کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam


جستجو 2.آیا میزان مؤلفه­های پرخاشگری در بین دانش­آموزان دختر و پسر متفاوت است؟ 3.کدامیک از سبک­های فرزندپروری در پیش­بینی پرخاشگری دانش­آموزان سهم بیشتری دارند؟ 4.کدامیک از مهارت­های اجتماعی در پیش­بینی پرخاشگری دانش­آموزان سهم بیشتری دارند؟ 1-6 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 1-6-1 پرخاشگری با وجود تعاریف مختلف،اغلب صاحب نظران بر این باورند که پرخاشگری با حملات آزاردهنده و مضر برای قربانی بروز می کند. پرخاشگری به هرگونه رفتار معطوف به هدف آسیب رساندن یا مجروح ساختن موجود دیگر که به منظور اجتناب از رفتاری مشابه برانگیخته می شود، اطلاق می گردد.پرخاشگری تلویحاً به قصد آسیب رساندن نیز دلالت می کند، این قصد را باید از رویدادی پیش و پس از عمل پرخاشگری استنباط نمود(کاپلان، سادوک و جک گرب،1375). به‌عبارت ساده- تر می توان گفت پرخاشگری یعنی تهدید کردن دیگران یا نادیده گرفتن حقوق دیگران (شهیم،1385) که اخیراً محقّقان به دو نوع تقسیم کرده‌اند: الف)پرخاشگری فیزیکی یا جسمانی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1398-06-26] [ 02:51:00 ق.ظ ]
تاریخ بشر همواره شاهد بروز کشمکشها وتقابل بین ملتهای گوناگون بوده است.در واقع جنگ را میتوان بعنوان یکی از مهمترین شیوه ها ی ارتباط بین ملل مختلف در طول تاریخ دانست. بنا به به نظراندیشمندان، عمر بشر بیش از صلح در جنگ وکشمکش سپری گشته است. بشر دیروزی به جنگ تنها از جنبه قدرت طلبی وسلطه گری بر سایر ملتها ودر بعضی موارد جهت احقاق حق خود می نگریست. بتدریج با تکامل بشریت در همه زمینه ها، از جمله اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ونظامی این وظیفه خاص بر عهده جنگجویان حرفه ای وپس از آن بر عهده نیروهای مسلح کشورها گذاشته شد تا در سرنوشت جنگها دخالت نموده واز این حیث تاثیر گذار باشند.در این زمان دیگرجنگها نه تنها یک واقعه تاریخی بلکه یک فرایند دارای ابعاد  مختلف محسوب میشدند. با ورود سیر جنگها به مرحله جدید از نظردکترین وجنگ افزار وبروز جنگهای ویرانگرجهانی (جنگ جهانی اول ودوم) در قرن حاضر، جنگها دارای ابعاد حقوقی نیز شدند.بویژه آنکه در خلال بروز مخاصمات مسلحانه بین کشورها بعضا جنایاتی نیز رخ می داد و این از نظر جامعه بین الملل بسیار  مهم بود که به تعقیب جنایتکاران پرداخته وآنان از مجازات مصون نمانند.این امر باعث پررنگ تر شدن نقش نهادهای تازه تاسیس بین المللی از یک سو وروشن شدن ابعاد مهم ومختلف مخاصمات مسلحانه برای کشورها از سوی دیگر گردید.بدین ترتیب وبا بهره گیری از این رخدادها، حقوقدانان بین المللی به فکر بررسی ابعاد حقوقی جنگ وتقابلهای مسلحانه افتاده ودر این رابطه کوششهای بسیاری صورت گرفت.اقداماتی که در جهت تدوین حقوق عرفی جنگ ومخاصمات مسلحانه صورت گرفت و همچنین معاهدات دو یا چند جانبه که برای بکارگیری قوانین خاص به هنگام بروزمخاصمات مسلحانه منعقد میشد ، همگی از این دسته اند.همه این تلاشها از آنروست که در صورت بروز جنایت و یا هر فعل وترک فعلی که مغایر با معاهدات دو یا چند جانبه و تخطی از حقوق عرفی جنگ توسط یک کشور درگیر جنگ، طرف دیگربتواند این موارد را از طریق حقوق بین الملل پیگیری نموده و مسئولیت بین المللی اعمال خلاف را متوجه طرف مرتکب این اعمال اعم از شخص ویا دولت بنماید. این نوشتار سعی در روشن نمودن ابعاد حقوقی مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح خود دارد . واژگان کلیدی: مسئولیت بین المللی- نیروهای مسلح- حقوق مخاصمات مسلحانه – حقوق بشردوستانه – جنایت علیه بشریت          فهرست پایان نامه مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 فصل اول : مسئولیت بین المللی