عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات

1-1 بیان مساله. 4

1-2 پرسش اصلی تحقیق.. 6

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-4 اهداف تحقیق.. 6

1-5 فرضیه‌ها 6

1-6 موانع و مشکلات تحقیق.. 7

1-7 واژه ها و مفاهیم. 7

فصل دوم: مرور منابع و ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 سویا 11

2-2 تاریخچه. 26

2-2-1 پیشینه تولید سویا در جهان. 26

2-2-2 سابقه كشت سویا در ایران. 27

فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش

3-1 روش اجرای تحقیق.. 34

3-1-1 نوع روش تحقیق.. 34

3-1-2 روش گردآوری اطلاعات… 34

3-1-3 ابزار گردآوری اطلاعات… 34

3-1-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 34

3-2 ویژگیهای جغرافیایی تحقیق.. 38

3-2-1 توپوگرافی.. 38

3-2-1-1 قسمت جلگه ای و ساحلی.. 38

3-2-1-2 قسمت کوهپایه ای.. 38

3-2-1-3 قسمت کوهستانی.. 38

3-2-2 اقلیم. 40

3-2-2-1 درجه حرارت… 40

3-2-2-2 بارندگی.. 42

3-2-2-3 رطوبت هوا 43

3-2-2-4  ابرناکی سالانه. 45

3-2-2-5 ساعات آفتابی.. 47

3-2-2-6 روزهای یخبندان. 49

3-2-2-7  فشار هوا 50

3-2-2-8  باد. 51

3-2-2-9 طبقه‏بندی اقلیمی.. 52

3-2-3 خاکشناسی منطقه. 55

3-2-4 منابع آب… 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1 مقدمه. 60

4-2 یافته های عناصر اقلیمی.. 61

4-3 نرمال های اقلیمی برای گیاه زراعی سویا 63

فصل پنجم: نتایج و آزمون فرضیه ها

5-1 نتیجه گیری.. 74

5-2 پاسخ به فرضیات… 76

منابع و ماخذ. 78

 

فهرست جدول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول 2-1 مهم‌ترین موارد مصرف سویا در صنعت، غذای انسان و تغذیه دام. 14

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

جدول 2-2 سطح زیر کشت سویا در عمده ترین کشورهای تولید کننده در سال ها 2006-1999. 15

جدول 2-3 میزان تولید سویا در ده کشور عمده تولید کننده در سال های 2006-1998. 16

جدول 2-4 متوسط عملکرد سویا در ده کشور عمده تولید کننده طی سال های 2006- 1998……………… 16

جدول 2-5 سطح زیر کشت سویا در هر یک از استان های کشور (1385-1373)……………………………. 17

جدول 2-6 میزان تولید سویا در هر یک از استان های کشور (1385-1373)…………………………………… 17

جدول 2-7 عملکرد تولید سویا در کشور بین سال های (1385-1373)…………………………………………. 17

جدول 2-8 مقایسه هزینه تولید هر هکتار سویا در ایران و برزیل.. 20

جدول 3-1 میانگین دمای ایستگاه پیلمبرا سانتی گراد. 36

جدول 3-2 متوسط بارندگی و در صد بارش ایستگاه پیلمبرا میلی متر. 36

جدول 3-3 میانگین درصد رطوبت نسبی هوا در ایستگاه پیلمبرا 36

جدول 3-4 میانگین سالانه روزهای ابری ایستگاه انزلی.. 36

جدول 3-5 میانگین روزهای ابری ماهیانه ایستگاه انزلی.. 36

جدول 3-6 میانگین سالانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی.. 37

جدول 3-7 میانگین ماهیانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی.. 37

