« پایان نامه رابطه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) با توانمند سازی و ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانانپایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی: بررسی اثر سویه های منتخب باکتری خانواده سودوموناس بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم زمستانه »

در نهایت، آمیخته بازاریابی اجتماعی حاصل از این نتایج و استراتژی­های رفع این موانع تعیین شدند.

 

کلمات کلیدی: موانع فردی ارتباط دانشگاه و صنعت، ارتباط اعضای هیأت علمی با صنعت، بازاریابی اجتماعی، تکنیک دلفی، مدل اسمارت (SMART)

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

ـ فصل اول:

1 ـ 1 ـ مقدمه. 2

1 ـ 2 ـ بیان مسئله. 3

1 ـ 3 ـ اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

1 ـ 3 ـ 1 ـ فواید نظری تحقیق: 3

1 ـ 3 ـ 2 ـ فواید کاربردی تحقیق: 4

1 ـ 4 ـ هدفهای تحقیق. 5

1 ـ 4 ـ 1 ـ هدف اصلی: 5

1 ـ 4 ـ 2 ـ اهداف فرعی: 5

1 ـ 5 ـ سؤالهای تحقیق. 5

1 ـ 5 ـ 1 ـ سؤال اصلی: 5

1 ـ 5 ـ 2 ـ سؤالات فرعی: 5

1 ـ 6 ـ تعریف علمیاتی واژگان کلیدی تحقیق. 6

موانع فردی: 6

اعضای هیأت علمی: 6

متخصصین بخش صنعت: 6

ارتباط صنعت و دانشگاه: 6

بازاریابی اجتماعی: 6

1ـ 7 ـ تعریف مفهومی واژگان کلیدی.. 7

ارتباط صنعت و دانشگاه: 7

بازاریابی اجتماعی: 7

روش دلفی: 7

ـ فصل دوم:

2 ـ 1 ـ مقدمه. 9

2 ـ 2 ـ اهمیت همکاری دانشگاه و صنعت در توسعۀ ملی و پایدار. 11

2 ـ 3 ـ فواید عمومی دانشگاهها برای صنعت.. 11

2 ـ 4 ـ الگوهای پیوند صنعت و دانشگاه 11

2 ـ 5 ـ مشوقهای تعامل با صنعت.. 13

2 ـ 6 ـ رابطۀ میان نوع مشوق و کانال ارتباطی.. 14

2ـ 7 ـ موارد مؤثر بر تعاملات میان شرکت (صنعت) و دانشگاه 15

2 ـ 7 ـ 1 ـ ویژگیهای شرکت (صنعت) 15

2 ـ 7 ـ 2 ـ ویژگیهای دانشگاه 17

2 ـ 8 ـ تأثیر ویژگیهای دانشگاهیان بر میزان تمایل آنها به تعامل با صنعت.. 19

2 ـ 9 ـ موانع بازدارندۀ دانشگاهیان از تبادل دانش با صنعت.. 19

2 ـ 10 ـ موانع فردی و اجتماعی انتقال دانش… 21

2 ـ 11 ـ عوامل تأثیرگذار بر ادراک دانشگاهیان از موانع مربوطبه تبادل دانش… 22

2 ـ 12 ـ عوامل تأثیرگذار بر محققین دانشگاهی برای تعامل با صنعت.. 23

پرش به محتوای اصلیرفتن به نوار ابزار درباره وردپرس دانلود فایل های کارشناسی ارشد - همه رشته… 205 به‌روزرسانی افزونه, 15 به‌روزرسانی پوسته تازه سلام مدیر 23 بیرون رفتن Shortcode any widget - insert widgets or widget areas into a page. This site is using do_widget shortcodes in the following: نوشته منتشرشده Shortcodes 2018-03-11 منبع پایان‌نامه ارشد b (3430) 2018-03-11 [1] 2018-03-11 منبع پایان‌نامه ارشد b (3433) 2018-03-11 خانه 2016-10-24 Help: More detailed instructions at the wordpress plugin installation and faq pages. Test your widget in a normal sidebar first. Go to widgets Drag the widgets you want to use to the shortcodes sidebar. Add a do_widget or do_widget_area shortcode to a page. Create a page with example do_widget shortcode To add a single widget to a page Add the shortcode to a page: or or To see a list of your widgets in their sidebars, add ?do_widget_debug to the url of page with the do_widget shortcode. More advanced options: Use title=false to hide a widget title. will hide the widget title To change the style, change the html: Use title=somehtmltag and wrap=somehtmltag to change the html used. This may change how your theme’s css affects the widget when it is in page. It all depends what what html selectors your theme uses. Use class=yourclassname to add a class - maybe to override your themes widget styling? Obviously you must have css that applies to that class. give the title a heading 3 html tag. will wrap the widget in an “aside” html tag. Valid title html tags are : h1 h2 h3 h4 h5 header strong em Valid html wrap tags are : div p aside section To add multiple instances of the same widget: To add a widget area - all widgets in the widget area: Create a page with do_widget_area shortcode Hoping to use theme styling. Create a page with do_widget_area shortcode without the widget_area class Hoping to avoid theme sidebar styling. Examples: [do_widget_area] or NB: Using something like the twenty-fourteen theme? you might end up with white text on a white background. Tweak the widget classes or the html of the wrap or title. If that fails, adjust your css. سپاسگزاریم از اینکه سایت خود را با وردپرس ساخته‌اید.نگارش 5.2.3

