کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam


جستجو استادان راهنما:

دکتر عبدالرضا سیاهپوش-دکتر عبدالمهدی بخشنده

استادان مشاور:

دکتر سید عطاءاله سیادت-دکتر محمد رضا مرادی تلاوت

بهمن ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیدهبه منظور بررسی اثر تراکم­ گیاهی با مواد تغذیه­ای در رقابت گندم  با علف­های هرز، آزمایش مزرعه ای به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با ۴ تكرار در برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید سال زراعی ۱۳۹۳ـ۱۳۹۲در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اجر ا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل تراكم کاشت گندم در چهار سطح ( ۴۰۰،  ۵۰۰، ۶۰۰ و ۷۰۰ بوته در مترمربع) و محلول پاشی برگی مواد تغذیه­ای در چهار سطح (۱) شاهد (بدون مصرف کود و بدون علف هرز)، ۲) ۲ عنصر ماکرو فسفر و پتاسیم ، ۳) ۶ عنصر میکرو آهن ، منگنز ، روی ، مس ، بر و مولیبدن ، ۴) مخلوط دو عنصر ماکرو و شش عنصر میکرو) بود. نتایج نشان داد که تراكم کاشت گندم تأثیر معنی داری بر عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد سنبله بارور، وزن هزار دانه، شاخص سطح برگ در مرحله گلدهی، کلروفیل برگ پرچم در مرحله گلدهی، و شاخص رقابت داشت. محلول پاشی برگی مواد تغذیه­ای بر شاخص برداشت، وزن هزار دانه، شاخص سطح برگ در مرحله گلدهی، طول میانگره زیرین بالایی سنبله و شاخص رقابت تأثیر معنی داری داشت. اثر متقابل تراکم­ گیاهی با مواد تغذیه­ای بر عملکرد دانه، شاخص برداشت، تعداد دانه در سنبلچه، وزن هزار دانه، شاخص سطح برگ در مرحله گلدهی، طول میانگره زیرین بالایی سنبله و شاخص رقابت اثر معنی دار داشت. تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله نابارور، تعداد سنبلچه در سنبله، طول میانگره بالایی سنبله و طول سنبله تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. مقایسات میانگین نشان داد که بیشترین میزان عملکرد دانه به ترتیب از تیمارهای شاهد (M1D1) با تراکم ۴۰۰ بوته در متر مربع با ۷۴/۶ تن در هکتار، تیمار (M1D4) با تراکم ۷۰۰ بوته در متر مربع با ۶۱/۶ تن در هکتار و نیز تیمار (M3D2) با تراکم ۵۰۰ بوته در متر مربع و استفاده از ۶ عنصر میکرو  با ۳۵/۶ تن در هکتار بدست آمد که اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. و کمترین میزان عملکرد دانه از تیمار (M2D4)  با تراکم ۷۰۰ بوته در متر مربع با 43/3 تن در هکتار به دست آمد. به نظر می­رسد در این آزمایش افزایش رقابت بین گونه­ای با علف­های هرز، و نیز رقابت درون گونه­ای  که به سبب افزایش تراکم گندم  اتفاق افتاده سبب کاهش عملکرد دانه شده است. 
واژه­های کلیدی: تراکم گندم، مواد تغذیه ای، شاخص رقابت، عملکرد دانه، علف­های هرز

فصل اول مقدمه گندم یکی از قدیمی ترین گیاهان کره زمین است که انسان آن را کشت و کار و مورد استفاده قرار داده است. عملکرد دانه گندم از دهه ۱۹۵۰ افزایش چشمگیری یافته است. افزایش محصول گندم به عوامل مختلفی بستگی دارد، ولی تمامی محقّقان معتقدند که افزایش عملکرد در واحد سطح از اولویّت مهمی برخوردار است. یکی از این عوامل، ایجاد شرایط مطلوب و کاهش خسارت ناشی از تنش­های محیطی برای رسیدن به حداکثر عملکرد می­باشد(هاپکینز،۱۳۸۵)، بر خلاف جانوران، گیاهان به علت حضور ثابت در یک مکان ناچار به تحمّل تنش­ها هستند. تنش یا استرس واژه ای است که اولین بار توسط بیولوژیست­ها در مورد موجودات زنده به کار برده شد. بعدها این اصطلاح از علم فیزیک گرفته شد و آن را به عنوان هر عاملی که امکان بالقوه وارد آوردن صدمه به موجودات زنده را دارد، تعریف نمودند. تنش­ نتیجه روند غیر عادی فرایندهای فیزیولوژیک است که از تاثیر یک یا ترکیبی از عوامل زیستی و محیطی حاصل می­شود. همانطوری که در تعریف فوق آمده است،  تنش­های محیطی، معمولا به تنش­های زنده و غیر زنده تقسیم شده اند که در بین تنش­های زنده، علف­های هرز بیشترین خسارت را به گیاهان زراعی وارد می­کنند (هاپکینز۱۳۸۵؛ کافی و همکاران،۱۳۸۸ و سنجری و همکاران،۲۰۰۶). زیرا گیاهان زراعی و علف­های هرز برای بدست آوردن مواد غذایی، آب، نور و فضا با یکدیگر رقابت می­کنند. هنگامی که گیاه زراعی و علف­ هرز نزدیک به یکدیگر رشد می­کنند، رقابت شروع می­شود و وقتی که تأمین هر یک از عوامل ضروری رشد کمتر از مقدار مورد نیاز علف­ هرز شود، علف­ هرز با داشتن خصوصیت سازگاری بیشتر و رشد سریع تر می­تواند رشد گیاه زراعی را در زیستگاه اصلی تحت تأثیر قرار داده و پتانسیل تولید آنرا کاهش دهد. بنابراین شناسایی و كنترل علفهای هرز می­تواند در افزایش عملكرد و بهره وری اقتصادی نقش اساسی داشته باشد (میرکمالی و همکاران ، ۲۰۰۶، نقل از مقاله تأثیر تراكم و تاریخ كاشت گندم پاییزه بر تراكم و زیست توده  علف های هرز در شرایط آب و هوایی شیروان، قربانی و همکاران، ۱۳۹۱). تنش توان آسیب رسانی دارد که به صورت نتیجه یک متابولیسم غیر عادی اتفاق افتاده و ممکن است به صورت کاهش رشد، مرگ گیاه و یا مرگ اندامی ازگیاه بروز کند. چنانچه تنش­های محیطی حادث نمی­شدند، عملکردهای واقعی باید برابر با عملکردهای پتانسیل گیاهان می­بود، در حالیکه در بسیاری از گیاهان زراعی متوسط عملکرد گیاهان کمتر از ۱۰ تا ۲۰درصد پتانسیل عملکرد آنان است (ساتوره و اسلافر، 2005). در بعضی از نقاط کره زمین، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، عوامل تنش زا، در تولید محصولات کشاورزی تاثیر منفی بیشتری دارند و  کشاورزی در آن مناطق با تحمّل هزینه بیشتر و بازده کمتر  صورت می­گیرد. ایران یکی از کشورهایی است که در اکثر نقاط آن تنش­های مهم غیرزنده نظیر خشکی، شوری، گرما و باد و تنش­های زنده مثل قارچ­ها، باکتری­ها، ویروس­ها، حشرات و  علف­های هرز موجب کاهش عملکرد، از بین رفتن حاصلخیزی خاک و در مواردی عدم امکان تداوم کشاورزی گردیده است. برای تأمین گندم مورد نیاز كشور و رسیدن به خودكفایی، باید به افزایش توان تولید و حفظ حداكثر پتانسیل موجود توجه داشت .بنابراین شناسایی و كنترل علف­های هرز می­تواند در افزایش عملكرد و بهره وری اقتصادی نقش اساسی داشته باشد (میرکمالی و همکاران ، ۲۰۰۶) . در این بین محصولاتی که سریعتر می­توانند پوشش خود را ببندند نسبت به محصولاتی که  پوشش آنها دیرتر بسته می­شود یا قادر به این کار نیستند، قابلیت بیشتری برای رقابت با علف­های هرز دارند. در بین محصولات یکساله، غلات دانه ریز و دانه­های روغنی از محصولاتی هستند که  پوشش آنها سریعتر بسته می­شود و پوشش متراکم و رقابتی را تشکیل می­دهند. در مورد غلات قابلیتهای زیادی برای گسترش روشهای غیر مستقیم کنترل علف­های هرز وجود دارد. از آنجا که رقابت بین گیاهان بر اثر مجاورت آنها با یکدیگر به وجود می­آید، شاید بتوان رقابت را تابعی از تراکم گیاهی توصیف کرد که با تغییر تراکم گیاهان زراعی، جمعیت علف­های هرز را می­توان کاهش داد. رقابت یکی از ارزان­ترین و کاربردی ترین روش­ها برای کنترل علف­های هرز توسط کشاورزان است. در مزارع گندم ایران بیش از ۲۰۰ گونه علف­ هرز وجود دارد که تعدادی از آنها علف­های هرز مهم و بسیار خسارت زا و تعدادی از آنها اهمیت کمی دارند. با این حال بسیاری از کشاورزان بدون آگاهی از یافته­های تحقیقاتی و اصول علمی در استان خوزستان مشغول تولید گندم بوده و به دلیل عدم استفاده از ارقام مناسب ، تراکم مطلوب ، رعایت مصرف بهینه کودشیمیایی و علفکش­ها علاوه بر مشکلات علف­های هرز، مشکلات زیست محیطی فراوانی را ایجاد کرده اند. افزایش مقاومت به علف کش­ها و نگرانی عمومی درباره اثر جانبی آنها ، موجب فشار زیاد به کشاورزان برای کاهش استفاده از علفکشها شده است، که نتیجه آن منجر به بسط راهبردهای مدیریت تلفیقی علف­های هرز بر پایه استفاده از دیگر شیوه های جایگزین کنترل شیمیایی و منطقی کردن استفاده از علف­کش­ها، مورد توجه قرار گرفته است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1398-06-26] [ 02:57:00 ق.ظ ]
دکتر محمدحسین قرینه

