سبز اندیشان کارون - مجله علمی و آموزشی


آذر 1402
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  جستجو  

مجنی علیه را مؤثر در ماهیت جرم نشناخته و آن را از کیفیات موجهه جرم قلمداد نکرده اند. حداکثر می توان گفت رضایت مجنی علیه می‌تواند از جهات تخفیف مجازات به شمار آید . از آنجایی که قانون جزا از قوانین آمده در جهت استقرار نظم عمومی محسوب می شود ، رضایت مجنی علیه به ارتکاب افعالی که به حیات و سلامت ‌و تمامیّت جسمانی او آسیب بزند مانند رضایت به انتقال ایدز، قتل ، ضرب و جرح بی اثر است. تاثیر استثنایی رضایت مجنی علیه به عنوان شرط اباحه عمل نیز، فقط در صورت فقدان منع شرعی، و مبتنی بر اجازه قانون است. رضایت به درمان یا عمل جراحی یا طبی مشروع ، از این نوع رضایتهای صحیح به شمار می‌آید .

 

مبحث سوم : ابراءجانی

 

چنانچه گذشت، رضایت مجنی علیه نمی تواند ‌از اسباب اباحه عمل مجرم بشمار آمده و رفتار مجرمانه وی را بدون عقوبت واگذارد ، اما آیا بزه دیده از حق ابراء جانی برخوردار می‌باشد و آیا اصولاً می‌تواند او را مورد عفو قرار دهد ؟ به فرض مثال ، اگر بزه دیده پس از آنکه به واسطه عمل جانی مبتلا به ایدز گردد آیا می‌تواند تا قبل از مرگ خویش، جانی را از قصاص ابراء نماید ؟

 

فقها در این رابطه قائل به سه قول شده اند :

 

الف : برخی فقها نظیر شهیدین در (غایه المراد) و (الروضه ) ، مقدس اردبیلی و شیخ در (مبسوط) ، ابراء جانی توسط مجنی علیه را صحیح دانسته اند . شیخ می فرمایند[۷۱] :

 

اگر جرح به نفس سرایت نماید لزومی در قصاص نفس نخواهد بود زیرا بزه دیده ، قصاص در انگشتان را مورد عفو قرار داده است پس هنگامی قصاص در انگشتان منتفی شود قصاص به طور کلی منتفی خواهد شد . دلیل این حکم نیز بر این است که قصاص تبعیض بردار نمی باشد . استدلال بیان شده بر این نظر قرار زیر است :

 

– عموم آیه ۴۵ سوره مائده است که در آن آمده : « فمن تصدق به فهو کفاره له ) هر کس که به جای قصاص به صدقه (دیه) راضی شود ، نیکی کرده و کفاره گناه او محسوب خواهد گردید .

 

کلمه (من) در آیه از صیغه های عموم بوده و چون بعداً نیز تخصیص نیافته است فلذا عمومیت آن خود مجنی علیه را نیز شامل شده و او یز حق عفو و گذشت از قصاص را خواهد داشت .

 

– حکومت اصل صحت : اصل صحت بر صحت عفو جانی توسط مجنی علیه می‌باشد . حصول چنین اصلی به دلیل روایات وارده باب استجاب عفو جانی است . شیخ حر عاملی در کتاب ارزشمند وسایل در بابی تحت همین عنوان آورده است : « و به استناده عن جعفربن بشیر عن معلی ابن عثمان عن ابی عبدالله (ع) قال : سالته عن قول الله عزوجل «فمن تصدق به فهو کفارته له » « قال یکفو عنه من ذنوبه علی قدر ما عفی من العمد »[۷۲] یعنی : ‌در مورد معنای فوق از رسول خدا پرسیدم ، ایشان فرمود به هر اندازه که وی از جنایت عمدی گذشت نماید خداوند به همان اندازه از گناهان وی خواهد گذشت .

 

– وجوب وفای به عهد و عموم آیه شریفه « المومنون عند شروطهم» : در محل خود آشکار است که جمع محلی به (ال) از صیغه های عموم بوده و پس از فحص و یاس از وجود مخصص ، بزه دیده را نیز شامل می‌گردد .

 

ب: برخی دیگر از فقها شیخ طوسی در (خلاف) ‌و علامه در(قواعد)با پذیرش صحت ابراء جانی، آن را تا ثلث نافذ دانسته اند. دلیل این گروه این است که عفو جانی توسط مجنی علیه ، (ابراء مالم یجب) بشمار می‌آید زیرا فرض بر آن است که قصاص از آن وارث است نه مجنی علیه که در این صورت (پذیرش نظر نخست) ملتزم به اسقاط حق دیگری که همانا ولی دم باشد خواهیم شد. زیرا عفو وی در چنین حالتی به منزله وصیت بشمار آمده و در محل خود نیز روشن است که وصیت میت تا ثلث اموال او نافذ می‌باشد. شیخ در کتاب خلاف خود با توجه ‌به این نکته می‌گوید:[۷۳] اگر کسی انگشت دیگری را قطع نماید ، بزه دیده می‌تواند جانی را از قصاص عضو و یا دیه آن عفو نماید. پس اگر چنین نمود و پس از آن جرح مذبور به نفس سرایت کرد و موجب مرگ وی گردید ، عفو انجام شده تا اندازه ثلث اموال وی نافذ خواهد بود زیرا عفو مذبور در حکم وصیت میت است که تا ثلث جاری است و چنانچه بیشتر از ثلث باشد ، مازاد آن را باید پرداخت نماید. علامه نیز در این رابطه می فرمایند : اگر قاتل به صحت چنین عفوی قبل از سرایت جرح شویم از باب نفوذ وصیت میت و در حکم آن می‌باشد.[۷۴]

