کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam


جستجو  

 

استاد راهنما

سید علی اکبر بهجت نیا

 

اسفند ماه 1394

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده بررسی مقاومت ارقام مختلف چغندرقند به ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندر قند با استفاده از همسانه عفونت­زای ویروس و بررسی برهمکنش آن با ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندر قند در سه رقم چغندرقند     یک جدایه از ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندرقند (BSCTV-IR) و ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندر قند (BCTIV) به عنوان عوامل ایجاد کننده بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند در ایران گزارش شده­اند. در سالهای اخیر BCTIV گسترش زیادی در مناطق مختلف ایران داشته است. از طرفی دیگر گزارش های متعددی در مورد میزان خسارت این ویروس و BSCTV به محصول استراتژیک چغندرقند وجود دارد. قبلاً واکنش 18 رقم مختلف چغندر قند نسبت به BSCTV-IR بررسی گردیده است، لکن اطلاعات چندانی در مورد واکنش ارقام مختلف چغندر قند به BCTIV در دسترس نبود. لذا به منظور تعیین مقاومت  ارقام چغندرقند به BCTIV مطالعه‌ای در قالب طرح آماری کاملا تصادفی روی 11 رقم چغندرقند انجام شد. 15 گیاه از هر رقم کشت داده شد. برای مایه‌زنی گیاهان از همسانه عفونت‌زای BCTIV به روش مایه‌زنی با آگروباکتریوم (Agroinoculation) استفاده شد. پس از 21 و 35 روزاز زمان مایه‌زنی استخراج دی ان ای از گیاهان صورت گرفت و همانندسازی ویروس در آنها در واکنش زنجیره‌ای پلی مراز با استفاده از آغازگر های اختصاصی ویروس مورد بررسی قرار گرفت. شدت علائم بیماری در 5 درجه شامل صفر (فقدان علائم)، 1 (علائم خیلی خفیف)، 2 (علائم خفیف)، 3 (علائم شدید) و 4 (علائم خیلی شدید) یادداشت شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد رقم Brigita تنها رقمی بود که تمام گیاهان تیمار در آن به ویروس آلوده شده و 35 روز بعد از زمان مایه‌زنی همگی آنها علائم شدید یا خیلی شدید نشان دادند. به همین دلیل این رقم به عنوان رقم شاهد حساس در نظر گرفته شد و سایر ارقام با آن مقایسه شدند. بین سایر ارقام نیز از نظر شدت بیماری با رقم شاهد تفاوت معنی‌داری وجود داشت. ارقام هیچ یک بعنوان رقم مقاوم شناخته نشد لکن ارقام به سه گروه متحمل Flair]، Rosire و پارس(005)[، حساسDorothea]، Isella، 7233،  تربت(006)، 004، اکباتان(007) و جلگه[ و خیلی حساس (Brigita) طبقه‌بندی شدند. نحوه برهم‌کنش BCTIV و BSCTV-IR در اپیدمیولوژی بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قبلاً نشان داده شده است که در آلودگی های مخلوط همزمان BCTIV و BSCTV-IR در چغندرقند و گوجه فرنگی غلظت هر دو ویروس نسبت به آلودگی انفرادی افزایش می یابد اما در آلودگی­های مخلوط غیرهم­زمان میزان BCTIV در طی نسل­های متوالی از گیاهی به گیاه دیگر افزایش و میزان  BSCTV-IRکاهش می­یابد. در این مطالعه، برهمکنش دو ویروس در سه رقم چغندرقند شامل Brigita, Dorothea و 7233 مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز داده­های حاصل از آزمون  Real Time PCR مشخص نمود که در آلودگی های  انفرادی در هر سه رقم، غلظت BSCTV-IR بیشتر از BCTIV می باشد، در حالیکه در آلودگی های مخلوط همزمان صرف نظر از نوع رقم غلظت BCTIV نسبت به BSCTV-IR  افزایش می‌یابد. در مجموع به نظر می­رسد این دو ویروس در آلودگی مخلوط عکس العملی متفاوت نسبت به زمان آلودگی انفرادی دارند بطوریکه در آلودگی های مخلوط، BCTIV  بر  BSCTV-IRغلبه پیدا می‌کند. کلمات کلیدی: جمینی‌ویروس، چغندرقند، مقاومت، ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند   فهرست عنوان                                                                                                                               صفحه   فصل اول: مقدمه 1-1 کلیات.. 2 فصل دوم: مروری بر پژوهش‏های پیشین 2-1- توصیف جمینی‌ویروس‌ها و اهمیت آنها 6 ٢-2- طبقه بندی تیره Geminiviridae. 7 2-3- ویژگی‌های جنس Curtovirus. 10 2-3-1- ساختار ژنوم، تعداد و نقش چارچوب‌های خوانش کرتوویروس‌ها 11 2-3-2- تنوع ژنتیکی موجود در بین گونه‌های جنس Curtovirus. 12 2-4- ویژگی‌های جنس Becurtovirus. 15 2-5- انتقال ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند با حشره ناقل.. 17 2-6- انتقال ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند به روش Agroinoculation. 18 2-7- سایر روش‌های انتقال ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند. 19 2-8-دامنه میزبانی ویروس‌های ایجاد کننده بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند. 20 2-9-علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند. 25 2-10-كنترل بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند. 27 2-11-مقاومت به ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند. 29 فصل سوم: مواد و روش‏ها 3-1 کشت و پرورش گیاهان مورد استفاده در این تحقیق.. 32 3-2- همسانه‌های عفونت‌زای مورد استفاده 33 عنوان                                                                                                                               صفحه   3-3- کشت باکتری حاوی سازه‌های دوپار ناقص ویروس‌ها 33 3-4- تهیه زادمایه باکتری حاوی همسانه عفونت‌زای BCTIV و BSCTV-IR برای مایه‌زنی و ایجاد آلودگی بوته‌های چغندرقند  33 3-5- استخراج دی.ان.ای از بافت گیاهی.. 34 3-5-1- استخراج DNA از بافت های گیاهی با استفاده از محلول CTAB.. 34 3-5-2 استخراج DNA از بافت های گیاهی با استفاده از کیت.. 35 3 – 6- آزمون زنجیره ای پلیمراز ((PCR.. 35 3-7- تهیه ژل و انجام الکتروفورز برای بررسی نتایج آزمون PCR.. 37 3-8- آزمون واکنش زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی ( RT- PCR , (Real-Time PCR.. 38 3-9- آنالیز دادههای آزمون  Real-time PCR.. 40 3-10- کنترل مثبت و منفی در آزمون Real-Time PCR.. 40 3-11- روش تهیه نمونههای دیانای مورد استفاده در آزمون Real-Time PCR.. 41 3-12- تهیهی الگوهای مثبت استاندارد. 41 3-13- روش تهیهی آب تیمار شده با DEPC.. 42 3-14- روش استخراج دیانای پلاسمیدهای نوترکیب.. 42 3-15- طرح آزمایش ارزیابی مقاومت ارقام چغندر‌قند پس از مایه‌زنی با روش اگرواینوکولیشن.. 43 3-16 طرح آزمایش ارزیابی مقاومت سه رقم انتخابی چغندرقند در آلودگی انفرادی و مخلوط به BCTIV و BSCTV-IR   45 3-17- روش‌های تجزیه آماری.. 46 3-17-1- تجزیه آماری داده‌های مربوط به شدت علائم بیماری ارقام یازده‌گانه چغندر‌قند مایه‌زنی شده با همسانه عفونت زای BCTIV   46 3-17-2- تجزیه آماری داده‌های مربوط به وزن قسمت‌های هوایی، ریشه و کل گیاه ارقام یازده‌گانه چغندر‌قند مایه‌زنی شده با همسانه عفونت زای BCTIV.. 