2 ـ 13 ـ رابطه میان شایستگی و میزان تعامل. 24

2 ـ 14 ـ دانشگاه و تجاری­سازی دانش… 24

2 ـ 15 ـ مکانیسم انتقال فنآوری از دانشگاه به صنعت.. 25

2 ـ 16 ـ فرایند انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنعت.. 26

2 ـ 17 ـ ارتباط متقابل دانشگاه، صنعت و دولت.. 27

2 ـ 17 ـ 1 ـ ضرورت برقراری ارتباط.. 27

2 ـ 17 ـ 2 ـ مدل سه­بخشی ارتباط دانشگاه ـ صنعت ـ دولت… 30

2 ـ 17 ـ 3 ـ کارآفرینی در دانشگاه (الزامی برای تحقق ارتباط دانشگاه ـ صنعت ـ دولت) 32

2 ـ 18 ـ مسیر توسعه ارتباطات میان صنعت و دانشگاه 33

2 ـ 18 ـ 1 ـ توسعۀ ارتباط صنعت و دانشگاه پیش از دهۀ 1990. 34

2 ـ 18 ـ 2 ـ ارتباطات موجود از اوایل دهۀ 1990. 35

2 ـ 19 ـ وضعیت ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران. 36

2 ـ 19 ـ 1 ـ تاریخچۀ همکاری دانشگاه و صنعت در ایران. 37

2 ـ 19 ـ 2 ـ موانع و عوامل ساختاری و محیطی (اقتصادی، فرهنگی) در ارتباط دانشگاه و صنعت… 38

2 ـ 20 ـ بازاریابی اجتماعی.. 40

2 ـ 21 ـ فرایند برنامه­ریزی بازاریابی اجتماعی.. 42

2 ـ 22 ـ مدلی برای اجرای بازاریابی اجتماعی.. 43

2 ـ 22 ـ 1 ـ انتخاب رسانۀ ارتباطی مناسب (کانال ارتباطی) 44

2 ـ 23 ـ فراگرد تغییر. 45

2 ـ 23 ـ 1 ـ خروج از انجماد. 45

2 ـ 23 ـ 2 ـ تغییر یا تمرین رفتارهای جدید. 46

2 ـ 23 ـ 3 ـ تثبیت رفتارهای جدید. 46

2 ـ 24 ـ علل فردی مقاومت در برابر تغییر. 46

2 ـ 25 ـ سطوح تغییر رفتار. 46

2 ـ 33 ـ پیشینۀ داخلی: 48

2 ـ 34 ـ پیشینۀ خارجی: 51

جمع­بندی.. 58

ـ فصل سوم:

3 ـ 1 ـ مقدمه. 62

3 ـ 2 ـ مدل مفهومی.. 62

3 ـ 3 ـ روش­شناسی تحقیق. 62

3 ـ 3 ـ 1 ـ از نظر هدف: 62

3 ـ 3 ـ 2 ـ از نظر روش: 62

3 ـ 4 ـ ابزار گردآوری داده­ها 63

3ـ 5 ـ تکنیک دلفی.. 63

3 ـ 5 ـ 1 ـ روایی و پایایی دلفی.. 64

پایایی (اعتماد) 64

روایی (اعتبار) 64

3 ـ 6 ـ تکنیک اسمارت.. 65

3 ـ 7 ـ جامعۀ آماری تحقیق و روش نمونه­گیری.. 69

3 ـ 8 ـروش تحلیل داده­ها 69

3 ـ 9 ـ قلمرو تحقیق. 70

3 ـ 9 ـ 1 ـ قلمرو موضوعی: 70

3 ـ 9 ـ 2 ـ قلمرو مکانی: 70

3 ـ 9 ـ 3 ـ قلمرو زمانی: 70

ـ فصل چهارم:

4 ـ 1 ـ مقدمه. 72

4 ـ 2 ـ ویژگیهای جمعیت­شناختی پاسخ­دهندگان. 72

4 ـ 2 ـ 1 ـ ویژگیهای جمعیت­شناختی مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاهها 73

4 ـ 2 ـ 2 ـ ویژگیهای جمعیت­شناختی مربوط به مخصصین بخش صنعت… 75

4 ـ 3 ـ آمار استنباطی.. 78

4 ـ 3 ـ 1 ـ آزمون فریدمن.. 78

4 ـ 3 ـ 2 ـ تجزیه و تحلیلهای مربوط به پاسخهای اعضای هیأت علمی دانشگاهها 79

تجزیه و تحلیلهای مربوط به موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاهها با متخصصین بخش صنعت… 79

تجزیه و تحلیلهای مربوط به راهکارهای ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاهها با متخصصین بخش صنعت… 82

4 ـ 3 ـ 3 ـ تجزیه و تحلیلهای مربوط به پاسخهای متخصصین بخش صنعت… 87

تجزیه و تحلیلهای مربوط به موانع فردی ارتباط متخصصین بخش صنعت با اعضای هیأت علمی دانشگاهها 87

تجزیه و تحلیلهای مربوط به راهکارهای ارتباط متخصصین بخش صنعت با اعضای هیأت علمی دانشگاهها 90

ـ فصل پنجم:

5 ـ 1 ـ مقدمه. 95

5 ـ 2 ـ نتیجه­گیری و پیشنهادات مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاهها 95

5 ـ 2 ـ 1 ـ نتیجه­گیری و پیشنهادات مربوط به موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاهها با متخصصین بخش صنعت            ………………………………………………………………………………………………………………………. 95

5 ـ 2 ـ 2 ـ نتیجه­گیری و پیشنهادات مربوط به راهکارهای ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاهها با متخصصین بخش صنعت            ………………………………………………………………………………………………………………………. 101

5 ـ 3 ـ نتیجه­گیری و پیشنهادات مربوط به پاسخهای متخصصین بخش صنعت.. 111

5 ـ 3 ـ 1 ـ نتیجه­گیری و پیشنهادات مربوط به موانع فردی ارتباط متخصصین بخش صنعت با اعضای هیأت علمی دانشگاهها          111

5 ـ 3 ـ 2 ـ نتیجه­گیری و پیشنهادات مربوط به راهکارهای ارتباط متخصصین بخش صنعت با اعضای هیأت علمی دانشگاهها 117