 

ج: قول سوم منسوب به فقهایی نظیر محقق حلی است . طبق نظر ایشان عفو جانی توسط مجنی علیه به هیچ صحیح نمی باشد. ایشان در شرایع آورده است : اگر بزه دیده در جرحی که هم اکنون وجود دارد صراحت بر عفو نماید به اندازه دیه آن پذیرفته خواهد شد اما اگر از هم اکنون قصاص نفس یا دیه آن را نیز در فرض سرایت جرح ، مورد عفو قراردهد، در قبول آن تردید وجود دارد زیرا وی چیزی را مورد ابراء قرار داده که هنوز خود آن چیز به وجود نیامده است . به نظر محقق عفو جانی قبل از فوت مجنی علیه بنا بر قاعده ابراء مالم یجب اساساً صحیح نبوده و بعد از فوت وی نیز اختیار عفو منحصراًً با ولی الدم می‌باشد فلذا مجنی علیه قبل از مرگ نمی تواند ‌در مورد سرنوشت پس از مرگ خود که از حیطه اختیار او خارج است تصمیم گیری نماید.۲

 

در ماده ۵۴ قانون حدود و قصاص ومصوب ۱۳۶۱ چنین مقرر بود : « با عفو مجنی علیه قبل از مرگ، حق قصاص ثابت نمی شود و اولیای دم می‌توانند پس از مرگ او، قصاص را مطالبه نمایند». این ماده در تطابق قول برخی فقهایی آورده شده بود که عفو جانی قبل از مرگ را نپذیرفته بودند. در سال ۹۲ در ماده ۳۶۵ ق.م.ا نظر نخست را پذیرفت. در این ماده آمده است : «در قتل و سایر جنایات عمدی مجنی علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او حسب مورد مطالبه قصاص

 

یا دیه کنند لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.» در تحلیل این ماده اختلاف نظرهای عمده ای وجود دارد ولی با توجه به منطوق صریح ماده نمی توان در مقابل نص، اجتهاد کرد و چنانچه اعمال این ماده در جامعه با مشکلی مواجه شود باید باتغییر مفاد آن از مجاری قانونی اقدام کرد . نکات مهم در این ماده عبارتند از :

 

الف) تسری اختیار اسقاط حق قصاص اولیای دم به مجنی علیه قبل از مرگ ، مقید به شرطی نیست . ‌بنابرین‏ اعم از اینکه مجنی علیه بیماری به پزشک اذن به قتل بدهد ، دیگری را به اکراه وادار به قتل خود نماید یا پس از مصدوم شدن ، جانی را از قصاص نفس عفو کند همگی مشمول حکم این ماده خواهند بود . به عبارت دیگر وضعیت و یا انگیزه مجنی علیه تاثیری در اختیار او به عفو قاتل ندارد .

 

ب) اذن قاتل، قتل نفس را از بین نمی برد ولی موجب اسقاط حق قصاص است کما اینکه گذشت اولیای دم هم نافی حرمت عمل قاتل نیست ولی مقن با ابتنا بر موازین شرعی به مقتول حق عفو قاتل را قبل از مرگ داده است[۷۵] .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 11:08:00 ب.ظ ]
دین حال را می توان با رضایت دائن به طور موجل تأدیه نمود. هم چنین اگر مدیونی از اجلی که به نفع او قرار بوده صرف نظر نماید دین حال می شود. البته در این مورد دائن نباید در اجل ذی نفع باشد یعنی اگر در حالتی غیر معمول، دائن نیز در موجل بودن طلب خود سودی داشته باشد مدیون به طور یک طرفه حق اسقاط اجل را نخواهد داشت. ما حال شده دیون مؤجل ممکن است در مواردی خارج از اراده مدیون و به حکم قانون صورت پذیرد برای مثال قانون گذار فوت مدیون را سبب حال شدن دیون او دانسته و در ماده ۲۳۱ ق.ا.ح مقرر داشته “دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.” اگر در اثر واقعه حقوقی، دینی ایجاد و دائن برای تأدیه آن به مدیون فرصت دهد، این دین موجل می‌گردد، اما اجل در این فرض ناشی از ارده دائن است نه واقعه حقوقی. در نتیجه دیون مؤجل غالباً ریشه در عمل حقوقی داشته و ناشی از اراده اشخاص است.