48 عنوان                                                                                                                               صفحه   3-17-3 تجزیه آماری داده‌های مربوط به شدت علائم بیماری در آزمایش ارزیابی مقاومت سه رقم انتخابی چغندر‌قند مایه‌زنی شده با همسانه عفونت‌زای BCTIV و BSCTV-IR بطور انفرادی و مخلوط.. 48 3-17-4- تجزیه آماری داده‌های مربوط به وزن قسمت‌های هوایی، ریشه و وزن کل گیاه سه رقم انتخابی چغندر‌قند مایه‌زنی شده با همسانه‌های عفونت زای BCTIV و BSCTV-IR بطور انفرادی و مخلوط.. 50 فصل چهارم: نتایج 4-1 ردیابی ویروس پیچیدگی ایرانی بوته چغندرقند(BCTIV) در ارقام یازده‌گانه چغندرقند پس از مایه‌زنی با همسانه عفونت‌‌زای این ویروس با استفاده از PCR.. 52 4–2 واکنش فنوتیپی ارقام چغندر قند پس از مایه زنی با سوسپانسیون باکتری حاوی همسانه عفونت زای BCTIV   53 4-3 بررسی آماری ارزیابی مقاومت ارقام چغندر‌قند پس از مایه‌زنی با همسانه عفونت‌زای BCTIV در چهار کشت متوالی   61 4-3-1 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به علائم بیماری در روزهای 21 و 35 بعد از زمان مایه‌زنی با همسانه عفونت‌زای BCTIV در چهار کشت متوالی.. 61 4-3-2  تجزیه و تحلیل آماری داده‌های مربوط به وزن قسمت‌‌‌های هوایی و وزن ریشه ارقام یازده‌گانه چغندرقند پس از  مایه‌زنی با همسانه عفونت‌زای BCTIV در چهار کشت متوالی.. 72 4-4 بررسی آماری ارزیابی مقاومت ارقام چغندر‌قند پس از مایه‌زنی با همسانه عفونت‌زای BCTIV و BSCTV-IR در آلودگی مخلوط-در سه رقم. 83 4-4-1  بررسی ارزیابی مقاومت سه رقم انتخابی چغندر‌قند بعد از مایه‌زنی با BCTIV و BSCTV-IR بطور انفرادی و مخلوط همزمان  83 4-4-2 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به شدت علائم بیماری پس از مایه‌زنی با همسانه‌های عفونت‌زای BCTIV و BSCTV-IR بطور انفرادی و مخلوط در چهار کشت متوالی.. 88 4-4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به وزن قسمت‌‌های هوایی و وزن ریشه در روز 35 بعد از زمان مایه زنی با همسانه‌های عفونت‌زای  BCTIV و BSCTV-IR در چهار کشت متوالی.. 94 عنوان                                                                                                                               صفحه   4-5 بررسی برهم‌‌کنش دو ویروس BCTIV و BSCTV-IR در آلودگی مخلوط همزمان با استفاده از Real Time PCR.. 100 4-5-1 کارایی آغازگرها در تکثیر رقت‌های استانداردها به منظور سنجش اعتبار آزمون RT-PCR.. 101 4-5-2 مقایسه غلظت ویروس‌های مورد مطالعه در آلودگی‌های انفرادی و مخلوط در آزمون RT-PCR.. 103 فصل پنجم: بحث و نتیجه‎گیری 5-1 ارزیابی مقاومت ارقام مختلف چغندرقند نسبت به ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند (BCTIV) 108 5-2 بررسی برهمکنش ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندر و ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندر در آلودگی مخلوط همزمان بر روی سه رقم Brigita ، Dorothea و 7233. 114 منابع        117  چکیده و صفحه‏ی عنوان به زبان انگلیسی   فهرست جدول‎ها عنوان                                                                                                                               صفحه   جدول 2-1 میزبان‌های طبیعی BCTV در ایران و مهمترین علایم موجود در آنها (آل یاسین و همکاران، 1374) 21 جدول 2-2 میزبان‌های ویروس عامل بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند ((Heydarnejad et al., 2007. 22 جدول 2-3 میزبان‌های طبیعی BSCTV-IR و BCTIRV گزارش شده از ایران (جهان بین، 1392) 24 جدول 3-1 آغازگرهای مورد استفاده برای تکثیر قطعهی 496 جفت بازی از ژنوم BSCTV-IR.. 36 جدول 3- 2 آغازگرهای مورد استفاده برای تکثیر قطعهی 682 جفت بازی از ژنوم BCTIV.. 36 جدول 3-3 نوع و مقدار مواد مورد استفاده در آزمون واکنش زنجیره ای پلی مراز 36 جدول 3- 4- سیكل دمایی آزمون PCR.. 37 جدول 3-5- نوع و مقدار مواد مورد استفاده در آزمون واكنش Real-Time PCR.. 38 جدول 3-6- آغازگرهای مورد استفاده برای تکثیر قطعهی 142 جفت بازی از ژن rRNA18s Beet در چغندرقند به عنوان کنترل داخلی گیاه چغندرقند جهت استفاده در آزمون RT- PCR.. 39 جدول 3-7 آغازگرهای مورد استفاده در آزمون RT-PCR برای تکثیر قطعهی 116 جفت بازی از ژنوم BSCTV-IR.. 39 جدول 3-8 آغازگرهای مورد استفاده در آزمون RT-PCR  برای تکثیر قطعهی 116 جفت بازی از ژنوم BCTIV.. 39 جدول 3-9 سیکلهای دمایی آزمون  RT-PCR.. 39 جدول 3-10 نمره دهی شدت علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندر‌قند با استفاده از مقیاس ترتیبی در 5 درجه  44 جدول4-1 تعداد گیاهان (از جمع 15 گیاه در هر تیمار) نشان دهنده شدت‌های مختلف علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند مایه‌زنی شده با همسانه عفونت‌زایBCTIV، 21 و 35 روز بعد از زمان مایه‌زنی- کشت اول. 57 جدول4-2 تعداد گیاهان (از جمع 15 گیاه در هر تیمار) نشان دهنده شدت‌های مختلف علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند مایه‌زنی شده با همسانه عفونت‌زایBCTIV، 21 و 35 روز بعد مایه‌زنی- کشت دوم. 58   عنوان                                                                                                                               صفحه   جدول4-3 تعداد گیاهان(از جمع 15 گیاه در هر تیمار) نشان دهنده شدت‌های مختلف علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند مایه‌زنی شده با همسانه عفونت‌زایBCTIV، 21 و 35 روز بعد مایه‌زنی- کشت سوم. 59 جدول4-4 تعداد گیاهان (از جمع 15 گیاه در هر تیمار) نشان دهنده شدت‌های مختلف علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند مایه‌زنی شده با همسانه عفونت‌زای BCTIV، 21 و 35 روز بعد مایه‌زنی- کشت چهارم. 60 جدول-4-5 تجزیه واریانس شاخص بیماری ارقام چعندرقند در 4 کشت متوالی.. 62 جدول 4-6 مقایسه میانگین شدت علائم بیماری ارقام یازد‌گانه چغندرقند پس از مایه‌زنی با همسانه عفونت‌زای BCTIV -کشت اول  63 جدول 4-7 مقایسه میانگین شدت علائم بیماری -کشت دوم. 66 جدول 4-8 مقایسه میانگین شدت علائم بیماری –کشت سوم. 68 جدول 4-9 مقایسه میانگین شدت علائم بیماری- کشت چهارم. 70 جدول-4-10 تجزیه واریانس داده‌های وزن قسمت‌های هوایی و ریشه. 73 جدول-4-11 مقایسه میانگین داده‌های وزن قسمت‌های هوایی، ریشه و وزن کل ارقام یازده‌گانه چغندرقند پس از مایه‌زنی با همسانه عفونت زای BCTIV- کشت اول. 74 جدول-4-12 مقایسه میانگین داده‌های وزن قسمت‌های هوایی، ریشه و وزن کل ارقام یازده‌گانه چغندرقند پس از مایه‌زنی با همسانه عفونت زای BCTIV- کشت دوم. 77 جدول-4-13 مقایسه میانگین داده‌های وزن قسمت‌های هوایی، ریشه و وزن کل ارقام یازده‌گانه چغندرقند پس از مایه‌زنی با همسانه عفونت زای BCTIV -کشت سوم. 79 جدول-4-14 مقایسه میانگین داده‌های وزن قسمت‌های هوایی، ریشه و وزن کل ارقام یازده‌گانه چغندرقند پس از مایه‌زنی با همسانه عفونت زای BCTIV -کشت چهارم. 