کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam


جستجو  

 

 

 

 

فهرست مطالب

 فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

مقدمه. 2

1-1- بیان مساله تحقیق.. 2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-3-­ اهداف تحقیق.. 8

1-4- فرضیه های تحقیق.. 8

1-5- قلمرو پژوهش… 10

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی.. 10

1-6-1 وفاداری مشتری.. 10

1-6-2 برند. 11

1-6-3 شخصیت برند. 11

1-7- فرایند اجرایی تحقیق.. 13

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق.. 14

مقدمه. 15

معرفی سازمان مورد بررسی.. 16

2-1-  برند و شخصیت برند. 16

2-1- 1- مفهوم برند. 16

2-1-2- شخصیت برند. 18

2-1-3- چارچوب شخصیت برند. 24

2-1-4- ابعاد شخصیت… 26

2-1-4-1- برون گرایی.. 26

2-1-4-2- سازگاری.. 26

2-1-4-3- باوجدان. 26

2-1-4-4- روان رنجور، خوش تیپ… 26

2-1-4-5- تمایل به کسب تجربه. 26

2-1-5- ابعاد شخصیت برند. 27

2-1-5-1- صداقت… 27

2-1-5-2- اشتیاق و هیجان. 27

2-1-5-3- صلاحیت (شایستگی) 27

2-1-5-4- کمال. 28

2-1-5-5- قوت و استحکام. 28

2-1-6- تجانس میان شخصیت انسانی برند. 28

2-1-7- هویت برند. 32

2-1-8- تصویر برند. 36

2-1-8-1 تعریف تصویر برند. 36

2-1-8-2 تصویر سازمانی برند. 37

2-1-9- برندینگ (نام گذاری تجاری) 38

2-1-10- ارزش ویژه برند. 38

2-1-11- جایگاه سازی برند. 42

2-1-12- عملکرد برند. 43

2-1-13- آگاهی از برند. 45

2-1-14- محبوبیت برند. 47

2-1-15- اعتماد برند 48

2-2- وفاداری.. 51

2-2-1- تعریف وفاداری.. 51

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-2-2- انواع وفاداری.. 60

2-2-2-1- انواع وفاداری بر اساس رویکردها 60

2-2-2-2- انواع وفاداری بر اساس نگرش ها 68

2-2-3- مدل های وفاداری مشتریان. 70

2-2-4- وفاداری رفتاری.. 72

2-2-5- رویکرد نگرشی.. 73

2-2-6 وفاداری نگرشی، رفتاری، یا هردو. 75

2-2-7- تقدم وفاداری نگرشی بر رفتاری.. 77

2-2-8- عوامل موثر بر وفاداری مشتری رفتاری.. 77

2-2-8-1- تاثیر رضایت و تعهد بر وفاداری مشتری.. 77

2-3- رابطه شخصیت برند با میزان وفاداری مشتریان. 83

2-3-1- وفاداری به برند. 83

2-3-2- تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتری.. 85

2-4- پیشینه تحقیق.. 85

2-4-1- پیشینه تحقیق در ایران. 85

2-4-2- پیشینه تحقیق  در جهان. 87

2-5- جمع بندی.. 89

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 90

مقدمه. 91

3-1- نوع و روش تحقیق.. 91

3-2- جامعه آماری و نمونه تحقیق 92

3-3- روش ها و ابزارهای جمع آوری داده ها 94

3-4- روایی پرسشنامه (اعتبار) 94

3-4-1- روایی محتوا 95

3-5- پایایی پرسشنامه (قابلیت اعتماد) 96

3-6- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 96

3-6-1- معادلات ساختاری (رابطه علی میان متغیرها) 97

3-6-1-1- ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر. 97

3-6-1-2- فرآیند تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس 98

3-7- جمع بندی 104

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 105

مقدمه. 106

4-1- آمار توصیفی داده­ها 106

4-1-1- ویژگی های جمعیت شناختی.. 106

4-2- تجزیه و تحلیل به وسیله آمار استنباطی.. 110

4-2-1- تجزیه و تحلیل پایایی.. 110

4-2-2- تجزیه و تحلیل روایی.. 111

4-2-3- آزمون مدل پژوهش و فرضیه ها 112

4-2-3-1- فرضیه اصلی پژوهش‌… 112

4-2-3-2- اندازه های برازندگی‌.. 115

4-2-3-3- فرضیه های فرعی پژوهش‌… 117

4-3- جمع بندی.. 133

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها‌ 134

مقدمه. 135

5-1- مرور فصل های چهارگانه پژوهش… 135

5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 136

5-3- محدودیت های تحقیق.. 142

5-4- پیشنهادهای تحقیق.. 143

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی.. 143

5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 144

 

ضمایم و پیوست ها 146

پیوست شماره 1 : پرسشنامه. 146

پیوست شماره 2 : آزمون پایایی پرسشنامه. 148

فهرست منابع. 151

فهرست منابع فارسی.. 151

فهرست منابع انگلیسی.. 152

چکیده انگلیسی.. 156

 

 

فهرست جداول

جدول1-2: ابعاد شخصیت برند و گویه های اصلی پرسشنامه برای هر بعد. 12

جدول3-1: سئوالات پرسشنامه مربوط به متغیرها 94

جدول3-2: نتایج آزمون پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ.. 96

جدول4-1: تفکیک پاسخ دهندگان از نظر جنسیت… 106

جدول4-2: تفکیک پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات (مشتریان) 107

جدول4-3: تفکیک پاسخ دهندگان از نظر سابقه خدمت مشتریان. 108

جدول4-4: تفکیک پاسخ دهندگان از نظر رده سازمانی 109

جدول4-5: مقدار آلفای کرونباخ برای پایای سازه 111

جدول4-6: اندازه های برازندگی (فرضیه اصلی) 117

جدول4-7: اندازه های برازندگی (فرضیه های فرعی مرتبط با بعد صداقت از شخصیت برند) 120

جدول4-8: اندازه های برازندگی (فرضیه های فرعی مرتبط با بعد هیجان از شخصیت برند) 123

جدول4-9: اندازه های برازندگی (فرضیه های فرعی مرتبط با بعد صلاحیت از شخصیت برند) 126

جدول4-10: اندازه های برازندگی (فرضیه های فرعی مرتبط با بعد کمال از شخصیت برند) 129

جدول4-11: اندازه های برازندگی (فرضیه های فرعی مرتبط با بعد قوت از شخصیت برند) 132

جدول5-1: نتایج کلی فرضیه ها 136

 

 

فهرست نمودارها

شکل 1-1: شخصیت برند برگرفته از مدل آکر(1997)، وفاداری مشتری برگرفته از تیلور و همکاران (2004)‌ 5

شکل 1-2: فرایند اجرای تحقیق در سطح کلان 13

شکل 2-1: مدل وفاداری اندرسون و لیند ستاد (1998) 71

شکل 2-2: مدل وفاداری کاندامپولی و هوی (2007) 72

شکل 4-1: جنسیت افراد نمونه. 107

شکل 4-2: درصد تحصیلات افراد نمونه 108

شکل 4-3: سابقه خدمتی افراد نمونه. 109

شکل 4-4: رده سازمانی افراد نمونه. 110

شکل 4-5: مدل مفهمومی پژوهش… 113

شکل 4-6: مدل مفهومی پژوهش در حالت تخمین استاندارد. 113

شکل 4-7: مقادیر آزمون t 114

شکل 4-8: مدل آزمون فرضیه های فرعی مرتبط با بعد صداقت از شخصیت برند. 118

شکل 4-9: مدل آزمون فرضیه های فرعی مرتبط با بعد صداقت در حالت تخمین استاندارد. 119

