« دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق درباره:حقوق ناشی از قرابتپایان نامه نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذیری اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت های محدوده منطقه آزاد »

همه مؤلفه‌های هوش سازمانی (چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، توسعه دانش، فشار عملکرد) به غیر از روحیه بااسترس شغلی رابطه منفی و معنی داری داشته‌اند.

واژه های کلیدی:هوش سازمانی، استرس های شغلی، ادارات ورزش و جوانان

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                 صفحه
  

فصل اول: طرح پژوهش
1-1.      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2.      بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-3.      ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….5 

1-4.      چهارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………6
1-5.      اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………8
1-6.      سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..9 

1-7.      فرضیه‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-8.      پیش فرض های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………11 

1-9.      قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-10.  محدودیت‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………11
1-11.  تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-2. تاریخچه هوش سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………..15 

2-2-3-استرس و فشار عصبی………………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-4.پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………66

2-4-1.پژوهش داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

2-4-2.پژوهش خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

2-5.جمع بندی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
3-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
3-2.روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………76
3-3. جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………76 

3-4.روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………….77
3-5 ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………77
3-6. روایی و پایایی…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….78 

3-7.متغییر های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
3-8.روش  تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………..79
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید />فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
4-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..81
4-2. توصیف یافته های تحقیق……… …………………………………………………………………………………………………………………….. 81
4-3 آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 85
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
5-2. خلاصه‌ ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96
5-3. یافته های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97
5-4.بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………….101
5-5.محدودیت های تحقیق………………………………………………. ……………………………………………………………………………….104
5-6.پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق…………………… ……………………………………………………………………………………… 104
  

منابع و پیوست‌ها
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
 

 

فهرست شکل‌ها و نمودارها

عنوان                                                                                                                                                 صفحه
 
شکل 1-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6 

شکل1-2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

شکل 2-1. …………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….28
شکل 2-2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
شکل 2-3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
شکل 2-4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
شکل 2-5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49
شکل 2-6………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
شکل 2-7………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
شکل 2-8…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………59
شکل2-9……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60
شکل 2-10……………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..64
 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                  صفحه
 
 
جدول 3-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78 

جدول4-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

جدول4-2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

جدول 4-3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86

جدول 4-4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………87

جدول4-5………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….88

جدول 4-6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

جدول4-7………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90

جدول4-8………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

جدول4-9………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

جدول 4-10……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….93

جدول4-11………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

جدول5-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

جدول5-2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….99
 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                            صفحه
 
 
نمودار4-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

دی 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
جستجو