1-1- پیشگفتار
ارائه روش های متنوع ارسال اطلاعات براساس تکنولوژی تار نوری با پهنای باند وسیع از موضوع مهم در سیستم های ارتباطی به شمار می رود. در این سیستم ها جهت استفاده بهینه از ظرفیت کانال انتقال، عمل مالتی پلکس و دی مالتی پلکس کردن سیگنال ها صورت می گیرد. مالتی پلکس کردن به ترکیب سیگنال های مربوط به کانال های مختلف موجود در فرستنده بر روی یک خط انتقال گفته می شود و عمل دی مالتی پلکس، جدا کردن سیگنال های مربوط به کانال های متفاوت در گیرنده را بر عهده دارد. استفاده از این دو روش در ارسال و دریافت اطلاعات ظرفیت سیستم را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. روش های مختلفی برای این کار موجود است که از جمله آنها می توان به مالتی پلکس های تقسیم زمانی، تقسیم فرکانسی و تقسیم طول موجی اشاره کرد.
شبکه های مبتنی بر مالتی پلکس تقسیم طول موجی موسوم به شبکه های WDM و DWDM بحث اصلی این پایان نامه را تشکیل می دهد که جزئیات آن در فصل های آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از مهمترین قسمت های این شبکه می توان به مالتی پلکس کننده و دی مالتی پلکس کننده اشاره کرد. در این سیستم ها روش های مختلفی جهت انجام عمل مالتی پلکسینگ به کار می رود. از جمله این روش ها می توان به ا   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید ستفاده از کاپلرهای جهت دار، توری های پراشی، تداخل سنج های فابری – پرو و ماخ – زندر، فیلترهای نوری و توری های آرایه موجبری اشاره کرد. در این پایان نامه نحوه استفاده از توری های پراشی و مخصوصا توری پراشی سطح برجسته باینری در طراحی مالتی


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398نظر دهید »

١-١-١-٣ مدل سازی موتور القایی دوبل استاتور………………………………………………………………………………………………………………١٠
١-١-٢ روش تجزیه به فضای برداری در مدل سازی ماشین القایی دوبل استاتور………………………………………………………………….١٢
١-١-٢-١ بررسی روش تجزیه به فضای برداری و ماتریس تبدیل ………………………………………………………………………………………١٢
١-١-٢-٢ مدل ماشین در فضای فرعی (d,q) ……………………………………………………………………………………………………………….١٧
١-١-٢-٣ مدل ماشین در فضای فرعی (z2 , z1) …………………………………………………………………………………………………………..١٩
١-١-٢-۴ مدل ماشین در فضای فرعی (o2 , o1) …………………………………………………………………………………………………………١٩
١-٢ بررسی عملکرد نا متقارن ماشین القایی دوبل استاتور………………………………………………………………………………………………….٢١
١-٢-١ عملکرد نا متقارن ماشین …………………………………………………………………………………………………………………………………..٢١
١-٢-١-١ نا متقارنی ماشین …………………………………………………………………………………………………………………………………………..٢٣
١-٢-١-٢ نا متقارنی تغذیه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………٢۴
١-٣ کنترل در جهت میدان یا کنترل برداری …………………………………………………………………………………………………………………..٢٧
١-٣-١ اساس کار روش کنترل در جهت میدان ………………………………………………………………………………………………………………٢٧
١-٣-٢ طبقه بندی روش کنترل در جهت میدان …………………………………………………………………………………………………………….٢٨
١-٣-٢-١ کنترل در جهت شار روتور به روش مستقیم ……………………………………………………………………………………………………٣٠
١-٣-٢-٢ محاسبه شار روتور در روش مستقیم ……………………………………………………………………………………………………………….٣١
١-٣-٢-٣ کنترل در جهت شار روتور به روش غیر مستقیم ……………………………………………………………………………………………..٣٢
١-٣-٣ روش های کنترل جریان در کنترل برداری موتور القایی دوبل استاتور……………………………………………………………………٣٢