دکتر عبدالمهدی بخشنده

استادان مشاور

دکتر بهرام اندرزیان

 

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب   عنوان                                                                                                                      صفحه…………………………………………… فصل اول: مقدمه.. 3 1-1 بیان مسأله و ضرورت اجرای تحقیق.. 5 1-2 فرضیه­ها.. 7 1-3 اهداف.. 7 1-4 کلیات.. 7 1-4- 1 استان خوزستان.. 7 1-4-2 اقلیم.. 8 1-4-3 پهنه­بندی.. 10 1-4-3-1 پهنه­بندی اقلیمی.. 10 1-4-3-2 پهنه­بندی آگروکلیمایی.. 10 1-4-3-3 پهنه­بندی اگرواکولوژیکی (AEZ).. 11 1-4-4 مدل­سازی گیاهان زراعی.. 11 1-4-4-1 کاربردهای مدل AquaCrop. 13 1-4-4-2 معرفی نرم افزار ETOCalculator. 14 1-4-5 سطوح تولید.. 15 1-4-5-1 پتانسیل عملکرد.. 15 1-4-5-2 تولید قابل استحصال.. 16 1-4-5-3 تولید واقعی.. 16 1-4- 6 روند تغییرات عملکرد.. 16 1-4-7 آنالیز ریسک.. 16 1-4-8 سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS). 17 1-4-9 روش­های درون­یابی.. 17 1-4-10 کینوا.. 17 1-4-10-1 مشخصات گیاهشناسی و تاریخچه کشت گیاه کینوا   17 1-4-10-2 نیازمندی­های محیطی کینوا.. 18 1-4-10-3 اهمیت اقتصادی گیاه کینوا.. 19 1-4-10-4 ارزش غذایی کینوا.. 20 1-4-10-5 تمرکز سازمان ملل برای افزایش کشت گیاه کینوا   22 1-4-10-6 اهمیت و ضرورت کشت گیاه کینوا در ایران   22 1-4-10-7 تاریخچه کشت گیاه کینوا در ایران.. 23 فصل دوم: مروری بر پژوهش­های انجام شده.. 29 2-1 پهنه­بندی اقلیمی.. 29 2-2 پهنه­بندی آگروکلیمایی.. 32 2-3 پهنه­بندی اگرواکولوژیکی.. 34 2-4 مدل­های شبیه­سازی رشد گیاهان.. 44 2-4-1 مدل AquaCrop. 48 2-5 گیاه کینوا.. 51 2-6 تعیین عملکرد در مقیاس­های مکانی وسیع.. 54 2-7 عملکرد پتانسیل.. 55 2-8 عملکرد واقعی.. 57 2-9 روند تغییرات عملکرد.. 58 2-10 آنالیز ریسک.. 59 2-11 سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS).. 61 2-12 روش­های درون­یابی.. 62 فصل سوم: مواد و روش­ها.. 69 3-1 آزمایش­های مزرعه­ای.. 69 3-1-1 زمان و محل اجرای آزمایش.. 69 3-1-2مشخصات اقلیمی محل اجرای آزمایش.. 69 3-1-3 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مزرعه آزمایشی   70 3-1-4 روش اجرای آزمایش.. 71 3-1-4-1 طرح و نقشه آزمایش.. 71 3-1-4-2 تیمارهای آزمایشی و نحوه اعمال آن­ها.. 73 3-1-4-3 مشخصات بذر کینوا.. 73 3-1-5 عملیات زراعی.. 73 3-1-5-1 آماده­سازی زمین و پیاده نمودن نقشه طرح   73 3-1-5-2 کاشت.. 74 3-1-5-3 کوددهی.. 75 3-1-5-4 آبیاری.. 75 3-1-5-5 تنک و وجین.. 76 3-1-5-6 مبارزه با آفات و بیماری.. 76 3-1-5-7 برداشت.. 77 3-1-6 اندازه­گیری صفات مورد بررسی.. 78 3-1-6-1 صفات فیزیولوژیک.. 78 3-1-6-2 صفات مورفولوژیک.. 78 3-1-6-3 عملکرد و اجزای عملکرد.. 79 3-1-6-3-1 تعداد خوشه در واحد سطح.. 79 3-1-6-3-2 تعداد دانه در خوشه.. 79 3-1-6-3-3 وزن هزار دانه.. 79 3-1-6-3-4 عملکرد دانه و شاخص برداشت.. 79 3-1-6-4 محاسبات آماری.. 80 3-2 اجرای مدل AquaCrop. 80 3-2-1 معرفی مدل AquaCrop. 81 3-2-2 توصیف مدل AquaCrop. 83 3-2-3 معرفی کلی نرم افزار ET0Calculator. 85 3-2-4 واسنجی مدل.. 86 3-2-4-1 داده­های اقلیمی.. 86 3-2-4-2 داده­های مربوط به خاک.. 88 3-2-4-3 پارامترها و داده­های گیاهی.. 89 3-2-4-3-1 پارامترهای ثابت.. 90 3-2-4-3-2 داده­ها و پارامترهای مخصوص کاربر.. 91 3-2-4-4 عوامل مدیریتی.. 92 3-3 دوره شبیه­سازی.. 92 3-3-1 شرایط اولیه (Initial Condition).. 92 3-3-2 اجرای شبیه­سازی.. 93 3-4 ارزیابی مدل AquaCrop و بررسی صحت مدل.. 94 3-5 تجزیه آماری و منطقه­بندی.. 95 3-6 روند تغییرات عملکرد دانه.. 96 3-7 تاریخ کاشت تحت شرایط دیم.. 96 3-8 پایان دوره رشد و طول دوره رشد.. 97 3-9 پتانسیل عملکرد تحت شرایط دیم.. 98 فصل چهارم: نتایج و بحث.. 103 4-1 صفات فیزیولوژیک.. 103 4-1-1 شاخص سطح برگ.. 103 4-2 صفات مورفولوژیک.. 106 4-2-1 تعداد شاخه­های فرعی.. 106 4-2-2 ارتفاع بوته.. 108 4-2-3 قطر ساقه.. 109 4-3 عملکرد و اجزاء عملکرد.. 111 4-3-1 تعداد خوشه در بوته.. 111 4-3-2 تعداد دانه در خوشه.. 114 4-3-3 وزن هزار دانه.. 116 4-3-4 عملکرد دانه.. 118 4-3-5 عملکرد بیولوژیک.. 120 4-3-6 شاخص برداشت.. 123 4-4 روابط میان عملکرد و اجزاء عملکرد.. 125 4-5 واسنجی مدل در شرایط منطقه­ای خوزستان.. 126 4-6 شبیه­ساز رشد سایه­انداز.. 128 4-7 شبیه­سازی روند تجمع ماده خشک اندام­های هوایی   130 4-8 ارزیابی مدل AquaCrop در شرایط آب و هوایی خوزستان   132 4-8-1 ارزیابی ماده خشک اندام­های هوایی.. 132 4-8-2 ارزیابی عملکرد دانه.. 133 4-9 شبیه سازی عملکرد پتانسیل کینوا در مناطق دیم­خیز استان خوزستان   135 4- 10 پهنه­بندی آگرواکولوژیکی استان خوزستان بر مبنای پتانسیل عملکرد کینوا در مناطق دیم­خیز.. 139 4-11 بارنگی مناطق.. 142 4-12 شروع کشت (تاریخ کشت).. 143 4-13 طول دوره رشد کینوا.. 144 4-14 آنالیز ریسک تولید.. 145 فصل پنجم: نتیجه­گیری نهایی و پیشنهادها.. 149 5-1 نتیجه­گیری­نهایی.. 149 5-2 پیشنهادها.. 151 منابع.. 155                                                 فهرست جداول عنوان                                                                                                                      صفحه   جدول 3-1 آمار هواشناسی ایستگاه هواشناسی شهرستان هفتکل طی مدت اجرای آزمایش (سال 93-1392).. 70 جدول 3-2 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه در زمان شروع آزمایش (سال 93-1392).. 