« دانلود پایان نامه ارشد: مهارت های زندگی در سیره علویپایان نامه ارشد: مقایسه چهار نوع پریمکس تجاری ویتامینه و معدنی (سواد کوه، آمینه گستر، آوای کاسپین شمال و داروسازان) بر عملکرد جوجه »

فهرست مطالب

فصل اول..1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 3

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1 -4-اهداف تحقیق. 4

1-4-1-اهداف کلی.. 4

1-4- 2- اهداف اختصاصی.. 4

1-5- سوالات تحقیق. 4

6-1- محدوده تحقیق. 5

1-6-1- محدوده زمانی.. 5

1-6-2- محدوده مکانی.. 5

1-6-3- محدوده موضوعی.. 5

1-7- محدودیت تحقیق. 5

1-8- واژه­گان کلیدی ..5

فصل دوم….. 7

مبانی نظری تحقیق. 7

2-1-مقدمه. 8

2-2-تاریخچه و اهمیت برنج. 9

2-3-نظام بهره­برداری.. 12

2-4- عوامل موثر بر پراکندگی اراضی زراعی.. 13

2-4-1- ارث.. 13

2-4-2- خرید و فروش…..13

2-4-3- عوامل محیطی و بوم شناختی.. 14

2-4- 4- عوامل اجتماعی و فرهنگی14

2-4-5-عوامل کالبدی 14…

2-5- یکپارچه­سازی اراضی.. 15

2-5-1- یکپارچه­سازی اراضی در جهان. 15

2-5-2- یکپارچه­سازی اراضی در ایران16…

2-5-3- مراحل اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری18

2-5-4- مزایای اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی19

2-5-5- تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در شهرستان شفت استان گیلان. 19

2-6- توسعه پایدار22……

2-6-1- کشاورزی پایدار23…

2-6-2- یکپارچه­سازی اراضی و کشاورزی پایدار. 24

2-7- ارزیابی اثرات زیست­محیطی.. 24

2-7-1- پیشینه تاریخی تدوین قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیست­محیطیو اهمیت قانونی آن در جهان. 25

2-7-2- پیشینه تاریخی تدوین قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیست­محیطیو اهمیت قانونی آن در ایران. 25

2-8- ابعاد زیست­محیطی توسعه پایدار. 27

2-8-1- حفظ تعادل اکوسیستم طبیعی.. 27

2-8-2- تلفیق امور توسعه با محیط­زیست.. 27

2-8-3- برنامه­ریزی و مدیریت منابع طبیعی.. 27

2-8-4- استفاده بهینه از منابع آب، خاک و انرژی.. 28

2-8-5- جایگزینی منابع تجدید­پذیر. 29

2-8-6- برنامه­ریزی و مدیریت حوادث غیرمترقبه. 29

2-8-7- کنترل آلودگی­های زیست­محیطی.. 29

2-9- پیشینه نظری.. 29

فصل سوم. 41

روش اجرای تحقیق 42

3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه. 43

3-1-1-معرفی شهرستان شفت.. 43

3-2- روش تحقیق. 44

3-3- جامعه و نمونه آماری…… 44

3-4- ابزار پژوهش… 45

3-5- روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری.. 48

3-5-1- روایی.. 48

3-5-2- پایایی.. 48

3-6- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی49

3-6-1-متغیر مستقل49

3-6-2- متغیر وابسته49

3-7-فرضیه­های تحقیق. 49

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها50

3-8-1- آمار توصیفی50……..

3-8-2- آمار استنباطی.. 50

فصل چهارم…51


 تجزیه و تحلیل داده­ها52

4-1- مقدمه. 53

4-2- یافته­های توصیفی جامعه آماری اراضی تجهیز شده 53

4-2-1- ویژگی­های فردی.. 53

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

4-2-2- ویژگی­های نظام زراعی.. 55

4-2-3- ویژگی­های اقتصادی.. 60

4-2-4- فعالیت-های آموزشی- ترویجی.. 63

4-2-5- ابعاد زیست­محیطی.. 64

4-2-6- دانش ابعاد زیست­محیطی.. 65

4-2-7-اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی در اراضی شالیکاری……. 67

4-3- یافته­های توصیفی جامعه آماری اراضی سنتی.. 68

4-3-1- ویژگی­های فردی.. 68

4-3-2- ویژگی­های نظام زراعی.. 70

4-2-3- ویژگی­های اقتصادی.. 75

4-2-4- فعالیت­های آموزشی-ترویجی.. 78

4-2-5-ابعاد زیست­محیطی.. 79

4-2-6-دانش ابعاد زیست­محیطی.. 80

4-3-آمار استنباطی.. 81

4-3-1- مقایسه ویژگی­های فردی، زراعی و اقتصادی کشاورزان دو گروه با استفاده از آزمونt 81

