« دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی اخلاق تجارت با رویکردی اسلامیپایان نامه بررسی میزان برخورداری مفاهیم آموزشی شهروندی در کتاب های تعلیمات اجتماعی دورۀ دبستان »

چکیده                                           1

فصل اول: کلیات پژوهش         

1-1- مقدمه                                               4

2-1- بیان مسئله                                              6

3-1- اهمیت ضرورت پژوهش                                       7

4-1- انگیزه پژوهش                                        9

5-1- هدف پژوهش                                           9

6-1- سوال پژوهش                                          10

7-1- تعاریف عملیاتی                                          11

 

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2- مبانی نظری پژوهش

1-1-2- فرهنگ سازمانی                                     14

2-1-2- تعاریف فرهنگ سازمانی                                      15

3-1-2- اهمیت فرهنگ سازمانی                                   17

4-1-2- خصوصیات فرهنگ سازمانی                                 20

5-1-2- منابع فرهنگ                                           22

6-1-2- شیوه پیدایش فرهنگ                                     22

7-1-2- انواع فرهنگ سازمان                                    23

8-1-2- رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی                              28

9-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان                               28

10-1-2- فرهنگ سازمانی و توسعه                                29

11-1-2- نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش                             29

12-1-2- رابطه فناوری و فرهنگ                                     30

13-1-2- رابطه فرهنگ و مدیریت                                 31

14-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی                                   31

15-1-2- کارکرد فرهنگ سازمان                                  31

16-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ                                 32

17-1-2- عوامل موثر در تغییر فرهنگ سازمانی                             33

18-1-2- تغییر فرهنگ سازمانی                                     34

19-1-2- فرهنگ سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار                          35

20-1-2- الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی                      35

1-20-1-2- الگوی آجیل پارسونز                                 35

2-20-1-2- الگوی اوچی                                    36

3-20-1-2- الگوی پیترز و واترمن                               37

4-20-1-2- الگوی لیت وین و اترینگر                                39

5-20-1-2- الگوی کرت لوین                                     40

6-20-1-2- الگوی منوچهر کیا                                   40

2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-2-2- تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات                       42

2-2-2- مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات                       43

3-2-2- چیستی فناوری اطلاعات و ارتباطات                        46

4-2-2- کشورهای جهان از نظر زیر ساخت های لازم اداره مدیران آنها از جهت دستیابی                        49

به فناوری اطلاعات و ارتباطات و…

5-2-2- کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-5-2-2- پول الکترونیک                              50

2-5-2-2- تجارت الکترونیک                            51

3-5-2-2- دولت الکترونیک                             53

4-5-2-2- نشر الکترونیک                              54

5-5-2-2- پارک های فناوری                            54

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

6-5-2-2- شهر اینترنتی                               56

7-5-2-2- دهکده جهانی                                56

6-2-2- شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-6-2-2- مفاهیم اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                  57

2-6-2-2- استفاده رایانه و مدیریت فایل Windows                                                      58

3-6-2-2- واژه پردازها Word                          58

4-6-2-2- صفحه گسترها Excel                           59

5-6-2-2- بانک اطلاعاتی Access                         59

6-6-2-2- ارائه مطلب Power point                       60

7-6-2-2- اینترنت Internet                              60

7-2-2- ظهور اینترنت                                 62

8-2-2- اینترنت چیست                                 62

9-2-2- شبکه عنکبوتی جهانی                           63

10-2-2- موتورهای جستجو و بازاریابی اطلاعات                                                     63

11-2-2- فناوری پوش                                  64

12-2-2- ارتباطات شبکه ای                            64

13-2-2- راهکارهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                   66

14-2-2- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات                         66

15-2-2- ارزش فنا وری اطلاعات و ارتباطات                       67

16-2-2- توانایی های فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                    69

17-2-2- راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                    70

18-2-2- گروه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                    70

19-2-2- محدوده فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی                                                   72