71 جدول 3-3 میانگین پارامترهای هواشناسی مربوط به سال های 1383 تا 1393   81 جدول 3-4 برخی پارامترهای تجزیه شیمیایی خاک.. 88 جدول 3-5 پارامترهای گیاهی مربوط به مراحل فیزیولوژیکی کینوا   90 جدول 4-1 تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک.. 104 جدول4-2 برش­دهی اثر متقابل تاریخ کاشت و سطوح تأمین آب بر شاخص سطح برگ   104 جدول4-3 مقایسه میانگین سطوح تأمین آب در هر تاریخ کاشت بر میزان شاخص سطح برگ.. 105 جدول 4-4 تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک.. 106 جدول4-5 برش­دهی اثر متقابل تاریخ کاشت و آبیاری بر تعداد شاخه­های فرعی   107 جدول4-6 مقایسه میانگین سطوح آبیاری در هر تاریخ کاشت بر تعداد شاخه­های فرعی.. 107 جدول4-7 برش­دهی اثر متقابل تاریخ کاشت و آبیاری بر ارتفاع بوته   108 جدول4-8 مقایسه میانگین سطوح آبیاری در هر تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته   108 جدول4-9 برش­دهی اثر متقابل تاریخ کاشت و آبیاری بر قطر ساقه   110 جدول4-10 مقایسه میانگین سطوح آبیاری در هر تاریخ کاشت بر قطر ساقه   110 جدول4-11 برش­دهی اثر متقابل تاریخ کاشت و آبیاری بر تعداد خوشه در بوته   111 جدول4-12 مقایسه میانگین سطوح آبیاری در هر تاریخ کاشت بر تعداد خوشه در بوته.. 112 جدول4-13 تجزیه واریانس عملکرد و اجزاء عملکرد   113 جدول4-14 برش­دهی اثر متقابل تاریخ کاشت و آبیاری بر تعداد دانه در خوشه   115 جدول4-15 مقایسه میانگین سطوح آبیاری در هر تاریخ کاشت بر تعداد خوشه در بوته.. 115 جدول4-16 برش­دهی اثر متقابل تاریخ کاشت و آبیاری بر وزن هزار دانه   117 جدول4-17 مقایسه میانگین سطوح آبیاری در هر تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه.. 117 جدول4-18 برش­دهی اثر متقابل تاریخ کاشت و آبیاری بر عملکرد دانه   118 جدول4-19 مقایسه میانگین سطوح آبیاری در هر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه   119 جدول4-20 برش­دهی اثر متقابل تاریخ کاشت و آبیاری بر شاخص برداشت   123 جدول4-21 مقایسه میانگین سطوح آبیاری در هر تاریخ کاشت بر شاخص برداشت   123 جدول 4-22 ضرایب همبستگی ساده بین عملکرد و اجزای عملکرد   125 جدول 4-23 نتایج حاصل از واسنجی مدل برای برخی صفات و عملکرد   127 جدول 4-24 پارامترهای مورد استفاده شبیه­سازی.. 127 جدول 4-25 پارامترهای واسنجی شده برای واکنش کینوا به شبیه­سازی   128 جدول 4-26 پتانسیل عملکرد کینوا برآورد شده برای شهرستان­های دیم استان خوزستان.. 136 جدول 4- 27 مقدار پتانسیل عملکرد کینوا مناطق تقسیم­بندی شده در خوزستان.. 139                         فهرست اشکال عنوان                                               صفحه   شکل 1-1 نمایش گرافیکی مفاهیم CC و LAI 14 شکل 1-2 معرفی نرم­افزار ETOCalculator. 15 شکل 3-1 نمای یک کرت آزمایشی.. 72 شکل 3-2 نقشه کلی طرح آزمایشی.. 72 شکل 3-3 بذر کینوا رقم سانتا ماریا.. 73 شکل 3-4 تهیه زمین.. 74 شکل 3-5 نمای یک کرت کاشته شده و جوانه زدن کینوا   75 شکل 3-6 آبیاری اولیه به روش آبپاشی و آبیاری کرتی   75 شکل 3-7 کرت تنک شده و کرت وجین شده.. 76 شکل 3-8 سم­پاشی.. 77 شکل 3-9 مرحله برداشت کینوا.. 78 شکل 3-10 ساختار محاسباتی AquaCrop. 83 شکل 3-11 نمایش منوی اصلی مدلAquaCrop. 85 شکل 3-12 نمایش منوی اصلی نرم­افزار ET0Calculator. 86 شکل3-13 معرفی اطلاعات هواشناسی به نرم­افزار ET0Calculator. 87 شکل 3-14 نمایی از چگونگی ذخیره­سازی فایل محاسباتی نرم­افزار جهت معرفی به مدل.. 87 شکل 3-15 معرفی اطلاعات نوع خاک به مدل.. 88 شکل 3-16 معرفی اطلاعات گیاه به مدل.. 90 شکل 3-17 معرفی طول دوره شبیه­سازی به مدل.. 92 شکل3-18 معرفی شرایط رطوبتی اولیه به مدل.. 92 شکل 3-19 نمایش نمونه­ای از نتایج عددی مدل.. 93 شکل 3-20 نمایش نمونه­ای از نتایج گرافیکی مدل   93 شکل 3-21 معرفی نرم­افزار Rainbow.. 99 شکل 3-22 نمایش منوی اصلی نرم­افزار Rainbow.. 99 شکل4-1 تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک.. 120 شکل4-2 تأثیر آبیاری بر عملکرد بیولوژیک.. 121 شکل 4-3 مقایسه روند تغییرات سایه­انداز شبیه­سازی شده و مشاهده شده در طول دوره رشد کینوا.. 129 شکل 4-4 مقایسه روند تجمع ماده خشک اندام­های هوایی در طول دوره رشد کینوا.. 131 شکل 4-5 مقایسه بین ماده خشک کل شبیه­سازی و مشاهده.. 133 برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید %d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d9%be%d9%87%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%da%af%d8%b1%d9%88%d8%a7/#_Toc406499185″>شکل 4-6 مقایسه بین عملکرد دانه شبیه­سازی شده و مشاهده شده   134 شکل 4- 7 احتمال (50%) تولید عملکرد کینوا در مناطق دیمخیز خوزستان در خاک لومی­رسی در سال­های مختلف (2004-2014)… 138 شکل 4- 8 احتمال (50%) طول دوره رشد کینوا در مناطق دیم­خیز استان خوزستان در سال­های مختلف (2014- 2004)… 138 شکل 4- 9 پهنه­بندی مناطق مختلف خوزستان بر حسب پتانسیل عملکرد دانه   141 شکل4- 10 پهنه­بندی مناطق دیم­خیز استان خوزستان بر مبنای مقدار بارندگی   142 شکل4- 11 پهنه­بندی مناطق دیم­خیز استان خوزستان برای شروع کشت   143 شکل4- 12 پهنه­بندی مناطق دیم­خیز استان خوزستان بر مبنای طول دوره رشد کینوا.. 144 شکل4- 13 توزیع احتمال عملکرد (عملکرد بیش از یک مقدار معین) در مناطق دیم خوزستان.. 145           فصل اول مقدمه   از جمله ارکان اصلی توسعه پایدار هر کشور، تأمین غذای کافی با قیمت مناسب برای افراد آن جامعه است. در عصر حاضر با توجه به محدودیت منابع و افزایش روزافزون جمعیت و در نتیجه افزایش تقاضا برای محصولات غذایی، ایجاب می­کند از منابع محدود به نحو بهینه استفاده شود (کمالی و همکاران، 1387). مدیریت پایدار منابع نیازمند سیاست­ها و برنامه­ریزی­هایی بر پایه اطلاعات از این منابع است (فائو[1]، 1996). برنامه ریزی دقیق برای مدیریت پایدار منابع و تولید در مقیاس منطقه­ای مستلزم در اختیار داشتن برآورد قابل قبولی از عملکرد محصولات زراعی است تا بتوان با تعیین نیاز بازار مصرف در مورد توسعه کاشت یک محصول یا کاهش آن و یا سایر برنامه­ریزی­های مرتبط با نظام­های تولید در سطح کلان به نوعی پیش آگاهی دست یافت. به نظر می­رسد آنچه باید در گام نخست مورد توجه قرار گیرد این است که چه گیاهی باید در هر منطقه خاص توسعه یابد، چه مدیریت­هایی باید در زمینه­سازی آن مورد توجه قرار گیرند و چه مدیریت­های جایگزینی را می­توان در نیل به این هدف پیشنهاد کرد (لانسیگان[2] و همکاران، 1998). در این راستا پهنه­بندی آگرواکولوژیکی به عنوان ابزاری برتر برای تحقیقات دقیق می­تواند کمک زیادی به محققین کند. پهنه­بندی اگرواکولوژیکی برای شناسایی پتانسیل­ها و محدودیت­های منابع مرتبط به کار برده می­شود. بوم­ کشت­ها به عنوان واحدهای جغرافیایی پایه بکار گرفته می­شوند و اطلاعات محلی و منابع مرتبط با رشد گیاهان زراعی و توانایی بالقوه آن­ها مورد استفاده قرار می­گیرند. استفاده تخصصی از زمین­های کشاورزی و مدیریت سیستم زمین بر طبق پتانسیل­ها و محدودیت­های پهنه­های