فصل پنجم. 84

بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها 85

5-1-مرور کلی بر تحقیق. 86

5-1-1- مقدمه. 86

5-1-2- اهداف و سوالات.. 87

5-1-3- محدوده تحقیق. 87

5-1-4- محدودیت تحقیق. 87

5-1-5- روش و نوع تحقیق. 88

5-1-6- متغیرهای تحقیق. 88

5-1-6-1- متغیرهای مستقل. 88

5-1-6-2- متغیر وابسته. 88

5-1-7- فرضیه­های تحقیق…….88

5-2- نتیجه­گیری……………..88

5-2-1-یافته­های توصیفی………………………..88

5-2-1-1- یافته­های توصیفی شالیکاران دارای اراضی تجهیز شده ………….88

5-2-1-2– یافته­های توصیفی شالیکاران دارای اراضی سنتی…………90

5-2-2- یافته­های استنباطی…………92

5-3- بحث………93

5-4- پیشنهادها………..93

5-4-1- پیشنهادهای پژوهش حاضر…..94
5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده…..95
منابع …………..96

فهرست جداول

جدول (2-1) برآورد سطح تولید و عملکرد در هکتار شلتوک سال زراعی 89-1388 ……….11

جدول (2-2) مشخصات سطح اراضی شالیزاری، سطوح تجهیز نشده و سطوح قابل تجهیز استان به تفکیک شهرستانها 21

جدول (2-3) چهارپوب نظری تحقیق. 35

جدول (3-1) انواع اراضی شالیکاری و پرسشنامه­ها 44

جدول (3-2) و (3-3) و (3-4)  ارزش عددی گویه­های پرسشنامه 47

جدول (3-5) میزان اعتماد (پایایی) پرسشنامه اراضی تجهیز شده با استفاده از روش آلفای کرونباخ……. 48

جدول (3-6) میزان اعتماد (پایایی) پرسشنامه اراضی سنتی با استفاده از روش آلفای کرونباخ. 49

جدول (4-1) توزیع فرآوانی ویژگی­های فردی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده 54

جدول (4-2) توزیع فرآوانی ویژگی­های نظام زراعی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده 57

جدول (4-3) توزیع فرآوانی ویژگی­های اقتصادی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده 61

جدول (4-4) میزان فعالیت­های آموزشی و ترویجی شالیکاران دارای اراضی تجهیز شده به ترتیب اولویت…….. 64

جدول (4-5) توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان فعالیت­های آموزشی و ترویجی. 64

جدول (4-6) توزیع فرآوانی ویژگی­های ابعاد زیست محیطی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده 65

جدول (4-7) میزان دانش ابعاد زیست محیطی شالیکاران به ترتیب اولویت.. 66

جدول (4-8) توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان دانش ابعاد زیست محیطی……. 66

جدول (4-9) میزان اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکارای به ترتیب اهمیت موضوع. 67

جدول (4-10) توزیع فراوانی اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکاری مورد مطالعه 68

جدول (4-11) توزیع فرآوانی ویژگی­های فردی کشاورزان دارای اراضی سنتی. 69

جدول (4-12) توزیع فرآوانی ویژگی­های نظام زراعی کشاورزان دارای اراضی سنتی. 71

جدول (4-13) توزیع فرآوانی ویژگی­های اقتصادی کشاورزان دارای اراضی سنتی. 76

جدول (4-14) میزان فعالیت­های آموزشی و ترویجی شالیکاران دارای اراضی سنتی به ترتیب اولویت…….. 79

جدول (4-15) توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان فعالیت­های آموزشی و ترویجی. 79

جدول (4-16) توزیع فرآوانی ویژگی­های ابعاد زیست محیطی کشاورزان دارای اراضی سنتی. 80

جدول (4-17) میزان دانش ابعاد زیست محیطی شالیکاران به ترتیب اولویت.. 81

جدول (4-18) توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان دانش ابعاد زیست محیطی……. 81

جدول (4-19) مقایسه میانگین­های ویژگی­های دو گروه کشاورزان با استفاده از آزمون t 82

فهرست اشکال
شکل (2-1) مراحل اجرای طرح تجهیز، نوسازی  و یکپارچه­سازی اراضی شالیزاری……. 18

شکل (3-1)  نقشه استان گیلان. 43


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

شهریور 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
جستجو