روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 9

پیشینه پژوهش… 9

تعریف‌های عملیاتی متغیر‌های پژوهش… 13

فصل نخست: کلیات و مفاهیم. 15

1ـ1 مفاهیم. 16

1ـ1ـ1 تعریف تحریم اقتصادی.. 16

1ـ1ـ2 انواع تحریم‌ها 18

1ـ2 تاریخچه تحریم‌های اقتصادی دنیا 19

1ـ2ـ1 تاریخچه تحریم‌ها قبل از سال 1945. 20

1ـ2ـ2 تاریخچه تحریم‌ها بعد از سال 1945. 21

فصل دوم: مبانی و دلایل تحریم‌های یکجانبه علیه ایران. 25

2ـ1 مبانی.. 26

2ـ1ـ1 تحریم‌های یکجانبه نقض اختیارات شورای امنیت… 26

2ـ1ـ2 انحراف تحریم‌های یکجانبه از رهنمودهای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد. 26

2ـ1ـ3 موضع انفرادی و جمعی کشورها 27

2ـ1ـ4 مغایرت تحریم‌های یکجانبه با حقوق بشر. 27

2ـ1ـ5 فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان. 28

2ـ1ـ6 تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت… 28

2ـ1ـ7 تحریم‌های یکجانبه به مثابه نقض غرض…. 29

2ـ1ـ8 تحریم به دلیل حق هسته‌ای نافی حق تعیین سرنوشت… 29

2ـ1ـ9 تحریم‌های یکجانبه نقض تعهدات قراردادی برخی از دولتها 29

2ـ1ـ10 تعارض تحریم یکجانبه با نظم نوین اقتصادی.. 30

2ـ1ـ11 تعارض تحریم یکجانبه با اصل حاکمیت بر منابع طبیعی.. 30

2ـ1ـ12 ممنوعیت تحریم‌های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی.. 31

2ـ2 دلایل و دیدگاه‌های حقوقی تحریم‌های یکجانبه بین‌المللی علیه ایران. 31

2ـ2ـ1 تحریم‌های دولتها علیه یکدیگر. 32

2ـ2ـ2 تحریم‌های جمعی توسط سازمان ملل متحد. 40

2ـ2ـ3 اثرات تحریم‌ها 42

2ـ3 دیدگاه‌های تحریم‌های یکجانبه. 44

2ـ3ـ1 استناد قانونی.. 44

2ـ3ـ2 رویکرد یک سویه. 45

2ـ3ـ3 نقض حقوق بشر. 46

2ـ3ـ4 ممنوعت منع توسل به زور در منشور سازمان ملل متحد. 47

2ـ3ـ5 مشروعیت تحریم در حقوق بین‌الملل.. 49

2ـ4 قطعنامه‌های مربوط به تحریم ایران. 50

فصل سوم: مشروعیت اعمال تحریم‌های یکجانبه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم‌ها علیه ایران  58

3ـ1 مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل.. 59

3ـ1ـ1 نظریه مشروعیت مطلق تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل.. 59

3ـ1ـ2 نظریه مشروعیت نسبی تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل.. 61

3ـ1ـ3 نظریه عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل.. 64

3ـ2 نسبت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی.. 64

3ـ3 تحریم‌ها علیه ایران و نتایج آن. 67

3ـ3ـ1 تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در گذر تاریخ.. 67

3ـ3ـ2 نتایج تحریم‌ها علیه ایران. 71

3ـ4 محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی به موجب اصول حقوق بین‌الملل  74

3ـ4ـ1 اصل ضرورت تحریم‌های اقتصادی.. 74

3ـ4ـ2 اصل تناسب تحریم‌های اقتصادی.. 75

3ـ4ـ3 اصل انسانی بودن تحریم‌های اقتصادی.. 76

3ـ5 قطعنامه 1929 شورای امنیت… 76

3ـ6 فقدان مبنای حقوقی تحریم‌ها علیه ایران. 77

3ـ7 سازمان ملل و تحریم‌ها 78

3ـ8 تحریم‌ها و حقوق بشر. 79

3ـ9 اثر بخشی تحریم‌ها 80

3ـ10 فراسرزمینی بودن تحریم‌های یک جانبه. 80

3ـ11 اقدامات متقابل و افزایش تحریم‌ها علیه ایران. 82

3ـ12 چهارچوب اختیارات آمریکا در اعمال تحریم‌های یک جانبه اقتصادی.. 85

3ـ12ـ1 قانون تجارت با دشمن.. 85

3ـ12ـ2 قانون اداره صادرات… 87

3ـ12ـ3 قانون اداره صادرات در دهه 1990. 88

3ـ12ـ4 قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی.. 89

نتیجه‌گیری.. 92

پیشنهادها 96

منابع و مآخذ. 99

چکیده انگلیسی.. 102

چکیده
جهان امروز متأثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور را بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیرممکن نموده است. تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند.

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور دستیابی و اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه‌های اقتصادی به عنوان یکی از اهرم‌های فشار مادی و معنوی علیه کشور‌های مورد نظر که از اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم کننده پیروی نمی‌کنند استفاده کرده و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارد.

پژوهش حاضر، با طرح این فرض که تحریم اقتصادی در روابط میان کشور‌ها به طور قطعی و کامل نامشروع نیست، به عبارتی توسل به تحریم اقتصادی توسط یک کشور علیه کشور دیگر اگرچه یک عمل پسندیده نمی‌باشد اما از جهت حقوقی یک عمل نامشروع و غیرحقوقی نبوده و تحقق آن لازم دست تحت شرایطی صورت پذیرد تا مشروعیت خود را حفظ کند.

مهارت‌های شغلی به کار گرفته در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با بهره‌گیری از روش اسنادی (کتابخانه‌ای) و جمع‌آوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری و مطالعه تحقیق و پایان‌نامه‌های مرتبط و رساله‌های درخور صورت پذیرفته است.

در پایان با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل و تفکیک داده‌های صحیح از ناصحیح، نشان داده شده است که اجرای تحریم‌های یکجانبه اقتصادی علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل مشروعیت قانونی ندارد و با توجه به آن، فرضیه پژوهش با بالاترین حد ممکن به تایید رسیده است.

کلیدواژگان: تحریم، تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی، مشروعیت.

 

مقدمه
جهان امروز متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیر ممکن است، نقطه اوج این وابستگی در نیازهای متقابل اقتصادی کشورها و اتباع آن نهفته است که اگر به دقت در آن تدبیر شود ملاحظه می‌گردد که اقتصاد در حیات امروز جامعه بین‌المللی به عنوان عامل اساسی، حیاتی و بنیادین ایفای نقش می‌کند.

تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند. به منظور مثال ایالات متحده به دلایل مختلفی همچون مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر، حمایت از حقوق بشر و… طی یک دهه گذشته بیش از 60 مورد کشور‌ها را تحت تحریم‌های یک جانبه خود قرار داده است.

با گسترش تحریم‌های سازمان ملل متحد از نظر تعداد، کیفیت و دلایل آنها از یک سو و احتمال توسل مکرر شورای امنیت به این ابزار در آینده و همچنین با عنایت به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که روز به روز ابعاد وسیع‌تر و جدی‌تری به خود می‌گیرد و در مواردی نیز موجب مداخله در امور داخلی کشور می‌شود.

استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398نظر دهید »

بحران ندارد. شاید بتوان این بحران‌ها را با وقوع زمین لرزه‌ها در نظام طبیعت مقایسه كرد زیرا اولاً لرزش زمین ذات این نظام طبیعی است و ثانیاً به طور مرتب و پیوسته وجود دارد هرچند وقوع بسیاری از آنها احساس نمی‌شود اما توسط دستگاههای زلزله‌گار قابل ثبت است. با وجود این برخی زمین‌لرزه‌ها جدی است و برخی دیگر بسیار نگران كننده و تعدادی مصیبت‌بار است. تاریخ بحران­های اقتصادی در دنیا نشان­دهنده مخرب بودن بعضی از آنها می­باشد، كه لازم به طراحی سیستمی هست تا بتواند جلوی آثار مخرب برخی از این بحران­ها گرفته شود. لذا سیستم هشداردهنده در جهان اولین بار بعد از بحران ارزی کشورهای اروپایی در سال93-1992 ، بحران کشورهای آمریکای لاتین  95-1994 و بطور جدی­تر بعد از بحران کشورهای شرق آسیا در سال 98-1997 مطرح شد ، که تاکنون علاوه بر صندوق بین­المللی پول که پیشرو این روش می باشد ، یک سری مقالات دانشگاهی و تحقیقات بانک های مرکزی کشورها در این زمینه موجود می باشد.