١-٣-٣-١ کنترل جریان در مرجع سنکرون برای محرکه موتور القایی دوبل استاتور…………………………………………………………….٣٣
١-٣-٣-٢ روش کنترل جریان بدول در مرجع سنکرون …………………………………………………………………………………………………….٣۶
١-٣-٣-٣ روش کنترل جریان منفرد در مرجع سنکرون یا جبران سازی نا متعادلی ……………………………………………………………..٣٨
١-۴-٣-۴ کنترل جریان در دستگاه مرجع ساکن برای محرکه ماشین القایی دوبل استاتور……………………………………………………۴١ فصل دوم : پیاده سازی کنترل برداری بر روی ماشین القایی دوبل استاتور
٢-١ کنترل برداری ماشین القایی دوبل استاتور…………………………………………………………………………………………………………………۴۶
٢-١-١ بررسی معادلات موتور القایی دوبل استاتور در حالت کنترل برداری …………………………………………………………………………۴۶
٢-١-١-١ کنترل جریان ماشین با استفاده از دو سنسور جریان …………………………………………………………………………………………..۴٨
٢-١-٢ روش مدولاسیون پهنای پالس …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵ فصل سوم : مدل سازی و شبیه سازی
٣-١ نتایج شبیه سازی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵٨
٣-١-١ بررسی نتایج در حالت تغییر در سرعت مرجع ………………………………………………………………………………………………………..۵٨
٣-١-١-١ روش کنترل برداری متداول ……………………………………………………………………………………………………………………………۵٩
٣-١-١-٢ روش کنترل برداری با استفاده از دو سنسور جریان بدون جبران ساز نا متعادلی …………………………………………………..۶١
٣-١-١-٣ روش کنترل برداری با استفاده از دو سنسور جریان و جبران ساز نا متعادلی …………………………………………………………۶٣
٣-١-٢ بررسی نتایج در حالت تغییر ناگهانی بار………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
٣-١-٢-١ روش کنترل برداری متداول ……………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
٣-١-٢-٢ روش کنترل برداری با استفاده از دو سنسور جریان بدون جبران ساز نا متعادلی ……………………………………………………۶٧
٣-١-٢-٣ روش کنترل برداری با استفاده از دو سنسور جریان و جبران ساز نا متعادلی ………………………………………………………….۶٩
٣-١-٣ بررسی نتایج در حالت تضعیف شار……………………………………………………………………………………………………………………….٧١ فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………٧۴
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..٧۶

منابع و مأخذ
منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..٧٧
چکیده لایتن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید ……………………..٨٢

شکل ١-١: موتور القایی دوبل استاتور با دو سیم پیچی در استاتور و روتور قفسه ای …………………………………………………………………١٠
شکل ١-٢: مدار معادل تک فاز ماشین در مرجع اختیاری …………………………………………………………………………………………………………١٢
شکل ١-٣: مدار معادل تک فاز ماشین در روش مدل سازی کلاسیک ……………………………………………………………………………………..٢٣
شکل ١-۴: مدار معادل حالت دائمی ماشین ……………………………………………………………………………………………………………………………٢۴
شکل ١-۵: نمودار فازوری حالت دائمی موتور القایی دوبل استاتور……………………………………………………………………………………………٢۵
شکل ١-۶: مولفه های بردار جریان استاتور و شار روتور در دستگاه مرجع سنکرون ……………………………………………………………………٢٩
شکل ١-٧: نمودار بلوکی کلی کنترل در جهت شار روتور برای ماشین القایی سه فاز…………………………………………………………………٣٠
شکل ١-٨: نمودار بلوکی کنترل درجهت میدان به روش مستقیم در ماشین القایی سه فاز…………………………………………………………٣٠
شکل ١-٩: نمودار بلوکی محاسبه ی شار روتور…………………………………………………………………………………………………………………….٣١
شکل ١-١٠: کنترل در جهت میدان به روش مستقیم با استفاده از اینورتر منبع ولتاژ کنترل شده با جریان ………………………………….٣٢
شکل ١-١١: نمودار بلوکی کنترل در جهت میدان به روش غیر مستقیم در ماشین القایی ………………………………………………………….٣٣
شکل ١-١٢: نمودار معادل تک فاز ماشین در روش محل سازی کلاسیک …………………………………………………………………………….٣۵
شکل ١-١٣: نمودار معادل تک فاز ماشین در روش مدل سازی تجزیه به فضای برداری ………………………………………………………..٣۶
شکل ١-١۴: بلوک دیاگرام مرجع سنکرون ماشین در روش مدل سازی کلاسیک …………………………………………………………………..٣٧
شکل ١-١۵: روش کنترل جریان دوبل در مرجع سنکرون ……………………………………………………………………………………………………٣٨
شکل ١-١۶: نمودار بلوکی مرجع سنکرون ماشین در روش مدل سازی تجزیه به فضا برداری …………………………………………………٣٩
شکل ١-١٧: روش کنترل جریان منفرد در مرجع سنکرون به همراه جبران ساز نا متعادل ……………………………………………………….۴٠
شکل ١-١٨: نمودار بلوکی روشی سنکرون جریان در مرجع ساکن ………………………………………………………………………………………..۴٣
شکل ١-٢: نمودار بلوکی روش متداول کنترل برداری برای موتور القایی دوبل استاتور…………………………………………………………….۴٨
شکل ٢-٢: جریان های فاز ماشین و فضای ( α,β) …………………………………………………………………………………………………………….۴٩
شکل ٢-٣: کنترل جریان در دستگاه مرجع ساکن فاقد جبران ساز نا متعادل …………………………………………………………………………..۵١
شکل ٢-۴: نمودار بلوکی کنترل برداری موتور القایی دوبل استاتور با استفاده از ٢ سنسور جریان ………………………………………………۵١
شکل ٢-۵: گشتاور ماشین القایی دوبل استاتور در حالت ٢ سنسور…………………………………………………………………………………………۵٢

