« دانلود پایان نامه:بررسی چگونگی حضور موثّر روحانیت در رسانه ملّیدانلود پایان نامه ارشد : سیستم ثبت نام کانون فرهنگی آموزش مشهد »

بررسی فرزند خواندگی                                                                      18

اضافه بودن كروموزوم                                                                         19

بد عملكرد فیزیرلوژیائی                                                                      20

مثال وحشتناك از اختلال شخصیت ضد اجنماعی                                     22

خلاصه ای از بحث و بررسی اختلال شصیت زا اجتماعی                           27

اختلال سلوكی                                                                                29

نمونه هایی از اختلال سلوكی                                                             30

نوجوان آشفته                                                                                  33

درماندگی آموخته شده                                                                      40

یادگرفتن در ماندگی                                                                          41

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه                                                                           44

 حجم نمونه                                                                                    44

روش نمونه گیری                                                                             44

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر                                                         45

روش تحقیق                                                                                  47

روش آماری مربوط به زمینه                                                               47

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

مقدمه و فصل چهارم                                                                       49

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری                                                                         55

پیشنهادات                                                                                   58

محدودیت های پژوهش                                                                   59

ضمائم پزسش نامه M.M.PI و بررسی مقیاس رفتار ضد اجتماعی             60

منابع و ماخذ                                                                                 67

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماعی دربین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است که جامعه مورد مطالعه جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین است که 120 نفر عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون m.m.p.lبرروی آن اجرا گردیده ومقیاس pd رفتار خود اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است وبعد از بدست آوردن نمرات از این پرسش نامه که دارای 1 سؤال درگزینه ای بله وخیر است و نمره گذاری این آزمون از طریق کلید صورت می گیرد که جهت آزمون   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید فرضیه از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است وبین دو گروه از لحاظ رفتار ضد اجتماعی تفاوت وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5%است.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

دراکثر جوامع بشری چه از جنبه تاریخی وچه در زمان معاصر ،پنج نهاد اساسی را در شکل گیری شخصیت افرادی موثر می دانند که عبارتند از: اجتماع، خانواده، محگنان ومدرسه ومذهب، ممکن است عواملی مانند وسایل ارتباط و تبلیغات و ایدئولوژی های خاص تاثیر این نهادها را تاحدودی تحت الشعاع قرار داده باشد لیکن به هر تقدیر تاثیرات بنیادی این نهادها را در افراد واجتماعات نمی توان نادیده گرفت وشناخت این عوامل ،بویژه در رابطه با بهداشت وسلامت روانی امری ضروری است منش یا شخصیت اخلاقی انسان قسمتی از کل شخصیت اوست که گاهی انسان خود را هیچ وقت با جامعه واجتماع وفق نمی دهد وگاهی اوقات رفتارهای غیر رفتارهای عرف جامعه انجام می دهد که به رفتار ضداجتماعی معروف است . وگاهی اوقات رفتار غیر اجتماعی که تجارب تلخ و تعارضهایی دائمی اوبا اولیااورا به طرد تمام رفتارهای انسان و تاثیرات مطلوب دیگران مصمم کرده است. خشم ونفرت وسوءظن این شخصیت از دیگران اورا در مقابل خطرات آنها عایق سازی و محافظت می کند. افراد بزهکار و پرخاشگر ضد اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند و منش بی اخلاق آنها ثابت شده است. اما افراد دیگری نیز در اجتماع هستند که با هوش و موفق بوده قانون شکنی ویا رفتار ضد اجتماعی را نیز نکرده اند، ولی گاهی به اندازه های نسبت به سرشت دیگران بی تفاوتند که گمان می رود در زیر این صورتک و نقاب به اندازه افراد بی اخلاق هستند این افراد به عنوان افرادی هستند که رفتار ضد اجتماعی از خود نشان می دهند اگر بخواهیم این ریشه ها و علل ایجاد منش ضد اجتماعی را بشناسیم باید به سد عامل مهم توجه کنیم یکی خصوصیات سرشتی یا فطری است که به آن مزاج هم می گویند و آمیزنک روان شناس بزرگ معاصر در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که افراد برون گرا دمتلون الفراجشدید معیارهای اخلاقی را دیرتر می آموزند تا دیگران در دست است که نشان می دهد کسانی که از نظر عاطفی بی تفاوت هستند که گاهی اوقات این رفتار ضد اجتماعی باعث بوجودآمدن رفتارهای که بر خلاف جامعه است و گاهی آدمی را به حد نابودی وویرانگری می رساند. 


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 4 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

تیر 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
جستجو