« دانلود پایان نامه ارشد: عوامل موثر بر توسعه بازار بیمه درمان تکمیلی بیمه معلم در استانپایان نامه بررسی اثرات گردشگری فیلم بر روی تصویر ادراک‌شده و انگیزه سفر گردشگران »


عنوان صفحه
مقدمه 1
طرح مسأله 1
سؤال اصلی تحقیق 2
سؤالات فرعی تحقیق 2
فرضیه‌ها 2
ضرورت تحقیق 3
پیشینه‌ی تحقیق 4
هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق 4
روش و ساختار تحقیق 5
فصل اول: كلیات
1-1- بازشناسی مفاهیم اصلی 7
1-1-1- اجاره 7
الف) اجاره در لغت 8
ب) اجاره در اصطلاح 9
1-1-2- اجیر 12
1-1-3- مستأجر 13
1-2- انواع اجاره 13
1-2-1- اجاره­ی اشیاء 13
1-2-2- اجاره­ی حیوان 14
1-2-3- اجاره­ی انسان (اشخاص) 14
1-2-3-1- مفهوم و ماهیت اجاره­ی اشخاص 15
الف) تملیكی یا عهدی بودن اجاره­ی اشخاص 15
ب) ثمره­ی تملیكی یا عهدی بودن اجاره­ی اشخاص 18
1-2-3-2- اقسام اجاره­ی اشخاص 19
1-2-3-2-1- اجاره­ی خدمه و كارگران 20
الف) اجیر خاص 20
ب) اجیر عام (مطلق) 22
1-2-3-2-2- اجاره­ی متصدیان حمل و نقل 23
1-3-­ اركان اجاره­ی اشخاص 24
1-3-1- متعاقدین 24
1-3-2- ایجاب و قبول 26
1-3-3- عوضان (مورد معامله) 26
1-3-3-1- معوض (منفعت عمل یا شخص) 27
1-3-3-2- عوض (اجرت) 28
1-4- مقایسه­ی اجاره­ی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه 29
1-4-1- اجاره­ی اشخاص و تصدی حمل و نقل 29
1-4-2- اجاره­ی اشخاص و قرارداد كار 30
الف) تمیز اجاره­ی اشخاص از قرارداد کار 31
ب) فایده­ی تمییز قرارداد كار از مقاطعه كاری 33
1-4-3- اجاره­ی اشخاص و عقد استصناع 34
1-4-4- اجاره­ی اشخاص و عقد ودیعه 35
1-4-5- اجاره­ی اشخاص و عقد وكالت 36
1-5- مفاهیم مرتبط 38
1-5-1- مدعی و منکر 38
الف) معیار تمیز مدعی از منکر 39
ب)حکم مدعی و منکر 41
1-5-2- تداعی 42
الف)رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی مدعی و منکر 43
ب) رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی عدل و انصاف 44
فصل دوم : چگونگی حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد
2-1- اختلافات مربوط به عقد 48
2-1-1- اختلاف اجیر و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره 48
الف) اختلاف قبل از انجام كار 49
ب) اختلاف بعد از انجام كار 50
2-1-2- اختلاف در نو ع عقد 53
2-1-2-1- اختلاف طرفین در اجاره و تبرّع 53
الف) بروز اختلاف قبل از انجام کار 55
ب) بروز اختلاف بعد از انجام كار 56
2-1-2-2- اختلاف طرفین در اجاره و جعاله 59
2-1-2-3- اختلاف طرفین در اجاره و استیجار 60
2-1-3- اختلاف در كیفیت عقد 61
الف) اختلاف قبل از انجام كار 62
ب) اختلاف بعد از انجام كار 63
2-1-4- اختلاف در صحت و بطلان عقد 63
2-1-4-1- جریان اصل عدم یا اصل صحت 64
2-1-4-2- قلمرو اجرای اصل صحت 65
2-1-4-3- قاعده­­ی كلی در اجرای اصل صحت 68
2-1-5- اختلاف در مدت عقد 69
2-1-5-1- اختلاف در مدت از حیث طول مدت زمان 70
2-1-5-2- اختلاف در مدت از حیث تعیین و عدم تعیین 73
2-2- اختلاف در متعاقدین 76
2-2-1- اختلاف در شخص اجیر یا مستأجر 76
2-2-2- اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر و مستأجر 80
2-3- اختلاف در عوضین 83
2-3-1- اختلاف در منفعت (عمل)   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 84
2-3-1-1- اختلاف در نوع منفعت (عمل) 84
الف) وقوع اختلاف قبل از انجام كار 86
ب) وقوع اختلاف بعد از انجام كار 87
2-3-1-2- اختلاف در میزان و مقدار عمل 89
2-3-2- اختلاف در اجرت 91
2-3-2-1- اختلاف در نوع اجرت 91
2-3-2-2- اختلاف در تعیین اجرت 92
2-3-2-3- اختلاف در مقدار اجرت 93
فصل سوم : چگونگی حل اختلافات مربوط به اجرای عقد و آثار آن
3-1- اختلاف در تعهدات اجیر 96
3-1-1- اختلاف در انجام عمل 97
3-1-1-1- تخلف از اصل عمل 97
الف) تخلف اجیر از انجام كار بدون تعیین زمان 98
ب) تخلف اجیر از انجام كار در مدت مقرر 99
1-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو وحدت مطلوب 99
2-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو تعدد مطلوب 100
3-1-1-2- تخلف از جزء عمل 100
3-1-2- اختلاف در تسلیم عمل (موضوع كار) 103
3-1-3- اختلاف در حفظ كالا تا زمان تحویل به مستأجر 105
الف) اختلاف در تلف 106
ب) اختلاف در تعدی و تفریط 106
3-2- اختلاف در تعهدات مستأجر 112
3-2-1- اختلاف در قبض كالا و پذیرش كار 113
3-2-2- اختلاف در پرداخت اجرت 114
3-2-3- اختلاف در مخارج اجیر در مدت اجاره 116
3-2-4- اختلاف در هزینه­های مربوط به انجام كار 118
فصل چهارم : چگونگی حل اختلافات مربوط به خاتمه­ی عقد
4-1- اختلاف در انقضاء عقد اجاره 121
4-1-1- اختلاف طرفین در انقضاء مهلت معین 122
4-1-2- اختلاف طرفین در استیفاء منفعت 123
4-1-3- اختلاف در انقضاء مهلت یا استیفاء منفعت 124
4-1-4- اختلاف در اقاله‌ی عقد 124
4-2- اختلاف در فسخ اجاره 126
4-2-1- اختلاف در ثبوت خیار 126
4-2-1-1- اثر فسخ قبل از انجام كار و در اثناء كار 127
4-2-1-2- اثر فسخ بعد از انجام كار 130
4-3- اختلاف در انفساخ اجاره 131
4-3-1- اختلاف در انفساخ عقد به جهت مرگ اجیر 133
4-3-2- اختلاف در انفساخ قرارداد به جهت تعذر عمل 135
4-3-2-1- عدم امكان مادی انجام كار (تعذر ذاتی موضوع عمل) 136
4-3-2-2- عدم امكان قانونی و شرعی انجام كار 136
4-3-2-3- عدم امكان انجام كار به جهت تلف محل اجاره 137
4-3-2-4- عدم امكان انجام كار به جهت ترك كار 138
4-4- اختلاف در بطلان عقد اجاره 139
4-4-1- سبب بطلان 140
4-4-2- اثر بطلان در اجار­ه­ی اعمال 141
الف) ضمان كار اجیر 141
ب) عدم ضمان محل عمل 143
نتیجه گیری 145
فهرست منابع 146


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

تیر 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
جستجو