81 جدول4-15 تعداد گیاهان (از جمع 6 گیاه در هر تیمار) نشان دهنده شدت‌های مختلف علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند در کشت مخلوط و مایه‌زنی  همزمان، 21 و 35 روز بعد از زمان مایه‌زنی- کشت اول. 84 جدول4-16 تعداد گیاهان نشان (از جمع 6 گیاه در هر تیمار) دهنده شدت‌های مختلف علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند در کشت مخلوط همزمان، 21 و 35 روز بعد مایه‌زنی- کشت دوم. 85 عنوان                                                                                                                               صفحه   جدول4-17 تعداد گیاهان نشان (از جمع 6 گیاه در هر تیمار) دهنده شدت‌های مختلف علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند در کشت مخلوط همزمان، 21 و 35 روز بعد مایه‌زنی- کشت سوم. 86 جدول4-18 تعداد گیاهان نشان (از جمع 6 گیاه در هر تیمار) دهنده شدت‌های مختلف علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند در کشت مخلوط همزمان، 21 و 35 روز بعد مایه‌زنی- کشت چهارم. 87 جدول-4-19 تجزیه واریانس داده‌های وزن قسمت هوایی و ریشه  در آلودگی انفرادی و  مخلوط با BCTIV و BSCTV   89 جدول 4-20 آنالیز دادههای مربوط به غلظت  ویروس‌های‌BSCTV-IR  و  BCTIVدر گیاهان مایه‌زنی شده 21 روز بعد از زمان مایه‌زنی در آلودگی انفرادی و مخلوط همزمان. 104 جدول 4-21 آنالیز دادههای مربوط به غلظت  ویروس‌های‌BSCTV-IR  و  BCTIVدر گیاهان مایه‌زنی شده 35 روز بعد از زمان مایه‌زنی در آلودگی انفرادی و مخلوط همزمان. 105     فهرست شکل‎ها عنوان                                                                                                                               صفحه   شکل 2-1 وجود نقاط برجسته در روی رگبرگ‌ها و چروکیدگی برگ چغندر‌قند در اثر آلودگی به ویروس کرلی تاپ ( فتاحی 1391)………………………………………………………………………………………………………… 26 شکل 3-1 سری رقت‌های تهیه شده از محصول PCR دی ان ای پلاسمید استخراج شده از آگروباکتریوم………………………………………………………………………………………………………………………………. 42 شکل 4-1 نقوش الکتروفورزی محصولات  PCR تکثیر شده از دی.‌ان.‌ای استخراج شده از گیاهان ارقام کشت شده (کشت اول)…………………………………………………………………………………………………………..53 شکل4-2  شدت علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند………………………………………………………………………….. 56 شکل 4-4 دندروگرام رابطهی ارقام یازده‌گانه چغندر قند بر پایه نوع علائم ایجاد شده درآنها پس از 35 روز از مایه‌زنی با سوسپانسیون باکتری حاوی همسانه عفونت‌زای BCTIV- کشت اول. محور افقی فاصله گروه‌ها را براساس میزان مشابهت آنها نشان می‌دهد……………………………………………………… 64 شکل  4-6 دندروگرام رابطهی ارقام یازده‌‌گانه چغندر قند بر پایه نوع علائم ایجاد شده درآنها پس از 35 روز از مایه‌زنی با سوسپانسیون باکتری حاوی همسانه عفونت‌زای BCTIV- کشت دوم محور افقی فاصله گروه‌ها را براساس میزان مشابهت آنها را نشان می‌دهد…………………………………………………67 شکل  4-8 دندروگرام رابطهی ارقام یازده‌گانه چغندر قند بر پایه نوع علائم ایجاد شده درآنها پس از 35 روز از مایه‌زنی با سوسپانسیون باکتری حاوی همسانه عفونت‌زای BCTIV- کشت سوم- محور افقی فاصله گروه‌ها را براساس میزان مشابهت آنها را نشان می‌دهد…………………………………………………. 69 برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید %d9%85%d8%ae%d8%aa/#_Toc420802903″>شکل  4-10 دندروگرام رابطهی ارقام یازده‌گانه چغندر قند بر پایه نوع علائم ایجاد شده درآنها پس از 35 روز از مایه‌زنی با سوسپانسیون باکتری حاوی همسانه عفونت‌زای BCTIV- – محور افقی فاصله گروه‌ها را براساس میزان مشابهت آنها را نشان می‌دهد.کشت چهارم………………………………………..71 شکل 4-11 مقایسه میانگین وزن قسمت هوایی،  وزن ریشه وزن کل گیاه در ارقام یازده‌گانه- روز 35 بعد مایه‌زنی – کشت اول- ستون‌های که دارای حداقل یک حرف مشترک باشند از نظر وزن با یکدیگر اختلاف معنی‌دار ندارند…………………………………………………………………………………………………………..75     عنوان                                                                                                                               صفحه   شکل 4-12 مقایسه میانگین وزن قسمت هوای،  وزن ریشه و اثر متقابل بین آنها در ارقام یازده‌گانه- روز 35 بعد مایه‌زنی – کشت دوم – ستون‌های که دارای حداقل یک حرف مشترک باشند از نظر وزن با یکدیگر اختلاف معنی‌دار ندارند. …………………………………………………………………………………………….78 شکل 4-13 مقایسه میانگین وزن برگ،  وزن ریشه و اثر متقابل بین آنها در  ارقام یازده‌گانه -روز 35 بعد مایه‌زنی- کشت سوم-  ستون‌های که دارای حداقل یک حرف مشترک باشند از نظر وزن با یکدیگر اختلاف معنی‌دار ندارند………………………………………………………………………………………………………….. 80 شکل 4-14 مقایسه میانگین وزن برگ،  وزن ریشه و اثر متقابل بین آنها در ارقام یازده‌گانه – روز 35 بعد مایه زنی– کشت چهارم-  ستون‌های که دارای حداقل یک حرف مشترک باشند از نظر وزن با یکدیگر اختلاف معنی‌دار ندارند……………………………………………………………………………………………… 82 شکل4-15 نمودار مقایسه میانگین شاخص شدت علائم بیماری در سه رقم مایه‌زنی شده با BCTIV و  BSCTV-IR  بطور انفرادی و آلودگی مخلوط همزمان- روز 21 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت اول90 شکل4-16 نمودار مقایسه میانگین شاخص شدت علائم بیماری در سه رقم مایه‌زنی شده با BCTIV و   BSCTV-IR  بطور انفرادی و آلودگی مخلوط همزمان– روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90 شکل4-17نمودار مقایسه میانگین شاخص شدت علائم بیماری در سه رقم مایه‌زنی شده با BCTIV و   BSCTV-IR  بطور انفرادی و آلودگی مخلوط همزمان- روز 21 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91 شکل4-18 نمودار مقایسه میانگین شاخص شدت علائم بیماری در سه رقم مایه‌زنی شده با BCTIV و  BSCTV-IR  بطور انفرادی و آلودگی مخلوط همزمان-روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….91 شکل4-19 نمودار مقایسه میانگین شاخص شدت علائم بیماری در سه رقم مایه‌زنی شده با BCTIV و BSCTV-IR  بطور انفرادی و آلودگی مخلوط همزمان-روز 21 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92 شکل4-20 نمودار مقایسه میانگین شاخص شدت علائم بیماری در سه رقم مایه‌زنی شده با BCTIV و BSCTV-IR  بطور انفرادی و آلودگی مخلوط همزمان-روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92   عنوان                                                                                                                                 صفحه   شکل4-21 نمودار مقایسه میانگین شاخص شدت علائم بیماری در سه رقم مایه‌زنی شده با BCTIV و  BSCTV-IR  بطور انفرادی و