 

افراد وقتی حاضر به مهلت دادن به طرف مقابل خود در معامله در بازپرداخت دیونشان می‌شوند که برای او اعتبار قائل باشند، یعنی اگر دائن اطمینانی در تأدیه دیون در سررسید نداشته باشد حاضر به دادن فرصت به مدیون نخواهد بود. پس پشتوانه یک دین مؤجل، اعتبار مدیون نزد دائن و اطمینانی است که دائن در وصول وطالبات خود در سررسید دارد. حال اگر به هر دلیل این اطمینان از بین برود در نتیجه چاره ای جز حال شدن دیون نخواهد بود. بر خلاف معاملات غیر تجار که معمولاً به طور نقد انجام می‌گیرد، در تجارت انجام چنین معاملاتی جنبه استثنائی دارد. غالب معاملات تجاری به صورت اعتبار به انجام می‌رسد. لذا تجار به جای استفاده از پول، اسناد تجاری را وسیله پرداخت قرار می‌دهند، طبیعی است که تاجر زمانی کالای خود را با معامله اعتباری منتقل می کند که اطمینان به وصول مطالبات خود در سررسید داشته باشد. البنه تجارت با خطر و رسیک همراه است احتمال مواجه شدن با افلاس خریدار در سررسید یا فوت او منتفی نیست.

 

حال شدن دیون موجل مدیون از جمله موضوعاتی است که در ابواب مختلف حقوق تجارت از آن سخن به میان آمده است.

 

گفتار دوم- مسؤلیت تضامنی و شرط تحقق آن

 

در قانون تجارت و خصوصاًً اسناد تجاری، مسئولیت تضامنی پذیرفته شده است منتها تحقق این مسئولیت منوط به وجود شرایط و قیود است که دقیقاً باید به موقع مراعات شود و عدم رعایت، مسئولیت تضامنی را ساقط خواهد کرد؛ مثلاً سند تجاری بایستی به موقع واخواست شود و در موعد مشخص اقامه دعوی صورت و چنان چه این مواعد رعایت نشود مسئولیت تضامنی مخدوش خواهد شد. ماده ۱۹ ق.ص.چ در باب مسئولیت تضامنی ریشه در قانون تجارت دارد زیرا چک در زمره اسناد تجاری است و اسناد تجاری دارای مسئولیت تضامنی است و شرط استفاده از مزایای مسئولیت تضامنی، رعایت قانون تجارت از جمله اقدام به واخواست و نیز اقامه دعوی در مهلت های معین است. استفاده از مسئولیت تضامنی منوط به صدور گواهی عدم پرداخت و یا واخواست و اقامه دعوی در مهلت قانونی مذکور در قانون تجارت است و رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۲/۲/۷۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ضامن است در حالی که در ماده ۱۹ صحبت از ضامن نیست.

 

در قلمرو حقوق تجارت اسناد جنبه موضوعی داشته و خود هدف است نه وسیله، هر چند به عنوان وسیله هم به کار می رود. به طور کلی اسناد تجاری متضمن حقوق و تعهدات مستقلی است؛ به عبارت دیگر بر خلاف اسناد غیر تجاری که کاملاً جنبه تبعی دارند و خود آن ها موضوعیت نداشته بلکه حاکی از وجود تعهدی یا … می‌باشند، اسناد تجاری خود موضوعیت داشته و متضمن تعهدی به نام تعهد براتی هستند.

 

حال شدن دیون مؤجل از جمله موضوعاتی است که در ابواب مختلف حقوق تجارت و سایر مقررات آن سخن به میان آمده است. پس از احصاء مصادیقی از حال شدن دیون در مقررات مربوط به ورشکستگی، اسناد تجاری، شرکت های تجاری و تأثیر حال دشن دین در مسئولیت ضامنین با مبنای واحد طبق تجزیه و تحلیلی که به عمل آمد چنین استنباط می شود که به عنوان قاعده در حالتی که طلبکار اطمینان خود را در وصول مطالبات مؤجل خود از دست دهد و مدیون با دادن تضمین مناسب اعتماد طلبکار را جلب ننماید، دیون حال گشته و باید فوراً تأدیه شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-14] [ 09:06:00 ق.ظ ]
شواهد تجربی نشان می­دهد که شرکت­ها سیاست­های متفاوتی را در پیش ­بینی سود منتشر شده و فراوانی این پـیش­بینـی­ها اتخـاذ ‌می‌کنند برای مثال، روگز[۳۹] و اسـتاکن(۲۰۰۵) دریافتند که در طول سال­های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰، به­ طور متوسط ۶۳ درصد از شرکت­های نمونه آماری، تنها یک بار اقـدام بـه انتشار پیش ­بینی نموده اند و تنها یـک درصد از این شرکت­ها در کل سال­های تحقیـق، سود پیش ­بینی شده داشته اند. فراوانی پیش ­بینی، ممکن است تحت تـاثیر عوامـل محیطی قرار بگیرد. گراهام و همکاران[۴۰](۲۰۰۹) نشان دادند شرکت­هایی که با احتمال بیش­تری به سود مورد انتظار و از پـیش تعیـین­شده دست می­یابنـد، فراوانی پیش ­بینی سود بیش­تری دارنـد. تعدد پیش ­بینی سود ناشی از تجدیدنظر مدیران در پیش ­بینی­های قبلی است و باعث می­ شود که مدیران اطلاعات و داده­هایی را که به تازگی در خصوص عملکرد آتی شرکت به دست آورده­اند به سرمایه گذاران منعکس کنند. از این جهـت، فراوانی پیش ­بینی، هم محتوای اطلاعاتی و هم به موقع بودن اطلاعات را تامین می­ کند و در نتیجه بر واکنش سرمایه ­گذاران به پیش ­بینی­های منتشر شده تاثیرگذار است و محرکی برای تصمیمات سرمایه گذاری آنان محسوب می­ شود(همان منبع).