در این تحقیق با استفاده از حدود 60 متغیر اقتصادی مطرح و تاثیرگذار، و با استفاده از روش شبکه عصبی با ترکیب داده­ها و متغیر­های موجود از طریق روش کامینسکای و همچنین با نگاه به شواهد تجربی تاریخی در اقتصاد ایران سال­های بحرانی  استخراج خواهند شد. بعد از آن با استفاده از رویکرد سیگنالی شاخص­های اثر گذار انتخاب خواهند شد. شاخص­های منتخب باید قبل از بحران هشدار­ها و یا آلارم­هایی از خود بروز داده باشند و سپس شاخص­هایی که دارای نویز کمتری هستند با روش لاجیت نیز تخمین زده شده تا بهترین شاخص ها ی اثرگذار معرفی شوند. همچنین در پایان با استفاده از شبکه عصبی و پیش بینی روند متغیر ها و مقایسه آنها با متغیرهای واقعی بر صحت سایر تخمین ها پی برده می شود.

 سیستم هشدار دهنده توانسته است در این سه آزمون سال­های 1359،1366،1372،1373 را به عنوان سال­های بحران شناسایی کند و سپس بهترین شاخص هایی که توانسته اند یک یا دو سال قبل از بحران آلارم منتشر کنند را شناسایی کند. لذا با استفاده از این سه روش شاخص­هایی چون رشد تولید ناخالص داخلی ، تورم، نرخ بهره حقیقی، نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی،تحرکات ارزی و نسبت حساب­های جاری به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص­های هشدار انتخاب گشته­اند، هر چند شاخص هایی چون نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی و نسبت حساب­های جاری به تولید ناخالص داخلی به دلیل کمبود داده در الگوی لاجیت و شبکه عصبی مورد آزمون قرار نگرفته­اند.

 

کلمات کلیدی: سیستم هشدار دهنده اولیه، بحران های مالی، بحران بانکی، بحران ارزی،رویکرد سیگنالی، مدل لاجیت، شبکه عصبی مصنوعی

                                                            فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1- 1 مقدمه 1

1-2 شرح و بیان مسئله پژوهشی 1

1-3  اهمیت و ارزش پژوهش 3

1-4 اهداف پژوهش 4

1-5 فرضیه های پژوهش 4

1-6 روش پژوهش 4

1-6-1 نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها 4

1-6-2 جامعه آماری (در صورت لزوم) 4

1-6-3 ابزار گردآوری داده­ها 5

1-6-4 ابزار تجزیه و تحلیل 5

1-7 کلید واژگان 5

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه 7

2-2-تعریف بحران  اقتصادی 8

2-3-انواع بحران اقتصادی 9

2-3-1- بحران مالی   9

2-3-2-  بحران بانكی 9

2-3-3- بحران‌های ناشی از حباب‌های سفته‌بازی و بحران‌های ارزی 10

2-3-4- بحران های مالی بین المللی 11

2-3-5- بحران های گسترده­تر اقتصادی 11

2-4- زمینه های بحران در باراهای مالی 12

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

2-4-1- رفتار معامله‌گران در بازارهای مالی و ذهنیت گله‌ای 12

2-4-2- ریسك‌های اهرمی 14

2-4-3- عدم تطابق ریسك دارایی ها و بدهی ها 15

2-4-4- ناتوانی در تنظیم بازارهای مالی 16

2-4-5- تقلب و فسادهای مالی 17

2-4-6-  اكوپاتی 17

2-4-7-  بحران‌های مسری و ریسك‌های سیستمی 18

2-5-نظریه های بحران مالی 19

2-5-1-نظریه کلاسیکی بحران 19

2-5-2- نظریه مارکس 19

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-5-2-1-مسئله بحران اقتصادی در نظام سرمایه‌داری . 20

2-5-3- نظریه مکتب اطریشی 22

2-5-4- نظریه مینسكی 26

2-5-5- نظریه بازی های هماهنگ 27

2-5-6-مبانی نظری بحران مالی 28

2-6-تاریخ بحران‌های اقتصادی 32

2-6-1- ورشكستگی بانك‌های اوراند و گرنی (1866 ) و بحران بانك بارینگز (1890 ) 35

2-6-2- سقوط وال استریت در سال 1929 36

2-6-3- سقوط بازار سهام آمریكا در سال 1987 38

2-6-4-بحران موسسات پس‌انداز و وام آمریكا(S&L ) در سال 1989 39

2-6-5- سقوط سهام شركت‌های اینترنتی dot.com در سال 2000 40

2-6-7-بحران 2008-2007 40

2-7- تحولات و بحران ‌‌‌‌های مهم اقتصادی در ایران 42

                                                                

 

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

2-8-مروری بر مطالعات پیشین 52

2-8-1- مطالعات داخلی 53

2-8-2- مطالعات خارجی 54

2-9-خلاصه فصل 76

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مقدمه 77

3-2- داده ها 77

3-3- معرفی متغیرهای پژوهش 77

3-4- معرفی الگو 82

3-4-1-شاخص فشار بازار ارز 84

3-4-2-روش سیگنالی 85

3-4-3- روش لاجیت 87

3-5-آزمون مانایی 88

3-6- مروری بر شبكه‌های عصبی مصنوعی 88

3-7-خلاصه فصل 103

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ها

 

4-1-مقدمه 104

4-1- واکاوی ، بررسی و رسم نمودار تمامی متغیرهای تاثیر گذار در بحران 105

4-2- ترکیب متغیر ها و استخراج شاخص فشار بازار 105

4-2-1-ترکیب تمامی متغیرها 110

4-2-2-ترکیب شاخصهای منتخب 111

4-3- تعیین مقادیر مربوط به خطای نوع اول و نوع دوم ………………………………………………………………………………112

4-4- تعریف یک آستانه بهینه ای() که در آن نسبت پارازیت به هشدار حداقل شده باشد. 112

4-5- انتخاب متغیرهایی که در آنها نسبت هشدار به پارازیت کمتر از 30 درصد باشد. 113

4-6- تعیین مقدار تفاوت بحران شرطی 113

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

4-7- انتخاب شاخص های هشدار 113

4-9-نتایج برآورد الگو از طریق مدل لاجیت 116

4-9-1-بررسی مانایی شاخصهای منتخب 116

4-9-2-بررسی همستگی بین متغیرهای منتخب 116

4-9-3-تخمین لاجیت 117

4-10-نتایج حاصل از شبکه عصبی((MLP 119

4-10-خلاصه فصل 122

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 123

5-2- نتیجه گیری 124

5-3- رهنمودها و پیشنهادها 125

5-3-1- پیشنهادهای سیاستی 125

5-3-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 127

پیوست 128

منابع و مآخذ 132

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

نمودار 2-1: منحنی اختلال پولی 23

نمودار2-2-سقوط بازار سهام آمریکا در1929 37

نمودار2-3-سقوط بازار سهام امریکا در1987 38

نمودار2-4- روند میانگین قیمت خانه در فاصله زمانی 2008-1963 41

نمودار3-1. مدل یك نرون با چند ورودی 93

نمودار 3-2. تابع انتقال آستانه‌ای دو مقداره 94

نمودار 3-3. تابع انتقال خمیده 95

نمودار 3-4. تابع انتقال تانژانت هیپربولیكی 95

نمودار 3-5. مدل شبكه تك لایه 96

نمودار 3-6. نمایی از یك شبكه پیش‌خور با سه لایه 96

نمودار4-1- نمودار متغیرهای منتخب و تعیین آستانه بهینه آنها و سال های بحرانی هر کدام از متغیرها 106

نمودار4-2-شاخص فشار بازار ارز 110

نمودار4-3-شاخص فشار بازار 111

نمودار4-4-شاخص فشار بازار با ترکیب شاخص های منتخب 112

نمودار :4-5- ارزیابی خوبی برازش مدل بحران مالی 118

نمودار4-6-خروجی واقعی و آموزسی از نرم افزار مطلب 119

نمودار4-7-مقایسه داده های پیش بینی شده با واقعی 119

نمودار 4-8-نحوه کاهش خطا در حین آموزش شبکه 120

نمودار4-9- نحوه تکرار داده ها در حین آموزش 120

نمودار4-10-تصویر رگرسیون  121

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

جدول (2-1) خلاصهای از مطالعات انجام گرفته در مورد شاخص­های پش بینی بحرانهای مالی 55