اگرواکولوژیکی، بهترین راه برای دستیابی به پایداری در سیستم­های تولید می­باشد (فائو، 1978). با توسعه مدل­های شبیه­سازی رشد گیاهان، بانک­های اطلاعات جغرافیایی (GIS)[3] محققین تلاش گسترده­ای را برای پهنه­بندی اگرواکولوژیک محصولات مختلف در مقیاس منطقه­ای آغاز کرده­اند. در این روش با تقسیم کردن یک منطقه جغرافیایی به واحدها یا پهنه­هایی همگن با حداکثر شباهت از نظر خصوصیات خاک و اقلیم، عملکرد پتانسیل محصول زراعی در هر پهنه بوسیله یک مدل شبیه­سازی پیش­بینی شده و با انتقال نتایج به محیط GIS نقشه عملکرد پتانسیل در مقیاس منطقه­ای تهیه می­شود (فیشر[4] و همکاران، 2002 ). با استفاده از این روش مناطق زراعی مناسب کشت گیاهان مشخص شده و از کشت محصولات در مناطقی که از کارایی کمی برخوردارند، جلوگیری می­شود. به این ترتیب عملاً کشت محصولات زراعی بر اساس نیازهای واقعی آن­ها در عرصه­های زراعی مشخص شده و نظام­های پایدار زراعی طرح­ریزی می­شوند. ایران در جغرافیای جهانی در منطقه خشک قرار گرفته و با توجه به فقر منابع آبی، منابع طبیعی تجدید شونده آن از حساسیت و شکنندگی زیادی برخوردار هستند که عدم توجه کافی و بهره­برداری بدون برنامه و غیر اصولی باعث تخریب هر چه بیشتر این منابع خدادادی خواهد شد. بنابراین لزوم مطالعه و  برنامه­ریزی دقیق کاملاً محسوس است. با وجود اهمیت این موضوع، تحقیقات انجام شده در ایران در ارتباط با پهنه­بندی و پتانسیل­یابی محصولات زراعی بسیار محدود بوده و عمدتاً بر روش­های اقلیمی و برآورد کیفی متمرکز هستند. افزایش تولیدات زراعی برای تغذیة جمعیت در حال رشد کشور، اولویت اصلی بخش کشاورزی کشور است. توسعة سطح زیر کشت و بکارگیری اراضی با حاصلخیزی پائین یکی از راهکارهای موجود برای افزایش تولیدات زراعی است. استان خوزستان نیز با بیش از سه میلیون اراضی دارای پتانسیل کشت و کار، علی رغم وجود    دشت­های وسیع در مناطق مختلف متأسفانه به دلایل مختلف از جمله وجود تنش­های غیرزنده محیطی مانند خشکی، شوری، گرما، سرما، و عدم حاصل­خیزی خاک و نهایتاً عملکرد پائین توجیه اقتصادی نداشته و امکان کشت و بهربرداری از اراضی توسط گیاهان زراعی مرسوم امکان پذیر نیست. تحت چنین شرایطی استفاده از گیاهان جدید و متحمل به تنش­های محیطی یک راهکار کارآمد برای افزایش تولیدات زراعی است. گیاه جدید کینوا[5] که از طرف سازمان خواروبار جهانی (FAO[6]) به عنوان یک استراتژی برای امنیت غذایی دنیا معرفی شده است (رزاقی[7] و همکاران، 2012) که ضمن دارا بودن پروتئین بالا نسبت به شرایط نامساعد محیطی متحمل بوده (بنل حبیب[8] و همکاران، 2004) و امکان تولید اقتصادی در چنین اراضی را خواهد داشت. کینوا گیاهی است که در شرایط بسیار سخت محیطی کشت می­شود (گرتز[9] و همکاران، 2009) و به تنش­های خشکی (واچر[10]، 1998) سرما و گرما (بویس[11] و همکاران، 2006؛ جکوبسن[12] و همکاران، 2005 ) و شوری خاک (جکوبسن و همکاران، 2003) متحمل بود و در بیشتر خاک­ها از شنی تا رسی با اسیدیته 5/4 تا 9 (گرتز و همکاران، 2009) و شوری بیش از 40 دسی­زیمنس بر متر می­تواند رشد نماید (رزاقی و همکاران، 2011، هاریادی[13] و همکاران، 2011). بنابراین تعیین مناطق قابل کشت و پهنه­بندی آن­ها بر مبنای توان تولید اولین گام در توسعه کشت گیاه کینوا است. 1-1 بیان مسأله و ضرورت اجرای تحقیق در سیستم‌های زراعی دیم مناطق خشک، معمولاً تولید محصول ناپایدار و آسیب‌پذیر است (نصیری‌محلاتی و کوچکی 1389، آبلدو[14] و همکاران، 2008)، چون عملکرد و تولید محصول تابع شرایط آب و هوایی به ویژه بارندگی است و در سال‌های مختلف دارای نوسانات قابل توجهی است (نصیری محلاتی و کوچکی 1380، سینگ[15] و همکاران، 2001، لوبل[16] و همکاران، 2009). تعیین پتانسیل عملکرد و ریسک تولید در هر منطقه نقش به­سزایی در برنامه­ریزی­های کلان کشاورزی، تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره­وری مصرف منابع دارد (لوبل و همکاران، 2009؛ باهیتیا[17] و همکاران، 2008؛ وان آیترسام[18] ، 2013). پتانسیل عملکرد در شرایط دیم هر منطقه، عملکرد یک رقم زراعی سازگار با آن منطقه است که تحت بهترین شرایط مدیریت مزرعه رشد نماید. در واقع عملکرد یک ژنوتیپ خاص تحت شرایط فراهم بودن آب و عناصر غذایی و محیطی عاری از هر گونه علف­هرز، آفت یا بیماری است. تحت این شرایط رشد گیاه توسط عوامل محیطی یعنی میزان تشعشع خورشیدی، دما، غلظت CO2 و نیز خصوصیات گیاه یا واریته زراعی تعیین می­شود. اما تحت شرایط دیم که آب آبیاری تحت کنترل زارع نیست، عملکرد تابع میزان بارندگی و خصوصیات خاک نیز است که به این عملکرد تحت چنین شرایطی پتانسیل عملکرد دیم با حداکثر عملکرد قابل دستیابی گفته می­شود (اندرزیان و همکاران، 2008: لوبل و همکاران، 2009: وان آیترسام و همکاران، 2013: اولیور و روبرتسون[19] ، 2013). تعیین پتانسیل عملکرد در هر منطقه از طریق اجرای آزمایش­های مزرعه­ای بلند مدت با مدیریت مطلوب امکان پذیر است (لوبل و همکاران، 2009؛ وان آیترسام و همکاران، 2013). اگر چه ممکن است خود با چالش­های متفاوتی مواجه باشد. با توجه به اینکه اجرای چنین آزمایشاتی برای هر منطقه، در دوره­های بلند مدت که مبین اقلیم منطقه باشد مستلزم صرف نیروی انسانی، وقت و سرمایه فراوان است (اندرزیان و همکاران،2008؛ نصیری محلاتی و کوچکی، 1388؛ هاتچمن[20] و همکاران، 2012؛ وان آیترسام و همکاران، 2013)، یک روش جایگزین مناسب برای برآورد پتانسیل عملکرد، استفاده از مدل­های شبیه­سازی فرآیندگرای گیاهان زراعی است (لوبل و همکاران، 2009؛ وان آیترسام و همکاران، 2013؛ اندرزیان،1393). با تلفیق خروجی این مدل­ها در سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (GIS) می­توان بینش جزئی از پتانسیل عملکرد گیاه و پهنه بندی تولید آن ارائه نمود. یکی از مدل­هایی که هم اکنون توسط فائو توسعه داده شده و دارای کاربردهای متنوعی در مدیریت مزرعه و پهنه­بندی آگرواکولوژیکی و اگروکلیماتیکی است نرم افزارAquaCrop می­باشد (آرایا[21] و همکاران، 2010؛ اندرزیان و همکاران، 2011). هدف پژوهش حاضر منطقه­بندی مناطق دیم­خیز استان خوزستان برای اولین بار به­منظور مدیریت توزیع و مصرف بهینه منابع براساس پتانسیل اقلیمی­زراعی هر منطقه، تعیین پتانسیل و ریسک تولید در دیم­زارهای استان با استفاده از مدل AquaCrop، برای گیاه جدید کینوا است. 1-2 فرضیه­ها