5 ـ 4 ـ جدول تقاطعی موانع و راهکارها 123

5 ـ 5 ـ نتایج تحقیق در قالب تکنیک اسمارت (بازاریابی اجتماعی) 125

5 ـ 6 ـ بحث.. 134

5 ـ 7 ـ محدودیتهای تحقیق. 141

5 ـ 8 ـ پیشنهاد برای تحقیقات آینده 141

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل 2 ـ 1 ـ الگوی مشاوره 12

شکل 2 ـ 2 ـ الگوی قرارداد تحقیقات.. 12

شکل 2 ـ 3 ـ الگوی آموزش مستمر. 12

شکل 2 ـ 4 ـ الگویقراردادتحقیقاتیغیرمستقیم. 12

شکل 2 ـ 5 ـ الگوی تحقیق مشترک.. 13

شکل 2 ـ 6 ـ مدل ایستا 30

شکل 2 ـ 7 ـ مدل آزاد. 30

شکل 2 ـ 8 ـ مدل بخشی.. 31

شکل 2 ـ 9 ـ فرایند اجرایی آمیخته بازاریابی.. 43

شکل 2 ـ 10 ـ مقایسه سطوح مختلف تغییر از حیث میزان دشواری و زمان مورد نیاز. 47

شکل 4 ـ 1 ـ توزیع فراوانی جنسیت اعضای هیأت علمی.. 73

شکل 4 ـ 2 ـ توزیع فراوانی سن اعضای هیأت علمی.. 74

شکل 4 ـ 3 ـ توزیع فراوانی مرتبه استادی اعضای هیأت علمی.. 74

شکل 4 ـ 4 ـ توزیع فراوانی سابقه ارتباط با صنعت اعضای هیأت علمی.. 75

شکل 4 ـ 5 ـ توزیع فراوانی جنسیت متخصصین صنعت.. 76

شکل 4 ـ 7 ـ توزیع فراوانی سِمت متخصصین صنعت.. 77

شکل 4 ـ 8 ـ توزیع فراوانی سابقه ارتباط بادانشگاه متخصصین صنعت.. 78

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2 ـ 1 ـ جدول نوع مشوق و عناصر تشکیل‏دهنده آن. 14

