فصل اول: کلیات.. 2

1) مقدمه. 2

1-1) روش های سنتز ایندولنین ها…………………………………………………………………………………………………………….2

1-1-1)نظریه عمومی مکانیسم فشیر…………………………………………………………………………………………………………..2

1-2) سنتز ایندولین ها 6

1-2-1) سنتز ایندولین ها با پیکولین آمید(PA)-β-آریل اتیل آمین با استفاده از کاتالیزور پالادیم…… 6

1-2-2) سنتز ایندولین ها هانز دی هیدرو پیریدین(دی اتیل-2و6-دی متیل-1و4-دی هیدرو پیریدین-3و5-دی کربوکسیلیت) 6

1-2-3) سنتز ایندولین ها با N-فلورو-2و4و6-تری متیل پیریدینیوم تریفلات… 6

1-3) سنتز کینولین ها   7

1-4) معرفی پیرازول ها ..8

1-4-1) روش کلی سنتز پیرازول ها 9

1-4-1-1) استفاده از 1-3 دی کتون ها و مشتقات هیدرازین 9

1-4-1-2) استفاده از 1-3 دو قطبی ها ومشتقات هیدرازین 10

         1-4-1-3) استفاده از مانونیتریل و هیدرازین ………………………………………………………………………………………11

1-5) واکنش های چند جزئی 12

    1-6) واکنشهای تک ظرفی………………………………………………………………………………………………………………………13

      1-6-1) مزایای واکنش های چند جزئی…………………………………………………………………………………………………14

  1-7) ترکیبات اسپیرو………………………………………………………………………………………………………………………………..14

 1-8) سیستم حلقه اسپیرو اکسو ایندول………………………………………………………………………………………………………..15

1-9) سنتز ترکیبات اسپیرو اکسو ایندول از ایزاتین ………………………………………………………………………………………..16

1-10) سنتز ترکیبات اسپیرو از ماده اولیه غیر از ایزاتین …………………………………………………………………………………22

1-11) سنتز ترکیبات دو اسپیرو از ایزاتین………………………………………………………………………………………………………23

1-12) سنتز ترکیبات سه اسپیرو از ایزاتین………………………………………………………………………………………………………25

1-13) هدف از کار پزوهشی………………………………………………………………………………………………………………………..26

فصل دوم: بخش تجربی…………………………………………………………………………………………………………………………27

2) بخش تجربی.. 28

2-1) روشهای تجربی.. 28

2-2) روشهای سنتزی مورد استفاده : 28

2-2-1) سنتز 4و5و5- تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو ]3،2،1– [hiایندول-1و2- دی اون. 28

2-2-1-1) سنتز 2و3و3- تری متیل-3H- ایندول : 29

2-2-1-2) سنتز 2و3و3- تری متیل ایندولین: 29

2-2-1-3) سنتز 2–(2و3و3- تری متیل ایندولین-1-ایل)-2- اکسو استیل کلراید: 30

2-2-1-4) سنتز 4و5و5- تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو ]3،2،1 [hi- ایندول-1و2- دی اون. 30

2-3) روش های سنتزی مورد استفاده از تتراهیدروکینولین.. 31

           2-3-1) سنتز5و6 -دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-ij [کینولین-1و2(H4)-دی اون……………………………………..31

          2-3-1-1) سنتز2-(3و4-دی هیدرو کینولین-1(H2)-ایل)-2-اکسو­استیل­کلراید…………………………………………….31

         2-3-1-2) سنتز5و6- دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ijکینولین-1و2(H4)-دی­اون………………………………………32

     2-4) روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو………………………………………………………………………………………………………………33

    2-4-1) مشخصات طیفی ترکیبات اسپیرو………………………………………………………………………………………………………….34

   2-5) روش سنتزی ترکیبات اسپیرو شامل حلقه پیرازولی………………………………………………………………………………………35

  2-5-1) مشخصات طیفی ترکیبات اسپیرو شامل حلقه پیرازولی……………………………………………………………………………..38

