« پایان نامه ارشد مهندسی شیمی مهندسی فرآیند: بررسی عوامل موثر بر عمر آجرهای نسوزدانلود پایان نامه ارشد : تاثیر استرس بر عملکرد معلمان مقطع ابتدایی »

1-5-3-عدم تحمل بلاتکلیفی.. 12

1-5-4-ذهن­آگاهی………………………………………………………………………………………………………………. 13

فصل 2-  مروری بر پیشینه­های نظری و پژوهشی

2-1-مقدمه……………….. 15

2-2-مروری بر تاریخچه اختلال اضطراب اجتماعی.. 15

2-3-تعریف و ملاک­های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی.. 18

2-3-1-انواع اختلال اضطراب اجتماعی.. 20

2-3-2-پیوستار اضطراب اجتماعی.. 21

2-3-3-همبودی اختلال اضطراب اجتماعی با سایر اختلالات روانپزشکی.. 22

2-3-4-اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال شخصیت اجتنابی.. 23

2-3-5-شیوع……………  24

2-4-تفاوت­های جنسیتی و بین فرهنگی.. 25

2-5-پیامدهای اختلال اضطراب اجتماعی.. 27

2-6-سبب­شناسی اختلال اضطراب اجتماعی.. 28

2-6-1-عوامل ژنتیکی…………………. 28

2-6-2-عوامل شناختی……………  29

2-6-3-نقص مهارت‌های اجتماعی.. 30

2-6-4-عوامل محیطی…………….  33

2-6-4-1-تعامل والد/ کودک…………. 33

2-6-4-2-تجارب اجتماعی ناخوشایند. 34

2-7-آسیب­شناسی شناختی اختلال اضطراب اجتماعی.. 36

2-8-مدل­های سبب­شناسی اختلال اضطراب اجتماعی.. 38

2-8-1-مدل کلارک و ولز  (1995) 38

2-8-2-مدل رپی و هیمبرگ (1997) 39

2-8-3-مدل بارلو و هافمن (2002) 40

2-8-4-مدل رپی و اسپنس(2004) 41

2-8-5-مدل جامع و خاص اختلال اضطراب اجتماعی؛ هافمن(2007) 43

2-8-6-مدل کیمبرل برای اختلال اضطراب اجتماعی تعمیم یافته (2008) 45

2-8-7-مدل شناختی اختلال اضطراب اجتماعی کلارک و بک (2010) 46

2-9-حساسیت اضطرابی.. 49

2-10-عدم تحمل بلاتکلیفی.. 52

2-11-ذهن آگاهی……….  55

2-12-پیشینه پژوهشی.. 59

فصل 3-  فرآیند روش­شناختی پژوهش

3-1-مقدمه……………….. 69

3-2-نوع تحقیق………………………… 69

3-3-آزمودنی‌ها………………….. 69

3-3-1-جامعه پژوهش………… 69

3-3-2-نمونه و روش نمونه­گیری.. 69

3-4-ابزارهای تحقیق  71

3-4-1-مقیاس اضطراب اجتماعی(SPIN) 71

3-4-2-شاخص تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی (ASI-R) 72

3-4-3-مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS) 73

3-4-4-پرسشنامه ذهن آگاهی(FFMQ) 74

3-5-شیوه انجام تحقیق.. 75

3-6-شیوه تحلیل داده­ها 76

فصل 4-  نتایج پژوهش

4-1-مقدمه………………. 78

4-2-یافته­های توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها 78

4-3-یافته­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش… 80

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

4-4-بررسی فرضیه­های پژوهش… 84

4-4-1-فرضیه اول…………………………….. 84

4-4-2-فرضیه دوم……………… 84

4-4-3-فرضیه سوم……………………… 84

4-4-4-فرضیه چهارم………….. 84

4-4-5-فرضیه پنجم…………  84

4-5-نتایج تکمیلی مربوط به یافته­های پژوهش… 92

4-5-1-همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاسهای مربوط به متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن­آگاهی……..  92

4-5-2-رگرسیون مربوط به خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش (حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی) و اضطراب اجتماعی (کل دانشجویان) 94

4-5-3-رگرسیون مربوط به خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش(حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن­آگاهی) و اضطراب اجتماعی (دانشجویان پسر) 96

4-5-4-رگرسیون مربوط به خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش(حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن­آگاهی) و اضطراب اجتماعی(دانشجویان دختر) 98

4-5-5-مقایسه دو گروه دانشجویان دختر و پسر در متغیرهای پژوهش… 100

4-5-6-مقایسه دو گروه دانشجویان دختر و پسر در خرده مقیاسهای مربوط به متغیرهای پژوهش…. … 101

فصل 5-  بحث و نتیجه‌گیری

5-1-مقدمه……………. 104

5-2-خلاصه نتایج….  106

5-3-بحث و نتایج….  106

5-4-جمع‌بندی……..  117

5-5-محدودیت‌ها…. 118

5-6-پیشنهادات…….. 119

5-6-1-پیشنهادات پژوهشی…………  119

5-6-2-پیشنهادات کاربردی  119

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..120

پیوست­ها

پیوست الف. پرسشنامه حساسیت اضطرابی………………………………………………………………………………133

پیوست ب. پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی……………………………………………………………………………..135

پیوست ج. پرسشنامه ذهن آگاهی……………………………………………………………………………………………137

پیوست د. پرسشنامه اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………………………141

 

فهرست جداول
جدول 3-1 اطلاعات مربوط به جامعه و تعداد نمونه ارائه شده…………………………………………………….70

جدول 4-1 توزیع گروه نمونه براساس جنسیت………………………………………………………………………….79

جدول 4-2 توزیع گروه نمونه براساس سن……………………………………………………………………………….79

جدول 4-3 توزیع گروه نمونه براساس دانشکده محل تحصیل……………………………………………………..79

جدول 4-4 توزیع گروه نمونه براساس وضعیت تأهل…………………………………………………………………80

جدول 4-5 توزیع گروه نمونه براساس مقطع تحصیلی………………………………………………………………..80

جدول 4-6  شاخص­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در کل دانشجویان………………………….81

جدول 4-7  شاخص­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در پسران………………………………………82

جدول 4- 8 شاخص­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در دختران…………………………………….83

جدول 4-9 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در کل دانشجویان……………………………………….85

جدول 4-10 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در دانشجویان پسر……………………………………85

جدول 4-11 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در دانشجویان دختر…………………………………..85

جدول 4-12 خلاصه مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………86

جدول 4-13 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون­های متعدد و اضطراب اجتماعی در کل دانشجویان……………………………………………………………………………………………………………………………..86

جدول4-14 تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی بر اساس متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی…………………………………………………………………………………………………………..87

جدول 4-15 خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….88

جدول 4-16 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون­های متعدد و اضطراب اجتماعی در دانشجویان پسر……………………………………………………………………………………………………………………………………….88

جدول4-17 تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی براساس متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان پسر……………………………………………………………………………….89

جدول 4-18 خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….90

جدول 4-19 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون­های متعدد و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر……………………………………………………………………………………………………………………………………..90

جدول 4-20 تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی بر اساس متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان دختر……………………………………………………………………………..91

جدول 4-21 همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاس­های حساسیت اضطرابی…………………………92

جدول 4-22 همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاس­های عدم تحمل بلاتکلیفی……………………..93

جدول 4-23 همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاس­های ذهن آگاهی……………………………………93

جدول4-24 خلاصه مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………..94

جدول4-25 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون خرده مقیاس­های متغیرهای پژوهش در اضطراب اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………..94


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 4 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

آبان 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
جستجو