 

ایزلی[۴۱] و اوهارا (۲۰۰۴) ثابت کردند که شرکت­ها می ­توانند از طریق بالا بردن دقت اطلاعـات منتشره بر هزینه سـرمایه خود تاثیرگذار باشند. آن­ها نشان دادنـد که بازار سرمایه به دقت اطلاعات واکنش نشـان می­دهـد و شرکت­هایی که اطلاعات دقیـق­تـری ارائـه ‌می‌کنند؛ منابع مالی را با هزینه کمتری در اختیار می­ گیرند. بر این اساس، انتظـار مـی­رود دقت پیش ­بینی سود هر سهم که از طریق اختلاف بین سود هر سهم تحقق یافته و سود هر سهم پیش ­بینی شده اندازه ­گیری می­شـود؛ بر واکنش سرمایه گذاران تاثیرگذار بوده و در نتیجه با ارزش و ریسک شرکت رابطه معناداری داشته باشد. ممکن است مدیران انگیزه های متفاوتی برای انتشار پیش ­بینی سود داشته باشند که این انگیـزه­ها بر اعتبار و قابلیـت اتکای این اطلاعات تاثیرگذار اسـت، ولی تنها پیش ­بینی­های معتبر به کاهش عدم اطمینان در خصوص دورنمای آتی شرکت­ها و تخصیص بهینه منابع در بازار سرمایه کمک می­ کند. شـواهد تجربی نشان می­ دهند کـه اعتبار پیش‌بینی سود بر نگرش سـرمایه گـذاران در خصوص اطلاعات منتشـر شده شرکت­ها تاثیرگذار اسـت(همان منبع).

 

در تحقیقی فورستر و همکاران تاثیر افشای اختیاری پیش‌بینی سود مدیریت بر ارزیابی سرمایه گذاران از ریسک و ارزش شـرکت را بررسی نمودند. ایـن پژوهشگران ویژگی­های پیش‌بینی سود را از جهات مختلفی مدنظر قرار داده و آزمون کرده ­اند. آن­ها دریافتند که یک رابطه معکوس و معنـادار بین انتشار پیش ­بینی سود مدیریت با ریسک اطلاعاتی شرکت وجود دارد. در تحقیـق فورستر و همکاران، ریسک شرکت از طریق معیارهای مختلفی ماننـد ریسک غیرسیستماتیک، نوسان در بازده سهام، ضریب بتا و دامنه تفاوت در قیمت­های پیشنهادی خرید و فروش سهام مورد توجه قرار گرفت که نتایج در همه مدل­ها یکسان بود. آن­هـا همچنین ثابت کردند که پیش‌بینی سود مدیریت، رابطه مستقیم و معناداری بـا ارزش شرکت (محاسبه شـده ‌بر اساس معیار کیوتوبین) دارد و ایـن رابطه زمانی شدیدتر بوده است که شرکت­ها، پیش‌بینی­های با دقت بیش­تر و به موقع­تری منتشر کرده ­اند(همان منبع).

 

مدرس(۱۳۸۷) بررسی تحلیلی تأثیر توانایی پیش ­بینی اجـزای تعهدی و جریان­های نقدی بر کیفیت سود پیش ­بینی شده را مورد بررسی قرار داد. نتایج این پژوهش نشان می­دهد، با بهره گرفتن از سودهای گذشته ‌می‌توان سود آینده را با حداقل خطای ممکن پیش ­بینی کرد. عملکرد سودها با قابلیت پیش‌بینی اجزای سود و استمرار آن­ها رابطه مثبت دارد. جریان­های نقدی توانایی قوی­تری در پیش‌بینی سود داردمشـایخ(۱۳۸۶). دقت پیش ­بینی مدیران را از سود هر سهم آینده با پیش ­بینی مبتنی بر اطلاعات الگوی گام تصادفی مورد بررسی قرار داد. نتیجه پـژوهش نشان می­دهد بین اشتباه پیش ­بینی سود مدیران و اشتباه پیش ­بینی ‌بر اساس گام تصادفی تفاوت معناداری وجود دارد. با افزایش اندازه شرکت، پیش ­بینی مدیریت دقیق­تر می­ شود و دقت پیش ­بینی سود مدیران در شرکت­های ‌سود ده نسبت به شرکت­های زیانده بیش­تر است. جهانخانی و صفاریان (۱۳۸۲) به بررسی محتوای اطلاعاتی سود برآوردی پرداختند. در این تحقیق تغییرات قیمت مربوط به ۲۷ شرکتی جمع‌ آوری شد که طی دوره ۱۳۷۴ تـا ۱۳۷۶ سود برآوردی را اعلام نموده اند. اطلاعات مربوط بـه چهار هفته قبل و چهار هفته بعد از اعلان سود برآوردی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیــق نشـان داد کــه سود برآوردی هـر سـهم دارای محتوای اطلاعاتی بوده و باعث تغییر قیمت و حجم معاملات سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است. البته از آن­جایی که اعلان سود برآوردی هر سهم عامل مؤثری در تصمیم ­گیری سر مایه­گذاران و سهام­داران در خصوص خرید و فروش سهم است، باید پیش ­بینی سود هر سهم حداقل انحراف را از میزان واقعی خود داشته باشد. ولی متاسفانه به دلیل عدم اعمال سیاست های مطلوب از سوی بورس تهران، اختلال های زیادی خصوصاً تا قبل از سال ۱۳۷۶ در ارقام پیش‌بینی شده به چشم می­خورد(همان منبع).