فصل سوم: نتایج و بحث………………………………………………………………………………………………………………………..42

3) نتایج و بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید …….43

3-1) سنتز ترکیبات اسپیرو……………………………………………………………………………………………………………………..43

    3-1-1) کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………….43

3-1-2) سنتز  4و5و5- تری متیل-4و5- دی هیدروپیرولو [3،2،1–hi] ایندول-1و2- دی اون……………………..43

  3-1-2-1) سنتز 2و3و3- تری متیل-3H- ایندول………………………………………………………………………………………..43

3-1-2-2) سنتز 2و3و3- تری متیل ایندولین………………………………………………………………………………………………….44

3-1-2-3)  سنتز 2-( 2و3و3- تری متیل ایندولین-1-ایل)-2- اکسواستیل کلراید……………………………………………..45

3-1-2-4) سنتز  4و5و5- تری متیل-4و5- دی هیدروپیرولو [3،2،1–hi ] ایندول-1و2- دی اون……………………….45

3-1-3) روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو……………………………………………………………………………………………………….45

3-1-4) مکانیسم کلی سنتز ترکیبات اسپیرو…………………………………………………………………………………………………..45

3-1-5) شناسایی ترکیبات  اسپیرو…………………………………………………………………………………………………………………47

3-1-5-1) ‘،5’،4’-تری متیل -1-فنیل 5-(5،5،4-تری متیل -2-اکسو- 1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو]3،2،1-پیرولیدین-2،’1- پیرولو]3،2،1-[hi ایندول-‘2،3- دیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

3-1-5-2) 5’،5’،4’-تری متیل 1-(پارا تولوئیدین) 5-(5،5،4-تری متیل -2-اکسو- 1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو]3،2،1-پیرولیدین-2،’1- پیرولو]3،2،1-[hi ایندول-‘2،3- دیون………………………………………………………………………………………………………………………………………………48

3-1-5-3) 5’،5’،4’-تری متیل -(4- متوکسی فنیل) 5-(5،5،4-تری متیل -2-اکسو- 1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو]3،2،1-پیرولیدین-2،’1- پیرولو]3،2،1-[hi ایندول-‘2،3- دیون………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-1-5-4) ‘،5’،4’-تری متیل -(4- کلروفنیل) 5-(5،5،4-تری متیل -2-اکسو- 1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو]3،2،1-پیرولیدین-2،’1- پیرولو]3،2،1-[hi ایندول-‘2،3- دیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49

3-2) سنتز ترکیبات اسپیرو شامل حلقه پیرازولی…………………………………………………………………………………………….50

3-2-1) کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………50

3-2-2) سنتز5و6 -دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-ij [کینولین-1و2(H4)-دی اون…………………………………………50

3-2-2-1) سنتز2-(3و4-دی هیدرو کینولین-1(H2)-ایل)-2-اکسو­استیل­کلراید………………………………………………50

3-2-2-2) سنتز5و6- دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ijکینولین-1و2(H4)-دی­اون……………………………………….51

3-2-3) روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو کینولینی………………………………………………………………………………………….51

3-2-4) مکانیسم کلی سنتز ترکیبات اسپیرو……………………………………………………………………………………………………52

3-2-5) شناسایی ترکیبات اسپیرو………………………………………………………………………………………………………………….53

3-2-5-1) 5- فنیل- 2،4،5’،6’-تترا هیدرو ‘H2،’H4-اسپیرو پیرازول -1،3′-پیرولو]1،2،3-[ij کینولین-2′-اون…53

3-2-5-2) 5- (4-نیتروفنیل)- 2،4،5’،6’-تترا هیدرو ‘H2،’H4-اسپیرو پیرازول -1،3′-پیرولو]1،2،3-[ij کینولین-2′-اون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55