شکل 4-10: مقادیر آزمون t فرضیه های فرعی مرتبط با بعد صداقت… 119

شکل 4-11: مدل آزمون فرضیه های فرعی مرتبط با بعد هیجان. 121

شکل 4-12: مدل آزمون فرضیه های فرعی مرتبط با بعد هیجان در حالت تخمین استاندارد. 122

شکل 4-13: مقادیر آزمون t فرضیه های فرعی مرتبط با بعد هیجان. 122

شکل 4-14: مدل آزمون فرضیه های فرعی مرتبط با بعد صلاحیت از شخصیت برند. 124

شکل 4-15: مدل آزمون فرضیه های فرعی مرتبط با بعد صلاحیت در حالت تخمین استاندارد. 125

شکل 4-16: مقادیر آزمون t فرضیه های فرعی مرتبط با بعد صلاحیت… 125

شکل 4-17: مقادیر آزمون t فرضیه های فرعی مرتبط با بعد کمال از شخصیت برند. 127

شکل 4-18: مدل آزمون فرضیه های فرعی مرتبط با بعد کمال در حالت تخمین استاندارد. 128

شکل 4-19: مقادیر آزمون t فرضیه های فرعی مرتبط با بعد کمال. 128

شکل 4-20:  مدل آزمون فرضیه های فرعی مرتبط با بعد قوت از شخصیت برند. 130

شکل 4-21:  مدل آزمون فرضیه های فرعی مرتبط با بعد قوت در حالت تخمین استاندارد. 131

شکل 4-22:  مقادیر آزمون t فرضیه های فرعی مرتبط با بعد قوت.. 131

شکل 4-23:  مدل کلی تایید شده تحقیق.. 133

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1398-07-04] [ 08:19:00 ب.ظ ]
1-2-2-   کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم……………………………… 26

1-3-  آتوماتای یادگیر…………………………….. 29

1-3-1-   آتوماتای یادگیر…………………………….. 31

1-3-2-   معیار‌های رفتار اتوماتای یادگیر…………………………….. 34

1-3-3-   الگوریتمهای یادگیری………………………………. 35

1-3-4-   آتوماتای یادگیر با عملهای متغیر…………………………….. 39

1-4-   آتوماتای یادگیر سلولی……………………………… 40

1-4-1-    آتوماتای سلولی………………………………. 40

1-4-2-   آتوماتای یادگیر سلولی (CLA)……………………………..

1-4-3-   آتوماتای یادگیر سلولی نامنظم (ICLA)……………………………..

1-5-   اهداف پایان نامه و ساختار آن……………………………… 48

2-  پوشش محیط در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیرسلولی…. 50

2-1-   مقدمه……………………………. 50

2-1-1-    اشکال مختلف طراحی………………………………. 51

2-2-  دسته بندی مسائل پوشش در شبکه های حسگر………………. 52

2-2-1-   پوشش ناحیه ای………………………………. 53

2-2-2-   پوشش نقطه ای……………………………. 56

2-2-3-  پوشش مرزی……………………………. 57

2-3-  روش پوشش CCP………………………………

2-3-1-   فرضیات مسئله……………………………… 59

2-3-2-  تشریح روش……………………………. 59

2-4-  حل مسئله پوشش(k-پوششی ) با استفاده از آتوماتاهای یادگیر………….. 61

2-4-1-   فرضیات و مدل مسئله……………………………… 63

2-4-2-   روش تشخیص افزونه بودن نود حسگر…………………………….. 64

2-4-3-  شبیه سازی ……………………………. 72

2-5-  جمع بندی……………………………. 79

3-  خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی….. 80

3-1-  مقدمه……………………………. 80

3-2-  کارهای انجام شده…………………………….. 83

3-2-1-   پروتکل خوشه بندی LEACH………………………………

3-2-2-  پروتکل خوشه بندی HEED………………………………

3-3- خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی….. 93

3-3-1-   روش خوشه بندی پیشنهادی………………………………. 94

3-3-2-  شبیه سازی……………………………. 102

3-4-  جمع بندی …………………………….107

4-  تجمیع داده ها در شبکه های حسگر با استفاده از آتوماتاهای یادگیر……. 108

4-1-   مقدمه……………………………. 108

4-2-  کارهای انجام گرفته…………………………….. 109

4-3-  تجمیع داده ها در شبکه های حسگر با استفاده از آتوماتاهای یادگیر….. 112

4-3-1-   بیان مسئله و مفروضات آن……………………………… 113

4-3-2-  تشریح روش پیشنهادی………………………………. 115

4-4-  شبیه سازی…………………………….119

4-4-1-   آزمایش اول……………………………. 122

4-4-2-   آزمایش دوم ……………………………. 122

4-4-3-  آزمایش سوم……………………………. 123

4-5-  جمع بندی ……………………………. 125

5-  نتیجه گیری……………………………… 126

6-  پیوست اول: شبکه های حسگر بی سیم……………………………… 127

6-1-   تاریخچه شبکه های حسگر…………………………….. 127

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

6-2-  ساختار هر گره حسگر…………………………….. 128

6-2-1-   اجزاء درونی یک گره حسگر…………………………….. 128

6-2-2-   محدودیتهای سختافزاری یک گره حسگر…………………………….. 130

6-3-  پشته پروتکلی  ……………………………. 131

6-4-  مزایای شبکه های حسگر بیسیم……………………………… 132

6-5-  کاربردهای شبکه های حسگر بیسیم……………………………… 134

7-  پیوست دوم:آتوماتای یادگیرسلولی……………………………… 138

7-1-  تاریخچه آتوماتای یادگیر…………………………….. 138

7-2-  معیار‌های رفتار اتوماتای یادگیر…………………………….. 139

7-3- آتوماتای یادگیر با عملهای متغیر…………………………….. 141

7-4-  آتوماتای یادگیر تعقیبی……………………………… 142

7-5-  آتوماتای یادگیر سلولی (CLA)……………………………..

7-6-  آتوماتای یادگیر سلولی باز(OCLA)……………………………..

7-7- آتوماتای یادگیر سلولی ناهمگام (ACLA)……………………………..

8-  پیوست سوم: شرح نرم افزار J-Sim و پیاده سازی الگوریتمهای پیشنهادی با آن…… 155

8-1-  مقدمه ……………………………. 155

8-2-  شبیه ساز J-Sim …………………………….

8-2-1-   شبیه سازی شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از J-sim……………………………….

8-2-2-  نصب و اجرا…………………………….162

8-3- پیاده سازی الگوریتم خوشه بندی پیشنهادی………………… 163

8-4-  پیاده سازی الگوریتم پوشش پیشنهادی…………………….. 185

8-5-  پیاده سازی الگوریتم تجمیع پیشنهادی……………………………… 190

9-  واژه نامه…………………………….. 195

مراجع…………………………….. 199

چکیده:

کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم نسبت به شبکه های سنتی بسیار متفاوت است. بعضی از پارامترهایی که در ارزیابی کیفیت سرویس در این شبکه ها مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: پوشش شبکه, تعداد بهینه نودهای فعال در شبکه, طول عمر شبکه و میزان مصرف انرژی. در این پایان نامه سه مسئله اساسی شبکه ها ی حسگر بی سیم مطرح گردیده و با هدف بهبود پارامترهای کیفیت سرویس، برای این مسائل، راه حلهایی کارا با استفاده از روش هوشمند آتوماتاهای یادگیرسلولی ارائه شده است. ابتدا مسئله پوشش محیط در شبکه های حسگر را با استفاده از غیر فعال نمودن نودهای غیر ضروری و فعال نگه داشتن بهینه نودها حل می گردد، تا در مصرف انرژی صرفه جویی به عمل آمده و عمر شبکه افزایش یابد. سپس به مسئله خوشه بندی در شبکه حسگر پرداخته شده و با استفاده از آتوماتاهای یادگیرسلولی, شبکه های حسگر به گونه ای خوشه بندی می شوند که انرژی به صورت یکنواخت در شبکه بمصرف رسیده وعمر شبکه افزایش یابد. پس از آن با استفاده از آتوماتاهای یادگیر یک روش تجمیع داده های محیط حسگری پیشنهاد می گردد که در مصرف انرژی شبکه صرفه جویی به عمل آورده و عمر شبکه را افزایش می دهد. همه روشهای ارائه شده با استفاده از نرم افزار J-Sim شبیه سازی گردیده اند. نتایج شبیه سازی ها نشان دهنده عملکرد بهتر روشهای پیشنهادی نسبت به روشهای مشابه می باشد.