جدول 4 ـ 1 ـ توزیع فراوانی جنسیت اعضای هیأت علمی.. 73

جدول 4 ـ 2 ـ جدول توزیع فراوانی سن اعضای هیأت علمی.. 73

جدول 4 ـ 3 ـ جدول توزیع فراوانی مرتبه استادی اعضای هیأت علمی.. 74

جدول 4 ـ 4 ـ جدول توزیع فراوانی سابقه ارتباط با صنعت اعضای هیأت علمی.. 75

جدول 4 ـ 5 ـ جدول توزیع فراوانی جنسیت متخصصین صنعت.. 75

جدول 4 ـ 6 ـ جدول توزیع فراوانی سن متخصصین صنعت.. 76

جدول 4 ـ 8 ـ جدول توزیع فراوانی سابقه ارتباط با دانشگاه متخصصین صنعت.. 77

جدول 4 ـ 9 ـ جدول نتایج آزمون فریدمن موانع فردی اعضای هیأت علمی.. 81

جدول 4 ـ 10 ـ جدول رتبه­بندی موانع فردی اعضای هیأت علمی.. 82

جدول 4 ـ 11 ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره 21. 84

جدول 4 ـ 12 ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره 3. 85

جدول 4 ـ 13 ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره 4. 85

جدول 4 ـ 14 ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره 28. 86

جدول 4 ـ 15 ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره 8. 86

جدول 4 ـ 16 ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره 29. 87

جدول 4 ـ 17 ـ جدول نتایج آزمون فریدمن رتبه­بندی موانع متخصصین صنعت.. 89

جدول 4 ـ 18 ـ جدول رتبه­بندی موانع فردی متخصصین صنعت.. 89

جدول 4 ـ 19 ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره 11. 91

جدول 4 ـ 20 ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره 7. 92

جدول 4 ـ 21 ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره 14. 92

جدول 4 ـ 22 ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره 19. 93

جدول 5 ـ 1 ـ جدول رتبه­بندی موانع فردی اعضای هیأت علمی.. 99

جدول 5 ـ 2 ـ جدول مجموع میانگین رتبه­ای موانع فردی اعضای هیأت علمی.. 100

جدول 5 ـ 3 ـ جدول رتبه­بندی راهکارهای مانع شماره 21. 109

جدول 5 ـ 4 ـ جدول رتبه­بندی راهکارهای مانع شماره 3. 110

جدول 5 ـ 5 ـ جدول رتبه­بندی راهکارهای مانع شماره 29. 111

جدول 5 ـ 6 ـ جدول رتبه­بندی موانع فردی متخصصین صنعت.. 115

جدول 5 ـ 7 ـ جدول مجموع میانگین رتبه­ای موانع فردی متخصصین صنعت.. 115

جدول 5 ـ 8 ـ جدول رتبه­بندی راهکارهای مانع شماره 11. 122

جدول 5 ـ 9 ـ جدول رتبه­بندی راهکارهای مانع شماره 7. 122

جدول 5 ـ 10 ـ جدول رتبه­بندی راهکارهای مانع شماره 14. 123

جدول 5 ـ 11 ـ جدول رتبه­بندی راهکارهای مانع شماره 19. 123

جدول 5 ـ 12 ـ جدول تقاطعی موانع و راهکارهای مربوط به اعضای هیأت علمی.. 124

جدول 5 ـ 13 ـ جدول تقاطعی موانع و راهکارهای مربوط به متخصصین صنعت.. 125

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست پیوست­ها

پرسشنامه مرحله اول: 147

پرسشنامه مرحله دوم: 147

پرسشنامه مرحله سوم: 148

پرسشنامه مرحله چهارم: 152

پرسشنامه مرحله پنجم: 159

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه
تجمیع دانش، و خروجی آن بعنوان محصولات، فن­آوری­های نو، و توانمندیهای مولد، در تئوری­های جدید رشد، موتور اصلی توسعۀ اقتصادی شناخته می­شوند. تجمیع دانش (یادگیری) در سطح فرد و از طریق تجربیات فردی (یادگیری تجربی، جستجو، کاوش، و تحقیقات سازماندهی شده) اتفاق می­افتد یا از طریق همکاری­های میان افراد (یادگیری از طریق مشاهده، یا یادگیری از طریق تعامل). در حالی که تجربه­گرایی فرد محور، کسب دانش را محدود به تنها یک فرد می­کند؛ همکاری­های بین فردی، نه تنها تحصیل فردی دانش را ممکن می­کند بلکه از طریق ارتباطات، تقویت دانش را نیز امکان­پذیر می­کند. تمرکز بر روی تجمیع دانش از طریق فرایندهای پویا و تعاملی تولید دانش و اشاعۀ آن، و ترویج تغییر فن­آوری، هستۀ اصلی رویکرد سیستم­های نوآور می­باشد. در این رویکرد، خواستۀ اصلی، بهبود عملکرد نوآورانه در شرکت­ها و بخش­های مرتبط به آنهاست. در همین رابطه، دانشگاه­ها بعنوان تولیدکنندگان دانش، می توانند نقش مهمی ایفا کرده و با بخش صنعت، مشارکت داشته باشند (اسکارتینگر[1] و دیگران، 2001، ص. 256ـ 255).

در این میان، مسئله­ای که ذهن محقق را به خود مشغول داشته است جزئی از مسئله کلی ارتباط صنعت و دانشگاه می­باشد. این ارتباطات ابعاد مختلفی دارند که یک جزء آن، شخصی و فردی، و نیّات و انگیزه­هایی است که هر کدام از این بخش­ها به نوبه خود دارند. این بخش­ها همان اعضای دانشگاهی (هیأت علمی و دانشجویان) و اعضای صنعتی (متخصصین و مسئولین فعال در صنعت) هستند. از میان این افراد نیز اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها و متخصصین و کارشناسان فعال در صنعت انتخاب شدند. با انتخاب این بخش بعنوان جامعه تحقیق، محقق در صدد است تا موانعی که در سطح فردی وجود داشته و از برقراری ارتباط با بخش دیگر، ممانعت به عمل می­آورد را شناسایی کرده و بهترین راهکارها را برای مرتفع کردن آنها شناسایی نماید.

برای نیل به این هدف، در این فصل، برای آشنایی با کلیات تحقیق و موضوع مورد بررسی در آن، مروری اجمالی بر بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه­های تحقیق، و تعریف عملیاتی واژگان کلیدی آن خواهد شد و در فصول بعدی، توضیحات مبسوط­تری ارائه خواهد گردید.

بیان مسئله
توسعۀ صنعتی و پایدار در هر کشور منوط به ایجاد زیرساخت­های علمی، پژوهشی و صنعتی است و بارزترین شاخص توسعه­یافتگی هر کشور، پژوهش­های علمی و عملی و قابلیت­های فناوری آن کشور است. در این میان، دانشگاه به عنوان یک منبع دانش و یک کانون برای انجام تحقیقات علمی و کاربردی، نقش بسیار مهمی دارد. از طرفی صنعت نیز نقش کلیدی در توسعۀ اقتصادی و ارزش افزوده در یک کشور دارد (حق شناس فرد و زیودار، 1389)

پژوهش­های دانشگاهی، نقش مهمی در توسعۀ محصول، ابداعات و اختراعات صنعتی دارند. بر اساس پژوهش­هایی ارتباط صنعت و دانشگاه، کارایی تحقیقات دانشگاهی را افزایش می­دهد (وولگار[2]، 2007).

اگرچه ارتباط دانشگاه و صنعت، یک موضوع مهم در حیطۀ خط مشی علم و جامعه­شناسی علم است ولی مطالعات کمی روی مکانیسم ارتباط این دو بخش، انجام شده است. برخی از آنها این ارتباطات را در قالب مطالعات موردی بررسی نموده­اند و برخی در قالب بهینه کردن فرایند انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنعت (مِیِرـ کرامِر و اِسک­مُک[3]، 1998).


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 4 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

دی 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
جستجو