3-2-5-3) 5- (3-نیتروفنیل)- 2،4،5’،6’-تترا هیدرو ‘H2،’H4-اسپیرو پیرازول -1،3′-پیرولو]1،2،3-[ij کینولین-2′-اون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

3-2-5-4) 5- (4-برموفنیل)- 2،4،5’،6’-تترا هیدرو ‘H2،’H4-اسپیرو پیرازول -1،3′-پیرولو]1،2،3-[ij کینولین-2′-اون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

3-2-5-5) 5- (4-فلوروفنیل)- 2،4،5’،6’-تترا هیدرو ‘H2،’H4-اسپیرو پیرازول -1،3′-پیرولو]1،2،3-[ij کینولین-2’-اون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59

3-2-5-6) 5- (4-کلرو فنیل)- 2،4،5’،6′-تترا هیدرو ‘H2،’H4-اسپیرو پیرازول -1،3′-پیرولو]1،2،3-[ij کینولین-2’-اون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

3-2-5-7) 5- (3-متوکس فنیل)- 2،4،5’،6′-تترا هیدرو ‘H2،’H4-اسپیرو پیرازول -1،3′-پیرولو]1،2،3-[ij کینولین-2’-اون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61

فصل چهارم: ضمایم و طیف ها………………………………………………………………………………………………………………………63

 4) ضمایم و طیف ها 64

منابع وماخذ. 90

Absterct 95

چکیده           
 تحقیقات انجام یافته در این پایان نامه شامل دو بخش می باشد، بخش اول شامل سنتز تک ظرفی ترکیبات  جدیداسپیرو با استفاده از 4و5و5 تری متیل 4و5-دی هیدرو پیرولو{1و2و3-hi}ایندول 1و2-دی اون با آمین های آروماتیک وکتون ها گزارش می شود.         

بخش دوم شامل سنتز مشتقات جدیدی از ترکیبات اسپیرو با استفاده از 5و6-دی هیدرو1H پیرولو{3و2و1-ij}کینولین1و2(4H) دی اون ،استوفنون وهیدرازین هیدرات در حضورکاتالیست Et3N در حلال  اتانول می باشد.

ساختار  ترکیبات جدید سنتز شده با داده­های طیفی 1HNMR، 13CNMR و IR مورد شناسایی قرار گرفته ­است.

 واژه­های کلیدی: دیون،ترکیبات اسپیرو 3-جزئی، آریل آمین، هیدرازین،….

فصل اول
کلیات
1) مقدمه
1-1) روش های سنتز ایندولنین ها
ایندولین ها در فارماکولوژی از ترکیبات مهمی بشمار می آیند که از نظر بیولوژیکی فعال بوده و مؤثر بر سیستم اعصاب مرکزی می باشند. با توجه به تشابه و نزدیکی ایندولنین ها به ایندول ها و نقش گسترده ایندول ها  در دارو سازی به نظر می- رسد افق روشنی پیش روی ایندولنین ها از زمینه داروسازی باشد. همچنین حلقه ایندولین برای شیمیدانان از ارزش زیادی برخوردار می باشد زیرا کلید خوبی جهت سنتز انواع مواد آلی می باشد.

نظریه عمومی مکانیسم فیشر

 حلقوی شدن آریل هیدرازون ها به مشتقات ایندول در حضور اسید،  توسط فیشر]1[ در سال 1883 کشف شد که امروزه روش عمومی سنتز اغلب ایندول ها و ایندولنین ها میباشد  که یکی از متنوع ترین و وسیع ترین واکنش ها در شیمی آلی است. همراه با کاربرد های سنتزی متعدد این واکنش یافتن مکانیسم آن بسیار مورد توجه است،تا اینکه


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398نظر دهید »

مقدمه :