جدول(2-2)  طبقه بندی شاخص های پیشرو 61

جدول (2-3) عملكرد شاخص های پیشرو بحران مالی 64

جدول(2-4): شاخص­های مؤثر بحرانهای مالی در مطالعه بوسایر و فراتزشر(2002) 71

جدول(2-5) شاخص­های پیشرو استفاده شده توسط ادیسون(2003) 73

جدول 3-1 داده های موجود شاخصهای منتخب برای سیستم هشداردهنده اولیه در ایران 78

جدول 3-2:تعیین خطای نوع اول و دوم در رویکرد سیگنالی 85

جدول 4-1- انتخاب شاخص­های هشدار 114

جدول:4-2- بررسی مانایی متغیرهای منتخب 116

جدول4-3- همبستگی بین متغیرها 117

جدول4-4-نتایج برآورد تابع بحران مالی در ایران 118

مقدمه

در این فصل، نخست به شرح و بیان مسأله پژوهشی پرداخته می­شود و در ادامه به ترتیب اهمیت و ارزش پژوهش، اهداف و فرضیه­ها بیان می­شوند. در پایان به روش پژوهش


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398نظر دهید »

واژه­های کلیدی

فعالیت ورزشی تناوبی شدید،تمرین انسدادی( محدودیت جریان خون)، آنزیم های ضداکسایشی، دانشجویان مردفعال

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

فصل اول: طرح پژوهش

1-1 . مقدمه. 2

1-2 . بیان مسئله پژوهش… 4

1-3 . اهمیت وضرورت پژوهش… 5

1-4 . اهداف پژوهش… 6

1-4-1 . هدف کلی.. 6

1-4-2 . اهداف اختصاصی.. 6

1-5 . فرضیات پژوهش… 6

1-5-1 . فرض کلی.. 6

1-5-1-1 . فرضیه های اختصاصی پژوهش.. 6

1-6 . قلمرو پژوهش… 6

1-7 . محدودیت­های پژوهش… 7

1-8 . تعریف   مفهومی و عملیاتی اصطلاحات 7

1-8-1. فعالیت تناوبی شدید(رکاب زدن(. 7

1-8-2 .  تمرین انسدادی(محدودیت جریان خون) 7

1-8-3 . دانشجویان مرد فعال. 7

 

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

2-1. مقدمه. 9

2-2 . تعریف و انواع گونه های  فعال اکسیژن. 9

2-2-1.گونه های واکنشی اولیه. 10

2-2-1-1. سوپراکساید. 10

2-2-1-2 . پراکسید هیدروژن. 10

2-2-1-3 . رادیکال هیدروکسیل.. 10

2-2-1-4 . نیتریک اکساید(NO) 10

2-2-1-5 . پراکسی نیتریت.. 11

2-2-2 . گونه های واکنشی ثانویه. 11

2-2-2-1 . منابع تولید گونه های واکنشی.. 11

2-2-2-1-1 . منابع اولیه تولید گونه های واکنشی.. 12

2-2-2-1-1-1. میتوکندری.. 12

2-2-2-1-1-2 . گزانتین اکسیداز 12

2-2-2-1-1-2 . NADPH اکسیداز 12

2-2-2-1-1-3 . فسفولیپاز A2. 13

2-2-2-1-1-4 . کاتکولامین ها 13

2-2-2-1-1-5 . پراکسی زوم ها 13

2-2-2-1-1-6 . نیتریک اکساید سنتتاز 14

2-2-2-1-2 . منابع ثانویه تولید گونه های واکنشی.. 14

2-3 . ضد اکسایش ها و انواع آن ها 15

2-3-1 . ضداکسایش های آنزیمی.. 15

2-3-1-1 . آنزیم سوپراکساید دیسموتاز(SOD) 15

2-3-1-2 . آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز(GPX) 16

2-3-1-3 . آنزیم کاتالاز(CAT) 17

2-3-1-4 . آنزیم پارااکسوناز-1. 17

2-3-2 . ضداکسایش های غیرآنزیمی.. 18

2-3-3 . ضداکسایش های تغذیه ای.. 18

2-4 . فشار اکسایشی.. 18

2-4-1 . اثرات بیولوژیکی ROS. 19

2-4-1-1 . اثرات مثبت زیستی.. 19

2-4-1-2 . اثرات منفی ROS. 19

2-4-1-3 . تخریب چربی ها 20

2-4-1-4 . آسیب اکسایشیDNA. 20

2-4-1-5 . آسیب اکسایشی پروتئین ها 20

2-4-2 . سازگاری­های آنزیم­های ضد اکسایشی نسبت به تمرینات ورزشی.. 21

2-4-2-1 . پاسخ سیستم ضداکسایشی به تمرینات ورزشی.. 21

2-5 . تمرینات انسدادعروقی ) کاآتسو) 22

2-5-1 . ساز و کار تمرینات انسدادی.. 24

2-6 . پیشینه پژوهش های انجام شده 24

2-6-1. پیشینه پژوهش های داخلی 24

2-6-2 . پیشینه پژوهش های خارجی 25

2-7 . نتیجه گیری.. 28

 

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1 .  مقدمه. 30

3-2 . روش و طرح  پژوهش… 30

3-3 .  جامعه ونمونۀ آماری پژوهش… 31

3-3-1 . جامعۀ آماری.. 31

3-3-2 .  نمونۀ آماری.. 31

3-3-3 . ویژگی های آزمودنی ها و شاخص های مورد اندازه گیری.. 31

3-4 .  متغیرهای پژوهش… 32

3-4-1.  متغیرمستقل.. 32

3-4-2.  متغیروابسته. 32

3-5 . ابزار جمع آوری داده­ها 32

3-6 .روش اجرای پژوهش… 32

3-7 . روش آماری پژوهش… 34

 

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4-1 . مقدمه. 36

4-2 . آمارتوصیفی.. 36

4-3 . آزمون فرضیه­های پژوهش… 37

4-4 . بررسی پیش فرض­ها 38

4-4-1 . آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده­ها 38

4-5 . آزمون فرضیه­ها 39

4-5-1 . فرضیه اول. 39

4-5-2 .  فرضیه دوم. 40

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 . مقدمه. 43

5-2 .  خلاصه پژوهش… 43

بحث پیرامون یافته های پژوهش… 44

نتیجه گیری.. 46

5-5-1 . یشنهادهای برخواسته از پژوهش… 46

5-5-2 . پیشنهادهایی برای سایر پژوهشگران. 47

فهرست منابع و مآخذ. 48

پیوست­ها 54

چکیده انگلیسی.. 58

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                              صفحه

جدول3-1: طرح پژوهش… 30

جدول 3-2: توصیف متغیرهای آنتروپومتریکی آزمودنی ها 31

جدول4-1: اطلاعات مربوط به میزان درک سختی(RPE) آزمودنی ها حین تمرین 36

جدول4-2: اطلاعات مربوط به میزان ضربان قلب بیشینه آزمودنی ها حین تمرین.. 36

جدول4-3: اطلاعات مربوط به توان حداکثر(Wmax) آزمودنی ها حین تمرین 37

جدول4-4: اطلاعات آماره­های توصیفی مربوط به مقدارGPX(u/l) 37

جدول4-5: اطلاعات آماره­های توصیفی مربوط به مقدارSOD(u/l) 37

جدول4-6: نتایج آزمون k.s مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع داده­ها در دو گروه 38

جدول4-7: نتایج آزمونT وابسته جهت مقایسه میانگین های پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دردوگروه 39

جدول4-8: نتایج آزمونT مستقل  مربوط به مقادیر Gpx سرم درپیش آزمون و پس­آزمون. 39

جدول4-9: نتایج آزمون T وابسته جهت مقایسه میانگین های پیش آزمون وپس آزمون در دوگروه 40

جدول4-10: نتایج آزمونT مستقل  مربوط به مقادیر SOD سرم درپیش آزمون و پس­آزمون. 40

 

فهرست تصاویر و نمودارها

عنوان                                                                                                                              صفحه

شکل3-1: ران بند متصل به فشارسنج. 34

شکل4-1: مقادیر پیش آزمون وپاسخ GPX سرم دردو گروه 40

شکل4-2: مقادیر پیش آزمون وپاسخ SOD سرم دردو گروه 41

 

فصل اول 

مقدمه و طرح پژوهش
 

 