  1. گیاه کینوا می­تواند گیاه مناسبی برای کشت در شرایط دیم استان خوزستان باشد.
  2. پتانسیل تولید کینوا در مناطق دیم استان خوزستان یکسان نیست.

1-3 اهداف

  1. تعیین تاریخ کاشت مناسب کینوا درمناطق دیم استان خوزستان
  2. تعیین طول دوره رشد کینوا در مناطق مختلف استان خوزستان
  3. تعیین پتانسیل تولید گیاه کینوا در شرایط دیم استان خوزستان
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:56:00 ق.ظ ]
مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392

 ا ستاد راهنما:

دکتر نیما شهیدی

 استاد مشاور:

دکتر جهانگیر مهرافشا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده این پژوهش به دنبال بررسی مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه وروش متداول، بریادگیریِ درس علوم دانش‌آموزان 7-8 ساله مدارس ابتدایی شیراز در سال تحصیلی 93- 1392بوده است. پژوهش از نوع کاربردی با روش شبه آزمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ناحیه 4 شیراز بود؛ که تعداد آنها5500 نفربود؛ تعداد 66 نفر در دو کلاس مختلف در پایه‌ی دوم ابتدایی در این پژوهش مشارکت داشتند که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و از این تعداد 33 نفر در گروه آزمایش و 33 نفر در گروه کنترل بودند. افراد گروه آزمایش از طریق راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه آموزش دیدند و افراد گروه کنترل از طریق روش تدریس متداول یا روش سنتی. مدت این دوره هشت هفته بود. برای مشخص کردن اثربخشی راهبرد تدرس مبتنی بر هوش چندگانه در مقایسه با روش متداول، از یک آزمون معلم ساخته‌ی یادگیری شامل 31 سؤال در پیش آزمون و33 سوال در پس آزمون که پایایی آن براساس روش بازآزمایی برابر 73/. بود، استفاده شد. همچنین پرسشنامه 21 سوالی نگرش به یادگیری درس علوم (اکپینر و همکاران،2009) که پایایی آن بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر89/. بود استفاده گردید. روایی هر دو پرسشنامه نیز به صورت صوری و با استفاده از نظر متخصصین تایید گردید. روش تحلیل داده های پژوهش،شامل آمار توصیفی متغیرهای تحقیق (میانگین،انحراف استاندارد) و جهت آزمون استنباطی فرضیه ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که دانش‌آموزانی که از طریق راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه آموزش دیده اند، از نظر یادگیری كلی و همچنین در ابعاد سطوح شناختی دانش، كاربرد، تركیب و ارزشیابی، میانگین بالاتری نسبت به گروه كنترل كسب كردند؛ ولی از نظر ابعاد فهم و تجزیه و تحلیل، بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید کلمات کلیدی : هوش‌های چندگانه‌، علوم‌، آموزش‌، دبستان فصل اول کلیات تحقیق 1-1-مقدمه نظام آموزشگاهی هر کشور دستگاهی است که آینده سازان آن کشور را می سازد، چرا که کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان این کشور متفکران و فیلسوفان بالقوه ای هستند که در قالب نظام آموزشی ریخته می شوند و به تبع این قالب شکل می گیرند. در عصر صنعت و نیاز به نیروی انسانی کارآزموده و متخصص زمینه ی توسعه و تعمیق آموزشی فراهم و تعلیم و تربیت به صورت مدرسه ای و سیستماتیک فراگیر شد. هم اکنون میلیونها دانش‌آموز در مدارس کشور مشغول به تحصیل هستند و بخش زیادی از بار مسئولیت و شکوفایی فرزندان به عهده ی مدارس و آموزش و پرورش است. در نتیجه بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری و رضایت از تحصیل یکی از مسائل بسیار مهم و قابل تعمیق در آموزش و پرورش است و شایسته است عوامل مرتبط با یادگیری و رضایت از تحصیل بیشتر شناخته شود. تئوری هوش‌های چندگانه شیوه ای را از یادگیری و یاددهی اثربخش ایجاد می کند که می توان بوسیله آن نه تنها روش های تدریس دانش‌آموزان را بلکه شیوه ارزشیابی خود را با قرار دادن آنها در یک طرح درس خلاق و بهره برداری آموزشی از هشت مقوله هوشی و ذهنی متفاوت اثر‌بخش کرد. معلم ابتدایی باید بداند که روشهای تدریس برخاسته از یک هوش روش معمولی و غیرخلاق است ولی اگر درآن روش تدریس از انواع هوش‌های چندگانه استفاده کند می تواند تاًثیر به سزایی بر بهبود عملکرد معلمان و در نتیجه در یادگیری بهتر دانش‌آموزان داشته باشد. از عوامل دیگری که تصور می شود بکارگیری آموزش به شیوه هوش‌های چندگانه بتواند باعث افزایش آن شود، ایجاد نگرش مثبت بر رضایت از تحصیل در دانش‌آموزان می باشد، چرا که تحقیقات نشان داده است لذت از یادگیری می تواند در یادگیری بهتر دانش‌آموزان تاًثیر بسزایی داشته باشد. 1-2- بیان مسئله سازگاری موفقیت آمیز در عصر اطلاعات و انفجار علم و فناوری مستلزم آن است که شخص برای جستجوی اطلاعات، تجزیه و تحلیل و به کاربستن آنها برای حل کردن مسائل و تصمیم گیری مناسب از توانایی و مهارتهای کافی برخوردار باشد. نسل آینده در دنیایی زندگی خواهد کرد که به شیوة تفکر دقیق و پیچیده تری نیاز خواهد داشت تا با برخورداری از سیالی اندیشه و مهارتهای اساسی، خود را با شرایط همواره متحول زمان، سازگار کند. مطالعات اخیر نشان داده است که نه تنها هوش و استعدادهای شناختی، بلکه ویژگیهای هیجانی (به ویژه هوش هیجانی) و مهارتهای اجتماعی نیز در سازمان دهی فرایند یادگیری نقش اساسی دارند. (کلنوسکی[1]، 2002) به اعتقاد گاردنر، نظریه ی بهره هوشی که در حدود یک قرن پیش برای پیش بینی چگونگی وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان مطرح شد، از طریق آزمون های هوش و استعداد به سنجش توانمندی های کلامی، منطقی _ ریاضی و گاه فضایی افراد می پردازد. مدرسه ها به طور سنتی بر مهارت های زبانی و ریاضی یعنی همان چیزی که آن آزمون ها می سنجند، تاًکید می کنند اما این آزمون ها هیچ نشانه ای از چگونگی سایر استعدادهای فرد به دست نمی دهند؛ مثلاً مشخص نمی کنند که فرد تا چه اندازه ذوق هنری دارد، خلاق است، تعهد شهروندی دارد و خود را به رعایت اصول اخلاقی ملزم می داند و شانس موفقیت وی در زندگی شخصی و حرفه‌ای اش چگونه است. بر خلاف دیدگاه سنتی درباره‌ی هوش، یادگیری تنها از راه به کارگیری تواناییهای شناختی به دست نمی آید، بلکه دیگر انواع هوش نیز در فرایند یادگیری نقش اساسی دارند افراد در فرایند یادگیری، پردازش اطلاعات و حل کردن مسئله، برحسب نوع و سطح توانایی‌های هوشی خود از راهبردهای متفاوت استفاده می کنند. برای اینکه معلم بتواند برای دانش‌آموزان تجارب مناسب یادگیری فراهم کند، باید استعدادهای آنان را به درستی بسنجد، سپس آنان را راهنمایی کند تا با به کاربستن حداکثر ظرفیت هوش و استعداد خود در جهت هدفهای آموزشی بکوشند. دستیابی به این اصول مستلزم آن است که در سنجش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان به جای تأکید محض بر هوش کلامی زبانی و ریاضی منطقی که به سبب تفاوتهای فردی و گروهی دانش‌آموزان در الگوهای متفاوت هوش چندگانه گاردنر ناعادلانه است نیازها، الگوهای هوشی و راهبردهای یادگیری دانش‌آموزان بر اساس نظریه هوش چندگانه مورد توجه قرار نگیرد. (لزیر[2] 1992؛ 1991)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:55:00 ق.ظ ]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)   چکیده هدف از این پژوهش بررسی اثر پیش­بینی­کننده باورهای ارتباطی ناکارآمد و رضایت جنسی بر سازگاری زناشویی در افراد تحت درمان با متادون، اثر پیش­بینی­کننده مدت­زمان مصرف و مدت­زمان درمان با متادون بر باورهای ارتباطی ناکارآمد، رضایت جنسی و سازگاری زناشویی، و همچنین مقایسه گروه درمان نشده با افراد دارای حداقل 6 ماه درمان نگهدارنده در متغیرهای فوق بود. جامعه آماری شامل معتادان مراجعه­کننده به مراکز ترک اعتیاد شیراز و همسران آن­ها در سال 1392 بود که از میان آن­ها افراد نمونه، به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. 