 

­ شاخص سهام

 

کلمه شاخص در کل به معنای نمودار یا نشان دهنده یا نماینده ‌می‌باشد. شاخص کمیتی است که نماینده چند متغیر همگن ‌می‌باشد و وسیله­ای برای اندازه ­گیری و مقایسه پدیده­هایی است که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند که بر مبنای آن ‌می‌توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول یک دوره بررسی نمود. محاسبه شاخص برای هر شرکت صنعت یا گروه یا دسته امکان­ پذیر است و ‌می‌توان آن را محاسبه نمود.

 

برای محاسبه شاخص یک سال را به عنوان سال مبنا یا پایه فرض کرده و پس از تقسیم ارزش جاری بر ارزش مبنا (ارزش سال پایه) آن را در عدد ۱۰۰ ضرب می­کنیم. عدد به دست آمده شاخص آن گروه یا دسته مورد نظر را به ما نشان می­دهد.

 

شاخص کل قیمت[۴۲]

 

یکی از اصلی­ترین شاخص­ های بورس اوراق بهادار تهران است که روش محاسبه آن بر اساس فرمول زیر انجام ‌می‌گیرد:

 

{( ارزش جاری سهم در بازار*تعداد سهام منتشره) تقسیم بر (ارزش پایه سهام*تعداد سهام در سال پایه)} ضرب در عدد ۱۰۰

 

که در این محاسبه سال پایه سال ۱۳۶۹ ‌می‌باشد. این شاخص گویای آن است که ارزش کل بازار نسبت به سال (پایه) یا همان سال (۱۳۶۹) چند برابر شده است.

 

انواع ‌گروه‌های محاسبه­ شاخص کل قیمت در بورس تهران

 

۱-شاخص قیمت کل بازار: که در محاسبه آن قیمت سهام تمام شرکت­های معامله شده تاثیر داده می­ شود.

 

۲-شاخص قیمت تالار اصلی: که در محاسبه آن فقط قیمت سهام شرکت­های معامله شده در تابلو اصلی تأثیر داده می­ شود.

 

۳-شاخص قیمت تالار فرعی: که در محاسبه آن فقط قیمت سهام شرکت­های معامله شده در تابلوی فرعی تاثیر داده می­ شود(کارگزاری پارس گستر خبره،۱۳۹۱).

 

­ بازده عملیاتی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:51:00 ق.ظ ]
جان دیویی به صورت عمیق و گسترده ای ‌در مورد ماهیت کلاس درس به تقکر و مطالعه پرداخت و نتیجه گرفت که کلاس درس، جایی است که دانش آموزان در “دموکراسی” مهارت ها و حالت های ذهنی مورد نیاز برای رسیدن به آن و شرایط اجتماعی و عاطفی که برای انتقال و تداوم آن مورد نیاز است، اطلاعات وآگاهی هایی به دست می آورند. به اعتقاد جان دیویی، یک رابطه کامل و بدون چون و چرا بین آنچه که یاد گرفته می شود و زمینه ای که یادگیری در آن اتفاق می افتد و موقعیت هایی که در آن از یادگیری­ها استفاده می شود، وجود دارد(دیویی،۱۹۳۸). او در کتاب “چگونه فکر کنیم” به برخی از مهارت هایی که شهروندان برای زندگی کردن در یک جامعه دموکراتیک بدان نیاز دارد اشاره می کند. این مهارت ها، نه تنها در برگیرنده مهارت های تحلیلی و جزیی نگر می‌باشند، بلکه مهارت های کلی نگری در زمینه مباحثات و مجادلات اجتماعی، معاشرت های شخصی و انعطاف پذیر بودن را شامل می شود. هوش هیجانی از مجموعه مهارت های گوناگون ساخته شده است که بیشتر آن ها را می توان از طریق آموزش و یادگیری در دیگران ایجاد نمود و یا پرورش داد (مایر و سالووی۱۹۹۷).

