عنوان تحقیق عبارت است از بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح  دانشجویان  دانشگاه پیام نور زابل. نمونه شامل 200 نفر از دانشجویان بوده اند که توسط پرسشنامه  مورد سنجش قرار گرفته اند. پرسشنامه دارای 25 سئوال بوده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو  روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در آمار توصیفی به محاسبه فراوانی، درصد، میانگینف ترسیم نمودارها و تدوین جداول پرداخته شده است. تمامی مراحل کدگذاری، ثبت داده ها محاسبات آماری بوسیله کامپیوتر از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. واژگان کلیدی: برقراری ارتباط، دوستی با جنس مخالف، داشنجویان، دانشگاه پیام نور، نرم افزار SPSS                                                              فهرست مطالب

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

عنوان صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق  
1-1-مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 2
1-3- اهمیت و ضروت مسأله 3
1-4- اهداف پژوهش 4
1-5- سئوالات تحقیق 4
1-6- فرضیه ی پژوهش: 5
1-7- تعاریف نظری: 5
1-8- تعاریف عملیات 5
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق  
2-1- مقدمه:  7
2-2- پیامدهای منفی دوستی های قبل از ازدواج 8
2-3- تأثیر دوستی‌های قبل از ازدواج در زندگی مشترک 11
2-4- آسیب های دوستی قبل ازدواج 14
2-4-1- وابستگی 14
2-4-2- افت تحصیلی یا ركود علمی 15
2-4-3- اضطراب، تشویش و احساس نگرانی 15
2-4-3- اضطراب، تشویش و احساس نگرانی 15
2-4-4- فقدان شناخت درست و واقع بینانه 15
2-4-5- تصمیم‌ گیری نادرست برای ازدواج 15
2-4-6- ایجاد جو بدبینی در زندگی مشترک 16
2-4-7- ایجاد مشکلات روحی 16
2-4-8- آسیب‌های اقتصادی 16
2-4-9- در خطر بودن آبرو 16
 2-5- آثار رابطه با جنس مخالف 17
2-6- شرایط ارتباط با جنس مخالف 19
2-7- تفاوت «روابط دختر و پسر» درجامعه اسلامی و فرهنگ غربی 21
2-8- انواع روابط بین دختر ها و پسر ها 23
2-8-1- رابطه زن و شوهری: 23
2-8-2- رابطه علمی بین زن و مرد: 23
2-8-3- رابطه شغلی و حرفه ای: 24
2-8-4- رابطه دوستی بین دختر و پسر: 24
2-9- معیارهای اسلامی و اخلاقی در روابط 25
2-9-1- در پوشش 26
2-9-2- اندیشه و قلب 27
2-9-3- گفتار 27
2-9-4- رفتار 28
2-10- انواع برخوردهای بین دختر و پسر در جامعه امروز: 29
2-11- مروری بر مطالعات پیشین 32
2-12- چهارچوب نظری تحقیق 34
فصل سوم:روش تحقیق  
3-1- طرح پژوهش 37
3-2- جامعه و نمونه آماری 37
3-3- روش گردآوری اطلاعات 37
3-4- ابزار پژوهش 37
3-4-1- پرسشنامه شماره 1: 38
3-4-2- پرسشنامه شماره 2: 38
3-5- روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity) 38
3-6- پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability) 39
3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری 40
   
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها  
4-1- تجزیه و تحلیل داده ها 43
4-2- آمار توصیفی : 43
4-3- آمار استنباطی : 44
فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات  
5-1- نتیجه گیری: 57
5-2- راهکارها و پیشنهادات: 58
پرسشنامه 60
منابع 69

 

عنوان صفحه
3-8- جدول زمان‏ بندی (Time Table) 40
جدول گانت برای برنامه زمانبندی انجام پایان نامه 41
جدول 4-1: میانگین سنی  افراد شرکت کننده در پژوهش 43
جدول4-2:مقایسه فراوانی  معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین پاسخگویان 43
جدول 4-3: فراوانی تعداد سالهای تجربه دوستی قبل ازدواج: 43
جدول 4-4: میزان درصد موافقت  با دوستی قبل ازدواج (در نمونه 80 نفری) 44
جدول 4-5: نتایج آزمون ANOVA برای تاثیر سازگاری اقتصادی بر دوستی قبل ازدواج 44
جدول 4-6: نتایج آزمونLSDمقایسه میانگین ها 44
جدول 4-7: نتایج آزمون ANOVA برای سازگاری فرهنگی با دوستی قبل ازدواج 45
جدول 4-8: نتایج آزمون LSD 45
جدول 4-9: نتایج آزمون ANOVA در سازگاری مذهبی 46
جدول 4-10: نتایج آزمون LSD 46
جدول 4-11: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر رابطه دوستی قبل ازدواج 47
جدول 4-12: نتایج آزمون LSD 47
جدول 4-13: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر دوستی قبل ازدواج بر پیشرفت تحصیلی 48
جدول 4-14: نتایج آزمون LSD 48
جدول 4-15: نتایج آزمون ANOVA در  تاثیر رابطه دوستی قبل از ازدواج بر سلامت روان 50
جدول 4-16: نتایج آزمون LSD 50
جدول 4-17: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر رابطه دوستی قبل ازدواج بر کنش اجتماعی 51
جدول 4-18: نتایج آزمون LSD 51
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...