« پایان نامه تاثیر اتوماسیون اداری بر روند کارها و اخذ تصمیم نهاییپایان نامه مطالعه جامعه شناختی رابطه سبک‌زندگی زنان شهر تهران و قربانی‌شدن »

فهرست
 عنوان                                                                                                                                                        صفحه

فصل اول : مقدمه

1-1: اصول شیمی سبز……………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2: آب حلال سبز……………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3-1 : چرا آب؟…………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3-2 :حلالیت ترکیبات آلی در آب………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3-2-1 : کمک حلال آلی…………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3-2-2 : مشتق یونی (کنترلpH)………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3-2-3 :سورفاکتانت ها (مواد کم کننده فشار سطحی )…………………………………………………………………………………….5

1-3-2-4:کمک دهنده های آبدوست ………………………………………………………………………………………………………………5

1-4.ایندولین………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-5.خصوصیات فیزیکی ایندولین……………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6.سنتزایندولین و مشتقات آن…………………………………………………………………………………………………………………………6

1-7.واکنشهای ایندولین…………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-7-1.هیدروژناسیون ایندولین…………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-7-2.اکسیداسیون ایندولین………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-7-3.واکنش با آنزیم P450 و FMO……………………………………………………………………………………………………………..9

1-8.کاتالیزور هگزامتیلن تترآمین HMTA))……………………………………………………………………………………………………..11

1-9. واکنش­های چند جزئی…………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-10. واکنش­های تک ظرفی………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-10-1. مزایای واکنش های چند جزئی…………………………………………………………………………………………………………..13

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید  

1-11. ترکیبات اسپیرو…………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-12.  سیستم حلقه اسپیرو اکسو ایندول……………………………………………………………………………………………………………14

1-13. سنتز ترکیبات اسپیرو اکسو ایندول از ایزاتین……………………………………………………………………………………………..15

1-14.  سنتز ترکیبات اسپیرو از ماده اولیه غیر از ایزاتین………………………………………………………………………………………21

1-15 . سنتز ترکیبات دو اسپیرو از ایزاتین ها……………………………………………………………………………………………………22

1-16. سنتز ترکیبات سه اسپیرو از ایزاتین………………………………………………………………………………………………………….23

1-17. هدف………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

فصل دوم: بخش تجربی

2-1. روشهای تجربی………………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-2. روش­های سنتزی مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………26

  بخش اول

2-2-1.سنتز4و5-دی هیدرو پیرولو[1،2،3-hi] ایندول-1و2-دی اون………………………………………………………………..26

2-2-1-1.سنتز 2-(ایندولین-1-ایل)-2-اکسو استیل کلراید…………………………………………………………………………….26

2-2-1-2.سنتز 4و5-دی هیدرو پیرولو[1،2،3-hi] ایندول-1و2-دی اون…………………………………………………………..27

2-2-2.روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو…………………………………………………………………………………………………………27

  بخش دوم

2-3. سنتز 5و6 -دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ij کینولین-1و2(H4)-دی اون……………………………………………….29

2-3-1. سنتز 2-(3و4-دی هیدرو کینولین-1(H2)-ایل)-2-اکسو استیل کلراید…………………………………………………30

2-3-2.  سنتز 5و6- دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ijکینولین-1و2(H4)-دی اون………………………………………….30

2-3-3.  روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو………………………………………………………………………………………………………..31

2-4.  مشخصات طیفی ترکیبات اسپیرو………………………………………………………………………………………………………….33

فصل سوم: بحث و نتیجه گیری

 

3-1. سنتز ترکیبات اسپیرو……………………………………………………………………………………………………………………………..37

3-1-1. کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………37

بخش اول

3-1-2.سنتز4و5-دی هیدرو پیرولو[1،2،3-hi] ایندول-1و2-دی اون……………………………………………………………….37

3-1-2-1.سنتز 2-(ایندولین-1-ایل)-2-اکسو استیل کلراید…………………………………………………………………………….37

3-1-2-2.سنتز 4و5-دی هیدرو پیرولو[1،2،3-hi] ایندول-1و2-دی اون……………………………………………………………38

3-1-3.روش کلی سنتزترکیبات اسپیرو………………………………………………………………………………………………………….38

3-1-4. مکانیسم کلی سنتز ترکیبات اسپیرو……………………………………………………………………………………………………39

3-1-5. ترکیبات اسپیرو……………………………………………………………………………………………………………………………..40

3-1-5-1. 2- آمینو-7، 7-دی متیل- 2َ، 5-دی اکسو-4َ، 5، 5َ، 6، 7، 8- هگزاهیدرو- H 2َ -اسپیرو]کرومن-4، 1َ-پیرولو

