« پایان نامه بکارگیری الگوریتم ژنتیک و منطق فازی در انتخاب بهینه پرتفویپایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) »

فهرست جدول‌ها

عنوان
صفحه
جدول 3-1- اهمیت نقش تیپ استخوانی ( صفراوی ) در جرم زایی از منظر «شواب و سازا» 70

جدول 3-2- نقش تیپ لاغر اندام ها ( صفراوی ) در جرم زایی از منظر « دوگریف» 70

جدول 3-3- نقش تیپ مزومورفی ( صفراوی ) در جرم زایی از منظر « شلدن » 72

جدول 3-4-: ارتباط فیزیک بدن و خلق وخوی از منظر شلدن و توفق تیپ مزومورف ( صفراوی ) در ایجاد ناسازگاری   73

جدول 3-5- همبستگی بین رفتار وشکل ظاهری بدن یا سیما شناسی از منظر شلدن. 77

جدول 3-6-همبستگی بین مولفه‌های مربوط به سیماشناسی.. 78

جدول 3-7- همبستگی بین مولفه‌های مربوط به منش شناسی.. 78

جدول 3-8- همبستگی بین ویژگی‌های بدنی و ویژگیهای روانی.. 78

جدول 3-9- بررسی تطبیقی نظریات کرچمر و شلدن با تیپ شناسی بقراطی.. 79

جدول 3-10- درصد فرزند خواندگان مجرم مذکر در ارتباط با مجرم بودن والدین.. 84

جدول 4-1- مزاج فصول و سن.. 116

جدول 4-2- مزاج واخلاط در ابعاد گوناگون. 122

جدول 4-3- ارتباط چهره ها با اخلاط چهار گانه از منظر مونتگومری.. 123

جدول 4-4- ارتباط شخصیت با طبیعت های چهارگانه از منظر دانشمدان. 123

جدول 4-5- مدل چهار خلقی بر اساس اخلاط چهار گانه از منظر « آبراهام میرسون» 124

جدول 4-6- ارکان یا عناصر چهار گانه از منظر «بورلند» 126

جدول 4-7- ارکان یا عناصر چهار گانه از منظر «آیزنگ» 127

جدول 4-8-  اخلاط چهار گانه ازمنظر « گولان- وور ، 1990» 128

جدول 4-9- جدول توصیفی مربوط به دمای بدن افراد بزهکار. 131

جدول 4-10- جدول توصیفی مربوط به تیپ افراد بزهکار. 132

جدول 4-11- جدول توصیفی مربوط به حرکات افراد بزهکار. 133

جدول 4-12- جدول توصیفی مربوط به اندام افراد بزهکار. 134

جدول 4-13- جدول توصیفی مربوط به وضعیت بیماری افراد بزهکار. 135

جدول 4-14 – جدول توصیفی مربوط به سازگاری با دمای محیط افراد بزهکار. 136

جدول- 4-15- جدول توصیفی مربوط به موی سر افراد بزهکار. 137

جدول 4-16- جدول توصیفی مربوط به وضعیت پوست افراد بزهکار. 138

جدول 4-17- جدول توصیفی مربوط به رگ های زیر پوست افراد بزهکار. 139

جدول 4-18- جدول توصیفی مربوط به پرخاشگری افراد بزهکار. 140

جدول 4-19-  جدول توصیفی مربوط به اعتماد به نفس افراد بزهکار. 141

جدول4-20- جدول توصیفی مربوط به جنجال و جر و بحث افراد بزهکار. 142

جدول 4-21- جدول توصیفی مربوط به ویژگی بلند پرواز بودن افراد بزهکار) 143

جدول 4-22- جدول توصیفی مربوط به تشخیص مزاج.. 144

جدول 4-23- جدول توصیفی مربوط به تشخیص خلط.. 145

جدول 4-24- آزمون آنوا برای تعیین آزمودن تفاوت بین طبایع در بزهکاران. 146

جدول 4-25- جدول پس آزمون توکی.. 146

جدول 4-26- آزمون آنوا برای تعیین آزمودن تفاوت بین اخلاط در بزهکاران. 147

جدول 4-27- جدول پس آزمون توکی مربوط به اخلاط 147

جدول 4-28- جدول زمون کای اسکور مربوط به ظاهر افراد 148

جدول 4-29- جدول آزمون کای اسکور مربوط به اندام 149

جدول 4-30- جدول آزمون کای اسکور مربوط به حرکات 150

جدول 4-31- جدول آزمون کای اسکور مربوط به اعضای ویژگیهای بدنی . 151

جدول 4-32- جدول آزمون کای اسکورمربوط به پوست ………………………………………………………………………………………………… 152

جدول4-33- جدول آزمون کای اسکور مربوط به بیماری . 153

جدول 4-34- جدول آزمون کای اسکور مربوط به دمای محیط . 154

جدول 4-35- جدول آزمون کای اسکور مربوط به موی سر. 155

جدول 4-36- جدول آزمون کای اسکورمربوط به رگ های زیر پوست . 156

جدول 4-37- ویژگیهای کلی افراد بزهکار برحسب   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید اخلاط……………………………………………………………………. 156

 

 

 

 

فهر ست شكل‌ها

 

عنوان
صفحه
 

شکل 3-1- مثلث گیلفورد …………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

شکل 4-1- نمودار میله ای مربوط به دمای بدن …………………………………………………………………………………………….. 131

شکل 4-2- نمودار میله ای مربوط به تیپ……………………………………………………………………………………………………… 132

شکل 4-3-  نمودار میله ای مربوط به حرکات……………………………………………………………………………………………….. 133

شکل 4-4- نمودار میله ای مربوط به اندام بدن………………………………………………………………………………………………. 134

شکل 4-5- نمودار میله ای مربوط به وضعیت بیماری…………………………………………………………………………………….. 135

شکل 4-6- نمودار میله ای مربوط به سازگاری با دمای محیط ……………………………………………………………………….. 136

شکل 4-7- نمودار میله ای مربوط به موی سر……………………………………………………………………………………………….. 137

شکل 4-8- نمودار میله ای مربوط به پوست …………………………………………………………………………………………………. 138

شکل 4-9- نمودار میله ای مربوط به مرگهای زیر پوست ………………………………………………………………………………. 139

شکل 4-10- نمودار میله ای مربوط به پرخاشگری…………………………………………………………………………………………. 140

شکل 4-11- نمودار میله ای مربوط به ریسک پذیری…………………………………………………………………………………….. 141

شکل 4-12- نمودار میله ای مربوط به جنجال و جر بحث …………………………………………………………………………….. 142


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 4 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

مهر 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
جستجو