جدول 3-8 وضعیت روزهای یخبندان در ایست هواشناسی پلیمبرا 37

جدول 3-9 میزان فشار ماهانه هوا در بندر انزلی (واحد میلی بار) 37

جدول 3-10 تعداد و درصد روستاهای شهرستان رضوانشهر بر حسب طبقات ارتفاعی.. 39

جدول 3-11 میانگین دمای ایستگاه پیلمبرا سانتی گراد. 41

جدول 3-12 داده های حرارتی ایستگاه پیلمبرا درجه سانتیگراد. 41

جدول 3-13 متوسط بارندگی و در صد بارش ایستگاه پیلمبرا میلی متر. 42

جدول 3-14 درصد بارندگی فصلی ایستگاه پیلمبرا 43

جدول 3-15 میانگین آمار رطوبت نسبی در ایستگاه پیلمبرا-به در  صد. 44

جدول 3-16 میانگین درصد رطوبت نسبی هوا در ایستگاه پیلمبرا 44

جدول 3-17 میانگین سالانه روزهای ابری ایستگاه انزلی.. 45

جدول 3-18 میانگین روزهای ابری ماهیانه ایستگاه انزلی.. 46

جدول 3-19 میانگین سالانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی.. 47

جدول 3-20 میانگین ماهیانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی.. 48

جدول 3-21 وضعیت روزهای یخبندان در ایستگاه هواشناسی پلیمبرا 49

جدول 3-22 میزان فشار ماهانه هوا در بندر انزلی (واحد میلی بار) 50

جدول 3-23 مشخصات بادهای محلی در منطقه مورد مطالعه: 52

جدول 3-24 طبقه‏بندی اقلیمی به روش دمارتن.. 53

جدول 3-25 ارزیابی منابع آب میلیون متر مکعب… 58

جدول 4-1 میانگین دمای رضوانشهر به سانتی گراد. 67

جدول 4-2 داده های حرارتی شهرستان رضوانشهر درجه سانتیگراد. 67

جدول 4-3 نیازهای حرارتی سویا از زمان کاشت تا شروع دورة گلدهی برحسب درجه-روز رضوانشهر. 68

جدول 4-4 برآورد سطح، تولید و عملکرد در هکتارسویا به تفکیک استان درسال زراعی 90- 1389. 70

جدول 4-5 برآورد سطح، تولید و عملکرد در هکتارسویا به تفکیک استان درسال زراعی 90- 1389. 70

جدول 5-1 شرایط محصول کشت سویا در شهرستان رضوانشهر. 77

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                          صفحه

نمودار 3-1 تعداد روستاهای شهرستان رضوانشهر بر حسب طبقات ارتفاعی.. 39

نمودار 3-2 میانگین دمای ایستگاه پیلمبرا شهرستان رضوانشهر. 41

نمودار 3-3 متوسط بارندگی ایستگاه پیلمبرا 42

نمودار 3-4 درصد بارندگی فصلی ایستگاه پیلمبرا 43

نمودار 3-5 میانگین درصد رطوبت نسبی در ایستگاه پیلمبرا 44

نمودار 3-6 مقدار ابرناکی سالانه ایستگاه انزلی.. 45

نمودار 3-7 میانگین روزهای ابری ماهیانه ایستگاه انزلی.. 46

نمودار 3-8 میانگین سالانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی.. 47

نمودار 3-9 میانگین ماهیانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی.. 48

نمودار 3-10 وضعیت روزهای یخبندان در ایستگاه هواشناسی پلیمبرا 49

نمودار 3-11 منحنی آمبروترمیک شهرستان رضوانشهر. 55

نمودار 4-1 روند تغییرات دمای میانگین، حداکثر و حداقل شهرستان رضوانشهر. 67

نمودار 4-2روند تغییرات میانگین دما و طول روز در محدوده شدت نور001/0. 68

نمودار 4-3. 71

نمودار 4-4. 72

نمودار 5-1. 76

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                          صفحه

شکل 3-1 اقلیم نمای دومارتن.. 53

شکل 3-2 اقلیم نمای آمبرژه 54

 

 

فهرست نقشه

عنوان                                                                                                          صفحه

نقشه1-1- موقعیت شهرستان رضوانشهر. 9

 

چکیده
تمامی محصولات زراعی از نظر ویژگی‌های بیولوژیكی و نیازهای محیطی با یكدیگر متفاوتند، این در حالی است كه خصوصیات طبیعی و محیطی زمین از یك منطقه به منطقة

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...