قبل از جنگ جهانی اول ، به دلیل عدم توسعه بازارهای مالی و جدا نبودن مدیریت از مالکیت بیشترین توجه مدریت به کارایی عملیاتی و ارزیابی عملکرد و سرمایه گذاری های فیزیکی شرکت ها معطوف می شد . پس از جنگ جهانی اول و به تبع رشد و توسعه مستمر ، مدیریت از مالکیت جدا شد که این امر سبب به وجود آمدن مباحث متعددی از جمله تئوری نمایندگی ، فرضیه اطلاعات ، بازار کارا و … شد . اما آنچه در اقتصاد مهم است چیزی نیست که واقعا اتفاق می افتد ، بلکه تفاوت بین آن چیزی است که واقعا اتفاق می افتد با آنچه که پیش بینی شده بود یا مورد انتظار بود که اتفاق بیفتد . فرضیه اطلاعات و بازار کارا از جمله مباحثی هستند که در صدد تعیین ساختار یا مکانیزمی جهت تطبیق انتظار و واقعیت در اقتصاد خصوصا در بازار های سرمایه هستند و رتبه بندی تلاش در این مسیر است .

موضوع :

بیش از ربع قرن است که توجه استادان دانشگاهها در رشته های مالی و اقتصاد متوجه کارایی بازار سرمایه در کشور های مختلف شده است . چرا که در صورت کارابودن بازار سرمایه ، هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می شود و هم تخصیص سرمایه که مهمترین عامل تولید و توسعه   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید اقتصادی است ، به صورت مطلوب و بهینه انجام می گیرد . اساسا سه نوع مفهوم کارایی بازار درای کارایی بازار در تخصیص منابع و سرمایه که این نوع کارایی منابع و سرمایه محدود جامعه را به بهترین مصارف تخصیص می دهد و بازار سرمایه را به سمت طرح های سرمایه گذاری سوق می دهد که بیشترین بازدهی را دارد .

تعداد صفحه :204


قیمت : شش هزار تومان


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398نظر دهید »