دولتها (تعاریف ، مبانی ومنابع)………………………………………………6 نگاه کلی…………………………………………………………………………………………………………………………….7 بخش اول : مسئولیت بین المللی……………………………………………………………………………………………8 گفتار اول :تعاریف مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………..10 گفتار دوم : مبانی مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………….10 گفتار سوم : منابع مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………….12 فصل دوم‌: نیروهای مسلح وحقوق وتکالیف آنان در حقوق مخاصمات مسلحانه…………………….20 نگاه کلی…………………………………………………………………………………………………………………………..21 بخش اول : جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل………………………………………………………………………..21 گفتار اول : دفاع مشروع وتئوری جنگ عادلانه………………………………………………………………………22 بخش دوم : مفهوم جنگ وعناصر متشکله آن…………………………………………………………………………23 بخش سوم : حقوق جنگ ومخاصمات مسلحانه…………………………………………………………………….25 برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید گفتار اول : تعاریف حقوق جنگ…………………………………………………………………………………………25 گفتار دوم : ضرورت وجود حقوق جنگ……………………………………………………………………………..26 گفتار سوم : حقوق بین الملل بشردوستانه وحقوق مخاصمات…………………………………………………28 گفتار چهارم : منابع حقوق جنگ ومخاصمات مسلحانه………………………………………………………….29 بخش چهارم :نیروهای مسلح……………………………………………………………………………………………..35 گفتار اول : نیروهای مسلح ازمنظر حقوق داخلی…………………………………………………………………….35 گفتار دوم : نیروهای مسلح از منظر بین المللی……………………………………………………………………….36 بخش پنجم : حقوق مخاصمات وجایگاه نیروهای مسلح…………………………………………………………42 گفتار اول: مخاصمه مسلحانه بین المللی………………………………………………………………………………..42 گفتار دوم: مخاصمه مسلحانه داخلی……………………………………………………………………………………..43 گفتار سوم :اصول اولیه مخاصمات مسلحانه مورد تاکید نیروهای مسلح…………………………………….43 گفتار چهارم :ضرورت تبعیت از حقوق مخاصمات مسلحانه توسط نیروهای مسلح و دولتها………..45 فصل سوم مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح………………………48 نگاه کلی……………………………………………………………………………………………………………………………49 بخش اول : جرائم نیروهای مسلح از دیدگاه حقوق بین الملل………………………………………………….49 گفتار اول : جرائم بین المللی ناشی از جنگ…………………………………………………………………………..50 گفتار دوم :جرائم ناشی از نقض فاحش تعهدات بین المللی……………………………………………………..54 بخش دوم : مسئولیت کیفری دولت ها و ضمانت اجرای حقوق جنگ………………………………………63 گفتار اول: مسئولیت کیفری دولتها………………………………………………………………………………………..63 گفتار دوم: مسئولیت کیفری افراد………………………………………………………………………………………….65 گفتار سوم‌ : مسئولیت بین المللی دولتها ازبعد ضمانت اجرای مدنی…………………………………………68 گفتار چهارم : دفاعیات در برابر محاکمه………………………………………………………………………………..70 گفتار پنجم : حدود مسئولیت بین المللی دولتها…………………………………………………………………..71 فصل چهارم: نقض قوانین بین المللی در عراق و فلسطین اشغالی…………………………………………74 نگاه کلی……………………………………………………………………………………………………………………………75 بخش اول : حمله آمریکا به عراق…………………………………………………………………………………………75 گفتار اول : رفتار نیروهای اشغالگر از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه………………………………….77 گفتار دوم : مسئولیت ناشی از نقض حقوق بشردوستانه بین المللی…………………………………………..81 بخش دوم :حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه……………………………………………………………………..82 گفتار اول : نقض تعهد به رعایت ممنویت در انتخاب شیوه های نبرد………………………………………..83 گفتار دوم : ممنوعیت حمله به اموال غیر نظامی……………………………………………………………………..85 