74 معتاد مراجعه کننده به این مراکز به اتفاق همسرانشان در مطالعه شرکت کردند. روش جمع­آوری داده­ها، از طریق پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپنیر، رضایت جنسی لارسون و باورهای ارتباطی ناکارآمد بود. آنالیز داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS نسخه 21 و آزمون t و رگرسیون انجام شد. میانگین سنی معتادان دریافت­کننده متادون 45 سال بود. میانگین مدت مصرف مواد و مدت درمان آن­ها به ترتیب 17 و 2 سال بود. کمترین و بیشترین میزان مدت تأهل افراد به ترتیب 3 و 38 سال بود. یافته­ها حاکی از این بود که مدت­زمان مصرف مواد، سازگاری زناشویی را به صورت منفی پیش­بینی می­کند؛ مدت­زمان درمان اعتیاد فرد باورهای ارتباطی ناکارآمد همسر فرد را به صورت منفی پیش­بینی می­کند؛ باورهای ارتباطی ناکارآمد همسر فرد، در گروه سوءمصرف­کننده مواد (متقاضی ترک) بیشتر از افراد دارای درمان نگهدارنده می­باشد؛ نقش باورهای ارتباطی ناکارآمد در پیش­بینی رضایت زناشویی فرد منفی است؛ همچنین نقش رضایت جنسی فرد در پیش­بینی رضایت زناشویی همسر مثبت و نقش باورهای ارتباطی ناکارآمد فرد در پیش­بینی رضایت زناشویی همسر منفی است. کیفیت زندگی زناشویی در معتادان ضعف­های بسیاری دارد که اکثر آن­ها در اثر باورهای غلط همسران و همچنین عدم رضایت کافی از رابطه جنسی می­باشد. بنابراین برگزاری کلاس­های بلندمدت در زمینه آموزش شیوه­های ارتباطی در همسران و نیز به کارگیری روش­های ویژه­ برای اصلاح خطاهای شناختی ضرورت پیدا می­کند. همچنین کیفیت روابط جنسی و عوامل تأثیر گزار بر آن در معتادان با افراد عادی متفاوت است که نیازمند بررسی دقیق­تر در این زمینه می­باشد.  کلیدواژه­ها: سوء­مصرف مواد، درمان نگهدارنده با متادون، باورهای ارتباطی ناکارآمد، رضایت جنسی، سازگاری زناشویی فهرست مطالب عنوان                             صفحه فصل اول.. 1 کلیات تحقیق… 2 -1-1 مقدمه. 2 -2-1 بیان مسئله. 7 -3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش…. 10 -4-1 اهداف پژوهش…. 14 -5-1 سؤالات پژوهش…. 16 -6-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد مطالعه. 17 فصل دوم. 19 پیشینه تحقیق… 20 2-1- مروری بر تاریخچه­ی سوءمصرف مواد. 20 2-2- تعاریف و مفاهیم اعتیاد. 21 2-3- انواع مواد مخدر و اثرات جسمی و روانی آنها 24 2-4- روش­های مصرف مواد اعتیادآور. 25 2-5- مشکلات ناشی از اعتیاد به مواد مخدر. 26 2-5-1- مشکلات جسمی.. 26 2-5-2- مشکلات روانی.. 26 2-5-3- مشکلات اجتماعی.. 27 2-6- سوابق روانی و صفات خلقی معتادان.. 27 2-7- اشکال درمان سوءمصرف مواد. 29 2-7-1- روش­های دارویی.. 29 2-7-2-  روش­های غیردارویی.. 29 2-8- درمان دارویی اعتیاد به مواد مخدر. 30 2-8-1- سم­زدایی.. 30 2-8-2- درمان نگهدارنده. 32 2-9- باورهای ارتباطی ناکارآمد.. 39 2-10- پیشینه نظری.. 43 2-10-1- عوامل مؤثر بر سازگاری و ناسازگاری زناشویی.. 49 2-10-2- نظریه مبادله در خصوص کیفیت رابطه. 51 2-10-3- پیش­آیندها و سبک­های ارتباط زناشویی نگهدارنده اعتیاد. 52 2-11- پیشینه پژوهشی.. 54 2-12- فرضیه­های پژوهش…. 58 فصل سوم. 60 روش تحقیق… 61 3-1- جامعه، نمونه و روش نمونهگیری.. 61 3-2- ابزار تحقیق.. 63 3-2-1- مقیاس باورهای ارتباطی ناکارآمد (RBI). 63 برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 3-2-2- پرسشنامه رضایت جنسی لارسون.. 65 3-2-3- پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپنیر فرم اصلاح شده (RDAS). 65 3-3- طرح تحقیق.. 66 3-4- روش اجرا 67 3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 67 فصل چهارم. 68 یافته‌ها و نتایج… 69 4-1- نتایج مربوط به سؤالات پژوهش…. 69 4-2- نتایج مربوط به فرضیات پژوهش…. 71 فصل پنجم.. 77 بحث و نتیجه‌گیری… 78 5-1- تبیین یافته­ها 78 5-2- تلویحات ضمنی برای درمانگران.. 87 5-3- محدودیت­ها 89 5-4- پیشنهادها 89 منابع.. 91 منابع فارسی… 92 منابع انگلیسی 97…… 1-1-        مقدمه اعتیاد[1] یکی از بزرگترین معضلات و مشکلات جوامع بشری از دیرباز تاکنون بوده است که از جنبه­های مختلف رفتاری، اجتماعی، اقتصادی بر زندگی افراد تأثیر منفی می­گذارد و مهم­تر از همه با تأثیر بر ابعاد مختلف سلامت جسمی، مشکلات فراوانی را برای فرد، خانواده و جامعه به وجود می­آورد. کمتر پدیده­ای را می­توان یافت که همانند اعتیاد به طریقی خاموش و تدریجی، تخریبی چنین شگرف بر حیات یک جامعه داشته باشد. همواره محققان در پی کشف تأثیر مصرف موادی چون سیگار، هروئین، الکل، حشیش و … بر ابعاد مختلف سلامتی انسان بوده­اند. مصرف مواد مخدر سابقه­ای طولانی دارد و از زمان باستان به اشکال خاص و تحت دلایل گوناگون وجود داشته است. اما «اعتیاد به مواد مخدر» به مثابه وضعیتی خاص، پدیده نسبتاً جدیدی است که از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی شناخته شده است (لوین[2]، 1979). سوءمصرف مواد[3] و اعتیاد –که به حق در میان مردم به بلای خانمان­سوز شهرت یافته است- پدیده­ای است که ماحصل تعامل عوامل متعدد می­باشد. تمامی صاحب­نظران و متخصصان حوزه اعتیاد بر این امر اتفاق نظر دارند که سوءمصرف مواد را نمی­توان صرفاً مشکلی جسمانی، روانی یا اجتماعی دانست و پیدایش آن را بایستی نتیجه تعامل چندین مشکل دانست (مؤسسه ملی سوء مصرف مواد[4]، 2007؛ به نقل از اکبری زردخانه و جوادی، 1388). یکی از مفاهیم روانی- اجتماعی که در بروز اعتیاد باید به آن توجه داشت، نهادها و شبکه روابط متقابل فرد معتاد است. از مهم­ترین نهادها در پدیده اعتیاد، خانواده است (اکبری زردخانه و جوادی، 1388). یکی از مهمترین عوامل در سوءمصرف و همچنین پرهیز از مواد مخدر، خانواده و نحوه عملکرد آن می­باشد. پژوهش­ها نشان داده­اند که مشکلات در عملکرد خانواده با رفتار ضد اجتماعی، پرخاشگری و اعتیاد ارتباط دارد. در مجموع، رابطه بین اختلال در عملکرد خانواده و اعتیاد معنادار است (قمری، 1390). بسیاری از تعارضات خانوادگی موجب روی آوردن به مصرف مواد و به صورت متقابل مصرف مواد موجب دامن زدن به آن­ها می­شود. از جمله می­توان به مشکلات و اختلال­ها در برقراری رابطه جنسی با همسر اشاره کرد که پژوهش­های پیشین اهمیت این بعد از روابط خانواده و تأثیر آن بر افزایش تعارضات و کاهش سازگاری زناشویی[5] را نشان داده­اند. همچنین می­توان برای مسائل و مشکلات جنسی و زناشویی اثری متقابل بر روی پدیده­ی اعتیاد درنظر گرفت به طوری­­که دلایل گوناگونی برای گرایش به مصرف مواد ذکر شده است: برخی از افراد در پی پذیرفته شدن در جامعه هستند و بعضی دیگر بدین وسیله سعی می­کنند خود را رشدیافته­تر نشان دهند (جسور[6]، 1984). پژوهش­های پیشین از جمله زینالی، وحدت و حامدنیا (1386) در بررسی زمینه­های روی آوردن به مواد مخدر دلایل مختلفی مانند ناراحتی عصبی و روانی، دردهای جسمی، مشکلات جنسی و … را دروازه­های ورود به مواد مخدر معرفی می­کنند. همچنین تحقیقات نشان می­دهد که طردشدگی و فقدان رابطه گرم و عاطفی در بین خانواده­های معتادین بسیار بالاست (املکام و هیرس[7]، 1988). دفتر مطالعات و پژوهش­های ستاد مبارزه با مواد مخدر (1379) در بررسی مشخصات دموگرافیک معتادان، احساس عدم کفایت و ناتوانی، جدایی و طرد شدن را جزء مهمترین علل گرایش به مصرف مواد مخدر معرفی کرده است. در بررسی رابطه بین مصرف مواد مخدر و مشکلات روانی، اجتماعی و رفتاری تحقیقات زیادی صورت گرفته است. در سطح روان­پریش­گرایی (گوسوپ[8]، 1978، به نقل از آیزنک[9]، 1997) و روان­رنجورخویی نظام شخصیتی آیزنک (ویجرز[10]، ویسبک[11]، وودرز[12]، کلر[13]، میشل[14] و بونینگ[15]، 2003) در معتادان به مواد مخدر و افراد عادی تفاوت معنادار وجود دارد. به طوریکه سطح آن­ها در معتادان به مواد مخدر بالاتر است. مصرف داروهایی چون هروئین، کوکائین، آمفتامین، الکل و نیکوتین موجب آزادسازی دوپامین در مسیرهای عصبی می­شوند (میچل[16]و همکاران، 1989، به نقل از آزاد فلاح، 1379). بنابراین می­توان فرض کرد که آزادسازی دوپامین در مسیرهای عصبی نظام فعال­سازی، ارتباط نزدیکی با حالت­های هیجانی ناشی از مصرف این داروها دارد (آجیل­چی، نادری و قائمی، 1389). بنابراین با توجه به فعالیت و حساسیت بیشتر نظام فعال­ساز رفتاری و ضعف نظام بازداری رفتاری در افراد مصرف­کننده مواد رفتارهای مهارنشده فرد را افزایش می­دهد که شامل رفتارهای جنسی نیز می­شود که در اکثر موارد ناخشنودی شریک جنسی را به همراه دارد. یکی از متغیرهای بسیار مؤثر و مهم در رضایت جنسی[17]، کیفیت و چگونگی ارتباط زوجین با یکدیگر است. پژوهش­های متعدد، ارتباط معنی­دار بین رضایت جنسی و رضایت از تعاملات و ارتباطات زناشویی را به اثبات رسانده است (بانمن و واجل[18]، 1985؛ آکر، 1992؛ داک و بارنس[19]، 1994؛ سیمون و گاگنوس[20]، 2000؛ ویلیام و ساندرا[21]، 2005؛ کولاتا، 2006؛ متز[22]، 2007 به نقل از الیوت و آمبرسون[23]، 2008). بارینتوس[24] (2006) معتقد است که از میزان رضایت جنسی زوجین می­توان به عنوان وسیله اندازه­گیری تعاملات آنان استفاده نمود. بسیاری از مطالعات نشان می­دهد که زوج­ها، بالقوه و پنهانی تعارضاتی پیرامون