1-1.      مقدمه
فعالیت بدنی بخش جدایی ناپذیر زندگی انسان است که دامنه وسیعی از فعالیت های عادی روزانه تا فعالیت بسیار شدید ورزشی را دربر می گیرد. ازجمله تغییرات بیولوژیکی بارز درطول فعالیت بدنی، افزایش متابولیسم و تولید رادیکال آزاد است. بدن انسان از طریق سیستم ضداکسایشی در مقابل این مواد از خود محافظت می کند. آنزیم های ضداکسایشی اولین خط دفاعی بدن در برابر حمله انواع رادیکال های فعال اکسیژن هستند. سه آنزیم اصلی عبارتند از: سوپراکسید دیسموتاز([1](SOD، کاتالاز((CAT[2] و گلوتاتیون پراکسیداز((GSH-PX[3] می باشند(1). انواع رادیکال های آزاد شامل: گونه های اکسیژن فعال ((ROS[4]، گونه های نیتروژن فعال(RNS) و گونه های سولفور فعال(RS) می باشند(2).سوبستراهایROS، کربوهیدرات ها، پروتئین ها، لیپیدها و اسیدهای نوکلئیک(DNA) هستند که ROS باعث اکسیدشدن این مواد شده و نیز موجب غیرفعال شدن آنزیم ها و نیز اختلال در غشاهای زیستی می شوند. در اثر این فعل و انفعالات اکسیدشدن سوبستراها سبب تغییر اطلاعات ژنتیکی و ماهیت طبیعی پروتئین ها، غیرفعال شدن آنزیم ها، اختلال غشاهای زیستی و زمینه بروز بسیاری از بیماری های قلبی و عروقی ،سرطان ها، دیابت و غیره می شوند(2).اکسیژن در دسترس، تولید رادیکال های آزاد از نوع ROS را افزایش می دهد ودر طول فعالیت های شدید بدنی که با افزایش اکسیژن مصرفی رو به رو هستیم تولید آن ها به چند برابرحالت استراحت می رسد(2).باوجود تایید اثر سودمند فعالیت جسمانی برسلامتی، مطالعه های زیادی نشان داده اند که فعالیت های ورزشی ازجمله تمرینات(HIIE)  موجب فشار اکسایشی ازطریق افزایش تولید گونه های اکسیژن واکنش پذیر می شود(3). از طرف دیگر، در سال های اخیر پژوهش هایی به منظور تعیین نوع و مقدار اثرات تمرینات انسدادی صورت گرفته است. تمرینات انسدادی دارای قدمتی در حدود40سال می باشند و اصالت آن به کشور ژاپن برمی گردد، جایی که آن را با نام کاآتسو[5] می شناسند(4).ویژگی تمرین کوآتسو در اینست که با صرف زمان کمتر و شدت های پایین تمرینی می توان عملکرد ورزشکاران را ارتقا داد(4).در این نوع تمرین عضو مورد تمرین را ازقسمت فوقانی با استفاده از دستگاه کوآتسو و یا یک باند ارتجاعی می بندند وآن را تحت تمرینات بسیار سبک ورزشی قرار می دهند(4, 5).این عمل سبب ایجاد یک حوضچه خونی موقت در عضو مورد تمرین شده و به سبب آن تجمع مواد متابولیکی بویژه اسیدلاکتیک به طور موضعی در عضو افزایش میابد.شرایط ایسکمی ایجاد شده بر اثر این وضعیت،پاسخ های هورمونی وسازگاری های عضلانی را سبب می شود(6).لذا محقق درنظر دارد که این شرایط ایسکمی ایجاد شده بر اثر این نوع تمرینات تاچه اندازه موجب تولید آنزیم های ضداکسایشی(SOD,GPX) خواهدشد. به هرحال پژوهش های صورت گرفته تاکنون بیشتر روی ترکیب تمرین مقاومتی همراه با انسداد تمرکز داشته و سازگاری های عضلانی بر اثر این نوع تمرینات صورت گرفته است و اطلاعات کمی در زمینه تاثیر تمریناتHIIE همراه با انسداد بر آنزیم های ضداکسایشی وجود دارد. بدین منظور در این پژوهش به مطالعه تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی و غیرانسدادی بر  آنزیم های ضداکسایشی GPX,SOD),) در مردان فعال پرداخته خواهد شد.

1-2 . بیان مسئله پژوهش

رادیکال های آزاد اتم یا گروهی از اتم های بسیار واکنش پذیر هستند که یک یا چند الکترون جفت نشده دارند و تولید این رادیکال ها فرایند طبیعی واکنش های متابولیسمی بدن است(7). در دهه های اخیر نقش آنتی اکسیدان ها در پیشگیری از پیدایش و پیشرفت استرس های اکسیداتیو مطرح شده است(8). با توجه به اینکه فعالیت ورزشی شدید می تواند مصرف اکسیژن را تا100 برابرحالت استراحت  افزایش دهد، تولید رادیکال های آزاد پس از ورزش افزایش می یابد(9).با فعالیت های ورزشی، اکسیژن مصرفی و متابولیسم درکل بدن افزایش میابد. درنتیجه سلول در معرض فشاراکسایشی و تولید گونه های اکسیژن واکنش پذیر قرارمی گیرد؛که زمینه مبارزه با سیستم اکسایشی را فراهم می کند(10). به طور طبیعی تعادل ظریفی میان تولید رادیکال های و مواد ضداکسایشی در سیستم های بیولوژیکی بدن وجود دارد، زیرا هردوی این مواد برای تبدیل غذا به انرژی ضروری هستند، اما ورزش همانند برخی از بیماری ها می تواند این تعادل را در جهت تولید رادیکال های آزاد بیشتری متمایل کند، اگر تولید رادیکال های آزاد نسبت به موادضداکسایشی سیستم دفاعی افزایش چشمگیری داشته باشد، تولید مواد همراه با رادیکال های آزاد نیز افزایش خواهد داشت(11, 12).تصور می شود هنگام فعالیت های ورزشی مقادیر آنتی اکسیدانی افزایش می یابند تا مواد حاصل از استرس اکسایشی ناشی از یک فعالیت شدید ورزشی را خنثی کند. این ساز و کار باعث حفظ شرایط عادی بدن می شود(11).ازجمله فعالیت هایی که به استرس اکسایشی می انجامد فعالیت هایHIT[6] است(13).همچنین ورزشکاران اغلب به یک برنامه  تمرینی برای رسیدن به حداکثر آمادگی دریک دوره زمانی کوتاه به ویژه پس از دوره های عدم فعالیت نیاز دارند.درچنین مواقعی تمرینات تناوبی خیلی شدید(HIT) مورد توجه قرار می گیرند(11).  از طرف دیگر در سال های اخیر پژوهش هایی در مورد تمرینات انسدادی صورت گرفته است(4).مطالعات نشان داده اند که تمرینات مقاومتی با بارتمرینی پایین تا متوسط همراه با انسداد عروقی، هایپرتروفی و قدرت عضله را به مقدار قابل ملاحظه ای مشابه با تمرینات مقاومتی پرشدت افزایش می دهد(6).اگر چه مکانیزم های احتمالی را افزایش ترشح هورمون رشد به واسطه تجمع مواد متابولیکی از قبیل لاکتات و یون هیدروژن در عضله در حال فعالیت، عوامل رشد محیطی و مسیرهای سیگنالی درون سلولی و فراخوانی تارهای تند انقباض در شرایط هایپوکسی پیشنهاد کرده اند اما مکانیزم دقیق اینگونه تمرینات تاکنون به روشنی مشخص نشده است(6).اطلاعات کمی درخصوص تاثیر تمرینات انسدادی برآنزیم های ضداکسایشی وجود دارد لذا باتوجه به هیپوکسی که این تمرینات ایجاد می کنند و مشابهتی که در هیپوکسی ناشی از تمرین در ارتفاع  به دلیل کمبود اکسیژن وجود دارد،پژوهش هایی در ارتفاع صورت گرفته است. به طور مثال در پژوهشی که به بررسی تاثیر یک جلسه تمرین درمانده ساز با چرخ کارسنج در ارتفاع متوسط و بالا برای مردان سالم مورد صورت گرفت، دریافتند که به دلیل کاهش فشار اکسیژن و هیپوکسی ناشی از قرارگیری در ارتفاع و تمرین ، تولید ROS در نمونه های خونی بالا رفته و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در ارتفاع بالا کاهش می یابد(14). همچنین نشان داده شده که فعالیت شدید در ارتفاع ، موجب پراکسیداسیون لیپید و صدمه اکسایشی DNA به صورت معنی داری افزایش می یابد. البته هر چه قدر سطح ارتفاع بالاتر رود، مقدار استرس اکسایشی به موازات آن افزایش می یابد(14, 15). نتایج پژوهش ها در زمینه تاثیر فعالیت های  HIIE بر آنزیم های ضداکسایشی ضد ونقیض است.به طور مثال در پژوهشی  که توسط فاروق اوگراس وهمکارانش(2012) انجام شد به بررسی تاثیر یک جلسه تمرینات تناوبی شدید(HIIE) بر وضعیت آنتی اکسیدانی ورزشکاران نخبه پرداخته شد.نتایج این پژوهش افزایش قابل توجه در میزانMDA و کاهش معنادار درCAT را نشان داد اما تفاوت در فعالیتSOD , GPX معنادار نبود(16). اما گائینی وهمکارانش(2013) در پژوهشی که به بررسی پاسخ پراکسیداسیون  لیپیدو دستگاه ضداکسایشی بازیکنان زبده فوتبال به یک جلسه فعالیت ورزشی خیلی شدید(HIIE ) انجام شد، نشان دادند که اجرای پروتکلHIIE باعث افزایش معنی دار مقادیرMDA و GPX گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل شده بود. به علاوه اجرای یک جلسه فعالیت ورزشی خیلی شدید تناوبی کوتاه مدت(HIIE) تغییر معنی داری در مقادیرSOD گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل ایجاد نکرد(17). به هرحال با توجه به تناقضات موجود  و کمبود اطلاعات در این زمینه  و اینکه پژوهش های صورت گرفته تاکنون بیشتر پیرامون تاثیر فعالیت های تناوبی شدید(HIT) روی آنزیم های ضداکسایشی(SOD,GPX) صورت گرفته است،  لذا دراین پژوهش محقق قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که:

آیا یک جلسه فعالیت تناوبی شدید(HIIE) انسدادی و غیرانسدادی روی آنزیم های ضداکسایشی (GPX,SOD) مردان فعال تاثیر دارد؟

1-3 . اهمیت و ضرورت پژوهش

سودمندی فعالیت ورزشی باشدت بالا بصورت متناوب((HIIE ازطریق بهبود در ظرفیت هوازی و کاهش کل زمان رسیدن به سازگاری ها تائید شده است و بطور موثر در ورزشکاران رقابتی مانند شناگران،دوچرخه سواران و دونده ها مورد استفاده قرارگرفته است(18). یکی از مزایای تمرین با شدت بالا نسبت به تمرین استقامتی یا قدرتی این است که هریک ازتمرین های استقامتی یا قدرتی از طریق یکی از راه های اکسیداتیو یا غیر اکسیداتیو ATP موردنیاز را تولید می کنند، درحالی که تمرین باشدت بالا براساس زمان و شدت تکرار و تعداد تکرارها و زمان ریکاوری بین تکرارها می تواند هم ازطریق اکسیداتیو و هم غیر اکسیداتیوATP موردنیاز خود را تولید کند(19). ازطرفی نشان داده شده است که تمرینات انسدادی با شدت پائین برای افراد فعال و ورزشکاران  مفید است(6).همچنین پژوهش ها نشان داده اند که رشدعضلانی در شدت پائین 20درصد از حداکثر قدرت همراه با انسداد عروقی متوسط ایجاد می شود(5).به نظر می رسد که شدت بالایی از تمرین برای ایجاد پاسخ در دستگاه ضداکسایشی نیاز است. علی رغم افزایش رادیکال های آزاد به دنبال فعالیت ورزشی به خصوص ورزش های هوازی و تغییرات مقادیر اکسایشی و ضداکسایشی در هنگام و پس از فعالیت ورزشی، هنوز مشخص نیست که اجرای یک جلسه فعالیت ورزشی خیلی شدید(HIIE) انسدادی تا چه حدی می تواند بر سیستم ضداکسایشی اثر گذاشته و آن را فعال کند(19).در بیشتر پژوهش هایی که روی مردان فعال انجام شده، گزارش شده است که بر اثر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید (HIIE) تغییر معنی داری در فعالیت کاتالاز رخ نمی دهد(20).همچنین درپژوهش دیگری که روی مردان فعال انجام شده است نشان داده شد که یک جلسه فعالیت ورزشی  شدید و کوتاه مدت(HIIE)  فعالیت SOD را در برخی از بافت های بیولوژیکی بدن از جمله قلب و کبد و پلاکت های خون و گلبول قرمز و عضله اسکلتی افزایش می دهد(20). اما پاسخ GPX در عضله اسکلتی مردان فعال به یک جلسه فعالیت ورزشی شدید کوتاه مدت(HIIE) همسان نبوده است(20).چندین پژوهش نشان دادند که هیچ تغییری در فعالیت این آنزیم به یک جلسه ورزش شدید وجود ندارد در حالی که برخی از پژوهش ها افزایش معنی داری در فعالیت GPX عضله را گزارش کردند(20). بصورت کلی، باتوجه به اینکه در این زمینه تناقضات فراوانی وجود دارد و اینکه پژوهش های کمی درمورد مردان فعال صورت گرفته است و اکثر پژوهش ها روی ورزشکاران صورت گرفته است و همچنین از نظر پژوهشگر فواید نتایج حاصل از این پژوهش می تواند علاوه بر ورزشکاران به افراد فعال جامعه نیز کمک کند، لذا محقق درنظر دارد که تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی و غیر انسدادی را روی آنزیم های ضداکسایشی(SOD,GPX) در مردان فعال بررسی نماید.

1-4 . اهداف پژوهش

1-4-1 .  هدف کلی


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398نظر دهید »

بند سوم : پلیس دولتی و پلیس خصوصی………………………………………………. 11

بند چهارم : پلیس عمومی و پلیس محلی……………………………………………….. 12

مبحث دوم : اهداف و وظایف پلیس……………………………………………………. 13

گفتار اول : استقرار نظم و امنیت……………………………………………………… 13

گفتار دوم :تامین آسایش عمومی و فردی ……………………………………………… 14

گفتار سوم : انجام وظیفه در مقام ضابط دادگستری …………………………………… 15

فصل دوم : بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم………………………………………. 16