گفتار سوم : مسئولیت رژیم صهیونیستی در قبال جنایات جنگی در غزه…………………………………….85 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………..88 پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………..93 فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….94 مقدمه شناخت مسئله الف)در خلال یک درگیری مسلحانه بین نیروهای مسلح دوکشور A و  B، واحد پیاده نظامی متشکل از نیروهای مسلح کشور A دستور مقابله با دشمن که یک دهکده مرزی را به اشغال درآورده دریافت مینماید. بهمراه این گروهان چند خبرنگار بین المللی نیز برای پوشش خبری مناطق درگیری حضوردارند. دسته ای از افراد، مامور تسخیر وپاکسازی ساختمانهای دهکده میگردند.پس از یک درگیری وتبادل آتش چندساعته ، سه نفر از افراد دشمن  با نشان دادن پرچم سفید از خانه ای خارج میشوند. یکی از آنها دارای جراحت شدید در ناحیه سربوده ویکی هم ازناحیه بازو مورد اصابت قرار گرفته است.ناگهان صدای رگبار گلوله بگوش رسیده وهر سه نفر از افراد دشمن بر زمین میافتند.در میان بهت وحیرت فرمانده دسته و دیگران، متوجه میشویم که تیراندازی توسط یکی از سربازان کشور A  و بدون اجازه مافوق صورت گرفته است. در این هنگام مسئولیت فرمانده جزء وفرماندهان رده بالاتر چیست؟ آیا به قتل رساندن افرادی که فاقد سلاح بوده ودرحال تسلیم شدن بودند ، نقض یک تعهد بین المللی بشمارمیرود؟ درآنصورت وظیفه بین المللی کشورهای A  وB  چه خواهد بود؟ ب) یک دسته پروازی از هواپیماهای نظامی، دربازگشت ازماموریت بمباران اهداف دشمن، به چند شناور بازرگانی که پرچم کشور ثالثی را برفراشته اند برمیخورند و فرمانده اسکادران به تصور اینکه این شناورها متعلق به دشمن است، دستور حمله به آنها راصادر میکند.دراینصورت حقوق دولت ثالث که زیاندیده چیست؟ آیا دولت صاحب اسکادران پروازی در قبال دولت زیاندیده مسئول است؟راههای احقاق حق دولت زیاندیده چیست؟ دو مثال فوق الذکر ومسایلی از این دست ، بعنوان مسایل مهم ودر عین حال اجتناب ناپذیرجنگ و مخاصمات مسلحانه بشمار میروند که یاری حقوقدانان بین المللی را درعرصه جدید مسئولیت بین المللی دولتها می طلبند. تحقیق حاضر درصدد روشن نمودن ابعاد این مسایل وپاسخگویی به نیاز کنونی حقوق بین الملل میباشد. سوالات تحقیق           در این تحقیق سعی بر آنست که از چند منظر گوناگون به مسئله مخاصمات مسلحانه ، جنایات جنگی ، مسئولیت بین المللی دولتها در قبال جرایم ارتکابی نیروهای مسلح ووظیفه دولتها در مواجهه با موارد نقض حقوق بشردوستانه در خلال تنشهای مسلحانه ، پرداخته شود.در همین راستا پاسخ به این سوالات ضروری بنظر میرسد : 1) مسئولیت بین المللی چیست؟ 2)حقوق کلی جنگ ومخاصمات مسلحانه چیست و دارای چه مبانی ومنابعی است؟ 3) تعریف نیروهای مسلح از منظر بین المللی و داخلی چیست؟ 4) حقوق وتکالیف نیروهای مسلح در قبال حقوق جنگ ومخاصمات ومسئولیت بین الملی چیست؟ 5) در صورت وجود مسئولیت بین المللی یک دولت در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح خود، دولت زیاندیده چگونه میتواند به حقوق خود دست یابد؟  فرضیات تحقیق 1) «مسئولیت بین المللی دولتها در برگیرنده تمامی اعمالی است که ماموران و یا بازوهای اجرایی آن کشور در قبال دولت دیگری صورت میدهند. بنابر قاعده کلی در سطح بین المللی اقدام منتسب به دولت فقط اقدامی است که از سوی نهادهای حکومتی آن،یا کسان دیگری تحت راهنمایی، تحریک یا فرمان آن نهادها یعنی در مقام مأمورین دولتی صورت گرفته باشد.» (حلمی ،1387،50) از این رو اقدام نیروهای مسلح یک کشور که برخلاف قوانین بین المللی باشد را میتوان بوجودآورنده مسئولیت بین المللی برای آن کشور دانست.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:48:00 ق.ظ ]
استاد راهنما:

دکتر یوسف زین العابدین

 

استاد مشاور:

دکتر رضا سیمبر

 

زمستان 1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                    صفحه چکیده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 فصل اول :کلیات تحقیق 1-1-    بیان مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  3 1-2-    سوال تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  4 1-3-    فرضیه های تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1-4-    اهداف تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 1-5-    روش تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1-6-    پیشینه تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1-7-    ضرورت تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1-8-    سازماندهی پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1-9-    محدودیت ها و تنگناها . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 فصل دوم : مبانی نظری 2-1- ژئوپلیتیک . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 2 -2 – مفهوم ژئوپلیتیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 2 – 2 – 1 – رابطه ژئوپلیتیک و توسعه . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 2 – 2 – 2 – رابطه ژئوپلیتیک و اقتصاد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 2 – 2 – 3 – رابطه ژئوپلیتیک و سیاست . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 2 -3 – مفاهیم مرتبط با ژئوپلیتیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 2 – 3 – 1 – مفهوم ژئواکونومیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 2– 3 – 2 – مفهوم ژئوکالچر . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 2 – 3 – 3 – مفهوم ژئوپلیتیک انتقادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 2 -4 – نقش دریاها در توسعه اقتصادی . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 2– 4 – 1 – مفهوم ساحل و ویژگی های آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 2 – 4 – 2 – مفهوم بندر و ویژگی های آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 2– 4 – 3 –  انواع بنادر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 2 – 4 – 4 – پیشینه بنادر ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 2 – 4 – 5 – مهمترین بنادر ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 فصل سوم : مشخصات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 3-1- موقعیت جغرافیایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 3-2- وسعت . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 3-3- توپوگرافی . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 3-4- جمعیت و تنوع قومی . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54 3-5- ویژگی جغرافیایی دریاچه کاسپین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 3-5-1- ویژگی سواحل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 3-5-2- ویژگی بنادر . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 فصل چهارم : یافته های تحقیق 4-1- نقش بنادر گیلان در توسعه روابط ایران با کشورهای همسایه . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  64 4-2- نقش بنادر گیلان در توسعه ژئواکونومی کشور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65 4-3-چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر استان گیلان . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69 4-3-1- پیشینه تاریخی . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69 4-3-2- وضعیت موجود . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 4-3-3- چشم انداز آینده . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 4-4- نقش بنادر گیلان در شرایط خاص ژئوپلیتیک ایران . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  73 4-4-1- رابطه ایران و کشورهای حوزه قفقاز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73 4-4-2- رابطه ایران و کشورهای آسیای مرکزی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78 4-4-3- رابطه ایران و روسیه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 4-5- تحلیل ژئوپلیتیک مشکلات و تنگناهای توسعه بنادر استان گیلان . . . . . . .. . . . . . . . . . .  