2-1-1 تعریف گردشگر وگردشگری………………………. 7

2-1-2- فضای سبز……………………… 10

2-1-3- مفهوم واژه پارک و تفرجگاه در گردشگری…………… 11

2-1-4-تعریف پارک های مسافر……………………… 12

2-1-5- مسافر……………………… 13

2-1-6- ویژگی های پارک ها ……………………..13

2-1-7- نقش پارک ها…………………….. 14

2-1-8- خدمات گردشگری………………………. 14

2-2- پیشینه گردشگری………………………. 17

2-2-1- گردشگری در دین مبین اسلام……………………… 17

2-2-2- پیشینه تاریخی گردشگری………………………. 17

2-2-3- پیشینه گردشگری در ایران……………………… 21

2-2-3-1- سابقه مراکز و سازمان های گردشگری در ایران……………. 22

2-3- انواع گردشگری………………………. 23

2-3-1- گردشگری تاریخی………………………. 25

2-3-2- گردشگری فرهنگی………………………. 25

2-3-3–گردشگری مذهبی………………………. 25

2-3-4- گردشگری تفریح و تفرج……………………… 26

2-3-5 – گردشگری تجاری………………………. 26

2-3-6- گردشگری مناطق جنگی………………………. 26

2-3-7- گردشگری ورزشی………………………. 27

2-3-8 – گردشگری سلامت………………………. 27

2-3-9- گردشگری تحصیلی………………………. 27

2-3-10- گردشگری قومی و عشایری………………………. 27

2-3-11- گردشگری ماجراجویانه……………………… 28

2-3-12- گردشگری شهری………………………. 28

2-3-13- گردشگری روستایی………………………. 30

2-4- اکوتوریسم……………………… 31

2-5- گروه‌های گردشگری………………………. 32

2-6- توسعه پایدار گردشگری………………………. 33

2-7- منابع و جاذبه‌های گردشگری………………………. 36

2-8- اثرات گردشگری………………………. 37

2-8-1- اثرات اقتصادی، سیاسی……………………… 37

2-8-2- اثرات فرهنگی، اجتماعی گردشگری………………………. 39

2-8-3- اثرات زیست محیطی گردشگری………………………. 40

الف ـ اثرات مثبت………………………. 43

ب ـ اثرات منفی:…………………….. 43

2-9- مدیریت گردشگری………………………. 45

2-10- برنامه‌ریزی گردشگری………………………. 46

2-11- صنعت گردشگری و بازاریابی………………………. 49

فصل سوم: روش کار و مدلسازی پیشنهادی مدل کانو

1-4. پیشینه مدل……………………… 51

محدوده مورد مطالعه……………………… 52

مقدمه……………………… 52

3-1- وسعت و موقعیت مطلق و نسبی تبریز……………. 52

3-2- ویژگی های جمعیتی………………………. 55

3-3- جاذبه های گردشگری شهر تبریز……………………… 58

3-3-1- جاذبه‌های تاریخی تبریز……………………… 59

3-3-2- جاذبه های فرهنگی شهر تبریز……………………… 66

3-3-3- جاذبه های تفریحی شهر تبریز……………………… 70

3-4-4- جاذبه های مذهبی و زیارتگاهی شهر تبریز………. 72

3-5-خدمات گردشگری شهر تبریز……………………… 77

3-5-1- هتل ها…………………….. 77

3-5-2- مسافرخانه ها…………………….. 78

3-5-3- رستوران ها، غذاخوری ها و فست فودها………….. 80

3-5-6-شبکه های ارتباطی………………………. 81

3-5-6-1-شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه……………………… 81

3-5-6-2- سازمان پایانه های مسافربری (ترمینال) تبریز…………… 81

3-5-6-3-شبکه ارتباطی راه آهن……………………… 82

3-5-6-4-فرودگاه و ارتباط هوایی………………………. 82

3-5-6-5- مراکز اطلاع رسانی و گردشگری تبریز……………………… 82

3-5-6-6-تورهای تبریز گردی………………………. 82

3-6-دید کلی………………………. 83

3-7- انواع بررسیهای نمونه‌ای……………………… 84

3-8- انواع نمونه گیری تصادفی………………………. 85

3-9-انواع نمونه گیری………………………. 85

فصل چهارم: جمع آوری داده ها و تحلیل

4-1 -روش تحلیل و وزن دهی بر اساس مدل کانو………… 91

4-2- مدل تحلیلی کانو……………………… 92

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری………………………. 98

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پیشنهادات………………………. 98

منابع و مآخذ……………………… 101

پیوست‌ها…………………….. 109

پیوست شماره 1……………………… 110

پیوست 2 نمونه هایی از اماکن تاریخی و گردشگری شهر تبریز…………. 112

چکیده:

صاحب نظران از اشکال مختلفی از گردشگری نام می برند. سرآمد انواع این گردشگری ها و پر مشتری ترین آنها گردشگری شهر ی است، بطوری که در بسیاری از کشورهای موفق در این صنعت، شهر پایه و اساس توسعه گردشگری است. ایجاد و توسعه فضاهای شهری مناسب، بازسازی فضاهای شهری و ایجاد خدمات گردشگری یکی از راهبردها و رویکردهای مهم توسعه گردشگری است.

شهر تبریز مانند تعداد زیادی از شهرهای قدیمی ایران دارای ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه در حوزه گردشگری است. شناخت ظرفیت ها و توانمندی های مناطق گردشگری، مدیریت و برنامه ریزی و از همه مهمتر ایجاد خدمات گردشگری مناسب برای گردشگران از گام های مهم و اساسی در توسعه گردشگری این شهر کهن می باشد. بنابراین پایان نامه حاضر در کوشش برای یافتن ابزارهای توانمندسازی این مقوله مهم و ضروری می باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

توسعه صنعت گردشگری از جمله اقداماتی است که هم در کشورهای پیشرفته و هم در برخی از کشورهای در حال توسعه برای تحقق توسعه پایدار و کاستن از فشارهای اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی انجام می شود. تحقیق حاضر نیز به توسعه خدمات این صنعت در بخش گردشگری شهری می پردازد. در این فصل مبانی نظری تحقیق از جمله تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی، و بیان اصلی تحقیق همراه با ضرورت تحقیق بیان خواهد شد.