مسائل جنسی دارند اما آن را به عنوان یک راز تلقی کرده و از بیان آن اجتناب می­نمایند (اسپوتن[25]، 1996؛ لارسون[26]، 1998؛ سیمون و گاگنوس؛ 2000؛ متز، 2005؛ به نقل از کرو[27]، 2007). همچنین اگر همسران نیازهای خود را مطرح نکنند و یا در ارتباط با یکدیگر به نیازهای هم پی نبرند و به راه­حل مثبتی جهت دستیابی به نیازهایشان نرسند؛ استرس، ناکامی، سرخوردگی، خشم و درنهایت دل­زدگی بروز پیدا می­کند (جاکوبسن[28]، والدرون[29] و مور[30]،1980). بنابراین یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در داشتن خشنودی زناشویی شیوه­ی برداشت و تفکرات منطقی همسران درمورد روابط فی مابین است. مراحل ترک اعتیاد را می­توان به چهار مرحله که پیش از قصد[31]، مرحله قصد[32]، اقدام[33] و نگهداری[34] تقسیم­بندی نمود و در برخی مطالعات مراحل ترک، پنج مرحله­ای در نظر گرفته شده است (توکلی قوچانی، آرمات، مرتضوی، 1381). در پژوهش­های پیشین علل و عوامل زیادی برای اقدام به ترک معتادان شناسایی شده است که باعث می­شود فرد از هر مرحله به مرحله بعد وارد شود و همچنین ورود به هر مرحله و ادامه درمان باعث تغییرات در زمینه­های مختلف اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی و فردی طبقه­بندی شده است. مراکز درمان با متادون یکی از انواع درمان­هایی است که به منظور کمک به بیماران و کاستن از مشکلات بهداشتی اجتماعی آن­ها توصیه می­گردد. این مراکز به طور مستقیم و غیرمستقیم روی پیش­آگهی اعتیاد تأثیر می­گذارد. متادون یک ماده صنعتی است که خواص فیزیولوژیک و ضددرد مشابه تریاک دارد اما نشئه­آور به حساب نمی­آید و کنارگذاشتن مصرف آن هم از تریاک و هروئین آسانتر است. در درمان با متادون این ماده به شکل خوراکی و به صورت کنترل شده در مراکز خاص به بیماران تحویل می­گردد (فرهادی­نسب و مانی کاشانی، 1387). در این پژوهش در پی آنیم که دریابیم درمان نگهدارنده متادون چه تغییراتی در رفتار معتادان و همسران آن­ها در رابطه با متغیرهای فوق ایجاد خواهد کرد. چرا که امروزه درمان نگهدارنده با آگونیست­های مواد افیونی درمان اصلی وابستگی در بسیاری از کشورهای جهان است (مناجاتی، 1382).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:53:00 ق.ظ ]
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب  عنوان                                                                                                     صفحه خلاصه تحقیق : ………………………………………………………………………………………………. 1 فصل اول:کلیات تحقیق مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 3 بیان مسئله :…………………………………………………………………………………………………… 4 ضرورت و اهمیت تحقیق :………………………………………………………………………………….. 6 اهداف تحقیق :……………………………………………………………………………………………….. 7 سوال های پژوهش:………………………………………………………………………………………….. 7 تعریف عملیاتی:………………………………………………………………………………………………. 8  واژه تامین منابع مالی آ.پ :……………………………………………………………………………….. 9 فصل 2:ادبیات و پیشینه تحقیق تامین منابع مالی آموزش و پرورش در جهان :…………………………………………………………. 11 سابقه تاریخی مطالعات مالیه و الگوهای تامین منابع مالی آموزش و پرورش: ……………………. 11 بحران تامین منابع مالی آموزش و پرورش در جهان :…………………………………………………. 13 مالیات های عمومی :………………………………………………………………………………………… 15 منابع تامین مالی جایگزینی :………………………………………………………………………………. 19 تامین منابع مالی خصوصی: ……………………………………………………………………………….. 19 تامین منابع مالی از طریق جوامع محلی : ……………………………………………………………….. 20 چهارچوب کلی روشهای مختلف تامین منابع مالی آموزش و پرورش :……………………………… 20 تامین منابع مالی دانش آموزان : ………………………………………………………………………….. 24 دانش آموزان معمولا هزینه های تحصیل را به چهار طریق می توانند تامین کنند :……………….. 25 حمایت مالی دانش آموزان : کمک تحصیلی :…………………………………………………………….. 26 حمایت مالی دانش آموزان : وام قرض الحسنه :………………………………………………………… 26 درآمد حاصل از فعالیتهای تجاری :………………………………………………………………………… 27 انواع دارایی های وقفی :……………………………………………………………………………………. 28 هدف از نگهداری دارایی های وقفی :…………………………………………………………………….. 29 مالیاتهای خاص و مالیات لیست حقوق ( Payroll Taxes ) :……………………………………… 31 تاریخچه و تجارب جهانی :………………………………………………………………………………….. 31 توجیه مالیات لیست حقوق :………………………………………………………………………………… 32 انواع مالیات بر لیست حقوق :……………………………………………………………………………… 33 طرحهای تخفیف مالیاتی :…………………………………………………………………………………… 33 مالیات فارغ التحصیلی :……………………………………………………………………………………… 38 فروش خدمات آموزشی و پژوهشی :………………………………………………………………………. 42 تامین اعتبار آموزشی به وسیله ضمانت نامه :………………………………………………………….. 43 تحقیقات انجام شده در خارج از كشور :…………………………………………………………………… 44    تحقیقات در داخل کشور  :………………………………………………………………………………… 46 فصل سوم: روش شناسی تحقیق جامعه آماری، حجم نمونه :…………………………………………………………………………………. 48 روش جمع آوری داده ها:…………………………………………………………………………………… 49 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها :……………………………………………………………………………… 49 فصل چهارم: یافته ها و مشاهدات اسنادی سوال اول تحقیق . کشورهای توسعه یافته به چه صورت در تامین منابع مالی آموزش و پرورش از طریق مالیاتهای محلی استفاده میکنند؟ ………………………………………………………………………………………………………………….. 51 هزینه های عمومی مقاطع آموزش پیش دبستانی و ابتدایی :…………………………………………. 51 1- آمریكا :…………………………………………………………………………………………………….. 51 -منشأ توجه به تخصیص داخلی منابع:  …………………………………………………………………..   52                            بودجه ریزی آموزشی درآمریكا: …………………………………………………………………………… 53 بودجه آموزشی :……………………………………………………………………………………………… 56 منابع تامین بودجه  :………………………………………………………………………………………… 57  2- انگلستان : ………………………………………………………………………………………………. 64 3- برزیل………………………………………………………………………………………………………. 68 4- كشور سوئد  ……………………………………………………………………………………………… 70 بودجه آموزشی   . …………………………………………………………………………………………… 70 نهادهای تأمین كننده بودجه. ……………………………………………………………………………….. 72 كمك هزینه تحصیلی. ………………………………………………………………………………………… 75 شهریه تحصیلی……………………………………………………………………………………………….. 77 هزینه های آموزشی………………………………………………………………………………………….. 78 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 79 سوال دوم تحقیق: كشورهای در حال توسعه به چه صورت در تامین منابع مالی آموزش و پرورش از طریق مالیات های محلی استفاده می كنند؟……………………………………………………………………………………………………….. 83 1 – کشور ایرلند : …………………………………………………………………………………………… 83 تأمین هزینه‌های آموزشی. ………………………………………………………………………………….. 83 نهادهای تأمین كننده بودجه آموزشی……………………………………………………………………… 84 ماده قانون خدمات آموزشی…………………………………………………………………………………. 85 سرمایه‌گذاری در بخش آموزش…………………………………………………………………………….. 85 بودجه‌بندی طرح آموزش همگانی…………………………………………………………………………. 86 سرمایه‌گذاری در آموزش همگانی………………………………………………………………………….. 87 طرح ا بقاء تحصیلی ( SCP ).  …………………………………………………………………………… 87 حمایت‌های مالی از مدارس منطقه‌ای………………………………………………………………………. 88 2 – کشور تایلند………………………………………………………………………………………………. 88 3 –  کشور عربستان سعودی ………………………………………………………………………………. 91 بودجه  و هزینه های آموزشی.  …………………………………………………………………………… 91 بودجه آموزش عالی.  ……………………………………………………………………………………….. 91 تركیب پیشتوانه مالی آموزش………………………………………………………………………………. 94 پرداختهای دولتی حوزه آموزش. ………………………………………………………………………….. 94 پرداختهای غیر دولتی حوزه آموزش……………………………………………………………………… 95 4-کشور مالزی  ……………………………………………………………………………………………… 96 هزینه های آموزشی………………………………………………………………………………………….. 96 هزینه های تحصیلی آموزش عالی ………………………………………………………………………… برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 101  هزینه های مقدماتی ………………………………………………………………………………………… 102  هزینه آموزش زبان …………………………………………………………………………………………. 102 سوال سوم تحقیق: آموزش و پرورش ایران در گذشته از چه منابعی برای تامین منابع مالی خود استفاده می کرده است؟    