شکل ٢-۶: جریان های فضای z ………………………………………………………………………………………………………………………………………۵٢

شکل ٢-٧: نمودار بلوکی کنترل برداری به همراه کنترلر گشتاور………………………………………………………………………………………….۵٣
شکل ٢-٨: مشخصه گشتاور موتور دوبل استاتور با وجود کنترل کننده گشتاور……………………………………………………………………….۵٣
شکل ٢-٩: جریانهای فضای z با وجود کنترلر گشتاور…………………………………………………………………………………………………………۵٣
شکل ٢-١٠: نمودار بلوکی کنترل برداری با استفاده از ٢ سنسور جریان به همراه جبران ساز نا متعادلی …………………………………….۵۴
شکل ٢-١١: روش مدولاسیون پهنای پالس تزریق کننده توالی صفر دوبل ……………………………………………………………………………۵۶
شکل ٢-١٢: موتور القایی دوبل استاتور و اینورتر آن ……………………………………………………………………………………………………………۵٧
شکل ٣-١: گشتارو ماشین در روش متداول در تغییر سرعت مرجع از Rpm ٢٠٠٠ به صفر…………………………………………………..۶٠
شکل ٣-٢: سرعت ماشین در روش متداول در تغییر سرعت مرجع از Rpm ٢٠٠٠ به صفر…………………………………………………..۶٠
شکل ٣-٣: جریانهای ماشین در روش متداول در فضای z در تغییر سرعت مرجع از Rpm ٢٠٠٠ به صفر …………………………….۶٠
شکل ٣-۴: جریان محور q ی ماشین در روش متداول در تغییر سرعت مرجع از Rpm ٢٠٠٠ به صفر…………………………………..۶١
شکل ٣-۵: مولفه های q1 و q2 جریان سیم پیچی های سه فاز ماشین در روش متداول ……………………………………………………….۶١
شکل ٣-۶: جریانهای سیم پیچی as و xs ماشین در روش متداول در تغییر سرعت مرجع از Rpm ٢٠٠٠ به صفر………………………………….۶١
شکل ٣-٧: گشتاور ماشین درحالت دو سنسور جریان بدون جبران ساز نا متعادلی ……………………………………………………………………۶٢
شکل ٣-٨: سرعت ماشین در حالت دو سنسور بدون جبران ساز نا متعادلی …………………………………………………………………………….۶٢
شکل ٣-٩: جریانهای فضای z ماشین درحالت دوسنسور جریان بدون جبران ساز نا متعادلی ……………………………………………………۶٣
شکل ٣-١٠: جریان محور β ی ماشین در حالت دو سنسور جریان بدون جبران ساز نا متعادلی …………………………………………………۶٣
شکل ٣-١١: جریانهای سیم پیچی as و xs ماشین در حالت دو سنسور جریان بدون جبران ساز نا متعادلی ……………………………….۶٣
شکل ٣-١٢: گشتارو ماشین در حالت دوسنسور جریان به همراه جبران ساز نا متعادلی ……………………………………………………………..۶۴
شکل ٣-١٣: سرعت ماشین در حالت دو سنسور جریان به همراه جبران ساز نا متعادلی ……………………………………………………………..۶۴
شکل ٣-١۴: جریانهای ماشین در فضای z در حالت دوسنسور جریان به همراه جبران ساز نا متعادلی …………………………………………۶۵
شکل ٣-١۵: جریان محوری β ی ماشین در حالت دو سنسور جریان به همراه جبران ساز نا متعادلی …………………………………………۶۵
شکل ٣-١۶: جریانهای سیم پیچی as و xs ماشین درحالت دو سنسور جریان به همراه جبران ساز نا متعادلی ……………………………..۶۵
شکل ٣-١٧: گشتاور ماشین در روش متداول در تغییر ناگهانی بار از صفر به بار نامی …………………………………………………………………۶۶