]              3، 2، 1- [hiایندول[-3-کربونیتریل(a 4)……………………………………………………………………………………..40

3-1-5-2. اتیل2-آمینو-7، 7-دی متیل- 2َ، 5-دی اکسو-4َ، 5، 5َ، 6، 7، 8-هگزاهیدروH-2َ-اسپیروکرومن-4، 1َ- پیرولو

]             3، 2، 1- [hi ایندول[-3-کربوکسیلات(b4)………………………………………………………………………………….40

3-1-5-3. 2-آمینو – 2َ، 5- دی اکسو- 4َ، 5، 5َ، 6،7، 8-هگزاهیدرو-H  2َ-اسپیرو]کرومن-4، 1َ-پیرولو

]              3، 2، 1- [hi ایندول[-3-کربونیتریل(c4)………………………………………………………………………………………41

3-1-5-4. اتیل 2-آمینو – 2َ، 5- دی اکسو- 4َ، 5، 5َ، 6، 7، 8-هگزاهیدرو-H 2َ-اسپیرو]کرومن-4، 1َ-پیرولو

]              3، 2، 1- [ hi ایندول[-3-کربوکسیلات(d4)………………………………………………………………………………..41

بخش دوم

3-1-6. سنتز5و6- دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ij کینولین-1و2(H4)-دی اون……………………………………………42

3-1-6-1. سنتز 2-(3و4-دی هیدرو کینولین-1(H2)-ایل)-2-اکسو استیل کلراید……………………………………………42

3-1-6-2 .سنتز 5و6 -دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ij کینولین-1و2(H4)-دی اون……………………………………..42

3-1-7. روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو……………………………………………………………………………………………………..43

3-1-8. مکانیسم کلی سنتز ترکیبات اسپیرو………………………………………………………………………………………………….43

3-1-9. ترکیبات اسپیرو…………………………………………………………………………………………………………………………….44

3-1-9-1 .2-آمینو-7، 7-دی متیل- 2َ، 5-دی اکسو- 2َ، 4َ، 5، 5َ، 6، 6َ، 7، 8-اکتاهیدرواسپیرو]کرومن-4، 1َ-پیرولو

]              3، 2، 1[ij- کینولین[-3-کربونیتریل(a’ 4)………………………………………………………………………………….44

3-1-9-2.  اتیل2-آمینو-7، 7-دی متیل- 2َ،5- دی اکسو- 2َ، 4َ، 5، 5َ، 6، 6َ، 7، 8-اکتاهیدرواسپیرو]کرومن -4، 1َ -پیرولو

]              3، 2، 1[ij- کینولین[-3-کربوکسیلات(b’4)………………………………………………………………………………..45

3-1-5-3.  2-آمینو- 2َ،5-دی اکسو-2َ،4َ، 5، 5َ، 6، 6َ، 7، 8-اکتاهیدرواسپیرو]کرومن-4، 1َ-پیرولو]3، 2، 1[ij-

کینولین[-3-کربونیتریل (c’4)……………………………………………………………………………………………………46

3-1-9-4.  اتیل2-آمینو-2َ،5-دی اکسو-2َ،4َ،5،5َ،6،6َ،7، 8-اکتاهیدرواسپیرو]کرومن-4، 1َ-پیرولو]3، 2، 1[ij-

کینولین[-3-کربوکسیلات(d’4)………………………………………………………………………………………………….46

3-1-9-5.  2-آمینو-6 و6-دی متیل-2َ، 5-دی اکسو- 2َ، 4َ، 5، 5َ، 6، 6َ، 7، 8-اکتاهیدرواسپیرو]کرومن-4، 1َ-پیرولو

]3، 2، 1[ij- کینولین[-3-کربونیتریل(e’4)…………………………………………………………………………………..47

3-1-5-6  .اتیل2-آمینو-6، 6-دی متیل- 2َ، 5-دی اکسو- 2َ، 4َ، 5، 5َ، 6، 6َ، 7، 8-اکتاهیدرواسپیرو]کرومن-4، 1َ-پیرولو

]3، 2،1[ij- کینولین[-3-کربوکسیلات(‘ f4)……………………………………………………………………………….48

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….49

فصل چهارم

ضمائم و پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………51

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

چکیده
تحقیقات انجام شده در این پایان­ نامه شامل دوبخش است که بخش اول سنتز پیش ماده ی 4و5-دی هیدرو پیرولو[1،2،3-hi] ایندول-1و2-دی اون (ترکیب 1) و سنتز تک ظرفی، سه جزئی مشتقات جدیدی از تر کیبات اسپیرو در حلال سبز آب و در حضور کاتالیزورHMTA   می­باشد.

 


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

آبان 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
جستجو