20-2-2- نظام های اطلاعاتی و ارتباطی                       72

21-2-2- نظامهای اطلاعاتی و ارتباطاتی از طریق محمل هایی اطلاعات رابه طور                                    74

سریع و روز آمد در اختیار استفاده کنندها قرار می دهد…

22-2-2- تکنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات                     77

23-2-2- نظم نوین اطلاعات و ارتباطات                      79

24-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی آینده                                                80

25-2-2- مشکلات کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات                               81

26-2-2- نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان                                                  84

27-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه                                            85

28-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیاز امروز مدیران فردا                                                86

29-2-2- مدیریت فناوری اطلاعات IT                     87

3-2- پیشینه پژوهش                                   88

1-3-2- پژوهش های داخل کشور                          88

2-3-2- پژوهش های خارج کشور                          92

 

فصل سوم: فرایند پژوهش

1-3- روش پژوهش                                      103

2-3- جامعه پژوهش                                    103

3-3- نمونه و روش نمونه گیری                         103

4-3- ابزار پژوهش                                    104

1-4-3- پرسشنامه فرهنگ سازمانی                       104

2-4-3- پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                       104

5-3- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش                                                   105

6-3- روش جمع آوری اطلاعات                             105

7-3- روشهای تجزیه و تحلیل آماری                     106

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

1-4- مقدمه                                           108

2-4- اطلاعات عمومی                                   109

3-4- توصیف داده ها                                  112

4-4- تحلیل داده ها                                  130

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5- بحث و نتیجه گیری                               152

1-1-5- تفسیر سوال اصلی پژوهش                        152

2-1-5- تفسیر سوالات فرعی پژوهش

1-2-1-5- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش                      153

2-2-1-5- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش                      154

3-2-1-5- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش                      155

2-5-  نتیجه کلی                                     156

3-5- محدودیتها و مشکلات پژوهش                        157

4-5- پیشنهادهای پژوهش                               157

5-5- خلاصه پژوهش                                     159

 

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی                                   163

فهرست منابع لاتین                                    169

 

ضمایم

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فناوری اطلاعات

 

 

فهرست جداول

عنوان                                             صفحه

جدول شماره (2-1) هفت موضوع مورد مقایسه در سازمانها توسط ویلیام اوشی

جدول شماره (2-2) سال شمار رسانه های اطلاعاتی و ارتباطی                                                    78

جدول شماره (3-1) حجم نمونه                          103

جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس                                                 109

جدول شماره (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل                                          110

جدول شماره (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات                                        111

جدول شماره (4-4) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نوآروی و ریسک پذیری                                      112

جدول شماره (4-5) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به جزئیات                                        114

جدول شماره (4-6) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نتیجه محوری                                       116

جدول شماره (4-7) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به افراد (فردگرایی)                             117

جدول شماره (4-8) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به گروه (گروه گرایی)                                 118

جدول شماره (4-9) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب تهور طلبی                                                   119

جدول شماره (4-10) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ثبات                                                   120

جدول شماره (4-11) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب آشنایی با مفاهیم و اصول                                  121

جدول شماره (4-12) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب مدیریت فایلها                                         123

جدول شماره (4-13) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب واژه پردازها                                          124

جدول شماره (4-14) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب صفحه گسترها                                       125

جدول شماره (4-15) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب بانکهای اطلاعاتی                                       127

جدول شماره (4-16) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ارائه مطلب                                            128

جدول شماره (4-17) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب اینترنت                                                129

جدول شماره(4-18)نتایج حاصل از آزمون همبستگی فرهنگ سازمانی و                                       131

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4- 19) نتایج حاصل از آزمون چگونگی میزان بکارگیری فناوری                                132

اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان

جدول شماره (4-20)نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نو آوری و بکارگیری                                       135

فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-21) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به جزئیات و                                     136

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-22) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نتیجه محوری و                                            139

