1-3 اهمیّت و ضرورت تحقیق.. 9

1-4 اهداف… 10

1-5 بیان فرضیه ها 11

1-6تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 11

1-6-1-تعریف مفهومی صمیمیت… 11

1-6-2 تعاریف عملیاتی صمیمیت… 11

1-6-3تعریف مفهومی شادکامی.. 11

1-6-4تعریف عملیاتی شادکامی.. 11

1-6-5 تعریف مفهومی رضایت زناشویی.. 12

1-6-6 تعریف عملیاتی رضایت زناشویی.. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 پیشینه نظری.. 14

2-1-1 بخش اول:شادکامی.. 14

2-1-1-1کلیّات، تاریخچه و تعاریف شادکامی.. 14

2-1-1-2  جایگاه شادکامی در چهارچوب هیجانها 15

2-1-1-3  شاخص های شادکامی.. 16

2-1-1-3  دیدگاه شناختی و شادکامی.. 17

2-1-1-3  نظریه های شادکامی.. 18

2-1-2-4  عوامل تأثیر گذار بر شادکامی.. 20

2-1-2بخش دوم:صمیمیت… 27

2-1-2-1 کلیّات، تاریخچه و تعاریف صمیمیت… 27

2-1-2-2 نقش  صمیمت در ازدواج و تداوم زندگی.. 29

2-1-2-3مهارت ایجادصمیمت در روابط زناشویی.. 34

2-1-2-4 مدل مثلث عشق استرنبرگ… 36

2-1-2-5  نزدیکی وفاصله در تداوم زندگی.. 38

2-1-3 بخش سوم: رضایت زناشویی.. 39

2-1-3-1نظریه های رضایت زناشویی.. 40

2-1-3-2 عوامل تعیین کننده موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی.. 42

2-2 پیشینه پژوهشی.. 55

2-2-1پژوهش های داخلی.. 55

2-2-2پژوهش های خارجی.. 59

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-1روش پژوهش… 64

3-2 معرفی متغیرها 64

3-3 جامعه آماری و شیوه نمونه گیری.. 64

3-4ابزارهای اندازه گیری.. 64

3-4-1 آزمون شادکامی آکسفورد. 65

3-4-2 مقیاس صمیمیت(الكسیس جی  واكر و لیندا تامپسون) 66

3-4-3 پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ.. 68

3-5 شیوه اجرا 68

3-6روش تجزیه و تحلیل داده ها 69

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...