1- مقدمه

1-1- شبکه های حسگر بیسیم

شبکه های حسگر بی سیم[1] جهت جمع آوری اطلاعات در مناطقی که کاربر نمی تواند حضورداشته باشد، مورد استفاده قرار می گیرند. در یک شبکه حسگر، حسگرها به صورت جداگانه مقادیر محلی را نمونه برداری (اندازه گیری) می کنند و این اطلاعات را درصورت لزوم برای حسگرهای دیگر و در نهایت برای مشاهده گر اصلی ارسال می نمایند. عملکرد شبکه این است که گزارش پدیده هایی راکه اتفاق می افتد به مشاهده گری بدهد که لازم نیست از ساختار شبکه و حسگرها به صورت جداگانه و ارتباط آنها چیزی بداند. این شبکه ها مستقل و خودگردان بوده وبدون دخالت انسان کار می کنند. معمولا تمامی گره­ها همسان می­باشند و عملاً با همکاری با یکدیگر، هدف کلی شبکه را برآورده می‌سازند. هدف اصلی در شبکه­های حسگر بی­سیم نظارت و کنترل شرایط و تغییرات جوی، فیزیکی و یا شیمیائی در محیطی با محدوده معین، می­باشد[1, 2]. شبکه­ حسگر بی­سیم نوع خاصی از شبکه­های موردی[2] است. مبحث شبکه های حسگر بی سیم یکی از موضوعات جدید در زمینه مهندسی شبکه و فناوری اطلاعات می باشد.

پیشرفتهای اخیر در طراحی و ساخت تراشه های تجاری این امکان را به وجود آورده است که عمل پردازش سیگنال و حس کنندگی در یک تراشه یعنی حسگر شبکه بی سیم انجام گردد، که شامل سیستم های میکروالکترومکانیکی [3](MEMS) مانند حسگرها، محرک ها[4] و قطعات رادیویی RF می باشد.

حسگرهای بی سیم کوچکی تولید شده است که قابلیت جمع ‌آوری داده از فاصله چند صد متر و ارسال داده بین حسگرهای بی سیم به مرکز اصلی را دارا می باشد و با این تکنولوژی اطلاعات دما – نوسانات، صدا، نور، رطوبت، و مغناطیس قابل جمع آوری می باشد که این حسگرهای بی سیم با هزینه کم و اندازه ای کوچک قابل نصب در شبکه های حسگر بی سیم می باشد. اما کوچک شدن حسگرهای بی سیم دارای معایبی نیز می باشد. تکنولوژی نیمه هادی باعث بوجود آمدن پردازنده های سریع با حافظه بالا شده است اما تغذیه این مدارات هنوز هم یک مشکل اساسی است که محدود به استفاده از باطری گردیده است. بخش منبع تغذیه یک بخش مهم و محدود است که در صورتیکه از باطری در این شبکه ها استفاده شود، تعویض باطری ها در حالتی که تعداد نودهای شبکه زیاد باشد کاری سخت و دشوار خواهد بود و نودها به منظور ذخیره و صرفه جویی در مصرف انرژی مجبور به استفاده از ارتباطات برد کوتاه خواهند شد. تفاوت یک حسگر بی سیم کارا و یک حسگر بی سیم که دارای کارایی کم از نظر انرژی است در عملکرد آنها در ساعت ها نسبت به هفته ها می باشد. افزایش اندازه شبکه WSN باعث پیچیدگی مسیریابی وارسال اطلاعات به مرکز اصلی می باشد. اما همچنان مسیریابی و پردازش نیاز به انرژی دارند. بنابراین یکی از نکات کلیدی در توسعه و ارائه الگوریتمهای مسیریابی جدید، کاهش و صرفه جویی در انرژی مصرفی است. بخش های مختلف شبکه های حسگر بی سیم باید شبیه سازی و مدلسازی گردند تا کارآیی آنها مورد بررسی واقع شود. برای اینکار شبکه های حسگر بی سیم به گرافهایی نگاشت می شوند که در این گرافها هر گره مطابق با یک نود در شبکه بوده و هر لبه بیانگر یک پیوند یا کانال ارتباطی بین دو نود در شبکه خواهد بود.اگر ارتباط بین نودها در شبکه دو جهته باشد گراف نگاشت شده بدون جهت خواهد بود و اگر ارتباط بین نود ها در شبکه نا متقارن باشد در آن صورت گراف نگاشت یافته جهتدار خواهد بود. البته مدل ارتباطی بین نودها در شبکه می تواند یک به یک یا یک به همه باشد. فراهم آوردن یک مدل عملی برای حسگرها کار پیچیده و دشواری می باشد که این به خاطر تنوع در انواع حسگرها هم از نظر ساختاری و هم از نظر اصول و اساس کار آنها می باشد. شبکه های حسگر دارای ویژگیهایی منحصر به فرد هستند که این امر باعث شده است تا پروتکل های خاصی برای آنها در نظر گرفته شود.

در شبکه های بی سیم حسگر معمولا فقط یک یا دو ایستگاه پایه‌ وجود دارد و تعداد زیادی نودهای حسگر در محیط پخش گردیده اند. به علت محدودیت برد این حسگرها و انرژی باطری خیلی از نودها قادر به ارتباط مستقیم با ایستگاه پایه‌ نمی باشند. اما با تکیه بر نودهای نظیر خود و نودهای حسگر دیگر، به ارتباط با ایستگاه پایه‌ می پردازد که در شبکه های [5]MANET نیز این عمل توسط نودهای معمولی انجام می شود.

معماری ارتباطات شبکه­های حسگر بی­سیم در شکل 1-1 دیده می­شود[1]. در شبکه­های حسگر بی­سیم، تعداد زیادی گره با امکانات مخابره، پردازش، حس کردن محیط و … در محیطی با چهارچوب معین پراکنده شده­اند. رویداد اتفاق افتاده و یا سوالات پرسیده شده از سوی گره مرکزی[6] و ماموریت محوله به هر گره موجب می­شود، ارتباطاتی بین گره­ها برقرار شود. اطلاعات رد و بدل شده می‌تواند گزارشی از وضیعت محدوده ای که زیر نظر گره­های حسگر می­باشد به گره مرکزی و یا درخواستی از سمت گره مرکزی به سمت گره­های حسگر باشد. گره مرکزی به عنوان درگاه ارتباطی شبکه حسگر با سایر سیستم­ها و شبکه­های مخابراتی، در واقع گیرنده نهایی گزارش از گره­های حسگر می­باشد و بعد از انجام یکسری پردازش­ها، اطلاعات پردازش شده را به کاربر ارسال می­کند (با استفاده از یک رسانه ارتباطاتی مانند اینترنت، ماهواره و …). از سوی دیگر، درخواست­های کاربر نیز توسط این گره به شبکه انتقال می­یابد.