103 تأمین منابع آموزش و پرورش در ایران………………………………………………………………….. 103 منابع عمومی تأمین مالی …………………………………………………………………………………… 106 استقراض………………………………………………………………………………………………………. 107 مالیات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………………………… 107 مالیات برثروت………………………………………………………………………………………………… 108 نقش بخش خصوصی درتأمین منابع مالی آموزش و پرورش…………………………………………. 108 تأمین مالی خصوصی از طریق دریافت هزینه از استفاده كننده……………………………………….. 109 موانع قانونی اخذ شهریه در نظام آموزش وپرورش كشور……………………………………………. 110 محدودیت های موثر برتأمین خصوصی منابع مالی……………………………………………………… 111 منابع تامین مالی آموزش و پرورش و نقش دولت به عنوان تامین کننده اصلی …………………… 112 میزان منابع تخصیصی دولت به آموزش………………………………………………………………….. 118 سهم بودجه آموزش از بودجه دولت ………………………………………………………………………. 121 سهم بودجه آموزش و پرورش عمومی از کل بودجه آموزشی دولت ………………………………… 123 دلایل و ضرورت های مشارکت و مداخله دولت در آموزش و پرورش ……………………………….. 124 سوال 4 تحقیق: وضعیت موجود تامین منابع مالی آموزش و پرورش در ایران چگونه است؟…… 126 روند دگرگونی  های بودجه بندی در آموزش و پرورش ……………………………………………….. 126 بررسی وضع موجود نظام تامین منابع مالی و مادی آموزش و پرورش …………………………….. 126 وضعیت اعتبارات آموزش و پرورش : …………………………………………………………………… 138 آموزش و پرورش در قانون بودجه سال 1387 ……………………………………………………….. 140 سوال 5 تحقیق: وضع موجود هزینه های آموزش و پرورش در استان سمنان و راههای تامین مالی آنها چگونه است؟      143 تاریخچه آموزش و پرورش سمنان : ……………………………………………………………………… 143 سوال(6): درآمدهای مالیاتی دولت در استان سمنان و امكان پذیری تخصیص بخشی از آن به آموزش و پرورش به چه صورت است؟………………………………………………………………………………………………………………….. 156 نتیجه گیری:…………………………………………………………………………………………………… 173 فصل  پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری سوال هفتم تحقیق : ارائه راهکارهای نوین جهت تامین منابع مالی آموزش و پرورش  …………. 175 نتیجه گیری :………………………………………………………………………………………………….. 180 پیشنهادها :……………………………………………………………………………………………………. 181                                      محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………. 183 پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………. 183 منابع فارسی :…………………………………………………………………………………………………. 185 منابع لاتین:……………………………………………………………………………………………………. 191   فهرست جداول  عنوان                                                                                                     صفحه جدول 1-2  ترکیب مالیاتی بر مبنای درآمدی کشورها……………………………………………………. 16 جدول 2-2  مالیات بندی برحسب گروهای درآمدی………………………………………………………. 18 جدول 3-2  منابع و انواع راه های تامین مالی در آموزش و پرورش ……………………………….. 23 جدول 4-2  مالیاتهای لیست حقوق در کشورهای در حال توسعه ……………………………………… 35 جدول 5-2  نرخ های مالیات بر لیست حقوق در کشورهای در حال توسعه ………………………….. 37 جدول 6-2  کمک های مالی شرکتهای آمریکایی به مدارس ……………………………………………. 45 نمودار (1-2)  تهیه و تنظیم بودجه ……………………………………………………………………….. 118 جدول 1-4  هزینه های جاری آموزشی در آمریکا ……………………………………………………….. 56 جدول 2-4  هزینه های جاری آموزشی بر مبنای سطوح آموزشی ……………………………………. 57 جدول 3-4  خط مشی وضع مالیات و مصارف آن در ایالت آمریکا ……………………………………. 61 جدول 4-4  نرخ هزینه های سرانه دانش آموزان در انگلستان ……………………………………….. 66 جدول 5-4  نرخ هزینه های عمومی مقاطع آموزش انگلستان ………………………………………… 67 جدول 6-4  ارتباط مخارج عمومی با آموزش ……………………………………………………………. 70 جدول 7-4  هزینه های پرداختی سالیانه به دانشجویان ………………………………………………… 76 جدول 8-4  نرخ هزینه کل نظام آموزشی سوئد ………………………………………………………….. 78 جدول 9-4  نرخ تامین بودجه آموزش کشورها به تفکیک …………………………………………….. 79 جدول 10-4  نرخ هزینه کل سالیانه دانشگاه ها و آموزش عالی ……………………………………… 79 جدول 11-4  کل هزینه های آموزشی تایلند ……………………………………………………………… 92 جدول 12-4  هزینه های جاری تایلند …………………………………………………………………….. 93 جدول 13-4  هزینه های جاری آموزشی بر مبنای سطوح مختلف ……………………………………. 93 جدول 14-4  کل هزینه های آموزشی مالزی …………………………………………………………….. 98 جدول 15-4  هزینه های جاری آموزشی مالزی …………………………………………………………. 99 جدول 16-4  هزینه های جاری آموزشی بر مبنای سطوح مختلف…………………………………….. 99 جدول 17-4  هزینه های جانبی سالیانه مالزی ………………………………………………………….. 101 جدول 18-4  نرخ هزینه های تحصیلی مراکز دانشگاهی مالزی ………………………………………. 102 جدول19-4  هزینه های عمومی آموزش و پرورش جهان …………………………………………….. 117 جدول20-4 سهم منابع خصوصی و منابع عمومی در تامین مالی …………………………………….. 118 نمودار 1-4  سهم مشارکت بخش غیردولتی در تامین هزینه های آموزش …………………………… 119 جدول 21-4  مخارج دولتی آموزش برحسب مناطق جهان …………………………………………….. 120 جدول 22 -4  سهم مخارج عمومی آموزش از بودجه دولت …………………………………………… 122 جدول 23 -4  مخارج آموزشی (جاری، عمرانی) ایران ………………………………………………… 123 جدول 24-4 سهم مخارج آموزشی در سطوح تحصیلی …………………………………………………. 124 جدول 25-4  نسبت دانش آموز به معلم مقاطع تحصیلی استانهای کشور …………………………… 133 جدول 26-4  تعداد دانش آموز کشور در هر یک از دوره های آموزشی …………………………….. 134 جدول 27-4  اعتبارات فصول آموزش و پرورش عمومی در برنامه پنج ساله ……………………… 135 جدول 28-4  اعتبارات استانی آموزش و پرورش برنامه پنج ساله اول …………………………….. 136 جدول 29-4  سهم استان ها از اعتبارات آموزش عمومی در برنامه اول ……………………………. 137 جدول 30-4  اعتبارات آموزش و پرورش به تفکیک اعتبار هزینه ای وسرمایه ای 87-84……. 139 جدول 31-4  تعداد مدارس، کلاس ها و کادر آموزشی شهری-روستایی 87-79 ………………….. 141 جدول 32-4  شاخص کیفیت آموزش در ایران دوره 87-79 …………………………………………. 142 جدول 33-4  هزینه های آموزش و پرورش استان سمنان به تفکیک شهرستان ها ……………….. 147 جدول 34-4  پیش نیاز بودجه سال 1388 آموزش و پرورش استان سمنان ………………………. 148 جدول 35-4  پیش بینی منابع درآمدهای آموزش و پرورش استان سمنان ………………………….. 155 جدول 40-4  وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت طی دوره 1386-1378 …………………………… 159 جدول 41-4  آمار وصولی درآمدهای مالیاتی استان سمنان طی سالهای 87-83………………….. 168 جدول 42-4  آمار مقایسه ای وصولی مالیات های استان سمنان …………………………………….. 171   خلاصه تحقیق : منابع تامین كننده و اختصاص بودجه در هر كشور متفاوت است. كمبود بودجه و افزایش سریع هزینه از مسائل مهم آموزش و پرورش است. در مقابل این نیاز، محدودیت مالی و اقتصادی تقریباً فراگیر و مساله ای جهانی است. مساله این است كه از نظر اقتصادی، و از لحاظ موازنه بین مصرف و بازده، تا چه میزان بودجه عمومی را به آموزش و پرورش می توان اختصاص داد؟ در اكثر نظام های اقتصادی جهان امروز سهم آموزش و پرورش را از تولید ناخالص ملی و از بودجه دولت و دیگر منابع محلی مرتباً اضافه می كنند و افزایش بودجه سالانه قابل ملاحظه است، اما هنوز تنگناهای ناشی از كمبود منابع مالی وجود دارند و ضعف بودجه مساله عمومی است. زیرا روند افزایش هزینه ها بیشتر و سریعتر از میزان افزایش سالانه بودجه و اعتبارات آموزشی است. با توجه به پیچیدگی تنظیم بودجه و توزیع اعتبارات در سازمان های دولتی، استفاده از مدل های جدید و كارا اهمیت ویژه ای یافته و لذا این پژوهش به بررسی چگونگی دریافت و راه های تامین مالی آموزش پروش در دیگر كشورها بویژه كشورهای توسعه یافته و درحال توسعه می پردازد تا بتواند از این طریق راهكارهای نوینی جهت تامین منابع مالی آموزش و پروش مبتنی بردرآمدهای مالیاتی ارائه دهد. برای این منظور اطلاعات لازم از وضعیت بودجه آموزش و پرورش 4 کشور توسعه یافته و 4 کشور توسعه نیافته همراه با وضعیت فعلی آموزش و پرورش ایران بویژه استان سمنان گردآوری و بایکدیگر مقایسه شد و سرانجام راه های نوین جهت تامین محلی مالی آموزش وپرورش ایران پیشنهاد گردید.     مقدمه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:52:00 ق.ظ ]