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398نظر دهید »

 

 

مقدمه

1-علت انتخاب موضوع

در طول هزاران سال گذشته این مطلب ثابت شده است که انسان نیاز دارد، خودش را خوب بداند و تمام کارکردهایش را اخلاقی و منطقی جلوه دهد. بسیاری از روانشناسان این نظریه را پذیرفته اند که انسان دارای نیاز به عزت نفس است. از میان این افراد (کارن هورنان) روشی را که توسط آن افراد تلاش می کنند خود پنداره ای خوب و مطلوب از خویش بدست آورده و از آن دفاع می کند را مورد بحث قرار داده است.

برخورداری از اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم گیری و ابتکار، خلاقیت و نوآوری، سلامت فکری و بهداشت روانی از جمله مفاهیمی است که در رابطه مستقیم با عزت نفس یا احساس خودارزشمندی فرد قرار دارد که از برجسته ترین ویژگی صاحبان تفکر واگرا است در آن سوی قضیه افسردگی قرار دارد. یک نوع حس بلاتکلیفی و سرخوردگی، که شخص را تا به سر منزل بیماری های روان تنی و روانی می رساند. بیماری های روان تنی ناشی از تاثیر اختلالات روانی مانند اضطراب، ترس، دلهره و … بر روی جسم آنان است که به عقیده عده ای از دانشمندان و محققین بیش از 60% کلیه بیماری های جسمی را تشکیل می دهد.در پژوهش حاضر محقق در صدد آن است که رابطه بین دو متغیر عزت نفس و افسردگی را در پیشرفت تحصیل مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهد. عزت نفس در حقیقت اجرای برآورده شده از خود پندار خود فرد است. خودپندار نیز عبارت است از ارزیابی های ویژه فردی در خصوص کفایت ها و ارزش هایش را ارائه میکند. کفایت ها و ارزش هایی که هر شخص می تواند به عنوان دانشجو، کارمند، معلم، ورزشکار و یا هر چه که به او مربوط می شود، در ذهن خود به همراه داشته باشد، عقیده بر این است که برای پیشرفت تحصلی باید به عواملی مانند افزایش عزت نفس و خودپنداری توانایی در افراد و از طرفی کاستن میزان اضطراب و افسردگی به خصوص در امر تحصیل توجه داشت.در این فصل پژوهشگر بیان می دارد به دنبال چه چیزی هست و چه اهدافی را مدنظر دارد و چرا به دنبال این هدف هاست. پژوهش مورد نظر رابطه بین عزت نفس و افسردگی در پیشرفت تحصیلی را ذکر می کند. حس عزت نفس مجموعه ای از افکار، احساسات و عواطف و تجربیات ما در طول زندگی ناشی می شود. مجموعه برداشت ها و ارزیابی ها و تجاربی که از خویش داریم باعث می شود که نسبت به خود احساس خوشایند ارزشمند بودن یا برعکس اساس ناخوشایند بی کفایتی داشته باشیم.عزت نفس و افسردگی واقعاً بر همه سطوح زندگی اثر می گذارد. در حقیقت بررسی های گوناگون حاکی از آن است که چنانچه  نیاز به عزت نفس ارضاء نشود نیازهای گسترده تری نظیر نیاز به پیشرفت و یا درک و شناسایی استعدادهای بالقوه محدود می ماند. پژوهشگر در پایان این فصل فرضیه هایی را بیان می دارد که در صدد پاسخ گویی به این فرضیه در فصول بعد بر می آید.

