در آن و نیز درکل منطقه ماموریت محوری قشم،ایجادشرایط مناسب برای سرمایه گذاری درزمینه هایی چون عرضه سوخت و خدمات جانبی، صادرات مجدد کالا ایجاد صنایع بزرگ بویژه صنایع مرتبط با نفت و گاز، فن آوری های زیستی پیشرفته، خدمات فنی مهندسی و نیز تاسیس ژئو پارک ملی تعریف شده است با توجه به حساسیت موقعیت جغرافیایی وپتانسیل های موجود در منطقه ویژه آزاد قشم وتفکر ارتقاءسطح تعاملات اجتماعی با دیگر مناطق کشور و جذب سرمایه گذاران داخلی وخارجی وبهبود روابط اقتصادیسازمان منطقه آزادبا سیاست طرح توسعه، اولویت هایی رابرای استارت پروژه های تعریف شده لحاظ نموده اند. طراحی وساخت مرکز همایش های بین المللمنطقه اولین دغدغه مسؤلین به شمارمیاید. هدف ازپژوهش :در این خصوص با توجه به امکان سنجی ونیاز سنجی بعمل آمده پژوهشی را به تحریردرآورده که پس از انجام مطالعات ومبانی نظری مبتنی برشاخص های منطقه ای،به یک طراحی اقلیم محوروبارویکرد انرژی کاراخواهیم رسید. بی شک مدیریت بر مصرف انرژی بزرگترین دغدغه متخصصان اندیشمندان وطراحان درعصر حاضراست که درمنطقه مذکور با توجه به قابلیت های موجود میتوان به نتیجه مطلوبی رسید.

در حال حاضرتحقیق وپژوهش موجودبدلیل نیاز غالب منطقه وعدم وجودنمونه مشابه بسیار حائز اهمیت است اما بدلیل اینکه درکشورما طرحهای پژوهشی معماری اکثریت تابحال فاقد مطالعات کاربردی انرژی،که جزء ارکان ودغدغه های روز دنیاست بوده تحقیق موجود رابرمطالعه، پژوهش وطراحی مرکزی باتکیه برمدیریت فرآیند انرژی قرار داده ایم. معماری سنتی راه حل ها و شیوه هایی منطقی جهت فراهم نمودن شرایط آسایش انسان را ابداع نموده است. یکی از سمبل-های معماری پایدار، معماری سنتی ایرانی است که به موضوع های اکولوژیکی و کارایی انرژی، هم به لحاظ پایین بودن قیمت اولیه و هم به لحاظ پایین بودن قیمت جاری و کارکردی بنا، پاسخگو بوده است. درک انرژی در طراحی معماری بر اساس تکنیک های علمی (مبتنی بر شبیه سازی انرژی ) در فرایند طراحی معماری تحلیل سامانه های زمینه، کالبد و فضا،بررسی رفتار طرح در برابر انرژی خورشیدی طراحی غیر فعال خورشیدی در مسیر معماری پایدار، و بررسی کیفیت فضابحث جدید این پژوهش است.

1-2-        سوالات و فرضیات تحقیق

سوالات:

یک بنای عمومی با مرکز مدیریت انرژی حاوی چه ویژگی های شکلی می تواند باشد؟
نوع کاربری بنا چه تأثیری بر فرآیند طراحی معماری با گرایش انرژی کارا خواهد داشت؟
رویکرد استفاده از تکنولوژی انرژی کارایی به چه میزان بر روی کاهش انرژی سالانه منطقه تأثیر گذار خواهد بود؟
عناصر معماری بومی در ساختمان های عمومی تا چه حد می تواند در کاهش مصرف انرژی تأثیر گذار باشد؟
چگونه میتوان به الگوی درفرایندطراحی معماری مبتنی بر مدیریت انرژی دسترسی پیداکرد؟
فرضیه‏ تحقیق:

بهره گیری از راهکارهای غیر فعال معمارانه در مراحل آغازین فرآیند طراحی، می تواند تا حد قابل ملاحظه ای مصرف انرژی سالانه را کاهش دهد.
1-3-        اهداف مشخص تحقیق

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

اهداف آرمانی، کلی :

ارائه طرح پیشنهادی به منظور عملیاتی کردن نیاز منطقه آزاد قشم
هدایت اکثر همایش های کشور در فصول سرد سال به منطقه آزاد قشم
اهداف ویژه و کاربردی):

بستر سازی جهت تدوین ضوابط اقلیمی ساختمان های عمومی
ارائه طرح کاربردی جهت ارتقاء توسعه اقتصادی، تعاملات اجتماعی و مسائل فرهنگی
کاهش هزینه های مربوط به طول دوران بهره برداری ساختمان های عمومی ( کنترل مبحث اقتصاد و انرژی)
1-4-        روش شناسی تحقیق

درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...