آلودگی مخلوط همزمان-روز 21 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 93 شکل4-22 نمودار مقایسه میانگین شاخص شدت علائم بیماری در سه رقم مایه‌زنی شده با BCTIV وBSCTV-IR  بطور انفرادی و آلودگی مخلوط همزمان-روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 93 شکل 4-23نمودار مقایسه میانگین داده‌های وزن تر قسمت‌های هوایی سه رقم مایه‌زنی شده در آلودگی انفرادی و مخلوط همزمان BCTIV و BSCTV-IR روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی –کشت اول. 95 شکل 4-24 نمودار مقایسه میانگین داده‌های وزن تر ریشه سه رقم مایه‌زنی شده در آلودگی انفرادی و مخلوط همزمان BCTIV و BSCTV-IR روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی –کشت اول………………..96  شکل 4-25 نمودار مقایسه میانگین داده‌های وزن تر قسمت هوایی سه رقم مایه‌زنی شده در آلودگی انفرادی و مخلوط همزمان BCTIV و BSCTV-IR روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت دوم……………..97 شکل1 -26 نمودار مقایسه میانگین داده‌های وزن تر ریشه  سه رقم مایه‌زنی شده در آلودگی انفرادی و مخلوط همزمان BCTIV و BSCTV-IR روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت دوم………………..98 شکل4-27 نمودار مقایسه میانگین داده‌های وزن تر قسمت هوای سه رقم مایه‌زنی شده در آلودگی انفرادی و مخلوط همزمان BCTIV و BSCTV-IR روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت سوم…..   …… 98 شکل4-28 نمودار مقایسه میانگین داده‌های وزن تر ریشه سه رقم مایه‌زنی شده در آلودگی انفرادی و مخلوط همزمان BCTIV و BSCTV-IR روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت سوم………………………….. 99 شکل4-29 نمودار مقایسه میانگین داده‌های وزن تر قسمت هوایی سه رقم مایه‌زنی شده در آلودگی انفرادی و مخلوط همزمان BCTIV و BSCTV-IR روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت چهارم……  … 99 شکل4-30 نمودار مقایسه میانگین داده‌های وزن تر ریشه سه رقم مایه‌زنی شده در آلودگی انفرادی و مخلوط همزمان  BCTIVو BSCTV-IR روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت چهارم………………………100 شکل 4- 31 منحنی تکثیر استانداردهای ویروس BCTIV ……………………………………………………………………102 شکل 4- 32 منحنی تکثیر استانداردهای ویروس BSCTV-IR …………………………………………………………… 102 شکل 4- 33 منحنی تکثیر استانداردهای 18S Beet …………………………………………………………………………….102 شکل 4- 34 آنالیز مقادیر غلظت ویروس‌های BCTIV و BSCTV-IR در داخل سه رقم مورد استفاده در سه حالت مایه‌زنی ( هر ویروس بطور انفرادی و مخلوط در هر دو ویروس)…………………………….106   مقدمه

1-1 کلیات

بیماری پیچیدگی بوته یا كرلی‌تاپ چغندرقند (Beet curly top disease, BCTD) یکی از بیماری‌های مهم اقتصادی و خسارت‌زای چغندرقند در ایران و سایر کشورهای جهان می‌باشد و از جمله مهمترین عوامل محدود کننده‌ی کشت این محصول به شمار می‌رود (Bennett, 1971). این بیماری در ایران نخستین بار در سال 1346 از نواحی مرودشت و زرقان استان فارس گزارش شد (ایزدپناه، 1346; Gibson, 1967). در آن سال شدت بیماری چنان بوده است که برخی از مزارع تا 90 درصد دچار آلودگی بوده‌اند (ایزدپناه، 1346). این بیماری هم اکنون در نواحی مرکزی، جنوبی و شمال شرقی کشور در استان‌های فارس، اصفهان، کرمان، خراسان رضوی و شمالی، آذربایجان شرقی و غربی و کرمانشاه دارای اهمیت اقتصادی می‌باشد (تابعین و همکاران، 1390؛ Bolok Yazdi et al., 2008; Gharouni Kardani et al., 2013). جدایه‌ی ایرانی ویروس پیچیدگی شدید بوته‌ی چغندرقند (Beet severe curly top virus, BSCTV-IR) که اخیراً به ‌عنوان استرین C از ویروس پیچیدگی بوته‌ی چغندرقند (Beet curly top virus, strain C, BCTV-C [IR:86]) طبقه‌بندی شده است و ویروس ایرانی پیچیدگی بوته‌ی چغندرقند (Beet curly top Iran virus, BCTIV) به‌عنوان عوامل بیماری پیچیدگی بوته‌ی چغندرقند در ایران گزارش شده‌اند (Adams et al., 2013; Briddon et al., 1998; Heydarnejad et al., 2007).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1398-06-26] [ 03:19:00 ق.ظ ]
4)اهداف مشخص تحقیق  3 4-1: هدف اصلی  3 4-2 : اهداف فرعی  3 5) سؤالات تحقیق  3 5-1 : سوال اصلی  3 5-2 : سوالات فرعی  3 6 )فرضیه‏های تحقیق  3 6-1 : فرضیه اصلی  3 6-2: فرضیه های فرعی  3 7) روش شناسی تحقیق  3 فصل اول : کلیات مبحث اول :  مولفه و مشخصات معاملات دولتی.. 7 گفتار اول : لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی  7 گفتار دوم :  هدف عمومی معاملات دولتی  9 گفتار سوم : پیروی معاملات دولتی از احکام خصوصی  10 گفتار چهارم :  صلاحیت دادگاه های اداری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات دولتی  10 مبحث دوم : ماهیت معاملات دولتی از منظر تفاوت های معاملات دولتی با معاملات خصوصی   11 گفتار اول :  تفاوت‌معاملات دولتی با معاملات خصوصی از حیث اصول و قواعد حاکم بر معاملات خصوصی11 بند اول : اصل آزادی قراردادها 12 بند دوم : اصل نسبی بودن قرارداد 13 بند سوم : اصل لازم الاجرا بودن قرارداد 14 بند چهارم : تفاوت از لحاظ هدف   16 بند پنجم :  تفاوت از لحاظ تشریفات   16 گفتار دوم :  مقایسه معاملات دولتی با معاملات خصوصی از منظر اصول و قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات دولتی  17 بند اول : قواعد ترجیحی  17 بند دوم : قواعد اقتداری  19 بند سوم : قواعد حمایتی  20 بند چهارم :  اصول خاص حاکم بر معاملات دولتی نفت ، گاز و پتروشیمی  21 فصل دوم : شرایط و ترتیب انعقاد معاملات دولتی مبحث اول : شرایط عمومی انعقاد معاملات دولتی.. 24 گفتار اول : قصد و رضای طرفین  24 گفتار دوم : اهلیت طرفین  25 گفتار سوم : موضوع معین که مورد معامله باشد  26 گفتار چهارم : مشروعیت جهت معامله 26 مبحث دوم :  شرایط اختصاصی انعقاد معاملات دولتی.. 27 گفتار اول : صلاحیت   27 بند اول : صلاحیت دستگاه دولتی  28 بند دوم :  صلاحیت مقام دولتی  28 گفتار دوم :  لزوم تأمین اعتبار و سایر مجوزهای مالی و اداری  30 گفتار سوم :  رعایت تشریفات مزایده مناقصه 31 بند اول :  هدف و فلسفه وجودی تشریفات مزایده و مناقصه 31 بند دوم :  مبانی قانونی تشریفات مزایده و مناقصه 32 بند سوم :  قواعد حقوقی تشریفات مزایده و مناقصه 33 گفتار چهارم :  لزوم رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی  38 بند اول :  محدودیت های قانونی  39 بند دوم :  ممنوعیت های قانونی  40 گفتار پنجم : سایر شرایط انعقاد معاملات دولتی  41 بند اول : کتبی بودن معاملات   41 بند دوم : اخذ تضمین مناسب   41 بند سوم :  ذکر شرایط اجباری  42 مبحث سوم :  انجام تشریفات معاملات از طریق مناقصه. 