مبحث اول : بزه دیده …………………………………………………………………. 16

گفتار اول : مفهوم و اقسام بزه دیده …………………………………………………… 16

بند اول : تعریف بزه دیده …………………………………………………………….. 17

بند دوم : اقسام بزه دیده……………………………………………………………….. 19

الف : بزه دیده حقیقی و بزه دیده حقوقی ……………………………………………… 19

ب : بزه دیده مستقیم و بزه دیده غیر مستقیم…………………………………………… 19

پ : بزه دیده نخستین و بزه دیده ثانویه……………………………………………….. 19

گفتار دوم : مبانی حقوقی حمایت از بزه دیده ………………………………………… 20

بند اول : حمایت از بزه دیده در حقوق ایران ………………………………………… 20

بند دوم :  حمایت از بزه دیده در اسناد بین المللی ……………………………………. 21

الف : اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان ………………………………… 21

ب : اصول و قواعد بین المللی ناظر به عملکرد پلیس………………………………… 22

مبحث دوم : آسیب های ناشی از جرم ……………………………………………….. 24

گفتار اول : مفهوم و اقسام آسیب های ناشی از جرم………………………………….. 24

بند اول : تعریف آسیب های ناشی از جرم……………………………………………. 24

بند دوم : اقسام آسیب های ناشی از جرم……………………………………………… 24

الف : آسیب های مادی………………………………………………………………. 24

1 – آسیب های جسمانی……………………………………………………………… 24

2 – آسیب های مالی…………………………………………………………………. 26

ب : آسیب های معنوی………………………………………………………………. 27

1 – تعریف و مصادیق آسیب های معنوی……………………………………………. 27

2 – نحوه ارزیابی آسیب های معنوی……………………………………………….. 29

پ : آسیب های منافع ممکن الحصول ………………………………………………. 32

بخش دوم : پلیس و کاهش آسیب های ناشی ازجرم …………………………………. 33

فصل نخست : رفتار پلیس با رعایت کرامت بزه دیده ………………………………. 34

مبحث اول : رفتار همراه با احترام به بزه دیده……………………………………… 35

گفتار اول : استاندارد سازی رفتار پلیس …………………………………………… 35

بند اول : منشور اخلاقی پلیس………………………………………………………….   35

بند دوم : منشور حقوق مراجعین به پلیس………………………………………………   36

گفتار دوم : توجه و همدردی  بزه دیده …………………………………………………. 37

بند اول : توجه به نگرانی ، آلام ، دیدگاهها و نیازهای بزه دیده…………………………. 37

بند دوم : همدردی و حفظ آبروی بزه دیده………………………………………………. 38

بند سوم : مشارکت دادن بزه دیده در فرایند کیفری……………………………………… 39

گفتار سوم : تقویت و توسعه سازمان پلیس و نهادهای حامی بزه دیده در آن…………….. 41

بند اول : تقویت و تجهیز سازمان پلیس…………………………………………………. 41

بند دوم : توسعه نهادهای حامی بزه دیده در سازمان پلیس………………………………. 41

الف : مددکاری اجتماعی……………………………………………………………….. 41

ب : خدمات مشاوره حقوقی…………………………………………………………….. 44

1 – ارائه اطلاعات ضروری به بزه دیده ……………………………………………… 44

2 – ارائه اطلاعات و آموزش همگانی…………………………………………………. 45

مبحث دوم : حفظ امنیت ، شئونات و حریم خصوصی بزه دیده…………………………. 46

گفتار اول : حفاظت از امنیت بزه دیده………………………………………………….. 46

بند اول : حفاظت از امنیت بزه دیده در رویاروئی با متهم………………………………. 46

بند دوم : حفاظت از امنیت بزه دیده و شهودش در برابر تهدیدات………………………. 47

گفتار دوم : حفاظت از شئونات و حریم خصوصی بزه دیده…………………………….. 51

بند اول : تعریف شئونات و حریم خصوصی بزه دیده…………………………………… 51

بند دوم : حفاظت از هویت و اطلاعات بزه دیده ……………………………………….. 52

فصل دوم : واکنش پلیس در مقابله با جرم………………………………………………. 54

مبحث اول : آگاهی و اقدام فوری پلیس…………………………………………………. 54

گفتار اول : آگاهی پلیس از جرم………………………………………………………… 54

بند اول : دسترسی بزه دیده به پلیس و اعلام شکایت…………………………………….  54

الف : دسترسی بزه دیده به پلیس…………………………………………………………  55

ب : اعلام شکایت بزه دیده ……………………………………………………………..  55

بند دوم : اعلام جرم……………………………………………………………………… 57

الف : اعلام جرم در پاسگاه پلیس ……………………………………………………….. 57

ب : اعلام جرم به پلیس 110 …………………………………………………………… 57

بند سوم : آگاهی از جرائم مشهود………………………………………………………… 58

گفتار دوم : اقدام قضائی فوری پلیس…………………………………………………….. 61

بند اول : حفظ صحنه ، آثار و دلایل جرم………………………………………………… 61

الف : حفظ صحنه و معاینه محل…………………………………………………………. 62

ب : ضبط آلات و ادوات جرم……………………………………………………………  63

بند دوم : تحقیق ، بازجوئی و جمع آوری ادله …………………………………………..   64

الف : تحقیقات محلی ……………………………………………………………………   64

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

ب : تفتیش اماکن و اشیاء متهم ………………………………………………………….   66  

پ : مراقبت از فرار یا مخفی شدن متهم ………………………………………………..   69

ت : احضار و جلب و تحقیق از شهود بزه دیده………………………………………….   71

ث : نیابت قضائی در جهت حمایت از بزه دیده………………………………………….   73

بند سوم : گزارش به مقامات قضائی و اجرای تصمیمات آنان…………………………..   74  

الف : تکمیل پرونده و تنظیم گزارش نهائی……………………………………………..   74

ب : ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی……………………………………………   76

پ : استرداد اشیا و اموال بزه دیده………………………………………………………   80

مبحث دوم : پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی …………………………………..   82

گفتار اول : پیشگیری از وقوع بزهکاری ………………………………………………   82

گفتار دوم : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی …………………………………………….   85

بند اول : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی زنان …………………………………………   88

بند دوم  : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی کودکان ……………………………………..   91

بند سوم : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی سالمندان و ناتوانان بزه دید……………………  94 

مبحث سوم : میانجیگری کیفری پلیس…………………………………………………… 97

گفتار اول : اهداف میانجیگری کیفری…………………………………………………..  98

گفتار دوم : پلیس و عدالت ترمیمی……………………………………………………..  99 

نتیجه و پیشنهاد ها…………………………………………………………………….  101

الف : نتیجه ها……………………………………………………………………….   101

ب : پیشنهادها………………………………………………………………………..   102 

منابع و مآخذ………………………………………………………………………….  103 

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………   106

چکیده:

امروزه جرم شناسان و حقوقدانان کیفری توجه خاصی به جایگاه و موقعیت پلیس در مورد  خدمات رسانی و کمک به بزه دیدگان جرایم دارند. نقش پلیس در اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری آشکار می شود.عموم مردم همواره این نظام را با پلیس می شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می شود توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقررات محدودکننده، تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه ها و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم بر سیاست جنایی نظام های مختلف تأثیر گذاشته است. کاهش آسیب های ناشی از جرم یکی از وظایف دولت ها و نهادهای رسمی است و برای تحقق کامل آن تشکیل نهادها و ارگان های مختلف اجتماعی و هماهنگی بین آنها اهمیت دارد.

پلیس به عنوان یکی از ارگان های دولتی مرتبط با مقوله آسیب های ناشی از جرم، با شناسایی افراد  آسیب دیده و بزه دیدگان بالقوه بر وضعیت وشرایط قبل، حین و بعد از ارتکاب جرم تأثیر می گذارد و فرصت ارتکاب جرم را برای مجرمان محدود می سازد و با مداخله در وضعیت بحران و نجات اشخاص آسیب دیده در صحنه های جرم و کاهش مشکلات و دغدغه های آنان در مراحل مختلف سیستم عدالت کیفری نقش بسزایی دارد.

بی تردید پلیس با کنار نهادن شیوه های منسوخ دهه های پیشین، با رویکرد نو یا اجتماع گرایی و مشارکت مداری می تواند در راهبردهای حمایتی وخدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت جسته و نقش مؤثر و قابل توجه خود را در تحقق عدالت برای بزه دیدگان عملی سازد.

واژگان کلیدی: پلیس، آسیب دیده جرم، پیشگیری، بزه دیدگی، حمایت

مقدمه

الف) بیان مسئله

سیاست جنایی هر کشور مبین پاسخ و واکنش آن جامعه نسبت به پدیده مجرمانه می باشد. خانم دلماس مارتی [1] که از اساتید برجسته فرانسوی می باشد، سیاست جنایی را چنین تعریف می کند”مجموعه روشهایی که به وسیله آن بشر اجتماعی پاسخ های خود را به پدیده مجرمانه سازمان دهی میکند”.

پاسخ های جامعه به پدیده مجرمانه هم توسط مراجع دولتی و هم توسط مراجع اجتماعی صورت  می گیرد. یکی از مراجع دولتی در پاسخ به پدیده مجرمانه پلیس آن کشور است. از سوی دیگر دامنه پدیده مجرمانه شامل جرم، مجرم و بزه دیده است. موضوع بحث این تحقیق در مورد پاسخ پلیس به بزه دیده می باشد.

بزه دیده در اثر جرم متحمل آسیب ها و خساراتی می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع دولتی به بزه دیده  می تواند در کاهش آسیب های بزه دیده و دفاع از حقوق او مؤثر باشد. نقش پلیس به عنوان اولین نهادی که بزه دیده به آن مراجعه می کند در کاهش آسیب ها و خسارات او بسیار چشمگیر و قابل توجه است. این تحقیق به دنبال نقش پلیس و اقداماتش در کاهش آسیب هایی است که از ناحیه جرم متوجه بزه دیده می شود می باشد.

ب) سابقه تحقیق

با توجه به اهمیت رفتار پلیس با مراجعین بزه دیده، برآن شدم تا موضوع تحقیق خود را با عنوان نقش پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم انتخاب نمایم. با تحقیقاتی که با کمک استاد گرانقدر خود انجام دادیم دو پایان نامه در دانشگاه تهران عیناً با همین موضوع توسط آقایان مسعود قاسمی در پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتر میرعظیم قوام در رساله دکتری یافت شد که کمک شایانی در گردآوری مطالب نمود.

