تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………….. 1

فصــل یکم : کلیات

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………….. 3

1-2- بیان مسله…………………………………………………………………………………… 4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………. 5

1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………….. 6

1-5-سوالات پژهش……………………………………………………………………………… 6

1-6-فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………….. 7

1-7-تعریف متغیرها……………………………………………………………………………… 7

فصــل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1-فرسودگی شغلی………………………………………………………………………….. 10

2-2-تعاریف…………………………………………………………………………………… 10

2-3-رویكرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی…………………………………………… 12

2-3-1-رویكرد بالینی…………………………………………………………………… 12

2-3-2-رویكرد روانشناختی- اجتماعی………………………………………………….. 14

2-3-3-رویكرد تعاملی چرنیس…………………………………………………………. 14

2-3-4-مدل كپنر………………………………………………………………………… 15

2-3-5-رویكرد ساختاری……………………………………………………………….. 16

2-4-سیر فرسودگی شغلی……………………………………………………………………… 16

2-5-عوامل پیش سندرم فرسودگی شغلی………………………………………………………. 17

2-6-علایم هشداردهنده فرسودگی شغلی………………………………………………………. 20

2-7-ویژگیهای افراد مستعد فرسودگی…………………………………………………………. 22

2-8-عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی…………………………………………………………… 23

2-9-شیوه های مقابله با فرسودگی شغلی………………………………………………………. 23

2-10-راهبردهای سازمانی مقابله با فرسودگی شغلی…………………………………………… 24

2-10-شوخ طبعی؛ مبانی (رویكردهای) نظری روان شناختی…………………………………… 25

2-10-1- نظریه اهانت………………………………………………………………….. 25

2-10-2-نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی:………………………………………………. 25

2-10-3-نظریه ناهماهنگی و تباین……………………………………………………… 26

2-11-انواع شوخ طبعی………………………………………………………………………… 26

2-12-تاب آوری………………………………………………………………………………. 27

2-13-تعریف و مفهوم شناسی تاب آوری……………………………………………………… 27

2-14-تاریخچه مطالعات تاب آوری…………………………………………………………… 30

2-15-دیدگاه های نظری………………………………………………………………………. 31

2-16-انواع تاب آوری…………………………………………………………………………. 33

2-16-1-تاب آوری عمومی…………………………………………………………………… 33

2-16-2-تاب آوری حقیقی……………………………………………………………………. 33

2-16-3-تاب آوری تلقیحی…………………………………………………………………… 33

2-17-ویژگی های افراد تاب آور……………………………………………………………… 33

2-18-عوامل حفاظتی تاب آوری………………………………………………………………. 35

2-19-پیشینه پژوهشی…………………………………………………………………………. 36

2-19-1-پژوهش های داخلی…………………………………………………………… 36

2-19-2-پژوهش هی خارجی………………………………………………………….. 39

فصــل سوم : روش پژوهش

3-1- روش پژوهش……………………………………………………………………………. 42

3-2- جامعه آماری…………………………………………………………………………….. 42

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-3- نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………….. 42

3-4- متغیر های پژوهش……………………………………………………………………….. 42

3-5- ابزار سنجش……………………………………………………………………………… 42

3-6- روش اجرا……………………………………………………………………………….. 43

3-7- روش تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………….. 44

 

 

فصــل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………… 46

4-2-توصیف داده ها…………………………………………………………………………… 46

4-2-1-سن …………………………………………………………………………….. 46

4-2-2-تأهل……………………………………………………………………………. 47

4-2-3-سابقه خدمت……………………………………………………………………. 47

4-2-4-وضعیت استخدامی……………………………………………………………… 48

4-2-5-میزان تحصیلات………………………………………………………………… 48

4-3-تحلیل داده ها…………………………………………………………………………….. 49

4-3-1-فرضیه های پژوهش…………………………………………………………….. 49

4-3-2- سوالات پژوهش……………………………………………………………….. 50

فصــل پنجم:  بحث و نتیجه گیری

5-1-تحلیل فرضیه و سوالات پژوهش…………………………………………………………. 53

5-2-نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. 55

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...