 

‌بنابرین‏، تعجبی ندارد اگر ادعا شود، که مدارس به عنوان اولین مراکز و پایگاه های پرورش هوش هیجانی به حساب آورده شوند. به اعتقاد گلمن مدارس اولین، مکان های اجتماعی می‌باشند که می‌توانند نقص ها و کمبود های کودکان را در زمینه عواطف و رقابت های تعامل های اجتماعی، اصلاح و ترمیم نمایند. یادگیری مهارت های هیجانی از خانه شروع می شود و بچه ها با یک سری توانایی ها هیجانی اولیه و متقاوت وارد مدرسه می‌گردند به همین دلیل است که مدارس با چالش هایی ‌در مورد آموزش و اصلاح مهارت های هیجانی کودکان روبرو می‌باشند.

 

۲-۲-۱۱- هوش هیجانی و یادگیری

 

برای مدت بیش از یکصد سال بهره هوش(IQ) به عنوان معیاری برای سنجش هوش فردی محسوب می شد. آزمون بهره هوشی تنها شاخصی بود که نشان دهنده توانایی یادگیری فردی به شمار می‌رفت، این آزمون در سال های اخیر مورد بحث و چالش محافل علمی قرار گرفته است. بسیاری از افراد در آزمون های ورودی دانشگاه ها و مؤسسات از نظر بهره هوشی نمره بالایی کسب می‌کردند، اما همین افراد در محیط کار چندان موفق به نظر نمی رسیدند، افرادی نیز وجود داشتند که نمره بهره هوشی متوسطی داشتند ولی در محیط کار افراد موفق ‌و تطبیق پذیر بودند؛ دلیل این امر می‌تواند به سطح هوش هیجانی یا توانایی هدایت هیجان های شخصی در تعاملات فردی ارتباط پیدا کند. امروزه هوش هیجانی به عنوان مؤلفه ای قابل قبول در یادگیری و هوش شمرده می شود. توسعه و رشد هوش هیجانی هم به وسیله دانش آموز و هم معلم به عنوان عنصر کلیدی در یادگیری و تدریس محسوب می شود(آقا یار و شریفی در آمدی،۱۳۸۵).

 

۲-۲-۱۲- عوامل اثر گذار بر هوش هیجانی و توانایی یادگیری

 

عوامل زیادی بر عواطف و هیجان های دانش آموزان اثر می‌گذارد که توانایی یادگیری آنان در زمان‌های مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد تعدادی از این عوامل عبارتند از:

 

  1. سلامت جسمانی

 

  1. ادراک اولیه دانش آموزان در باره هوش خودشان بر اساس تجربیات سال گذشته

 

  1. میزان علاقه به موضوع درس

 

  1. شرایط فیزیکی کلاس درس با محیط یادگیری

 

  1. روش تدریس

 

  1. سن دانش آموز

 

  1. طرز تلقی و توانایی سایر داش آموزان

 

  1. زندگی خانواده

 

 1. شرایط مالی

شناخت عوامل فوق و اثر آن ها در روابط میان معلم و دانش آموز شتاب یادگیری را افزایش می‌دهد. این فرایند شامل گام هایی است که هر کدام نیازمند هوش هیجانی برای کسب نتایج مثبت است (آقا یار و شریفی در آمدی،۱۳۸۵).

 

۲-۲-۱۳- هوش هیجانی و دیدگاه های مختلف

 

ثرندایک معتقد است که هوش اجتماعی یعنی توانایی درک دیگران و عمل کردن عاقلانه در ارتباط های بشری که جنبه ای از هوش هیجانی است و به خودی خود جنبه ای از هوش بهر را تشکیل می‌دهد. ثرندایک معتقد بود که هوش از یک جنبه تشکیل نشده است چرا که نمی توان با یک هوش توانایی‌های انسان را سنجید، به همین دلیل او سه نوع هوش را مطرح می‌کند. هوش اجتماعی، هوش عینی، هوش انتزاعی، به نظر او هوش اجتماعی عبارت است از توانایی درک دیگران و برقراری رابطه مناسب با آن ها.

 

از این نقطه نظر، فرد با هوش کسی است که در هنگام قرار گرفتن در یک جمع بتواند احساسات و عواطف دیگران را به خوبی درک کند و با آن ها رابطه خوبی بر قرار کند(دهشیری،۱۳۸۳). در این جا ذکر این نکته ضرورت دارد که تعریف اولیه ی هوش اجتماعی، شیوه ی مفهوم سازی هوش هیجانی را تحت تاثیر خود قرار داده است. مثلاً برخی از نظریه پردازان معاصر، مانند مایر و سالووی هوش هیجانی را به عنوان جزیی از هوش اجتماعی در نظر می گیرند. مایر و سالووی برای اولین بار عنوان کردند که هوش هیجانی جزیی از هوش اجتماعی است و در تعریف آن ها از هوش هیجانی نیز می توان اثری از تعریف اولیه ی ثرندایک از هوش اجتماعی را دید(سالووی و مایر،۱۹۹۰ به نقل از رجبی۱۳۸۶).