یک گره حسگر می‌تواند یکی از دو نقش تولید کننده داده‌ها و یا رله کننده داده‌های تولید شده توسط سایر گره‌ها را بر عهده بگیرد. عموماً در شبکه‌های حسگر، اغلب گره‌ها هر دو نقش را به صورت توأم ایفا می‌کنند. برپایی و طراحی ساختار و معماری ارتباطات بین گره­های شبکه نیازمند رعایت فاکتورهای مختلف و زیادی از جمله تحمل­پذیری خطا، مقیاس پذیری، هزینه تولید، محیط عملیات، توپولوژی شبکه حسگر، محدودیت­های سخت افزاری، ابزار و رسانه ارتباط، انرژی مصرفی و … می­باشد. جهت آشنایی بیشتر با شبکه های حسگر بی سیم به پیوست اول مراجعه گردد.

1-1-1- مسائل مطرح در شبکه های حسگر بیسیم

عوامل متعددی در طراحی شبکه­های حسگر موثر است و موضوعات بسیاری در این زمینه مطرح است که بررسی تمام آنها در این نوشتار نمی­گنجد از این رو تنها به ذکر برخی از آنها بطور خلاصه اکتفا می­کنیم.

1-مسیریابی: ماهیت اصلی شبکه­های حسگر به این صورت است که کارهایی که انجام می­دهند باید به صورت محلی باشد چرا که هر گره تنها می­تواند با همسایه ­های خود ارتباط برقرار کند و اطلاعات کلی و سراسری از شبکه چندان در دسترس نیست (جمع­آوری این اطلاعات هزینه و زمان زیادی را مصرف می­کند). اطلاعات بدست آمده توسط گره ­ها، باید با استفاده از تکنیک­های مسیریابی، به نحوی به گره مرکزی ارسال گردد.

2- تنگناهای سخت­ افزاری: هرگره ضمن اینکه باید کل اجزاء لازم را داشته باشد باید بحد کافی کوچک، سبک و کم حجم نیز باشد. در عین حال هر گره باید انرژی مصرفی بسیار کم و قیمت تمام شده پایین داشته و با شرایط محیطی سازگار باشد. اینها همه محدودیت­هایی است که کار طراحی و ساخت گره‌های حسگر را با چالش مواجه می­کند. ارائه طرح­های سخت­افزاری سبک و کم حجم در مورد هر یک از اجزای گره بخصوص قسمت ارتباط بی­سیم و حسگرها از جمله موضوعات تحقیقاتی است که جای کار بسیار دارد. پیشرفت فن­آوری ساخت مدارات مجتمع با فشردگی بالا و مصرف پایین، نقش بسزایی در کاهش تنگناهای سخت­افزاری داشته است.

3- تحمل­پذیری خطا و قابلیت اطمینان[1]: هر گره ممکن است خراب شود یا در اثر رویدادهای محیطی مثل تصادف یا انفجار بکلی نابود شود یا در اثر تمام شدن منبع انرژی از کار بیفتد. منظور از تحمل‌پذیری یا قابلیت اطمینان این است که خرابی گره­ها نباید عملکرد کلی شبکه را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع می­خواهیم با استفاده از اجزای غیر قابل اطمینان یک شبکه قابل اطمینان بسازیم.

4- توپولوژی: توپولوژی شبکه یکی از مفاهیم اولیه در شبکه­های حسگر است که دیگر موارد نظیر مسیریابی و … بر روی آن تعریف می­شود. ساختارهای زیادی در توپولوژی مطرح است که بر اساس اولویت­های مختلف و در شرایط متفاوت یکی بر دیگری برتری دارد. از جمله مواردی که در انتخاب یک ساختار تاثیر می­گذارد می­توان به مصرف انرژی کمتر، تنک بودن ساختار، کم بودن درجه گره، تحمل­پذیری خطا و تداخل اشاره کرد.

5- مقیاس­پذیری[2]: شبکه باید هم از نظر تعداد گره و هم از نظر میزان پراکندگی گره­ها مقیاس­پذیر باشد. بعبارت دیگر شبکه حسگر از طرفی باید بتواند با تعداد صدها، هزارها و حتی میلیون­ها گره کار کند و از طرف دیگر، چگالی توزیع متفاوت گره­ها را نیز پشتیبانی کند. در بسیاری کاربردها توزیع گره­ها تصادفی صورت می­گیرد و امکان توزیع با چگالی مشخص و یکنواخت وجود ندارد یا گره­ها در اثر عوامل محیطی جابجا می­شوند. بنابراین چگالی باید بتواند از چند عدد تا چند صد گره تغییر کند. موضوع مقیاس­پذیری به روش­ها نیز مربوط می­شود برخی روش­ها ممکن است مقیاس­پذیر نباشند یعنی در یک چگالی با تعداد محدود از گره کار کند. در مقابل برخی روش­ها مقیاس­پذیر هستند.

6- شرایط محیطی: طیف وسیعی از کاربرد­های شبکه ­های حسگر مربوط به محیط­هایی می­شود که انسان نمی­تواند در آن حضور داشته باشد. مانند محیط­های آلوده از نظر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:19:00 ب.ظ ]
1-6- روش تحقیق.. 8

1-7- ساختار گزارش.. 9

1-8 تحقیقات مشابه خارجی.. 9

فصل 2: مروری بر ادبیات موضوع…………………………………………………………….. 11

2- 1- مقدمه.. 12

2-2- تاریخچه سیستم های برودتی.. 14

2-3- اساس کار سیستم های برودتی تهویه مطبوع.. 16

2-4- انواع سیستم های تهویه مطبوع برودتی.. 17

2-4-1 سیستم های مرکزی.. 18

2-4-1-1 سیستم های تمام هوا  .. 18

2- 4 – 1 -2 سیستم های تمام آب.. 21

2- 4 – 1- 3 سیستم های پکیج .. 23

2- 4 – 1 – 4 سیستم های تهویه مطبوع اتاقی.. 25

2- 5 سیستم های تهویه مطبوع مورد استفاده در ایران.. 26

2- 6 عوامل اصلی در طراحی سیستم های برودتی.. 27

2-  6 – 1 شرایط اقلیمی.. 27

2-  6 – 2  بار های برودتی.. 31

2-  7 محاسبات و روش انتخاب اجزای سیستم های تهویه مطبوع.. 33

2- 7 – 1 چیلر ها.. 33

2-  7 – 2 فن کوئل ها.. 38

2- 7 – 3  دستگاه هواساز.. 39

2- 7 – 4 برج خنک کننده.. 40

2- 7 – 5 کولر گازی.. 41

2- 7 – 6 کولر آبی.. 41

2- 7 – 7 پکیج سرمایی.. 42

2- 8  نرم افزار های مورد استفاده در محاسبات بار های برودتی و انتخاب سیستم ها.. 42

2 – 9  محاسبات مصرف انرژی در سیستم های سرمایشی.. 43

فصل 3: محاسبه مصرف انرژی سالانه سیستم های برودتی و ارزیابی اقتصادی این سیستم ها 49

