بر روی وزن تر گل رز……………………………………………………………………………………….. 28

(نمودار 2-  4) – اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره وکلرید کلسیم بر روی وزن تر گل رز………………………….. 29

(نمودار3-  4) اثر متقابل  متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره وکلرید کلسیم و نوع رقم بر روی وزن تر گل………… 29

(نمودار 4-  1) اثر نوع رقم بر روی وزن خشک گل رز………………………………………………………………………………. 31

(نمودار 5-  4) اثر  متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روی وزن خشک گل رز……………………… 31

(نمودار 6-  4) اثر متقابل  متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر روی وزن خشک گل رُز       32

(نمودار 7-  4) اثر  سطح برگ و نوع رقم بر روی  گل رُز…………………………………………………………………………… 33

(نمودار 8-  4) اثر  سطح برگ با متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روی  گل رُز…………………… 34

(نمودار 9-  4) اثر متقابل سطح برگ با متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم بر روی گل رُز…………. 34

(نمودار10-4) اثر زمان(روز) بر روی قطر گل رُز……………………………………………………………………………………….. 37

(نمودار 11-  4) اثر نوع رقم بر روی قطر گل رُز……………………………………………………………………………………….. 37

(نمودار 12-  4) اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روی قطر گل رُز………………………………… 38

(نمودار 13-  4) اثر متقابل  متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم  و نوع رقم بر روی قطر گل زُز……. 38

(نمودار 14-  4) اثر متقابل زمان و نوع رقم بر روی قطر گل رُز…………………………………………………………………… 39

(نمودار 15-4) اثر نوع رقم بر پتانسیل آب گلبرگ ها………………………………………………………………………………… 43

(نمودار 16- 4) اثر زمان بر روی پتانسیل آب گلبرگ ها……………………………………………………………………………… 44

(نمودار 17-4) اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روی پتانسیل آب گلبرگ ها…………………… 44

(نمودار 18- 4) اثر متقابل  متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر پتانسیل آب گلبرگ ها 45

(نمودار 19-4) اثر متقابل متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر پتانسیل آب گلبرگ ها… 45

(نمودار 20-  4) اثر نوع رقم بر درصد پژمردگی گل…………………………………………………………………………………… 49

(نمودار 21-  4) اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روی درصد پژمردگی گل ها……………….. 49

(نمودار 22-  4) اثر مدت زمان بر روی درصد پؤمردگی گل ها…………………………………………………………………… 50

(نمودار 23-  4) اثر متقابل متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر درصد پژمردگی گل ها 50

 

چکیده


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 4 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

دی 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
جستجو