86 فصل پنجم : نتیجه گیری و ارزیابی فرضیه ها 5-1- مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 5-2- ارزیابی فرضیه اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 5-3- ارزیابی فرضیه دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91 5-4- نتیجه گیری . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 منابع و مآخذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93           فهرست جداول عنوان                                                                                                                              صفحه جدول شماره 2-1- تفاوت های ژئوپلیتیک سنتی و ژئوپلیتیک انتقادی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 جدول شماره 3-1-  جمعیت شهرستان بندرانزلی برمبنای سرشماری های 35 الی 85  . . . . . . . . . . . . . . 55 جدول شماره 3-2-  مشخصات بخش های مختلف ساحل ایران در دریای کاسپین   . . . . . . . . . . . . . . 60 جدول شماره 4-1- تعداد کشتی های وارده به تفکیک بنادر طی سالهای 75 الی 88 . . . . . . . . . . . . . . 64 جدول شماره 4-2- وزن و ارزش كالای تجاری وارده به سرزمین اصلی از مناطق آزاد در سال 1390  . . . . . . . . . . 68 جدول شماره 4-3- وضعیت انبار و محوطه بندری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 جدول شماره 4-4- تعداد و مشخصات اسکله ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 جدول شماره 4-5- میزان صادرات و واردات ایران و آذربایجان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 جدول شماره 4-6- میزان صادرات و واردات ایران و ترکمنستان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 جدول شماره 4-7- میزان صادرات و واردات ایران و قزاقستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 جدول شماره 4-8- تبادلات تجاری ایران و روسیه بر اساس آمارهای اداره فدرال گمرك روسیه  . . . . . . . . . . . . 85 جدول شماره 4-9- میزان صادرات و واردات ایران و روسیه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86     فهرست اشکال و نمودار ها   عنوان                                                                                                                              صفحه نمودار شماره 2-1- روابط متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 نمودار شماره 2-2- رابطه مستقیم ژئواکونومی با قدرت و جغرافیا . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  19 شکل شماره 3-1- طبقه بندی سواحل ایرانی دریای کاسپین و نیمرخ های فلاتقاره آن  . . . . . . .  . . . . . 58 نمودار شماره4-1-  نمودار مقایسه ای کشتی های وارده به بندرانزلی و کل کشور طی سالهای 75 الی 88 . . . . .  . . . 65 نمودار شماره 4-2- مقایسه ارزش كالای تجاری وارده به کشور ازطریق مناطق آزاد و منطقه آزاد انزلی  . . . . . . . . . 68 شکل شماره 4-1- کشورهای حوزه دریای کاسپین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 73 نمودار شماره 4-3- میزان صادرات و واردات ایران و آذربایجان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76 نمودار شماره 4-4- میزان صادرات و واردات ایران و ترکمنستان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 نمودار شماره 4-5- میزان صادرات و واردات ایران و قزاقستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 نمودار شماره 4-6- میزان صادرات و واردات ایران و روسیه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86     چکیده امروزه با توجه به تغییر رویه کشورها از رویکرد نظامی به رویکرد اقتصادی در رقابت های جهانی برای نیل به اهداف سیاسی و کسب قدرت، گسترش تجارت خارجی، ایجاد اتحادیه های اقتصادی منطقه ای و فرا منطقه ای، جذب بازارهای بیشتر در صحنه ی سیاسی در صدر برنامه های کشور ها قرار گرفته است. دراین راستا بنادر بعنوان مولفه ای تاثیرگذار، همیشه در توسعه ژئواکونومیک کشورها و مناطق مطرح بوده اند نقش پررنگتری بخود گرفته اند. در ایران نیز بنادر استان گیلان بعنوان بازوی اقتصادی در شمال کشور عهده دار این نقش می باشند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:47:00 ق.ظ ]
عنوان پایان‌نامه عملی

ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها

استاد راهنمای عملی

کوروش قانونی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان                                                                                                 شماره صفحه مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 1 فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………… 4 1-1 بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع……………………………………………………………………………. 5 1-2 سئوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 5 1-3 فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 6 1-4 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 7 1-5 پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 7 1-6 روش و فنون اجرایی پژوهش…………………………………………………………………………………….. 12 1-7 معرفی جامعه آماری و نمونه‌ها………………………………………………………………………………. 13 1-8 محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 14 فصل دوم: تاریخچه شیشه‌گری و بررسی ساز و کار معاصر اقتصاد جهانی هنر… 15 2-1 شناخت شیشه………………………………………………………………………………………… 17 2-2 تاریخچه ی مختصری پیرامون کشف شیشه های رنگی…………………………………………………………….. 17 2-3 تاریخچه شیشه‌گری ایران……………………………………………………………………………………. 19 2-3-1 شیشه گری در دنیای باستان ………………………………………………………………………. 19 برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 2-3-2 شیشه‌گری پیش از تاریخ تا دوران هخامنشی……………………………………………………………………….. 21 2-3-3 شیشه‌گری در دوران هخامنشی ……………………………………………………………………….. 22 2-3-4 شیشه‌گری در دوران پارت و ساسانی …………………………………………………………………… 23 2-3-5 شیشه گری در دوران اسلامی……………………………………………………………………. 24 2-4 زیورها و سایر اشیاء …………………………………………………………………………………… 26 2-4-1 مهره های شیشه ای قرن اول تا چهارم ق.م…………………………………………………… 26 2-4-2 مهره های شیشه ای قرن اول تا سوم میلادی…………………………………………………….. 28 2-5 سازوکار معاصر اقتصاد جهانی هنر………………………………………………………………. 35 2-5-1 هنر و اقتصاد……………………………………………………………………………… 35 2-5-2 اقتصاد جهانی هنر………………………………………………………………………………… 37 2-5-3 هنر و جهانی شدن………………………………………………………………………….. 39 2-6  تحلیل بن‌مایه‌های جذاب هنر معاصر ایران…………………………………………………….. 44 2-6-1 خاص گرایی…………………………………………………………………………………………….. 44 2-6-2 نیوارنیتالیسم در پاسخ به توقع مخاطب غربی………………………………………………….. 46 2-6-3 خودنمود در نمایش زندگی زیسته………………………………………………………………. 48 2-7 رابطه بازار هنری و اقتصاد بازار…………………………………………………………………. 50 2-7-1 ویژگی‌های بازار هنری…………………………………………………………………………… 50 2-7-2 نظام تجارت مستقل………………………………………………………………………. 51 2-7-3 وظایف بازار…………………………………………………………………………………………….. 51 2-7-4 ضرورت سامان بخشیدن به مدیریت بازار هنری…………………………………………………….. 51 2-7-5 ساختار نظام حقوقی و مدیریت بازار هنری………………………………………………………………. 52 2-8 بسته‌بندی عامل مهم فروش…………………………………………………………………….. 52 2-8-1 اهمیت بسته‌بندی………………………………………………………………………………… 55 2-8-2 فواید بسته‌بندی……………………………………………………………………………………. 56 2-8-3 طراحی بسته‌بندی………………………………………………………………………….. 56 فصل سوم: تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی  و تجزیه و تحلیل یافته‌ها…………. 58 3-1 ساختار اثر هنری………………………………………………………………………………………….. 59 3-1-1 درک اهمیت شکل اثر هنری……………………………………………………………………… 59 3-1-2 نسبت شکل و معنا…………………………………………………………………………….. 59 3-1-3 ساختارگرایی…………………………………………………………………………………. 60 3-2 معنای زیبایی شناسی…………………………………………………………………………….. 60 3-2-1 سه کانون تمرکز زیبایی شناسی………………………………………………………………….. 65 3-2-2 پنج مسئله در زیبایی شناسی تحلیلی………………………………………………………. 68 3-3دسته‌بندی آثار از‌نظر تکنیک و تزئینات، تنوع فرم و‌شکل و طرح و‌تحلیل زیبایی شناسانه‌ آن‌ها 71 3-3-1 تکنیک و تزئینات………………………………………………………………………………….. 71 3-3-2 تنوع فرم و شکل………………………………………………………………………………………. 83 3-3-3 تنوع طرح و نقش…………………………………………………………………………………….. 86 3-3-4 موارد مورد استفاده در آثار زیورهای آبگینه معاصر……………………………………………………………. 91 3-3-5 کاربرد زیورها……………………………………………………………………………………………. 93 3-4 آمار‌گیری و تجزیه و تحلیل یافته‌ها……………………………………………………………………… 94 3-4-1 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………….. 102 3-4-2 بررسی روایی پرسش‌نامه……………………………………………………………………. 103 3-4-3 بررسی پایایی پرسش‌نامه…………………………………………………………………….. 103 3-4-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات………………………………………. 104 3-4-5 تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌های نمونه………………………………………………. 107 3-4-6 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………….. 113 3-4-7 نتایج استنباطی داده ها……………………………………………………………………………. 118 3-4-8 نتیجه گیری آمارها………………………………………………………………………………. 137   فصل چهارم: آزمون فرضیه‌ها و نتیجه‌گیری……………………………………………………. 140 4-1 آزمون فرضیه‌ها و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………. 141 4-2 پیشنهادات…………………………………………………………………………………… 145 شرح پروژه عملی…………………………………………………………………………… 147

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:45:00 ق.ظ ]
5- پیشنهاد استراتژی مناسب با توجه به این نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید پیش روی تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان روش تحقیق: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. روش گردآوری اطلاعات این تحقیق کتابخانه ای و پرسشنامه ای و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات آزمون آماری میانگین یک دامنه ای (آزمون t یک متغیره)  و ماتریس عوامل داخلی و خارجی و سپس ماتریس نهایی SWOT می باشد. نتیجه گیری: بعد از اولویت بندی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات با استفاده از تحلیل SWOT  راهبردها و راهکارهایی در  امر تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان ارائه شده است.