43 گفتار اول : موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه 44 گفتار دوم :  دامنه شمول مقررات برگزاری مناقصات   48 گفتار سوم :  انواع معاملات، روش انجام مناقصه در مورد آن ها 48 بند اول : معاملات کوچک   48 بند دوم : معاملات متوسط  49 بند سوم : معاملات بزرگ   49 بند چهارم : ترکیب کمیسیون مناقصه 50 بند پنجم : وظایف کمیسیون مناقصه 51 بند ششم : فرایند برگزاری مناقصات   51 بند هفتم : شرایط تجدید و لغو مناقصه 63 بند هشتم :  نحوه رسیدگی به شکایات   67 مبحث چهارم : مقررات حاکم بر مزایده 69 گفتار اول :  مقررات حاکم بر مزایده های دستگاه های اجرایی  69 گفتار دوم :  موارد عدم الزام به برگزاری مزایده 72 گفتار سوم : انوع معاملات، روش انجام مزایده در مورد آن ها 74 بند اول :  معاملات جزئی  75 بند دوم : معاملات متوسط  75 بند سوم :  معاملات عمده 76 بند چهارم :  ترکیب کمیسیون مزایده 76 بند پنجم : نحوه برگزاری مزایده در معاملات عمده 77 بند ششم :  اجرای نظر کمیسیون مزایده 78 بند هفتم :  انعقاد قرارداد و شرایط آن  79 بند هشتم :  شرایط تجدید یا لغو مزایده 80 بند نهم : مراجع حل اختلاف در مزایده 80 فصل سوم : حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی مبحث اول : سقوط تعهدات و اختتام. 82 گفتار اول : ایفای تعهد  82 گفتار دوم : اقاله 83 گفتار سوم :  ابراء 84 گفتار چهارم : تبدیل تعهد  84 بند اول :  تبدیل تعهد به اعتبار داین ( پیمان کار ) 84 بند دوم :  تبدیل تعهد مدیون ( کارفرما) 84 بند سوم :  تبدیل تعهد به اعتبار دین  85 گفتار پنجم :  تهاتر 85 بند اول :  دلیل بودجه ای  85 بند دوم :  دلیل سیاسی  86 بند سوم :  دلیل مالی  86 گفتار ششم :  مالکیت ما فی الذمه 86 برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید گفتار هفتم :  فورس ماژور 87 گفتار هشتم : فسخ  87 بند اول :  فسخ  به علت مقتضیات اداری  88 بند دوم : فسخ به علت تقصیرات پیمان کار 88 مبحث دوم :  حل و فصل اختلافات معاملات دولتی نفت گاز و پتروشیمی.. 90 گفتار اول : مرجع عام دادگستری  90 گفتار دوم : حل و فصل توافقی ( حل اختلاف به روش مسالمت آمیز ) 91 بند اول :  روش های حل اختلاف معاملات دولتی ( با تکیه بر پیمان ) 93 بند دوم :  مراحل داوری  93 بند سوم : داوری اشخاص  حقوقی  94 فصل چهارم : آثار و پیامد های حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی مبحث اول: اقدامات پس از فسخ ناشی از حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی.. 98 گفتار اول: اعمال حقوقی و اداری  98 بند اول :  لزوم اعلام فسخ به طرف مقابل  98 بند دوم :  لزوم بررسی و تایید فسخ پیمان  99 بند سوم :  تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات   99 گفتار دوم: اعمال مادی  101 بند اول :  خلع ید از پیمانکار 101 بند دوم :  تصرف تاسیسات و ساختمان های موقت   102 بند سوم :  تصرف ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار 102 مبحث دوم: حل اختلاف و خسارات در معاملات دولتی.. 103 گفتار اول: مراجع و آیین حل اختلاف   103 بند اول : داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی  104 بند دوم :  داوری در آیین نامه معاملات دولتی و شرایط عمومی پیمان  104 گفتار دوم: جبران خسارت   108 بند اول :  شرایط خسارت قابل مطالبه 110 بند دوم :  خسارات در شرایط عمومی پیمان  113 الف) نتیجه گیری.…….. ب ) پیشنهادات   116 منابع: 117 الف) کتب: 117 ب) پایان نامه 117 ج) تقریرات   118 د) مقالات   118 چکیده : دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی و سایر اشخاص حقوق عمومی برای اجرای وظایف و فعالیت های قانونی خود همانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دیگر ناگزیر به انجام اعمال حقوقی هستند.به این ترتیب دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به معامله با اشخاص دیگر می نماید.معاملات دولتی ممکن است که به صورت طبیعی و عادی خاتمه یابند، مانند آن که تعهدات انجام شود و یا موعد قرارداد پایان یابد و یا آن که به صورت غیرعادی خاتمه یابند، مانند پایان معامله به خاطر تخلف پیمان کار و یا مقتضیات اداری. آنچه دراین  مورد بحث قرار می‌گیرد سقوط تعهدات و پایان طبیعی آن نیست، بلکه ثابت شدن و خاتمه غیرطبیعی معاملات است. تعهدات به یکی از طرق به وسیله وفای به عهد، به وسیله اقاله،به وسیله ابراء ، به وسیله تبدیل تعهد ، به وسیله تهاتر ، به وسیله مالکیت ما فی الذمه  ، فسخ ، فورس ماژور به اتمام می رسد . از طرفی ایجاد اختلاف در مناسبات اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین در اعمال حقوقی از جمله قراردادها، امری طبیعی و محتمل است. ممکن است هر یک از طرفین حقی فزون تر از آنچه که برای او در قرارداد تعیین شده از طرف دیگر مطالبه نماید  آن طرف آن را قبول نداشته باشد و یا بر فرض چگونگی و برداشت هر یک از طرفین از مفاد قرارداد و تفسیر آن به نفع خود منتهی به اختلاف شود که در این مبحث مراجع و آیین حل اختلاف مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد. در این پایان نامه علاوه بر موارد فوق سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات نیز پرداخته می شود . کلید واژه : معاملات دولتی ، حل و فصل اختلافات ، سقوط تعهدات ، فسخ معاملات . مقدمه : 1)بیان مسأله : دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می شود، تابع قواعد مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد، هیچ ویژگی خاصی از حیث ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان معاملات دولتی به مفهوم خاص شناخته شده اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابعی قواعد حقوق مدنی نیستند. حل و فصل اختلاف معاملات دولت یکی از مواردی است که هنوز جای ابهام دارد در حقوق ایران ، اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاههای دولتی ( آنهم در صورتی که شاکی ،طرف خصوصی باشد نه دولت )به نهاد داوری و دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد ، ایجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاههای عمومی رسیدگی می شود . این می تواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود . در صورت تشکیل دادگاههای اختصاصی ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت می شود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:18:00 ق.ظ ]
واژه های کلیدی: جنگلداری اجتماعی، مشارکت مردمی، منابع طبیعی، عوامل ارتباطی، کبیرکوه، دره شهر

فصل اول

كلیات تحقیق