3-1- مقدمه.. 50

3-2- تکنیک های اقتصاد مهندسی و کاربرد آنها.. 51

3-2-1  روش ارزش فعلی.. 51

3-2-2- روش یکنواخت سالیانه.. 51

3-2- 3  روش نرخ بازگشت سرمایه.. 52

3-2- 4 روش نسبت منافع به مخارج.. 52

3-2- 5 –  روش دوره بازگشت سرمایه.. 53

3-2- 6-  روش ارزش آینده .. 53

3-3- روش پیشنهادی محاسبه و ارزیابی سیستم های برودتی ساختمان  53

3-3-1-  محاسبه ارزش واقعی هزینه ها.. 53

3-3-1- 1 یک بارپرداخت.. 54

3-3-1-2  پرداخت سالیانه.. 54

3-3- 2  محاسبه هزینه چرخه عمر سالانه سیستم های برودتی ساختمان  55

3-3- 3 عمر مفید و ارزش اسقاطی.. 59

3-3- 4 سایرپارامتر های موجود در محاسبات.. 59

3-4 تاثیر عوامل مختلف بر هزینه های تولید برودت.. 60

3-4-1  تاثیراقلیم های آب و هوایی.. 60

3-4-2  تاثیر کاربری.. 60

3-4-3  تاثیردیدگاه انرژی.. 61

3-4-4  تاثیر آلایندگی زیست محیطی.. 62

3-5  محاسبات هزینه های نهایی در سیستم های برودتی.. 63

3-6  محاسبات مصرف انرژی در سیستم سرمایش.. 64

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل 4 جمع بندی و پیشنهادات .. 69

4-1  مقدمه.. 70

4-2  پاسخ به سوالات تحقیق.. 72

4-3  جمع بندی و نتیجه گیری.. 83

4-4  پیشنهادات.. 85

مراجع 86

پیوست(1) 88

Abstract 91
فهرست اشکال

شکل (1-1) میزان مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و اجنماعی کشور…………………………3

شکل (1-2)  درصدمصرف انرژی در قسمت های مختلف ساختمان 4

شکل (2-1) شماتیک یک سیستم تهویه مطبوع 16

شکل (2-2) حلقه های انتقال حرارت در یک سیستم برودتی 16

شکل (2-3) شماتیک یک سیستم تهویه مطبوع 18

شکل (2-4) شماتیک یک سیستم تهویه مطبوع یک کانالی……………………………………………………….19

شکل (2-5) شماتیک سیستم های هوایی دو کانالی تهویه مطبوع………………………………………………..20

شکل (2-6) شماتیک یک سیستم تهویه مطبوع از نوع پکیج 24

شکل (2-7) شماتیک یک سیستم تهویه اتاقی.. 25

شکل (2-8) نقشه تقسیمات اقلیمی ایران از نظر شرایط آب و هوایی 31

شکل (2-9)اصول کار چیلر تراکمی 35

شکل (2-10) شماتیک یک چیلر جذبی 37

شکل (2-11)شکل ظاهری یک مدل چیلر جذبی 38

شکل (2-12)شمای کلی انواع فن کوئل مورد استفاده در سیستم برودتی 39

شکل (2-13)شمای کلی یک برج خنک کننده مورد استفاده در سیستم برودتی 40

شکل (2-14)میزان مصرف انرژی اجزای اصلی تاسیسات تهویه مطبوع 45

شکل (2-15)میزان مصرف انرژی تجهیزات برودتی در آمریکا 46

شکل (3-1)تاثیرکاربری بر هزینه تولید برودت در سیستم های سرمایشی در شهرتهران   64

شکل (3-2)تاثیر دیدگاه عرضه انرژی بر هزینه تولید برودت در سیستم های سرمایشی   65

شکل (3-3)تاثیر آلودگی بر هزینه های زیست محیطی انواع سیستم های برودتی . 66

شکل (4-1)نمودار مقایسه ای مصرف انرژی در ایران در مقایسه با کشور های اروپایی 74

شکل (4-2)الگوی طراحی سیستم های تهویه مطبوع برودتی 82
فهرست جداول

جدول(1-1) نرم افزار های مورد استفاده جهت طراحی و انجام محاسبات مصرف انرژی تاسیسات 11

جدول (2-1) انواع سیستم های برودتی مورد استفاده در ساختمان  در ایران 26

جدول (2-2) تقسیم بندی کلی مناطق آب و هوایی ایران 30

جدول (2-3) نرم افزار های موجود طراحی و محاسبه انرژی در دنیا 43

جدول (3-1) عمر مفید و ارزش اسقاطی سیستم های برودتی 63

جدول (3-2)ظرفیت حرارتی و هزینه انواع سوخت 67

جدول (3-3)راندمان سیستم های سرمایشی رایج در ایران 69

جدول (4-1) میزان مصرف انرژی در کشور های مختلف جهان 76

جدول (4-2) سرانه مصرف انرژی در کشور های مختلف جهان 78

جدول (4-3) وضعیت انرژی مصرفی ساختمان 80

چکیده

استفاده روز افزون از سیستم های سرمایشی و خصوصا سیستم های سرمایش مرکزی در بخش های مختلف ودر مناطق مختلف کشور ، نیازمند بررسی ها و مطالعات جامع برای ارائه الگوی مناسب استفاده از این سیستم ها در کاربری ها، اقلیم ها و ظرفیت های گوناگون است.

این تحقیق به دنبال شناخت سیستم های برودتی ساختمان، بررسی میزان مصرف انرژی ، بررسی تاثیر عوامل مختلف اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی به منظور ارائه یک مکانیزم آگاهانه و انتخاب صحیح این دستگاه ها بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در ایران می باشد.

پس از بررسی انواع روش های ارزیابی اقتصادی پروژه ها، روش نهایی پیشنهادی جهت انتخاب سیستم های های برودتی ساختمان ها  بر اساس مطالعات اقتصاد مهندسی روش ارزش یکنواخت سالیانه میباشد . انواع هزینه ها شامل هزینه های سرمایه گذاری اولیه سیستم ها، بهره برداری، هزینه های انرژی شامل آب، برق، سوخت ،نوع کاربری، تاثیر اقلیم هزینه ها مورد بررسی قرار گرفته است .

نتایج حاصل از تحقیق ، انتخاب سیستم بهتردر ظرفیت و اقلیم و نوع کاربری را میسر ساخته  و مدلی مناسب جهت انتخاب تاسیسات برودتی ساختمان ها بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی ارائه می نماید.

مقدمه

یکی از نیاز های اساسی هر ساختمانی تامین سرمایش آن در فصول گرم سال میباشد.استفاده از سیستم هایی با هزینه نصب و راهبری پایین و مصرف انرژی کم و ارزان قیمت از جمله خواسته های اولیه کلیه استفاده کنندگان سیستم های تهویه مطبوع می باشد که سازندگان بزرگ این صنعت با استفاده از فن آوری های پیشرفته روز در تلاشند تا امکان تحقق هر چه بهتر این خواسته ها را فراهم آورند

در کشور ما صنایع تهویه مطبوع قدمت زیادی ندارد ولی با وجود نوپا بودن این صنعت پیشرفتهای چشمگیری در زمینه تولید دستگاههای حرارتی و برودتی و سیستم های مختلف هواساز و تهویه مطبوع داشته ایم .

کشور ما از وسعت قابل ملاحظه ای برخوردار است که تنوع آب و هوایی گسترده ای در درون خود دارد . بی هیچ تردیدی ایران دارای مناطق آب و اویی گوناگون میباشد و هر منطقه نیازمند سیستم های تهویه مطبوع خاص خود میباشند. ابتدا باید اطمینان حاصل کنیم که هر منطقه نیازمند چه نوع سیستم تهویه ای میباشد و میزان آن چقدر است

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:18:00 ب.ظ ]
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

 

واژگان کلیدی: رفتارهای پرخطر، مهارت­های اجتماعی و ارتباطی، بازدارندگی، جوانان، شیراز.