شایان ذکر است مطالعه مقالاتی که در مورد پلیس و بزه دیده وجود داشت به خصوص مقاله” حقوق بزه دیدگان و خواست های آنان از پلیس” از دکتر قوام هم کمک فراوانی کرد. پایان نامه دکتر عبدالعلی توجهی هم کمک وافری در شناخت جایگاه بزه دیدگان و حمایت از آنان انجام داده است. مقالات و پایان نامه های دیگری هم وجود دارد که به صورت کلی به موضوع پلیس پرداخته اند.

توضیح براینکه با وجود اهمیت این موضوع و اهمیت حمایت از بزه دیدگان به خصوص توسط پلیس میزان منابع و تحقیقاتی که به این مهم پرداخته است اندک می باشد و امید است در آینده بیشتر به این موضوع پرداخته شود.

پ)اهداف تحقیق:


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398نظر دهید »

جواب با دقت خوبی بدست می‌آید. در حالت‌هایی که مقدار ضریب میرایی بزرگ است پایداری روش حل معکوس افزایش می‌یابد ولی دقت جواب کاهش پیدا می‌کند. افزایش خطای اندازه‌گیری خطای حل معکوس را افزایش می‌دهد، البته با افزایش تعداد حسگرها حتی با حضور خطای‌های بزرگ اندازه‌گیری، نتایج قابل قبولی در حل معکوس بدست می‌آید.
فهرست مطالب
 
 
عنوان                                           صفحه
 
فصل اول: مقدمه                                      1
فصل دوم: پیشینه تحقیق                                7
2-1- مروری بر تحقیقات گذشته                          9
2-2- هدف                               13
فصل سوم: تحلیل معکوس                            15
3-1- مفاهیم اساسی تحلیل معکوس                   17
3-2- تحلیل معکوس و هموارسازی (تیخونوف)              21
3-3- معادلات حاکم بر تغییر فرم دینامیکی ورق با درنظر گرفتن ضریب میرایی                                              23
فصل چهارم: روش انجام تحقیق                           27
4-1- روش انجام تحلیل معکوس                       29
4-2- شناسایی بار دینامیکی                       30
4-3- ماتریس حساسیت                              34
4-4- محاسبه ضریب هموارسازی                       35
4-5- هموارسازی ثانویه                           35
4-6- شناسایی محل اثر نیرو                       37
فصل پنجم: مفاهیم اندازه­گیری با کرنش­سنج                  43
5-1- مقدمه                                  45
5-2- محاسبه کرنش                            50
5-3- رز کرنش                                54
5-4- گونه­های مختلف پل وتستون                    56
5-5- متعادل کردن پل وتستون                       59
5-6- کالیبره کردن                           62
5-7- مفاهیم تقویت‌کننده­ها                        64
5-8- انواع نویز                                  68
5-9- سیستم ثبت داده و مکانیزم اندازه­گیری کرنش در این پایان­نامه    69
فصل ششم: مثال­های حل شده                             73
6-1- مقدمه                                  75
6-2- مثال­های مدل­سازی شده جهت محاسبه توزیع زمانی نیرو با نرم ­افزار انسیس                                              75
6-3- مثال­های مدل­سازی شده جهت شناسایی محل اثر نیرو با نرم­ افزار انسیس                                               93
6-4- مثال­های محاسبه توزیع زمانی نیرو با نتایج آزمایشگاهی         106
فصل هفتم: نتیجه­گیری و پیشنهادات                          121

فهرست منابع                                126
چکیده به زبان انگلیسی 141
 
 
 
 
 
فهرست جدول­ها
 
 
عنوان و شماره                                       صفحه
جدول (5-1): مشخصات کرنش­سنج­های مقاومتی                    49
جدول (5-2): آرایش مختلف پل وتستون جهت کرنش­سنج                57
جدول (5-3): مقاومت­های شانت                           63
جدول (6-1): فرکانس­های طبیعی ورق دو سر گیردار                 78
جدول (6-2): خطای نیروی محاسبه شده از حل معکوس                87
جدول (6-3): مقایسه تکانه برای نقطه دو، ضریب هموارسازی میانی و ضربه از ارتفاع 55 میلی­متری                                    110
جدول (6-4): مقایسه تکانه برای نقطه دو، ضریب هموارسازی میانی و ضربه از ارتفاع 103 میلی­متری                                       111
جدول (6-5): مقایسه تکانه برای نقطه دو، ضریب هموارسازی میانی و ضربه از ارتفاع 148 میلی­متری                                       112
جدول (6-6): مقایسه تکانه برای نقطه یک، ضریب هموارسازی میانی و ضربه از ارتفاع 55 میلی­متری                                    113
جدول (6-7): مقایسه تکانه برای نقطه یک، ضریب هموارسازی میانی و ضربه از ارتفاع 103 میلی­متری                                      114
جدول (6-8): مقایسه تکانه برای نقطه یک، ضریب هموارسازی میانی و ضربه از ارتفاع 148 میلی­متری                                       115
جدول (6-9): مقایسه نتیجه تکانه اندازه­گیری شده با ضریب هموارسازی متفاوت                                                  117
 
 
 