 

۲-۲-۱۴- هوش هیجانی از نظر گلمن

 

به نظر وی هوش هیجانی هم شامل عناصر درونی و هم شامل عناصر بیرونی می‌باشد. عناصر درونی شامل میزان خود آگاهی، خود انگاره، احساس استقلال و ظرفیت خود شکوفایی و قاطعیت است و عناصر بیرونی شامل روابط بین فردی، سهولت در همدردی، و احساس مسؤلیت می‌باشد. همچنین هوش هیجانی شامل ظرفیت فرد برای قبول واقعیات، انعطاف پذیری، توانایی حل مشکلات هیجانی، حل مقابله با استرس و تکانه ها می‌باشد(گلمن، ۱۹۹۵و پارسا ۱۳۹۳). از نظر گلمن هوش عاطفی نوع دیگری از هوشمندی است که به عنوان مثال به ما نمی گویند در طول دوران تحصیل چه نمره ای را گرفته اید، بلکه بیشتر ‌به این نکته می پردازد که ما تا چه اندازه می‌توانیم احساسات و ارتباطات خود را کنترل کنیم. برای فائق آمدن بر این چالش ها و دست یافتن به موفقیت در زندگی باید مؤلفه های هوش هیجانی را در خود پرورش دهیم. این مؤلفه ها عبارتند از:

 

۱)خود آگاهی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:06:00 ق.ظ ]
باید گفت که موارد گفته شده ‌بر اساس ماده ۲۷۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مربوط به تشکیل شرکت می‌باشد در صورت تخلف ازاین موارد شرکت قابل ابطال می‌شود.

 

مورد بعدی که در ماده ۶ پیش‌بینی شده، تکمیل و تسلیم اظهارنامه است. در خصوص اظهارنامه و اهمیت آن گفته شده است که: «مهم‌ترین و نخستین سند ثبت شرکت، اظهارنامه است که در واقع تقاضانامه تأسیس شرکت تلقی می‌گردد. این سند باید به امضای همه مؤسسین رسیده و اطلاعات و مشخصات مذکور در ماده ۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷٫٫٫ در آن قید می‌گردد.»[۳۶]

 

مندرجات الزامی اظهارنامه تأسیس شرکت به شرح ذیل است:

 

  1. نام شرکت؛

 

  1. هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین؛

 

  1. موضوع شرکت؛

 

  1. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک؛

 

  1. تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که سهام ممتاز نیز موردنظر باشد، تعیین تعداد و خصوصیات و امتیارات این گونه سهام؛

 

  1. میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده‌اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. ‌در مورد آورده غیر نقد، تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود؛

 

  1. مرکز اصلی شرکت؛

 

 1. مدت شرکت.»

اظهارنامه فوق مطابق نمونه اداره ثبت شرکت‌ها در دو نسخه تنظیم و تکمیل می‌شود و همراه با دیگر مدارک به مرجع مذکور با الصاق تمبر قانونی تقدیم می‌شود.[۳۷]

 

گام بعدی در تأسیس یک شرکت سهامی عام، تهیه طرح اساسنامه شرکت است. طرح اساسنامه شرکت یا پیش نویس اساسنامه در ماده ۶ مورد اشاره قرار گرفته و در ماده ۸ ل.اخیرالذکر، مندرجات الزامی طرح اساسنامه شرکت در ۲۱ بند احصاء شده است.

 

مرحله بعدی در تأسیس شرکت سهامی عام طرح اعلامیه پذیره‌نویسی است. به موجب ماده ۹ (ل.ا.ق.ت) رعایت چند نکته در این طرح، الزامی است. همچنین متذکر می‌شویم که طرح مذکور در واقع «همان آگهی دعوت از آحاد جامعه جهت پذیره‌نویسی و سرمایه‌گذاری در شرکت سهامی عام در شرف تأسیس است.»[۳۸]

 

اما موارد مندرج در ماده ۹ پیش گفته عدول ناپذیر بوده و جزء قواعد آمره محسوب می‌شود.

 

پس از طی مراحل فوق، مرحله پذیره‌نویسی آغاز می‌گردد. در قانون تجارت ایران تعریفی از پذیره‌نویسی ارائه نشده است. پذیره‌نویسی در لغت به معنای «نوشتن و امضاء کردن در پای نوشته‌ای است برای تعهد انجام کاری که در آن نوشته شرح داده شده است.»[۳۹]

 

در حقوق تجارت تعاریف مختلفی از سوی علمای این رشته از این اصطلاح مطرح شده است که ذیلاً به برخی از آن ها اشاره می‌شود:

 

  • پذیره‌نویسی عبارت است از: «قبول پیشنهادی که از طرف مؤسسین به عموم می‌شود تا قسمتی از سرمایه شرکت را تعهد کنند و با پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ تعهدی خود در شرکتی که بعداً تأسیس می‌شود شریک و صاحب سهم گردند.»[۴۰]

 

  • در تعریف دیگری پذیره‌نویسی عمل حقوقی است «که به موجب آن شخصی تعهد می‌کند با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام شریک شود.»[۴۱]

 

 • پذیره‌نویسی به تعهد سهام شرکت سهامی عام با امضای ورقه تعهد سهم که بیانگر تعهد قیمت آن است، اطلاق می‌شود.[۴۲]

مسئله دیگری که در خصوص پذیره‌نویسی در کتب مرتبط با حقوق شرکت‌ها مطرح شده بحث ماهیت پذیره‌نویسی است.