 

پژوهش حاضر با استفاده از نظریه­ی کنترل اجتماعی و همنشینی افتراقی در بخش متغیر وابسته و نظریه­ی یادگیری اجتماعی در بخش متغیر مستقل به عنوان چارچوب نظری پژوهش به بررسی رابطه­ی بین مهارت­های اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر جوانان پرداخته است. بر مبنای روش پیمایشی، داده­های پژوهش به وسیله­ی پرسشنامه از تعداد 600 نفر از جوانان 15 تا 29 ساله شهر شیراز به روش نمونه گیری چندمرحله ای مختلط گردآوری شد. متغیرهای مستقل شامل سن، تحصیلات، درآمد خانواده، جنسیت، وضعیت تأهل، قومیت، نوع مسکن، طبقه اجتماعی، ساختار خانواده، اوقات فراغت، دلبستگی به خانواده و دوستان، تعهد به هنجارها، مشارکت، باور به اصول اخلاقی، خودپنداره، خود-کنترلی، همنشینی با دوستان بزهکار، نظارت والدین بر فرزندان و مهارت های اجتماعی و ارتباطی می باشند. متغیر وابسته نیز رفتارهای پرخطر است. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد بین درآمد، دلبستگی به خانواده و دوستان، تعهد به هنجارها، مشارکت، باور به اصول اخلاقی، خودپنداره، خود-کنترلی، همنشینی با دوستان بزهکار، نظارت والدین بر فرزندان، مهارت­های اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، به لحاظ رفتارهای پرخطر، بین جنسیت، وضعیت تأهل، قومیت، طبقه اجتماعی، ساختار خانواده، اوقات فراغت تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین سن، تحصیلات، نوع مسکن و رفتارهای پرخطر رابطه معناداری مشاهده نشده است. معادله رگرسیونی مربوط به تحلیل چند متغیره متغیرهای مستقل جهت پیش­بینی متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر نیز نشان می دهد در مجموع شش متغیر درون معادله شامل تعهد به هنجارها، جنسیت(مرد)، باور به اصول اخلاقی، مهارت های اجتماعی و ارتباطی، همنشینی با دوستان بزهکار و نظارت والدین بر فرزندان توانستند حدود 47 درصد از واریانس متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر را تبیین نمایند. نمودار تحلیل مسیر نیز نشان می دهد که متغیرهای جنسیت(مرد) و باور به اصول اخلاقی نسبت به سایر متغیرها، دارای تأثیر بیشتری بر روی متغیر وابسته(رفتارهای پرخطر) می باشند.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش. 9

1-4- اهداف پژوهش. 11

1-4-1- هدف کلی:. 11

1-4-2- اهداف جزیی. 11

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 14

2-2- سیر تحول بزهکاری در ادوار تاریخی. 14

2-2-1- بزهکاری در عهد قدیم. 14

2-2-2- بزهکاری در قرون وسطی. 16

2-2-3- بزهکاری و جرم در عصر مدرن. 17

2-2-4- بزهکاری و جرم در اسلام. 18

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-3- پیشینه داخلی. 18

2-4- پیشینه خارجی. 26

2-5- نقد پژوهش های پیشین. 39

فصل سوم: مبانی نظری

3-1- مقدمه. 42

3-2- نظریه های مربوط به رفتارهای بزهکارانه. 44

3-2-1- دیدگاه جرم شناسی کلاسیک. 44

3-2-2- دیدگاه اثبات گرایی. 45

3-2-2-1- اثبات گرایی زیستی. 46

3-2-2-2- اثبات گرایی روانی. 48

3-2-3- نظریه های زیستی – اجتماعی. 49

3-2-4- نظریه های جامعه شناختی. 50

3-2-4-1- نظریه های ساختار اجتماعی. 53

3-2-4-1-1- نظریه­ بی سازمانی اجتماعی. 54

3-2-4-1-1-1- نظریه بوم شناختی رابرت ازرا پارک   55

3-2-4-1-1-2- نظریه مناطق متحدالمرکز کلیفورد شاو و هنری مک کی   56

3-2-4-1-1-3- نظریه فعالیتهای روزمره مارکوس فلسون و لاورنس کوهن   59

3-2-4-1-2- نظریه فشار. 61

3-2-4-1-2-1- نظریه آنومی امیل دورکیم. 62

3-2-4-1-2-2- نظریه فشار رابرت مرتن. 64

3-2-4-1-2-3- نظریه فشار عمومی رابرت آگنیو. 68

3-2-4-1-2-4- نظریه آنومی نهادی استیون مسنر و ریچارد روزنفلد   70

3-2-4-1-3- نظریه انحراف فرهنگی. 73

3-2-4-1-3-1- نظریه هنجارهای رفتاری تورستن سلین   75

3-2-4-1-3-2- نظریه خرده فرهنگ بزهکارانه آلبرت کوهن   76

3-2-4-1-3-3- نظریه فرهنگ طبقه پایین والتر میلر   77

3-2-4-1-3-4- نظریه فرصت افتراقی ریچارد کلووارد و لوید اهلین   79

3-2-4-1-3-5- نظریه کد(رمز) خیابان الیاه اندرسون   80

3-2-4-2- نظریه های فرآیند اجتماعی. 81

3-2-4-2-1- نظریه یادگیری اجتماعی. 83

3-2-4-2-1-1- نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند   84

3-2-4-2-1-2- نظریه هویت پذیری افتراقی دانیل گلیزر   87

3-2-4-2-1-3- نظریه تقویت افتراقی رانلد آکرز و رابرت بورگس   88

3-2-4-2-1-4- نظریه خنثی سازی دیوید ماتزا و گرشام سایکز   90

3-2-4-2-2- نظریه کنترل اجتماعی. 92

3-2-4-2-2-1- نظریه بازداری والتر ریکلس. 93

3-2-4-2-2-2- نظریه پیوند اجتماعی تراویس هیرشی   94

3-2-4-2-2-3- نظریه شرمنده سازی جان بریث ویت   96

3-2-4-2-2-4- دکترین بازدارندگی. 97

3-2-4-2-3- نظریه واکنش اجتماعی یا برچسب زنی. 98

3-2-4-2-3-1- نظریه نمایش شر فرانک تاننبائوم   100

3-2-4-2-3-2- نظریه انحراف اولیه و ثانویه ادوین لمرت   101

3-2-4-2-3-3- نظریه بیگانگان هوارد بکر. 104

3-2-4-2-3-4- نظریه عدم مداخله رادیکال ادوین شور   106

3-2-4-2-3-5- نظریه فریبندگی های جرم جک کاتز   107

3-2-4-3- نظریه تضاد اجتماعی. 108

3-2-4-3-1- نظریه تضاد کارل مارکس. 109

3-2-4-3-2- نظریه تضاد گروهی جورج ولد. 110

3-2-4-3-3- نظریه واقعیت اجتماعی جرم ریچارد کوئینی   111

3-2-4-3-4- نظریه جرم و نظم قانونی آستین ترک. 112

3-2-4-3-5- نظریه مارکسیسم ساختاری ویلیام چامبلیس و رابرت سیدمن   113

3-2-4-3-6- نظریه واقع گرایی چپ جان لی و جوک یانگ   114

3-2-4-3-7- نظریه کنترل قدرت جان هاگان. 115

3-2-4-4- نظریه های تکاملی(تلفیقی). 117

3-2-4-4-1- نظریه های دوره زندگی. 118

3-2-4-4-1-1- نظریه درجه بندی سنی رابرت سامپسون و جان لاب   119

3-2-4-4-1-2- مدل تکامل اجتماعی ریچارد کاتالانو و دیوید هاوکینز   121

3-2-4-4-1-3- نظریه تلفیقی دلبرت الیوت، سوزان ایجتون و راچل کانتر. 122

3-2-4-4-1-4-  نظریه تعاملی ترنس ثورنبری، ماروین کرون، آلن لیزوت و مارگرات فارنورث. 122