فهرست شکل­ها
 
 
عنوان و شماره                                       صفحه
شکل(4-1): بیان تصویری شناسایی سریع، علامت دایره شناسایی مرحله اول، پنج ضلعی شناسایی مرحله دوم و مثلث شناسایی مرحله سوم می­باشد               40
شکل (5-1): اندازه­گیری کرنش به روش خط کشی                      46
شکل (5-2): اندازه­گیری کرنش در روش ترد                    46
شکل (5-3): کرنش­سنج مقاومتی- الکتریکی                     47
شکل (5-4): کرنش­سنج نوری و مکانیکی                       47
شکل (5-5): تغییر مقاومت براساس تغییر طول                     47
شکل (5-6): اجزای تشکیل دهنده کرنش­سنج مقاومتی                  49
شکل (5-7): پل وتستون                                51
شکل (5-8): ربع پل، وتستون                           52
شکل (5-9): نیم پل، وتستون                            52
شکل (5-10): تمام پل، وتستون                              53
شکل (5-11): رز کرنش­سنج                               55
شکل (5-13): انواع کرنش­سنج الکتریکی- مقاومتی                  56
شکل (5-13): تاثیر کرنش حرارتی بر خروجی حسگر              56
شکل (5-14): تاثیر مقاومت سیم بر پل وتستون                    60
شکل (5-15): روش­های متعادل کردن پل وتستون                     61
شکل (5-16): شماتیک آمپلی­فایر                             65
شکل (5-17): تقویت‌کننده مستقیم                       65
شکل (5-18): تقویت‌کننده معکوس                        66
شکل (5-19): تقویت‌کننده تفاضلی                       66
شکل (5-20): تقویت‌کننده کم نویز و پل وتستون                   67
شکل (5-21): نمای داخلی تقویت‌کننده کم نویز                     67
شکل (5-22): نمودار توزیع انرژی نویز گوسی                     68
شکل (5-23): کرنش سنج نصب شده                        70
شکل (5-24): سیم­های رابط                              71
شکل (5-25): قسمت­های تقویت‌کننده                      71
شکل (5-26): دستگاه ثبت داده­ها                    72
شکل (5-27): مکانیزم اندازه­گیری کرنش                      72
شکل(6-1): کرنش­ ایجاد شده ناشی از اعمال بار مثلثی 35 نیوتنی در بازه 30 میلی­ثانیه با ضرایب میرایی ساختاری متفاوت که عدد بعد از  ضریب میرایی ساختاری می­باشد 76
شکل (6-2): ورق مستطیلی مورد مطالعه با شرایط مرزی دو سر گیردار     77
شکل (6-3): نیرو اعمال شده و نیروی شناسایی شده در بازه 100 میلی ثانیه با در نظر گرفتن ضریب هموارسازی میانی و ضریب هموارسازی ثانویه 5/0             79
شکل (6-4): نیروی اعمال شده و نیروی شناسایی شده در بازه 30 میلی ثانیه با در نظر گرفتن ضریب هموارسازی میانی  و ضریب هموارسازی ثانویه 5/0          80
شکل (6-5): نیروی اعمال شده و نیروی شناسایی شده در بازه 16 میلی ثانیه با در نظر گرفتن ضریب هموارسازی میانی  و ضریب هموارسازی ثانویه 5/0          81
شکل (6-6): نیروی اعمال   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید شده و نیروی شناسایی شده در بازه 8 میلی ثانیه با در نظر گرفتن ضریب هموارسازی میانی و ضریب هموارسازی ثانویه 5/0             81
شکل (6-7): نیروی اعمال شده و نیروی شناسایی شده در بازه 2 میلی ثانیه با در نظر گرفتن ضریب هموارسازی میانی  و ضریب هموارسازی ثانویه 5/0          82
شکل(6-8): کرنش خروجی انسیس با ضرایب میرایی متفاوت در بازه 50 میلی ثانیه و 50 بار نمونه برداری در حل زمانمند که عدد بعد از  ضریب میرایی ساختاری می­باشد 83
شکل(6-9): نیروی محاسبه شده با استفاده از کرنش با ضرایب میرایی متفاوت، بعد از هموارسازی میانی با ضریب هموارسازی میانی  و عدد بعد از  ضریب میرایی می­باشد                                   84
شکل(6-10): نیروی محاسبه شده با استفاده از کرنش با ضرایب میرایی متفاوت، با ضریب هموارسازی ثانویه 5/0                                  85
شکل(6-11): کرنش همراه با خطا و کرنش دقیق خروجی انسیس، که عدد بعد از  مقدار خطای اضافه شده است                                  86
شکل(6-12): کرنش همراه با خطا که با ضریب 5/0 هموارسازی شده و کرنش دقیق خروجی انسیس، که عدد بعد از  مقدار خطای اضافه شده است                86
شکل(6-13): نیروی محاسبه شده با استفاده از کرنش همراه با خطا          88
شکل(6-14): محل نصب کرنش­سنج                       89
شکل(6-15): نیروی محاسبه با استفاده از داده­های کرنش­سنج­ها با ضریب هموارسازی میانی  و هموارسازی ثانویه 5/0                           90
شکل(6-16): نیروی محاسبه شده کرنش با ضریب میرایی 001/0 ، با استفاده از ماتریس حساسیت­های متفاوت، ضریب هموارسازی میانی  و هموارسازی ثانویه 5/0   91
شکل (6-17): نیروی محاسبه شده کرنش با ضریب میرایی 01/0 ، با استفاده از ماتریس حساسیت­های متفاوت، ضریب هموارسازی میانی  و هموارسازی ثانویه 5/0   92
شکل (6-18): ورق مورد بررسی و محل نصب کرنش­سنج­ها               94
شکل (6-19): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای صفر، ضریب میرایی 0     95
شکل (6-20): شناسایی محل اعمال نیرو با خطا 5 درصد، ضریب میرایی 0       95
شکل (6-21): شناسایی محل اعمال نیرو با خطا 10 درصد، ضریب میرایی 0      96
شکل (6-22): شناسایی محل اعمال نیرو با خطا 25 درصد، ضریب میرایی 0      96
شکل (6-23): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای صفر، ضریب میرایی 001/0 97
شکل (6-24): شناسایی محل اعمال نیرو با خطا 5 درصد، ضریب میرایی 001/0    98
شکل (6-25): شناسایی محل اعمال نیرو با خطا 10 درصد، ضریب میرایی 001/0    98
شکل (6-26): شناسایی محل اعمال نیرو با خطا 25 درصد، ضریب میرایی 001/0    98
شکل (6-27): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای صفر، ضریب میرایی 1/0       99
شکل (6-28): شناسایی محل اعمال نیرو با خطا 5 درصد، ضریب میرایی 1/0     99
شکل (6-29): شناسایی محل اعمال نیرو با خطا 10 درصد، ضریب میرایی 1/0    100
شکل (6-30): شناسایی محل اعمال نیرو با خطا 25 درصد، ضریب میرایی 1/0    100
شکل (6-31): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای 5 درصد و دو حسگر      101
شکل (6-32): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای 5 درصد و سه حسگر      101
شکل (6-33): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای 5 درصد و چهار حسگر     102
شکل (6-34): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای 10 درصد و دو حسگر      102
شکل (6-35): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای 10 درصد و سه حسگر      103
شکل (6-36): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای 10 درصد و چهار حسگر        103
شکل (6-37): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای 25 درصد و دو حسگر      104
شکل (6-38): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای 25 درصد و سه حسگر      104
شکل (6-39): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای 25 درصد و چهار حسگر        105
شکل (6-40): ورق چهارطرف گیردار                       106
شکل (6-41): نقشه محل نصب کرنش­سنج­ها و محل اعمال نیرو          107
شکل (6-42): محل نصب کرنش­سنج­ها و محل اعمال نیرو روی ورق چهارطرف­گیردار    108
شکل (6-43): شیوه انجام آزمایش                            109
شکل (6-44): توزیع زمانی نیروی محاسبه شده، نقطه دو، ضربه از ارتفاع 55 میلی­متری                                            110
شکل (6-45): نمودار کرنش اندازه­گیری شده و محاسبه شده، نقطه دو، ضربه از ارتفاع 55 میلی­متری                                    111
شکل (6-46): توزیع زمانی نیروی محاسبه شده، نقطه دو، ضربه از ارتفاع 103 میلی­متری                                             111
شکل (6-47): نمودار کرنش اندازه­گیری شده و محاسبه شده، نقطه دو، ضربه از ارتفاع 103 میلی­متری                                       112
شکل (6-48): توزیع زمانی نیروی محاسبه شده، نقطه دو، ضربه از ارتفاع 148 میلی­متری                                             112
شکل (6-49): نمودار کرنش اندازه­گیری شده و محاسبه شده، نقطه دو، ضربه از ارتفاع 148 میلی­متری                                       113
شکل (6-50): توزیع زمانی نیروی محاسبه شده، نقطه یک، ضربه از ارتفاع 55 میلی­متری                                            114
شکل (6-51): نمودار کرنش اندازه­گیری شده و محاسبه شده، نقطه یک، ضربه از ارتفاع 55 میلی­متری                                    114
شکل (6-52): توزیع زمانی نیروی محاسبه شده، نقطه یک، ضربه از ارتفاع 103 میلی­متری                                             115
شکل (6-53): نمودار کرنش اندازه­گیری شده و محاسبه شده، نقطه یک، ضربه از ارتفاع 103 میلی­متری                                       115
شکل (6-54): توزیع زمانی نیروی محاسبه شده، نقطه یک، ضربه از ارتفاع 148 میلی­متری                                             116
شکل (6-55): نمودار کرنش اندازه­گیری شده و محاسبه شده، نقطه یک، ضربه از ارتفاع 148 میلی­متری                                       116
شکل (6-56): توزیع زمانی نیروی محاسبه شده و ثبت شده با ضریب هموارسازی                                             117
شکل (6-57): نمودار کرنش اندازه­گیری شده و محاسبه شده و ثبت شده با ضریب هموارسازی                                            118
شکل (6-58): توزیع زمانی نیروی محاسبه شده و ثبت شده با ضریب هموارسازی                                              118
شکل (6-59): نمودار کرنش اندازه­گیری شده و محاسبه شده و ثبت شده با ضریب هموارسازی                                            119
شکل (6-60): توزیع زمانی نیروی محاسبه شده و ثبت شده با ضریب هموارسازی                                              119
شکل (6-61): نمودار کرنش اندازه­گیری شده و محاسبه شده و ثبت شده با ضریب هموارسازی                                                 120
فهرست علائم و اختصارات
 
علامت             توضیحات
عدد شرط ماتریس C
ضریب هموارسازی میانی
تابع هدف آنالیز معکوس
ماتریس محاسبه شده
ماتریس اندازه­گیری
بردار مجهول
ماتریس حساسیت
ماتریس محاسبه شده در ابتدای بازه زمانی
بردار مجهول در ابتدای بازه زمانی
نیروی واحد سطح
ضریب میرایی
خیز
ضخامت ورق
طول ورق
عرض ورق
سختی خمشی ورق
ضریب پواسون
مدول یانگ
مختصه عمودی ورق
کرنش نرمال در راستای
کرنش برشی در صفحه
تعداد کرنش­سنج
تعداد نمونه برداری در بازه زمان
زمان i ام نمونه برداری
تعداد نقاط وارد شدن نیرو
نیروی اعمالی در زمان n و در نقطه i ام
شماره محل اعمال نیرو
کرنش اندازه­گیری شده در زمان k ام و در نقطه i ام
کرنش تخمین زده شده در زمان k ام و در نقطه i ام
تفاضل برداری  و
بردار هموار شده
بردار نوسانی
ضریب هموارسازی ثانویه
کرنش اولیه
ماتریس حساسیت
تفاضل کرنش و کرنش اولیه
مختصات محل نصب کرنش­سنج


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398نظر دهید »

1 ... 332 333 334 ...335 ... 337 ...339 ...340 341 342 ... 664

شهریور 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
جستجو