گفته اند که نوجوانان با عزت نفس پایین نسبت به ماهیت انسان عقده حقارت دارند، اینگونه   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید اشخاص معمولاً از ابراز وجود ناتوان و چنین تصور می کنند که دیگران دوستشان ندارند.بنابراین در فعالیت های فوق برنامه شرکت نمی کنند و به ندرت به مدیریت جهت موقعیت های خاص انتخاب می شوند و بیشتر تمایل دارند که ناشناخته باشند و چنین اشخاصی می کوشند که از حضور در بحث های رسمی و غیر رسمی اجتناب کننده که در پایان این تحقیق پژوهش گر پاسخ علت های چنین رفتارهایی را بازگو خواهد کرد.

2-بیان مساله

همراه با زیستن در شرایط اجتماعی نیاز به احساس ارزش به نحو سالم و متعادل آن در انسان به وجود می آید و برای حفظ سلامت و تعادل روانی و حتمی، تکامل وجودی او بسیاری ضروری است و اگر خللی وارد شود احساس حقارت و یا خودبزرگ بینی در فرد ایجاد می گردد که میتوان علل اصلی را در طرد شدن مستمر و مداوم از طرف والدین دانست که عوامل زیادی در ایجاد و حفظ این دو ویژگی در افراد موثر است از عوامل خانواده، مدرسه، جامعه و امکانات در دسترس گرفته تا عوامل حاکم بر این موارد که از دسترس خارج است.


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398نظر دهید »

1-3 بیان موضوع تحقیق  3

1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 4

1-5 اهداف تحقیق: 4

1-6 سوال های تحقیق: 4

1-7 روش تحقیق: 5

1-8 متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته 6

1-9 قلمرو تحقیق: 6

1-10 جامعه آماری  6

1- 11 روش نمونه گیری  7

1-12 روش های گرد آوری اطلاعات  7

1-13 تعریف روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 7

1-14 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح: 8

1-15 ساختار مطالب  8

فصل دوم  10

ادبیات تحقیق   10

2-1 مقدمه 11

2-2 سرمایه‌گذاری  12

2-3 اهمیت بازارهای مالی  12

2-4 مفهوم بازار کارا 13

2-5 تئوری افشا 18

2-6 رتبه بندی شرکت ها 18

2-7 صورتهای مالی  22

2-8 روشهای تصمیم گیری چند معیاره 24

2-9 مجموعه فازی و اعداد فازی  25

2-10 روش تاپسیس   29

2-11 روش ویکور 31

2-12 روش پرامتی  33

2-13 پژوهش های پیشین  38

2-14 جمع بندی و نتیجه گیری از ادبیات تحقیق  46

فصل سوم  48

روش تحقیق   48

3-1 مقدمه 49

3-2 قدم های انجام تحقیق  50

3-3 تعریف روش سنجش روایی ابزار جمع آوری داده ها 57

3-4 تعیین پایایی ابزار جمع آوری داده ها 57

3-5 قلمرو تحقیق: 58

3-6 جامعه آماری  58

3-7 نرم افزارهای استفاده شده در طول انجام تحقیق  59

فصل چهارم  60

تجزیه و تحلیل اطلاعات   60

4-1 مقدمه 61

‏4-2 تعیین وزن شاخصها و تعیین اهمیت هر کدام از شاخصهای مالی  61

4-3  گردآوری داده های مربوط به شرکتها از طریق گزارشهای مالی و محاسبه نسبتهای مالی  63

4-4 رتبه بندی گزینه ها با استفاده از هر کدام از روشهای تاپسیس، ویکور و پرامتی 2  70

4-5 رتبه بندی تلفیقی  با استفاده از روشهای میانگین حسابی، بردا یا کوپلند 78

فصل پنجم  95

تحلیل نتایج و پیشنهادات   95

5-1 مرور موضوع پژوهش و روش اجرای آن  96

5-2 نتایج پژوهش و پاسخ به سوالات تحقیق  97

5-3 پیشنهادات عملیاتی و کاربردی  100

5-4 پیشنهاداتی در مورد پژوهشهای آتی  100

5-6 منابع  101

ضمائم  106

فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1 مقدمه

امروزه با توجه به فضای رقابتی و تغییر شرایط کسب وکار، مهم ترین موضوع برای شرکتها، اعتبار و سطح مقبولیت آنها می‌باشد. یکی از ابزارهای مهم برای نشان دادن این موضوع، رتبه بندی شرکتهاست. در واقع رتبه شرکتها می‌تواند نشان دهنده میزان اعتبار و قدرت آنها باشد. از این رو اغلب کشورها اقدام به رتبه بندی شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار خود کرده اند. با توجه به کارآیی ضعیف روشهای رتبه بندی مورد استفاده در بورس تهران، ارائه روشی که بتواند این امر را آسان کند و از قابلیت اتکای بالایی برخوردار باشد حائز اهمیت است.