3-2-4-4-1-5- نظریه عمومی جرم و بزهکاری رابرت آگنیو   123

3-2-4-4-1-6- نظریه حمایت اجتماعی فرانسیس کالن   124

3-2-4-4-2- نظریه های خصلت پنهان. 125

3-2-4-4-2-1- نظریه یادگیری – سرشتی جیمز ویلسون و ریچارد هرنشتاین. 125

3-2-4-4-2-2- نظریه عمومی جرم میشل گاتفریدسون و تراویس هیرشی   127

3-2-4-4-2-3- نظریه پتانسیل ضد اجتماعی شناختی تلفیقی دیوید فارینگتون. 129

3-2-4-4-2-4- نظریه اجبار افتراقی مارک کالوین   130

3-2-4-4-2-5- نظریه تعادل کنترل چارلز تیتل. 131

3-2-4-4-3- نظریه های خط سیر. 133

3-2-4-4-3-1- نظریه مسیرهای بزهکاری رالف لوبر   134

3-2-4-4-3-2- نظریه تاکسونومی دوگانه تخلف تری موفیت   135

3-2-4-4-3-3-  نظریه تخلف زودهنگام و دیرهنگام جرالد پترسون و کارن یوئرگر. 136

3-2-4-4-4- نظریه های رفتارهای پرخطر. 137

3-2-4-4-4-1- نظریه رفتار مشکل آفرین ریچارد جسور   137

3-2-4-4-4-2- نظریه زمان بندی بلوغ چارلز اروین   138

3-2-4-4-4-3- نظریه استرس اجتماعی جان رودز. 139

3-3- نظریه های مهارت های اجتماعی و ارتباطی. 140

3-3-1- نظریه های روانشناختی مهارت اجتماعی و ارتباطی   140

3-3-2- نظریه های اجتماعی مهارت اجتماعی و ارتباطی   141

3-4- چارچوب نظری پژوهش. 142

3-5- مدل مفهومی پژوهش. 150

3-6- مدل تجربی پژوهش. 152

3-7- فرضیات پژوهش. 154

فصل چهارم: روش شناسی پژوهش

4-1- روش پژوهش. 157

4-2- تکنیک جمع آوری اطلاعات. 157

4-3- جامعه آماری. 158

4-4- حجم نمونه. 160

4-5- روش نمونه گیری. 160

4-6- واحد تحلیل. 161

4-7- تعریف مفاهیم. 162

4-8- روایی و پایایی ابزار سنجش. 166

4-9- روش های تجزیه و تحلیل داده ها. 167

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده ها

5-1-  مقدمه. 169

5-2- داده های توصیفی. 169

5-3- یافته های استنباطی. 216

5-3-1- تحلیل های آماری دو متغیره (بررسی فرضیات)   217

5-3-2- تحلیل های آماری چندمتغیره. 231

5-3-2-1- تحلیل رگرسیون چندمتغیره. 231

5-3-2-2- تحلیل مسیر. 242

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری

6-1- یافته ها. 249

6-2- بحث و تحلیل نتایج. 259

6-3- پیشنهادها. 285

6-3-1- پیشنهادهای اجرایی. 285

6-3-2- پیشنهادهای پژوهشی. 287

6-4- محدودیت های پژوهش. 287

منابع و مأخذ:

الف: منابع فارسی. 290

ب: منابع لاتین. 298

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان و شماره جدول                                                                                 صفحه                                                                                      

جدول 1-3- سنخ شناسی شیوه های سازگاری فردی 67

جدول 1-4- توزیع جمعیت در مناطق ده گانه شیراز و تعداد پرسشنامه های پر شده در هر منطقه 161

جدول 2-4- ضریب آلفای کرونباخ گویه های متغیرهای پژوهش 167

جدول شماره 1-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سن و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 170

جدول شماره 2-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنسیت و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی 171

جدول شماره 3-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تحصیلات و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی 172

جدول شماره 4-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس وضعیت تأهل و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 172

جدول شماره 5-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس قومیت و میزان مهارت های  اجتماعی و ارتباطی 173

جدول شماره 6-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نوع مسکن و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 174

جدول شماره 7-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس طبقه اجتماعی و میزان مهارت­ اجتماعی و ارتباطی 174

جدول شماره 8-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس ساختار خانواده و میزان مهارت­ اجتماعی و ارتباطی 175

جدول شماره 9-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس درآمد و میزان مهارت­ اجتماعی و ارتباطی 176

جدول شماره 10-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نحوه گذران اوقات فراغت و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 177

جدول شماره 11-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف سیگار و میزان مهارت­ اجتماعی و ارتباطی 177

جدول شماره 12-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف قلیان و میزان مهارت   اجتماعی و ارتباطی 178

جدول شماره 13-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف الکل و میزان مهارت اجتماعی و ارتباطی 179

جدول شماره 14-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف شیشه و میزان مهارت اجتماعی و ارتباطی 179

جدول شماره 15-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف ماری جوانا و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی 180

جدول شماره 16-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف حشیش و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی 180

جدول شماره 17-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف کراک و میزان مهارت اجتماعی و ارتباطی 181

جدول شماره 18-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف قرص اکس و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی 182

جدول شماره 19-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف هروئین و میزان مهارت­ های اجتماعی و ارتباطی 182

جدول شماره 20-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف تریاک و میزان مهارت اجتماعی و ارتباطی 183

جدول شماره 21-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس رابطه جنسی و میزان مهارت اجتماعی و ارتباطی 184

جدول شماره 22-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس استفاده از کاندوم و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی 184

جدول شماره 23-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان دلبستگی و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 185

جدول شماره 24-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان تعهد و مهارت های اجتماعی و ارتباطی 186

جدول شماره 25-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان باور و مهارت های اجتماعی و ارتباطی 186

جدول شماره 26-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مشارکت و مهارت های اجتماعی و ارتباطی 187

جدول شماره 27-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان خود-کنترلی و مهارت اجتماعی و ارتباطی 188

جدول شماره 28-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان خودپنداره و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 188

جدول شماره 29-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان همنشینی با دوستان بزهکار و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 189

جدول شماره 30-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان نظارت والدین بر فرزندان و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 190

جدول شماره 31-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان رانندگی خطرناک و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 191

جدول شماره 32-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان رفتار خشونت آمیز و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 192

جدول شماره 33-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان تمایل و اقدام به خودکشی و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 192

جدول شماره 34-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مصرف سیگار و قلیان و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 193

جدول شماره 35-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مصرف الکل و مواد مخدر و مهارت های اجتماعی و ارتباطی 194

جدول شماره 36-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان رفتار جنسی و مهارت اجتماعی و ارتباطی 195

جدول شماره 37-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان رفتار پرخطر فضای مجازی و مهارت های اجتماعی و ارتباطی 196

جدول شماره 38-2-5: توزیع فراوانی افراد براساس سن و میزان رفتارهای پرخطر 196

جدول شماره 39-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنسیت و میزان رفتارهای پرخطر 197

جدول شماره 40-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تحصیلات و میزان رفتارهای پرخطر 198

جدول شماره 41-2-5: توزیع فراوانی افراد براساس وضعیت تأهل و میزان رفتارهای پرخطر 198

جدول شماره 42-2-5: توزیع فراوانی افراد براساس قومیت و میزان رفتارهای پرخطر 199

جدول شماره 43-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نوع مسکن و میزان رفتارهای پرخطر 199

جدول شماره 44-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس طبقه­ی اجتماعی و میزان رفتارهای پرخطر 200