1-1- مقدمه پایه و اساس اقتصاد جوامع بشری به حیات و شادابی عرصه های منابع طبیعی وابسته است و منابع طبیعی هر جامعه ثروت اصلی آن محسوب می گردد. وجود ارزش های اقتصادی و زیست محیطی در منابع طبیعی، تکیه گاه مطمئنی برای تداوم بقای انسان و سایر موجودات زنده و تضمین کننده شکوفایی حیات و توسعه پایدار است. در سال های اخیر اقدامات گسترده و مفیدی در جهت مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیر دولتی برای همکاری و کمک در امر حفظ و احیای منابع طبیعی در ایران صورت گرفته است تشکیل بیش از 806 تعاونی منابع طبیعی، آموزش حدود یک میلیون نفر از بهره برداران و مردم، همکاری با بیش از 126 سازمان غیر دولتی، جلب همکاری 15 وزارتخانه و سازمان دولتی، همکاری با شوراهای اسلامی، سازماندهی محافظین افتخاری، واگذاری حدود 8 میلیون هکتار از مدیریت جنگل های شمال و خارج از شمال ایران به مردم در قالب تعاونی های جنگل و مدیریت منابع جنگلی، جلب مشارکت مردم برای سرمایه گذاری در امر تولید، اشتغال و توسعه جنگل و مرتع و ایجاد فضای سبز در قالب طرح طوبی از جمله فعالیت های مشارکتی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در سال های اخیر بوده است (سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور، 1379). با وجود اقدامات مفید و مؤثر فوق متأسفانه مشارکت مردم در منابع طبیعی با مشکلات و موانع زیادی روبرو بوده است. برخی از مشکلات به مسائل ساختاری نظام اداری از جمله فقدان قوانین راهگشا برای مشارکت مردم، بروکراسی پیچیده، فقدان ظرفیت لازم برای پذیرش مشارکت مردم، عدم حمایت بانکها و نبود منابع اعتباری برای طرح های منابع طبیعی بر می گردد. برخی از مشکلات مثل کم سوادی یا بیسوادی بهره برداران، کمبود تشکل های مناسب برای سازماندهی آنان و فقدان انگیزه اقتصادی برای سرمایه گذاری مردم و بخش خصوصی ناشی از فقدان یک نظام کارآمد حمایتی و هدایتی می باشد. همچنین بعضی از طرح های منابع طبیعی به گونه ای طراحی شده اند که بهره برداران و سرمایه گذاران تمایل کمتری به مشارکت در آنها دارند (شاعری، 1379). 1-2- بیان مسئله کشور ایران دارای 4/12 میلیون هکتار جنگل می باشد که در پنج ناحیه رویشی جدا از هم واقع گردیده اند. ناحیه رویشی زاگرس با حدود پنج میلیون هکتار با وسعتی معادل 40 درصد از کل جنگل ها برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید بیشترین سهم را دارا می باشد اما به دلایل ناشی از میزان افزایش جمعیت، ناموزونی و نابرابری نیازهای حیاتی و میزان تولیدات و خدمات، چرای بی رویه دام، توسعه اراضی کشاورزی، تأمین چوب جهت سوخت، سرشاخه زنی درختان و بسیاری عوامل دیگر جنگل های این منطقه دچار تخریب شدید شده است که برخورد با چنین معضل و مشکلی مستلزم اتخاذ تصمیمات قاطع، همه جانبه و هماهنگ در ابعاد مختلف سیاست گذاری، طراحی و اجرا مبتنی بر اصول مشارکت در چار چوب توسعه پایدار می باشد و به ناچار باید در جهت رفع و کاهش این بحران ها به تدابیر و دخالت های اندیشمندانه انسانی در فرآیند حفاظت، رشد و توسعه منابع طبیعی و محیط زیست متوسل شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه وسعت زیاد این منابع، کار حفظ و نگهداری آنها را از عهده یک نهاد یا سازمان و حتی دولت به تنهایی ساقط کرده، بنابراین لازم است تمهیداتی در جهت مشارکت بیشتر مردم در حفاظت از منابع طبیعی اندیشیده شود (شریعتی و همکاران، 1384). مساحت جنگل های زاگرس که طول 1600 کیلومتر از رشته کوه های زاگرس از شمال غربی کشور تا جنوب شرقی در استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و فارس را شامل می شود، معادل 550/561/5 هکتار برآورد می گردد. حجم خانوارهای استفاده کننده از هیزم در جنگل برای تأمین سوخت در روستاها و نقاط عشایری محدوده های جنگلی زاگرس حداقل 400 هزار خانوار برآورد و متوسط مصرف هر خانوار در طول سال 25 متر مکعب برآورد گردیده است (ابراهیم پور، 1378). استان ایلام یکی از استان های واقع در غرب کشور و جزء منطقه رویشی زاگرس می باشد. این استان در مجموع 11% جنگل های زاگرس و 4% جنگل های ایران، 97/4 % کل مراتع رویشی زاگرس و 8 % کل سطح مراتع ایران را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر 38/87 % کل سطح استان را منابع طبیعی تشکیل داده اند. سطح جنگل های استان ایلام برابر 667/641 هکتار با غالبیت گونه بلوط و سطح مراتع استان برابر با 280/146/1 هکتار می باشد (سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور، 1385). مشارکت و همکاری مردم ایران زمین در حفاظت از منابع طبیعی قدمت طولانی دارد. طی قرون متمادی عرصه های وسیع منابع طبیعی توسط مالکان و بهره برداران عرفی حفاظت شده است، ولی به علت تغییرنظام های سنتی، تأکید بیش از حد بر مدیریت دولتی، عدم جایگزینی نظام مطلوب مشارکتی، افزایش جمعیت، فقر و فقدان آگاهی های لازم، به تدریج عرصه های منابع طبیعی به کاربری های زراعی و باغی تغییر یافته و آثار سوء آن به صورت سیل، خشکسالی، تغییرات آب و هوا، کاهش تنوع زیستی، فرسایش خاک و صدمات دیگر خود را نمایان ساخته است (شاعری و سعدی، 1382). یکی از راه کارهای حل مشکلات منابع طبیعی و زیست محیطی در کشور ما، مشارکت روستاییان و بهره برداران از منابع طبیعی در فعالیت های حفظ، اصلاح، احیاء، توسعه و بهره برداری از آن است (قناعت، 1385). از آنجا که موانع مشارکت متعدد است، باید راه حل های جامعی برای تشویق مشارکت به کار رود. مشارکت نیازمند زمینه سازی است. مردم باید نقش و وظیفه خود را در نظام مشارکت به خوبی بدانند، در سازمان هایی که سیستم مشارکتی فعال است، بین مسئولان، کارکنان و مردم اعتماد متقابل وجود دارد (حاجی موسی، 1374). به عبارتی قدم اول در نزدیک شدن به مردم، جلب اعتماد آنهاست (شاعری و سعدی، 1382). در جنگل های زاگرس به علت تراکم بالای جمعیت و وابستگی شدید معیشتی روستائیان و جنگل نشینان به جنگل و محصولات آن و غیر قابل اجتناب بودن مدیریت آن به کمک مردم محلی، ما را بر آن می دارد تا با اعمال نوع خاصی از مدیریت (مدیریت مشارکتی یا جنگلداری اجتماعی) این جنگل ها را به سمت یک جنگل پایا و ایده آل پیش برده و از نابودی و تخریب آن جلوگیری گردد و همچنین نیازهای مردم محلی را تا حدی که به جنگل آسیب جدی و جبران ناپذیر وارد نسازند برآورده گردد. برای نیل به این هدف باید با نیازها و خواسته های مردم محلی و جوامع جنگل نشین کاملاً آشنا شد و نظرات آنها را در برنامه ها و هدف گذاری دخالت داده تا کمترین تعارض در مدیریت جنگل و خواسته های مردم محلی پیش آید. در زمینه حل مسائل و مشکلات روستائیان مناطق جنگلی، نظرات متفاوتی داده شده است. برخی از کارشناسان بر این عقیده اند که روستائیان به مناطق دیگر کوچ داده شوند تا بتوان منابع طبیعی کشور از جمله، جنگل ها را به نحو بهتری حفظ نمود. دسته ای دیگر معتقدند که باید تعداد خانواده های کشاورزان ایران تقلیل داده شود. زیرا زمین های قابل کشت و زرع مملکت تکافوی این همه کشاورز را نمی نماید و ما بقی باید در صنعت و یا شعبه های دیگر اقتصادی کشور مشغول گردند. کوچ دادن روستائیان از منطقه ای به منطقه دیگر از نقطه نظر اقتصادی، اجتماعی و غیره همانطور که از نتایج حاصله در ایران و کشورهای دیگر به دست آمده، مواجه با مشکلات زیاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد یود. البته تحقق این هدف به صورت محدود و با در دست داشتن طرح دقیق توصیه شده است (یخکشی، 1379). همانطور که اشاره شد یکی از علل تخریب جنگل ها روستائیان فقیر و کم درآمد می باشند. کشاورزان در مناطق جنگلی به علت نداشتن کار دائم و درآمد کافی برای گذراندن معیشت خود و خانواده خویش جنگل تراشی می کنند و بر سطح زمین کشاورزی خود می افزایند و درختان را به صورت هیزم می سوزانند تا سرمای شدید و یخبندان زمستان را سپری کنند، به نظر می رسد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از بدو تأسیس تا به حال، تمام انرژی خود را به امر برنامه های حفاظتی صرف و یک طرفه، معطوف داشته و از اهداف دیگر از جمله حفاظت همراه با مشارکت مردمی، احیاء و توسعه همراه با مشارکت مردمی، درک حقایق و واقعیت هایی که روستائیان به عنوان مشکل با آن روبرو هستند و حل معضلات آنها و در دست گرفتن امر بهره برداری بر مبنای اصل توسعه پایدار به وسیله کارشناسان زبده خود غافل مانده است (یخکشی، 1382).