تعریف مسئله و بیان اصلی تحقیق:

گردشگری در 50 سال اخیر به شکل یکی از مهمترین پدیده های انسانی معاصر در آمده است؛ پدیده ای که آثار شگرفی بر جوامع انسانی گذاشته و باعث رشد همه جانبه کشور های پیش رو در این صنعت شده است( کاظمی،1387).واژه توانمندسازی در فرهنگ وبستر ( کسب استقلال و خود مختاری ارادی یا قدرت قانون) عنوان گردیده است(فرهنگ لغت وبستر،2006). WTOتوانمندسازی را فرایندی دانسته که طی آن افراد برای غلبه بر موانع پیشرفت،فعالیت هایی انجام می دهد که باعث تسلط آن ها در تضمین سرنوشت خود می شود. در تعریفی دیگر توانمندسازی دسترسی به اطلاعات، آموزش، منابع، قدرت تصمیم گیری، خود مختاری و تسلط بر زندگی خود تعریف شده است(Ananymous,2005). لشلی (1999) با تاکید بر ابعاد توانمندسازی عملاً عوامل موثر بر توانمندسازی را شامل نگرش مدیریتی(احتیاط کاری مدیریت در واگذاری اختیارات)، ساختار وظیفه (درجه ای از استقلال عمل در انجام وظایف محوله)، فرهنگ سازمانی( درجه ای که فرهنگ سازمانی احساس توانمند سازی را تقویت می کند) و نوع تقویت کننده( انگیزه کاری مبتنی بر پاداش یا احساس مالکیت در بین افراد) می داند. او معتقد است که ترکیب های مختلف این عوامل، اشکال متفاوتی از توانمندسازی را به نمایش می گذارد. علاوه بر جایگاه اقتصادی ، نقش فرهنگی صنعت گردشگری در توسعه جهانی حائز اهمیت است. مهمترین پیام صنعت گردشگری، تعامل و تبادل فرهنگ ها و به عبارتی تحقق گفتگوی تمدن ها است. یافتن مشترکات اجتماعی و فرهنگی، آشنایی با نوع ساختار ها و روابط اجتماعی، آداب و رسوم اجتماعی و فرهنگی، قابلیت های علمی، مردم شناسی، شناخت خرده فرهنگ ها و … از جمله این گفتگوهای ماندگار است.

در این تحقیق کانو به عنوان تکنیک مناسب جهت ارزیابی و طبقه بندی توانمندسازی و ابزار های صنعت توریسم معرفی و در یک تحقیق میدانی مورد استفاده قرار می گیرد. این دسته بندی می تواند مبنای اتخاذ استراتژی ها و تصمیمات مناسب در راستای ارتقای صنعت گردشگری باشد.

ضرورت انجام تحقیق:

استفاده از تجارب شخصی برای دستیابی به یک نتیجه مطلوب به تنهایی در پژوهش کافی نیست. اتخاذ تصمیمات صحیح و بهتر به منظور روایی بیشتر فرض ها، ضرورت بهره گیری از نتایج تجربه و تحقیقات دیگران، پژوهش را بیش از پیش بر معیار های علمی و عملی استوار می سازد و گرایش ها و معیار ها و … شخصی و ذهنی را تا حدی کاهش می


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398نظر دهید »

توان 23,3 درصد میباشد، که این عدد را می توان معضلی در شبکه های توزیع کشورمان دانست.
به این منظور در این پایان نامه به ارائه راهکاری برای کاهش این تلفات برآمدیم.
فصل اوّل
مروری بر تلفات در شبکه های توزیع و روشهای کاهش آن

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398نظر دهید »

واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
عنوان:
تحلیل ترمودینامیکی جریان آرام کاملا توسعه یافته در یک کویل مارپیچ با شرایط مرزی معینه برای خواص متغیره
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در مطالعه حاضر، جریان آرام لزج کاملا توسعه یافته و انتقال حرارت در یک کویل هلیکال با دمای دیواره یکنواخت با استفاده از دو پارامتر بی بعد برای دو سیال آب و گلیسرول به صورت تحلیل بررسی شده است. حالت های ویسکوزیته ثابت و همچنین ویسکوزیته وابسته به دما مبنای محاسبه تولید آنتروپی بی بعد و نسبت توان پمپ به نرخ انتقال حرارت می باشند. بدین منظور تولید آنتروپی و نسبت توان پمپاژ به نرخ انتقال حرارت برای یک جریان کاملا توسعه یافته در یک کویل مارپیچ که در معرض دمای ثابت جداره می باشد برای حالت های ویسکوزیته ثابت و ویسکوزیته متغیر محاسبه شده اند.
نمودارهای تغییرات تولید آنتروپی در طول لوله و همچنین   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید مجموع تولید آنتروپی بی بعد و نسبت توان پمپ به نرخ انتقال حرارت برای دو حالت طول لوله ثابت و دمای متغیر سیال ورودی و دیگری طول لوله متغیر و دمای ثابت سیال ورودی به دست آمده اند. در شرایط انتقال حرارت پایین، بیشترین سهم تولید آنتروپی ناشی از اصطکاک سیال است و در این حالت بررسی وابستگی لزجت به دما بسیار اهمیت می یابد. روابطی شامل متغیرهای مربوط به نرخ تولید آنتروپی در اثر انتقال حرارت و اتلاف اصطکاکی و نرخ کل تولید آنتروپی به دست می آید.
با فرض لزجت ثابت، در سیال لزج عدد تولید آنتروپی بسیار بیشتر از مقدار آن برای حالت لزجت متغیر است و بنابراین در سیالات لزج، این فرض نتایج قابل قبولی نمی دهد. در مقایسه با سیال گلیسرول، برای سیال آب، از آنجا که لزجت آن کم است، مدل لزجت ثابت نتایج بهتر و دقیق تری در مورد میزان آنتروپی تولیدی می دهد.
مقدمه:
مسأله انتقال حرارت در صنعت در حال پیشرفت امروز، به دلیل مطرح بودن آن در شاخه ها و زمینه های کاربردی وسیع، از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و مطالعات بسیاری برای بهبود فرایندهای مربوط به آن انجام گرفته و می گیرد. به طور کلی انتقال حرارت از لحاظ ماهیت فیزیکی به سه نوع هدایتی، جابجایی و تشعشعی صورت می گیرد. در انتقال حرارت به روش هدایتی، انرژی حرارتی با حرکت جنبشی یا برخورد مستقیم مولکول ها (مثلا در شاره ساکن) و یا با رانش الکترون ها (مثلا در فلزات) منتقل می شود. انتقال گرما به روش جابجایی را معمولا با انتقال گرما بین یک سیال و یک جسم جامد بیان می نمایند بدین صورت که انرژی حرارتی در نتیجه حرکت سیال نسبت به سطح جسم جامد مبادله می شود. انتقال حرارت تشعشعی بر این اصل استوار است که کلیه اجسام پیوسته انرژی گسل می نمایند که ناشی از دمای بالای آنها است. انرژی تابشی گسیل شده از جسم، براساس نظریه کلاسیک امواج الکترومغناطیسی ماکسول به صورت امواج الکترومغناطیسی و براساس فرضیه پلانک به صورت فوتون های مجزا در فضا منتقل می شود. گسیل یا جذب انرژی تشعشعی در اجسام فرآیندهای کلی است. یعنی تابشی که از داخل جسم سرچشمه گرفته، از سطح آن گسیل می شود و برعکس تابش 


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398نظر دهید »

1 ... 327 328 329 ...330 ... 332 ...334 ...335 336 337 ... 643

آبان 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
جستجو