رتبه بندی با لحاظ کردن چندین معیار که هر یک از جایگاه ویژه ای برخوردارند تنها با به کارگیری مدل‌های تصمیم گیری چند معیاره ممکن می‌شود. در این روش‌ها از شاخص‌های مختلفی متناسب با نوع رتبه بندی استفاده می‌شود. نسبتهای مالی مفیدترین شاخص برای عملکرد و وضعیت مالی شرکت هستند.لذا این تحقیق دانشگاهی به رتبه بندی شرکت‌های تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد فازی می‌پردازد.

1-2 تشریح و بیان موضوع

در محیط بسیار پیشرفته و پیچیده امروز که تصمیم گیری درست، علمی و به موقع نقش تعیین   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید کننده‌ای در شکست یا موفقیت هر پروژه‌ای دارد، مسئله تصمیم گیری به عنوان چالشی در دهه‌های اخیر مطرح شده است. از این رو کاربرد فنون و تکنیک های تصمیم گیری بالاخص روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره در مسائل مختلف متداول گردیده است که به فراخور نیاز مورد استفاده قرار می‌گیرند. این متدولوژی‌ها شامل یک مدل، الگوریتم، یا تکنیک استاندارد هستند که در بعضی از آنها با تصمیم گیران تعامل وجود دارد، این تعامل می‌تواند قبل از حل مدل، یا در حین حل مدل باشد (صارمی و دیگران،1385).

تصمیم‌گیری چند شاخصه به رویکردی از حل مسئله اشاره می‌کند که به منظور انتخاب یک گزینه از بین تعداد محدودی گزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد و رویه ای برای تعیین چگونگی پردازش اطلاعات شاخصها بوده، بگونه‌ایی که بتوان بهترین گزینه را انتخاب نمود. هر یک از این تکنیک ها مزایا و معایبی را شامل می‌شوند؛ به عنوان نمونه تکنیکی ممکن است قادر باشد هم شاخصهای کمی و هم شاخص های کیفی را بطور کارآمدی مورد بررسی قرار دهد، اما در بررسی تعداد بسیار زیاد شاخص ها و گزینه ها ناتوان باشد(رائو و داویم 2008).

رتبه‌ بندی در بحث مالی در فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، مرتب کردن شرکت ها بر اساس توانایی، کیفیت کارایی و بهره وری تعریف شده است. حال آنکه نتایج حاصل از روش های متداول رتبه بندی و تفکیک شرکتها، به دلیل عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران، از اعتبار لازم برخوردار نیستند. بطور کلی رتبه بندی شرکت های بورس تهران به دو شکل انجام می‌شود؛ در روش اول معمولا رتبه بندی بر اساس یک متغیر-معمولا فروش- انجام می‌شود و روش دوم بر اساس میانگین همساز است. رتبه بندی یک متغیره قابلیت اتکای کمی دارد چون بر یک بعد از فعالیت شرکتها متمرکز می‌شود.میانگین همساز نیز با تکیه بر محورهایی نظیر میزان داد و ستد در تالار معاملات، تناوب داد و ستد سهام در تالار معاملات و متغیرهای نماگر میزان تأثیرگذاری بر بازار، بیشتر بر محصول مکانیزم عرضه و تقاضای بازار سرمایه توجه دارد که شاید تمرکز بر معلول بجای علت باشد.یعنی بجای توجه به ارزش شرکت و عملکرد آن، تنها به میزان عرضه و تقاضای سهام آنها توجه می شود.در حالی که طبق پژوهش های انجام شده توسط سینایی و فدایی نژاد و دیگران، مشخص شد که بازار اوراق بهادار تهران دارای کارایی حتی در شکل ضعیف نمی باشد(قلیزاده 1383). مفهوم بازار کارا بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود، تمامی اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ خواهند کرد و قیمت سهام، شاخص خوبی برای تعیین ارزش سرمایه گذاری است.با توجه به عدم کارایی بازار سرمایه ایران، امکان دارد تصمیم گیری بر اساس این روش دارای اعتبار کافی نباشد. از طرفی با در نظر گرفتن چندین نسبت مالی به عنوان معیار ارزیابی، استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مورد توجه قرار می گیرد،این تکنیک ها از قابلیت اتکا بالاتری برخوردارند و برای انواع تصمیم گیری ها قابل کاربرد هستند.