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-23) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به افراد و                                            141

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-24) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به گروه و                                            143

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-25) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین تهور طلبی و                                         145

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-26) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین ثبات و                                                147

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-27)نتایج حاصل از آزمون سوال تفاوت میزان بکارگیری                                       150

فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                  صفحه

نمودار شماره (2-1)مدل پنج عاملی فرهنگ سازمانی                                                  40

نمودار شماره (2-2)ارتباط تئوری، رفتار، فرهنگ سازمانی                                               41

نمودار شماره (2-3)پیداش فناوری اطلاعات و ارتباطات از تلفیق سه حوزه اطلاعات،                           45

رایانه و ارتباطات

نمودار شماره (2-4)عصر کشاورزی، صنعت، اطلاعات                                                    46

نمودار شماره (4-1)توزیع نسبی پاسخگویان برحسب جنس                                                   109

نمودار شماره (4-2) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل                                       110

نمودار شماره (4-3) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات                                         111

نمودار شماره (4-4) رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                          131

نمودار شماره (4-5) میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان                               133

نمودار شماره (4-6) رابطه نوآوری و ریسک پذیری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                 135

نمودار شماره (4-7) رابطه توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                        137

نمودار شماره (4-8) رابطه بین نتیجه محوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                        139

نمودار شماره (4-9) رابطه بین توجه به افراد و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                 141

نمودار شماره (4-10) رابطه بین توجه به گروه و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                 143

نمودار شماره (4-11) رابطه بین تهور طلبی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                        145

نمودار شماره (4-12) رابطه بین ثبات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                              147

نمودار شماره (4-13)میزان بکار گیری فناوری اطلاعات وارتباطات دربین کارکنان زن و مرد                  150

-1- مقدمه

 

دوران جدید که به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، بشر امروز جامعه­ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT )[1] را تجربه می­کند که از ویژگیهای خاص خود برخوردار است. چنین جامعه­ای را جامعه اطلاعاتی می­گویند (صرافی زاده، 1383 ، ص 5).

جامعه اطلاعاتی جامعه­ای است که در آن زندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد جامعه به فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه­ای است که در آن مردم در محل کار ، منزل و حتی در اماکن تفریحی از این تکنولوژی­ حداکثر استفاده را می­برند.

بر خلاف دوران گذشته که اطلاعات و تکنولوژی در اختیار صاحب نظران فن و صنایع قرار داشت و مشروعیت آن نیز به تایید و تصدیق آنان مرتبط بود در جامعه جدید اطلاعات تکنولوژیستها علمای اجتماعی و مردم معمولی نیز مرتبط با تکنولوژی اطلاعاتی قرار گرفته و بخشی از زندگی روزمره آنان شده است. زیرا اطلاعات و اخبار در گروه نیازهای اساسی همه مردم قرار گرفته است و تولیدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالی که در دوران گذشته استفاده از تکنولوژی مرتبط با قشر خاصی بود و فراگیری زیادی نداشت (آذرخش، مهراد،1383،ص 25).

ویژگی‌دیگر جامعه اطلاعاتی کالا شدن اطلاعات است، اطلاعات کالا شده و به مدد تکنولوژی های جدید ارتباطی در دسترس هر کسی که طالب آن باشد قرار می­گیرد. در این گونه جوامع مفاهیم سنتی موجود در زمینه­هایی چون اقتصاد، آموزش ، کسب و کار، مدیریت و تجارت دچار تحول می­گردد. با گذر از عصر صنعتی و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوین تافلر[2] (عصر دانایی) نیاز روزافزون بشر برای آموزش متفاوت­تر با آنچه در گذشته بوده است بیشتر حس می­شود در همین راستا تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات که به طور فزاینده­ای در حال گسترش است می­تواند به نحو مطلوبی تمامی امور زندگی را تحت تاثیر قرار دهد (احمدی نژاد ، 1379 ، ص 24).


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 4 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

تیر 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
جستجو