 

در حقوق برخی کشورها همانند فرانسه در باب ماهیت پذیره‌نویسی اتفاق نظر وجود ندارد.[۴۳] منظور از ماهیت یک عمل حقوقی، چهارچوب حقوقی آن که می‌تواند عقد معین یا غیرمعین و یا حتی ایقاع باشد، است. از جنبه حقوقی، پذیره‌نویسی تعهد ساده‌ای است که پذیره‌نویس را نسبت به تأدیه آورده در حدود مبلغ قید شده در ورقه تعهد سهم متعهد می‌کند. به زعم برخی از حقوق ‌دانان «از نظر اقتصادی می‌توان پذیره‌نویسی را الحاق به قرارداد شرکت در شرف تأسیس بیان نمود.»[۴۴] قرارداد الحاقی مذکور در فوق عبارت است از اعلام اراده‌ای که شخص انجام خدمتی را از دیگری تقاضا کرده و تمام شرایط پیشنهادی او را برای انجام آن خدمت تقبل می‌کند و فقط رضایت شخص برای انعقاد چنین قرارداد مکفی خواهد بود.[۴۵]

 

یکی از اساتید پذیره نویسی را از طرف شرکت، عمل تجاری و نسبت به پذیره‌نویسان، غیر تجاری محسوب ‌کرده‌است. و طبیعت قراردادی بودن پذیره‌نویسی را مطلقاً مردود می‌داند. از نظر ایشان رویه قضایی این سند را یک تعهد یک طرفه غیرقابل فسخ تلقی می‌کند و این عمل چیزی جز دو تعهد یک طرفه نیست.[۴۶]

 

از سوی دیگر استاد دیگری، پذیره‌نویسی را قرارداد شرکت می‌داند. ‌بر اساس این طرز تلقی، مؤسسین «به نام خود عمل می‌کنند و پیشنهادشان به پذیره نویسان این است که به قرارداد شرکتی که قبلاً بین مؤسسین منعقد شده است بپیوندند. »

 

ایشان می‌افزایند: «پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم، اساسنامه شرکت را که به منزله قرارداد شرکت است امضاء کرده و بدین وسیله در زمره طرفهای قرارداد شرکت قرار رفته است. البته طرح اساسنامه، چون قبلاً به امضای مؤسسین رسیده است بیانگر ایجاب آنان در انعقاد قرارداد شرکت با پذیره‌نویسان است. »

 

به نظر می‌رسد در میان دیدگاه‌های فوق‌الذکر، نظر اخیر با ماهیت واقعی پذیره‌نویسی سازگاری بیشتری دارد و باید پذیره‌نویسی را الحاق به قرارداد از پیش منعقد شده میان مؤسسین دانست.

 

نکته دیگری که بررسی آن از جهت رعایت تشریفات قانونی، ضروری به نظر می‌رسد، شیوه پذیره‌نویسی سهام است. به موجب ماده ۱۱ (ل. ا.ق.ت) اعلامیه پذیره نویسی بایستی علامه بر آگهی در جراید، در بانکی که پذیره‌نویسی در آن صورت می‌گیرد، نیز در معرض دید علاقمندان قرار گیرد، و برابر ماده ۱۲ ل.اخیرالذکر هر پذیره‌نویس پس از امضای ورقه تعهد سهم، مبلغی را که باید به صورت نقد پرداخت شود به نام شرکت در شرف تأسیس پرداخت و رسید دریافت می‌کند. البته پرداخت کلیه وجوه از جانب پذیره‌نویس الزامی نیست. لیکن ‌بر اساس ماده ۱۶ این قانون حداقل ۳۵ درصد سرمایه شرکت باید پرداخت شود. مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مذکور نیز به ترتیب به مندرجات الزامی ورقه تعهد سهم و تشریفات تنظیم این ورقه پرداخته‌اند. برگ تعهد سهم به موجب ماده ۱۳ می‌بایست متضمن نام، موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت و نیز سرمایه آن باشد. ضمناً مشخصات اعلامیه پذیره‌نویسی (شماره و تاریخ صدور اجازه انتشار) و نیز مرجع ثبت شرکت‌هایی که آن را صادر کرده نیز باید در آگهی قید گردد. همچنین درج تعداد سهامی که تعهد می‌شود و مبلغ آن و نیز مبلغی که می‌بایست در هنگام پذیره‌نویسی پرداخت گردد، در اعلامیه مذکور ضروری است.

 

مطابق ماده ۱۴ نیز ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و به امضاء پذیره‌نویس یا قائم مقام قانونی او می‌رسد. نسخه اول آن نزد بانک نگهداری و نسخه دوم آن پس از امضا و مهر بانک تسلیم پذیره نویس می‌گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-13] [ 05:30:00 ب.ظ ]