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:16:00 ق.ظ ]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب: مقدمه. 2 1-1 دولت و رشد اقتصادی.. 2 1-2 ضرورت انجام مطالعه. 3 1-3 هدف مطالعه. 4 1-4 ضرورت دخالت دولت در اقتصاد. 4 1-5 وظایف کلی دولت.. 5 1-6 کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی.. 6 1-6-1 اهداف سیاست اقتصادی.. 6 1-6-2 تقسیم­بندی اهداف سیاست اقتصادی.. 7 1-7 تعریف نااطمینانی و بی­ثباتی اقتصادی.. 8 1-7-1 نااطمینانی سیاست­های اقتصادی.. 8 فصل دوم : مروری بر مبانی نظری مقدمه. 10 2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد. 12 2-1-1 مکتب کلاسیک… 12 2-1-2 مکتب کینزی.. 12 2-1-3 مکتب پولیون. 13 برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 2-1-4 مکتب کلاسیک­های جدید. 14 2-1-5 مکتب کینزین­های جدید. 14 2-2 مبانی نظری رشد اقتصادی.. 16 2-2-1 الگوی هارود. 16 الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی.. 17 ب – معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی.. 18 2-2-2 الگوی دومار 18 2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک… 19 2-2-4 تئوری­های رشد درونزا 23 الف- مدل رشدAK.. 24 ب- مدل­هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه. 26 فصل سوم : مروری بر مبانی تجربی مقدمه. 29 3-1 مطالعات خارجی.. 30 3-2مطالعات مربوط به ایران. 42 فصل چهارم : ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت مقدمه. 48 4-1مراحل ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت.. 49 4-1-1 آزمون LM-TEST.. 49 4-1-2 برآورد الگوی ARCH وGARCH.. 51 4-1-3 تعیین ضریب اهمیت هر متغیر. 53 4-1-4 رتبه­بندی سری زمانی نوسانات متغیرها 55 4-1-5 ترکیب سری زمانی واریانس­ها و ساخت شاخص… 55 فصل پنجم : تصریح و برآورد مدل رشد مقدمه. 58 5-1 تصریح مدل رشد اقتصادی.. 59 5-2 متغیرهای مدل رشد اقتصادی.. 63 5-2-1 نسبت سرمایه­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 63 5-2-2 نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 64 5-2-3 متوسط سطح تحصیلات نیروی کار 66 5-2-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز 67 5-2-5 نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت.. 68 5-3 بررسی پایایی متغیرها 68 5-4 برآورد ضرایب تابع رشد اقتصادی.. 71 5-5 برآورد ضرایب تابع پویای کوتاه­مدت رشد اقتصادی.. 73 5-6 نتیجه­گیری و تفسیر ضرایب.. 76 5-6-1 نسبت سرمایه­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 76 5-6-2 نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 76 5-6-3 سرمایه انسانی.. 76 5-6-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز 76 5-6-5 شاخص نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت.. 77 5-7 پیشنهادات.. 77 فهرست منابع و مآخذ. 78 پیوست­ها : پیوست1: نتایج کامپیوتری بررسی پایایی متغیرها 83 پیوست 2 : نتایج حاصل از برآورد مدل رشد. 89 پیوست3: نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH.. 94 پیوست4: داده­های آماری.. 98   فهرست جداول و نمودارها نمودار(1-1) اهداف سیاست­های اقتصادی.. 7 جدول(2-1) نظریات مکاتب اقتصاد کلان در مورد نقش دولت در اقتصاد. 15 نمودار(2-1) وضعیت تعادل پایدار رشد اقتصادی.. 22 جدول(3-1) اثر نااطمینانی مخارج دولت بر رشد ( معادله پیش­بینی متفاوت) 38 جدول(3-2) نتایج برآورد مدل رشد لنسینک و المار 39 جدول(4-1) نتیجه آزمون LM-TESTمتغیرها 51 جدول(4-2) نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH.. 52 جدول(4-3) وزن واریانس­های متغیرهای سیاستی…………..50 نمودار(4-1) شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت.. 56 نمودار(4-2) ارتباط شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت و رشد اقتصادی.. 56 نمودار(5-2-1)  لگاریتم نسبت سرمایه­گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 64 نمودار(5-2-2)  لگاریتم نسبت سرمایه­گذاری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 65

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:15:00 ق.ظ ]
 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین ­المللی­ کیش پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته:حقوق            گرایش : جزاوجرم شناسی عنوان : جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان————————————————————–صفحه مقدمه 1 الف) بیان مساله : 2 ب) اهداف تحقیق: 5 ج) سابقه و ضرورت تحقیق: 5 د) پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق): 6 ه) فرضیه های تحقیق: 7 و) روش کار: 7 ز) مشکلات و محدودیت های پژوهش: 7 ح) سازماندهی پژوهش: 8 بخش  اول  : مفاهیم  و  پیشینه جرایم  رایانه ای علیه عفت و اخلاق  عمومی در فضای مجازی 9 فصل اول :  شناخت مفاهیم بنیادین و سیرتحولات تاریخی 10 مبحث اول : تبیین مفاهیم و واژه شناسی 10 گفتار اول : مفهوم جرم و جرایم رایانه ای 10 الف( مفهوم جرم 10 ب  (جرم رایانه ای 11 ج( جرم اینترنتی 14 د ) جرم شبکه 15 ه ) جرم فناوری اطلاعات 15 گفتار دوم : مفهوم عفت و اخلاق و ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت 16 الف)  مفهوم عفت و اخلاق 16 ب) ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت 17 مبحث دوم: زمینه های پیدایش جرایم رایانه ای و جرایم علیه عفاف در تاریخ 20 گفتار اول : پیشینه جرایم رایانه ای 20 گفتار دوم : سیر تولد و قانونگذاری جرایم علیه عفاف 24 فصل دوم : بستر سازی فضای مجازی برای تحقق جرایم علیه عفت و اخلاق 29 مبحث اول : ماهیت جرم در فضای مجازی 29 گفتار اول : ویژگی جرایم رایانه ای 29 الف) تخصصی و علمی بودن 32 ب) دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن 33 ج) پیچیدگی خاص 34 د) دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری 34 ه) جهانی بودن 35 و) دشوار بودن کشف بزهکار 35 گفتار دوم : طبقه بندی جرایم رایانه ای 35 مبحث دوم : جرایم عفت و اخلاق در فضای مجازی 40 گفتار اول : موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق 41 گفتار دوم : مصادیق جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق 45 برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید %d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%ae/#_Toc416635950″>الف ) هرزه نگاری 45 ب ) توریسم جنسی 47 ج ) قوادی 47 د ) روابط نامشروع 48 نتیجه گیری بخش اول 50 بخش دوم : تحلیل ماهوی مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق ناشی از فناوری نوین 51 فصل اول : نقش مستقیم فضای مجازی در شکل گیری هرزه نگاری 52 مبحث اول : بررسی فقهی و حقوقی جرم هرزه نگاری 53 گفتار اول : دیدگاه فقه نسبت به جرم هرزه نگاری 53 گفتار دوم : تشریح ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری 56 الف) عنصر قانونی : 56 ب) عنصر مادی : 58 ج) عنصر روانی : 61 مبحث دوم : بزه دیدگان جرم هرزه نگاری 62 گفتار اول : هرزه نگاری افراد بزرگسال 62 گفتار دوم : هرزه نگاری کودکان و نوجوانان 67 فصل دوم : نقش رایانه در تحقق جرم قیادت به عنوان وسیله ارتکاب جرم 71 مبحث اول : قیادت در حقوق جزای اسلامی 72 گفتار اول : قوادی از نگاه اسلام 73 گفتار دوم : ارکان تشکیل دهنده جرم قیادت 76 الف) عنصر قانونی : 76 ب) عنصر مادی : 77 ج) عنصر روانی : 80 مبحث دوم : تحقق جرم قیادت در فضای مجازی 80 گفتار اول : ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی رایانه ای 81 الف) عنصر قانونی : 81 ب) عنصر مادی : 84 ج) عنصر روانی : 85 گفتار دوم : بررسی آسیب های وارده جرم قوادی بر بزه دیده، مجرم و جامعه 86 الف) آسیب های وارده بر بزه دیده 86 ب) آسیب های وارد بر مجرم و جامعه 89 نتیجه گیری 92 پیشنهادات 94 فهرست منابع 96 چکیده لاتین 101 مقدمه با گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و دسترسی عموم افراد جامعه به شبکه اینترنت، فضای جدیدی فرا روی متخلفین جوامع قرار گرفته است. فضایی که در آن محدودیت‌هایی همچون مرزهای جغرافیایی، ملیت، بعد مسافت، زمان و… فاقد معنا و مفهوم است. در موقعیت جدید جرایم رایانه‌ای از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. با گسترش این جرایم، جرایم رایانه‌ای مرتبط با امور غیر اخلاقی نیز افزایش یافته و تاثیر منفی بر نظام اجتماعی و پایه‌ای از جمله خانواده ها و سازمانها داشته و بیشتر کودکان و نوجوانان را مورد هجوم قرار داده است و شرایط لازم را برای ارتکاب برخی جرایم در جهت اشاعه این مفاسد آماده ساخته است. در این میان خانواده ها برای آموزش صحیح استفاده از اینترنت بسیار مؤثرند، امروزه خانواده ها فقط به خرید رایانه اکتفا می کنند ومعتقدند که فرزندان، خود استفاده از آن را یاد می گیرند در صورتی که باید ابتدا فرهنگ استفاده و تذکرهای لازم را به اضافه آموزش مناسب به فرزندان خود بدهند و سپس وسیله را مهیا کنند.جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی عبارتست از هر نوع عمل ،رفتار وگفتاری که بر خلاف عفت وپاکدامنی جامعه باشد.این جرایم متنوع ومتعددند: برخی از آنها از جمله جرایم حدی می باشند ،مثل زنا ،لواط وبعضی تعزیری هستند.مثل روابط نامشروع مادون حدوعرضه وخرید وفروش صور قبیحه وقوع برخی از این جرایم (اعم از حدی وتعزیری)با ظهوراینترنت از محیط فیزیکی به محیط مجازی انتقال یافته است؛ ولی در برخی از آنها رایانه و اینترنت نمی تواند به عنوان واسطه ارتکاب جرم شود، مثل زنا ولواط، چرا که در وقوع چنین جرایمی حضور فیزیکی افراط شرط است. مهم‌ترین و شایع‌ترین این جرایم عبارتند از: انتشار محتوای مجرمانه، قوادی، هرزه نگاری و روابط نامشروع .ازجمله مسایلی که موجب سوء استفاده از فضای مجازی می شود  ارتکاب جرایمی تحت عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است که برخورد صحیح و منطقی قانونگذار با این مسائل را می طلبد .از این رو هدف از این تحقیق، بررسی جرایم رایانه ای منافی عفت از دیدگاه فقهی و حقوقی می باشد. الف) بیان مساله : از آنجا که حفظ ارزش های موجود در جامعه ،موجب ثبات و ماندگاری در فرهنگ و اخلاق آن جامعه محسوب می شود، وجدان عمومی همواره ارتکاب اعمالی که این ارزش ها را کم رنگ یا محو نماید مورد سرزنش و نکوهش قرار می دهد. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله جرم انگاری در این زمینه و قرار دادن ضمانت اجرا و برخورد با مهاجمین نسبت به این ارزش ها ،در حفظ و صیانت آن می کوشند[1] و باتوجه به آنکه این دسته جرایم با اعتقادات،آداب ورسوم،باورهاو مذهب جوامع ارتباط دارند،بیش از پیش وجدان عمومی را جریحه دار می سازند.در تمامی جوامع بشری به افرادی که رفتارهای خلاف اخلاق و عفت دارند یا از این راه کسب درآمد می کنند به دیده حقارت می نگرند. این امر نشان دهنده آن است که عقلا این رفتارها را مذمت می کنند و دراین مذمت تفاوتی میان جوامع دینی و غیر دینی نبوده و برهمین اساس در غالب کشورها اعم از کشورهای متمدن و پیشرفته که مسائل اخلاقی و جنسی را برای خود بحران محسوب نمی کنند و یا کـشورهایی که به علت اعتقــادات مذهبی ،خود را مقید به اجرای فرامین الهـــی می دانند (نظیر ایران)، روش ها و شیوه های گوناگون پیش بینی شده است تا بدین وسیله  از  اشاعه  اعمال  خلاف  عفت  جلوگیری شود . اما  این  دسته  جرایم در مقایسه با سایر جرایم از حیث زمان و مکان به شدت در نوسان بوده است. چنان که مشاهده می کنیم امروزه با پیشرفت علم  فناوری و پیدایش رایانه و به دنبال‌ آن فضای مجازی اینترنت،این جرایم شکل نوینی به خود گرفته است و از حالت سنتی خارج شده و تحول چشم گیری را در قلمرو حقوق کیفری ایجاد نموده اسـت و همین امر حقوق جزای کلاســیک و آیین دادرسی آن را با چالش جدی مواجه نموده اسـت و باعث شده است دولت ها در حــقوق کیفری رایانه ای همچون حقوق کیفری سنتی برای حفظ ارزش ها و فرهنگ جوامع خود به جرم انگاری در این زمینه اقدام نمایند. مجرمین جرایم رایانه ای علیه اخلاقیات همچون سایر جرایم سایبری ، با بهره گیری از خصوصیات منحصر به فرد دنیای مجازی همچون قابلیت دسترسی آسان کاربران به آن،استطاعت داشتن همگان در پرداخت بهای آن و ناشناس ماندن[2] مصرف کنندگان آن بهره جسته و از این فضا به عنوان ابزاری برای توسعه و تسهیل تهاجم خود به ارزش ها و باورهای جامعه استفاده می کنند . قانون گذار ایران نیز با اســتعانت از فرهنگ اســلامی ـ ایرانی و با توجه به گسترش فناوری و استــفاده روزافزون از دنیــای مجازی و رایانه و به منـظور حفظ اخلاق و عفت و جـلوگیری از اشاعه فــساد، به جرم انگاری در زمینه اعمال ضد اخلاقی و منافی عفت در فضای مجازی پرداخته و اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این حیطه نموده است و در این راستا مقنن مواد 14 و 15 از فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای را به جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی اختصاص داده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:14:00 ق.ظ ]