فصل اول

       کلیات تحقیق

1-1. مقدمه   

تردیدی نیست كه بازرگانی خارجی از اركان سیاسی اقتصاد هر كشور محسوب می گردد. در این زمینه صادرات [1] نقش اساسی و تعیین كننده را در استقلال و تعالی اقتصادی دارد و سیاست توسعه صادرات بخشی از سیاست بازرگانی خارجی كشورها را تشكیل می دهد و دست یابی به آن مورد نظر تمام كشورها می باشد. اهمیت صادرات غیر نفتی برای كشور ما بر هیچ كس پوشیده نیست. صادرات محصولات كشاورزی نقش عمده ای در صادرات غیر نفتی داشته و صادرات این بخش نسبت به بخش های دیگر از ثبات بیشتری برخوردار است. برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید پسته به عنوان یك محصول استراتژیك جایگاه خاصی میان تولیدات ایرانی دارا است و پس از فرش یكی از مهم‌ترین اقلام صادرات غیرنفتی كشور است. در شرایط كنونی حدود 41 درصد از تولید و بیش از 60 درصد از صادرات جهانی پسته در اختیار كشور ما بوده و درآمد ارزی حاصل از صادرات پسته به بیش از یك میلیارد دلار در سال بالغ می‌شود (فائو، 2009). بخش صادرات ایران به علت عدم وجود یك سیستم بازاریابی[2] و بازرگانی مناسب و كارا نتوانسته است به خوبی توسعه یابد. به طوری كه در اغلب موارد كالا و خدمات صادراتی ما با وجود برخورداری از كیفیت مطلوب و حتی فراتر از استانداردهای جهانی[3] به دلیل نبود یك سیستم مناسب تبلیغاتی و اطلاع رسانی در بخش مبادلات خارجی جایگاه شایسته خود را در بازارهای جهانی به دست نیاورده است، در اغلب موارد بازرگانان به جای افزایش صادرات، زمینه را برای افزایش واردات مهیا كرده اند. زیرا صادركنندگان به جای تبلیغ در مورد كالای صادراتی خود از طریق روش های علمی در بازارهای هدف، كالاهای ساخت آن كشور را در دامن كشور تبلیغ نموده اند و باعث افزایش مصرف این كالاها شده اند. از طرف دیگر به علت ورود افراد ناآشنا و دلالان در امر صادرات، سهم صادرات ما را در برخی از بازارهای جهانی كاهش داده است. البته عدم اطلاع دقیق تولید كنندگان كشور از شرایط و اوضاع بازارهای جهانی نیز مزید بر علت شده تا سهم از این بازارها كاهش یابد.     با توجه به مطالب فوق می توان گفت كه در صورت اصلاح ساختار تولید در كشور و حمایت از صنایعی كه دارای مزیت رقابتی و نسبی در بازارهای جهانی هستند، جهت تحقق توسعه صادرات غیرنفتی، فعال نمودن دفاتر بازرگانی یا نمایندگی های متعدد بازرگانی در كشورهای مختلف، انجام تحقیقات بازاریابی خارجی، ایجاد نمایشگاه های داخلی و خارجی برای معرفی توانمندی های اقتصادی كشور، استفاده از آمار و اطلاعات لازم در ارتباط با حجم تجارت جهانی، ایجاد مراكز مطالعاتی در كشورهای هدف برای آشنایی با سلیقه و ترجیحات مصرف كنندگان در آن كشورها و آگاهی از شرایط بازارهای جهانی جهت افزایش سهم تجارت خارجی ایران در این بازارها از اهمیت خاصی برخوردار است لذا متولیان امر در توسعه صادرات به ویژه وزارت بازرگانی باید به این مهم توجه داشته باشند كه توجه به مقوله بازاریابی می تواند در افزایش درآمدهای ارزی وتحقق اهداف توسعه صادرات نقش موثری ایفا نماید. البته باید به این نكته اشاره كرد كه بدون اصلاح ساختار تولید و از بین بردن قوانین دست و پا گیر كه مانع تولید سالم و رقابتی در ایران می شوند مقوله بازاریابی نمی تواند نقش موثری در توسعه صادرات غیر نفتی داشته باشد بلكه تولید كنندگان ایران باید به فكر تقویت مزیت نسبی و رقابتی خود جهت تولیدات با كیفیت[4] بهتر و هزینه كمتر باشند تا بتوانند در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند در آن صورت تسخیر بازارهای جهانی از طریق بازاریابی مدرن سهل و دست یافتنی است .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:44:00 ق.ظ ]