 

1-3 بیان موضوع تحقیق

رتبه بندی شرکت ها به منظور تصمیم گیری در جهت انتخاب برترین شرکت انجام می گیرد. در نتیجه رتبه‌بندی، الویت‌ها و برتری‌ها مشخص شده، لذا می توان موفق ترین شرکت را انتخاب نمود و سرمایه گذاری درستی انجام داد. رتبه بندی باعث می‌شود تا از یک طرف شرکت های ضعیف صنعت، فاصله خود را با برترین‌ها تشخیص داده و استراتژی مناسب برای رسیدن به آنها را تدوین کنند و از طرف دیگر، شرکت‌های برتر با تعریف برنامه‌ها و استراتژی‌های مناسب برتری خود را مستحکم تر کنند. در کنار این موارد، ارائه اطلاعات، فرصتی مناسب برای سرمایه گذاران در جهت سرمایه گذاری مناسب فراهم می کند. مجموع این موارد منجر به افزایش رقابت در بازار شده، فواید فراوانی به همراه می آورد و بطور کلی منجر به توسعه جامعه می شود(صارمی و دیگران 1385). تفکیک، شناسایی و رتبه بندی بنگاههای با عملکرد مالی بالا نه تنها برای سرمایه گذاران بلکه برای بستانکاران، اعتبار دهندگان مالی، سهامداران و غیره نیز مسئله مهمی بشمار می‌رود، از این‌رو تفکیک بنگاهها بعنوان یکی از مسائل ضروری در بورس اوراق بهادار مطرح است. با توجه به عدم کارایی بورس تهران و در نتیجه عدم اعتبار روش های رایج، رتبه بندی در این بازار، مسئله انتخاب شرکت بهینه برای سرمایه گذاری با مشکل مواجه شده است. این پژوهش قصد دارد با ترکیب تکنیکهای تصمیم‌گیری، رویکردی ترکیبی را ارائه نماید که از توان بالاتری برخوردار بوده و قادر به حل این مسئله می‌باشد.

با توجه به این موارد، موضوع تحقیق رتبه بندی شرکت های تولید مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های چند معیاره فازی می باشد. به گونه ای که کلیه عوامل،معیارهای اساسی موثر در نظر گرفته شده و در نهایت بهترین گزینه انتخاب شود.

 

1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

با توجه به مطالب ارائه شده در زمینه اهمیت رتبه بندی شرکتها، عدم وجود روش مناسب رتبه بندی در ایران و همچنین برتری مدل های تصمیم‌گیری، در این پژوهش مدلی تصمیم‌گیری برای رتبه بندی شرکتها ارائه می‌شود. بر اساس این مدل ترکیبی، اهمیت نسبی و ارزش مقداری نسبتهای مالی (به عنوان شاخصهای تصمیم‌گیری) مد نظر قرار می‌گیرند. این نسبت ها که از صورتهای مالی مختلف مانند ترازنامه، سود و زیان و صورت وجوه نقد استخراج می‌شوند، می‌توانند شاخصهای خوبی برای رتبه بندی شرکتها و در نتیجه تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاری با توجه به عملکرد مالی شرکت در سال مورد بررسی باشند.

 

1-5 اهداف تحقیق:

اهدافی که این تحقیق دنبال می کند عبارتند از:

-ارائه مدل تصمیم گیری فازی برای رتبه بندی شرکتها

-استفاده از روشهای نوین برای بررسی عملکرد شرکتهای حاضر در بورس

-بررسی عملکرد شرکت های تولید کننده مواد غذایی

-بررسی علل تفاوت در رتبه بدست آمده توسط شرکتها در رتبه بندی

 

1-6 سوال های تحقیق:

سوالهای این تحقیق عبارتند از:

 

سوال کلی تحقیق:

-شرکتهای تولید مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، دارای چه رتبه بندی مالی هستند؟

سوالات جزئی تحقیق:

1-معیارها و شاخصهای مناسب مالی برای رتبه بندی شرکتهای موضوع تحقیق کدامند؟

2-هر کدام از معیارها و شاخصهای مالی از نظر خبرگان چه اهمیتی در رتبه بندی دارد؟

3-با توجه به وزن هر کدام از معیارها و شاخصها و بر اساس روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی، رتبه بندی شرکت ها چیست؟

4-برای بهبود شرکتهای رتبه پایین چه راهکارهایی پیشنهاد می شود؟

 

1-7 روش تحقیق:

این پژوهش از جمله پژوهشهای به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری داده‌ها پیمایشی می‌باشد. در تحقیق حاضر برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از داده های اولیه( داده‌هایی که از طریق ابزارهای اندازه‌گیری مناسب مانند پرسشنامه جمع آوری می‌شوند) و داده‌های ثانویه( شامل اطلاعات موجود در سایتهای اینترنتی مرتبط با موضوع، اسناد و مدارک موجود در سازمانهای مورد تحقیق ، کتابها ، مجلات، سمینارها و داده‌های بورس اوراق بهادار ایران و … ) استفاده شده است.

گام اول: بررسی ادبیات موضوع به منظور شناخت معیارها و روش های رتبه بندی شرکتهای تحقیق

گام دوم: تدوین و تنظیم پرسشنامه ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه وزن فازی با استفاده از وزنهای زبانی کارشناسان

گام سوم: گردآوری داده های مربوط به شرکتها از طریق گزارش های مالی

گام چهارم: رتبه بندی گزینه ها با استفاده از هر کدام از روشهای تاپسیس[1]، ویکور[2] و پرامتی 2[3]

گام پنجم: رتبه بندی تلفیقی  با استفاده از روشهای میانگین حسابی، بردا یا کوپلند و تعیین بهترین شرکت

گام ششم: تحلیل نتایج و رتبه ها و ارائه راهکار برای بهبود رتبه شرکتها

گام هفتم: نتیجه گیری نهایی و گزارش نویسی

1-8 متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته

متغیر‌های مستقل بکار رفته، شاخصهایی هستند که برای ارزیابی بکار می روند که در اینجا شاخص ها، نسبتهای مالی هستند که با توجه به وزنشان رتبه شرکت ها را مشخص می‌کنند. این متغیرهای مستقل شامل نسبتهای نقدینگی، اهرمی، فعالیت، سودآوری و رشد هستند. این نسبتها معیارهای اصلی در تشکیل جدول تصمیم می‌باشند و متغیر وابسته، رتبه هر یک از گزینه ها است.

 

1-9 قلمرو تحقیق:

-قلمرو موضوعی تحقیق: قلمرو موضوع این تحقیق، حوزه های تصمیم گیری چند معیاره فازی و معیارهای مالی را شامل می‌شود.

-قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی از لحاظ دوره انجام تحقیق سال  91 و 92 و از لحاظ دوره گردآوری داده ها، سال های86 تا 90 را در بر می‌گیرد.

-قلمرو مکانی تحقیق: شرکتهای مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار سال های 86 تا 90 را شامل می‌گردد.

 

1-10 جامعه آماری

جامعه آماری تحقیق شرکتهای تولید مواد غذایی و آشامیدنی را شامل می شود که در سال های 86 تا 90 در بازار بورس حاضر بوده و داده های آنها در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار موجود باشد. همچنین جهت یکپارچه بودن اطلاعات شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند نبود از جامعه آماری حذف گردید و در نهایت تعداد نهایی شرکتهای موجود در جامعه آماری به 15 عدد رسید.

 

1- 11 روش نمونه گیری

به منظور افزایش قابلیت اعتبار نتایج تحقیق، از بین اعضای جامعه آماری ذکر شده، نمونه‌گیری به عمل نیامده و تمامی مشاهدات مورد بررسی قرار می گیرند، لذا جامعه و نمونه آماری برابر می‌باشد.

1-12 روش های گرد آوری اطلاعات

مدل یا روش های تصمیم‌گیری از ادبیات تحقیق استنباط می گردد و گردآوری اطلاعات جهت تعیین اوزان شاخصها از طریق خبرگان با استفاده از پرسشنامه صورت می‌گیرد و


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398نظر دهید »

1 ... 326 327 328 ...329 ... 331 ...333 ...334 335 336 ... 643

آبان 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
جستجو