جدول شماره 45-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس ساختار خانواده و میزان رفتارهای پرخطر 201

جدول شماره 46-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس درآمد و میزان رفتارهای پرخطر 201

جدول شماره 47-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نحوه گذران اوقات فراغت و میزان رفتارهای پرخطر 202

جدول شماره 48-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف سیگار و میزان رفتارهای پرخطر 203

جدول شماره 49-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف قلیان و میزان رفتارهای پرخطر 203

جدول شماره 50-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف الکل و میزان رفتارهای پرخطر 204

جدول شماره 51-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف شیشه و میزان رفتارهای پرخطر 204

جدول شماره 52-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف ماری جوانا و میزان رفتارهای پرخطر 205

جدول شماره 53-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف حشیش و میزان رفتارهای پرخطر 205

جدول شماره 54-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف کراک و میزان رفتارهای پرخطر 206

جدول شماره 55-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف قرص اکس و میزان رفتارهای پرخطر 206

جدول شماره 56-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف هروئین و میزان رفتارهای پرخطر 207

جدول شماره 57-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف تریاک و میزان رفتارهای پرخطر 207

جدول شماره 58-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس رابطه جنسی و میزان رفتارهای پرخطر 208

جدول شماره 59-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس استفاده از کاندوم و میزان رفتارهای پرخطر 208

جدول شماره 60-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان دلبستگی و رفتارهای پرخطر 209

جدول شماره 61-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان تعهد و رفتارهای پرخطر 209

جدول شماره 62-2-5: توزیع فراوانی افراد براساس میزان باور و رفتارهای پرخطر 210

جدول شماره 63-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مشارکت و رفتارهای پرخطر 211

جدول شماره 64-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان خود-کنترلی و رفتارهای پرخطر 211

جدول شماره 65-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان خودپنداره و رفتارهای پرخطر 212

جدول شماره 66-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان همنشینی با دوستان بزهکار و رفتارهای پرخطر 213

جدول شماره 67-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان نظارت والدین بر فرزندان و رفتارهای پرخطر 213

جدول شماره 68-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مهارت اجتماعی و رفتارهای پرخطر 214

جدول شماره 69-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مهارت ارتباطی و رفتارهای پرخطر 215

جدول شماره 70-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مهارت جرأت ورزی و رفتارهای پرخطر 215

جدول شماره 71-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر 216

جدول 1-3-5: همبستگی بین سن، تحصیلات و درآمد و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 217

جدول 2-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به جنسیت 218

جدول 3-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به وضعیت تأهل 218

جدول 4-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به قومیت 219

جدول 5-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به نوع مسکن 219

جدول 6-3-5 : آزمون تفاوت میانگین میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به وضعیت طبقاتی 220

جدول 7-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به ساختار خانواده 220

جدول 8-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به نحوه گذران اوقات فراغت 221

جدول 9-3-5: همبستگی بین متغیرهای کنترل اجتماعی و همنشینی افتراقی با متغیر مهارت­ اجتماعی و ارتباطی 223

جدول 10-3-5: همبستگی بین مهارت های اجتماعی و ارتباطی و انواع رفتارهای پرخطر 223

جدول 11-3-5: همبستگی بین سن، تحصیلات و درآمد و رفتارهای پرخطر 224

جدول 12-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به جنسیت 225

جدول 13-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر با توجه به وضعیت تأهل 225

جدول 14-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به قومیت 226

جدول 15-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به نوع مسکن 226

جدول 16-3-5 : آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر با توجه به وضعیت طبقاتی 227

جدول 17-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر با توجه به ساختار خانواده 227

جدول 18-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به نحوه گذران اوقات فراغت 228

جدول 19-3-5: همبستگی بین متغیرهای کنترل اجتماعی و همنشینی افتراقی با متغیر وابسته(رفتارهای پرخطر) 230

جدول 20-3-5: همبستگی بین متغیر مهارتهای اجتماعی و ارتباطی با متغیر وابسته(رفتارهای پرخطر) 230

جدول 21-3-5-  عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای زمینه ای به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله سوم برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی 232

جدول 22-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای زمینه ای) برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی در مرحله سوم 232

جدول 23-3-5-  عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای کنترل اجتماعی به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله ششم برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی 233

جدول 24-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای کنترل اجتماعی) برای پیش بینی متغیر مهارت­های اجتماعی و ارتباطی در مرحله ششم 234

جدول 25-3-5-  عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای همنشینی افتراقی به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله دوم برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی 234

جدول 26-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای همنشینی افتراقی) برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی در مرحله دوم 235

جدول 27-3-5-  عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله هفتم برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی در سطح کل 235

جدول 28-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی در سطح کل در مرحله هفتم 236

جدول 29-3-5-  عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای زمینه ای به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله چهارم برای پیش بینی متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر 237

جدول 30-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای زمینه ای) برای پیش بینی متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر در مرحله چهارم 238

جدول 31-3-5-  عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای کنترل اجتماعی به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله سوم برای پیش بینی متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر 238

جدول 32-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای کنترل اجتماعی) برای پیش بینی متغیر وابسته رفتارهای پرخطر در مرحله سوم 239

جدول 33-3-5-  عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای همنشینی افتراقی به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله دوم برای پیش بینی متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر 239

جدول 34-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای همنشینی افتراقی) برای پیش بینی متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر در مرحله دوم 240

جدول 35-3-5-  عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره مهارت های اجتماعی و ارتباطی به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله دوم برای پیش بینی متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر 240

جدول 36-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله(مهارت های اجتماعی و ارتباطی) برای پیش بینی متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر در مرحله دوم 241

جدول 37-3-5-  عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله ششم برای پیش بینی متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر در سطح کل 241

جدول 38-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر در سطح کل در مرحله ششم 242

جدول 39-3-5- اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر رفتارهای پرخطر 245

جدول 40-3-5- کمیت خطای e مدل تحلیل مسیر 245

 

فهرست شکل­ها

عنوان و شماره شکل                                                                                  صفحه

شکل 3-1- شاخه های نظریه ساختار اجتماعی. 54

شکل 3-2- عناصر نظریه بی سازمانی اجتماعی. 59

شکل 3-3- نظریه فعالیت های روزمره: ارتباط بین عوامل سه گانه   61

شکل 3-4- عناصر اصلی نظریه فشار. 62

شکل 3-5- عناصر نظریه فشار عمومی. 70

شکل 3-6- مدل تحلیلی ارتباط بین سازمان اجتماعی کلان و جرم   72

شکل 3-7- عناصر نظریه انحراف فرهنگی. 74

شکل 3-8- شاخه های نظریه فرآیند اجتماعی .. 82

شکل 3-9- نظریه یادگیری اجتماعی بزهکاری. 83

شکل 3-10- میراث بوم شناختی نظریه همنشینی افتراقی. 85

شکل 3-11- پیوندهای افتراقی. 87

شکل 3-12- فنون خنثی سازی ماتزا. 92

شکل 3-13- عناصر نظریه پیوند اجتماعی هیرشی. 96

شکل 3-14- فرآیند برچسب زنی. 100

شکل 3-15- فرآیند شکل گیری انحراف ثانویه. 103

شکل 3-16- مدل مفهومی پژوهش. 152

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:17:00 ب.ظ ]
 فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………….. 4

     1-1 بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق…………………………………. 5

     1-2 سوالات تحقیق …………………………………………………… 7

     1-3 فرضیه های تحقیق ……………………… 7

     1-4 اهداف پژوهش …………………………………………… 7

     1-5 روش و مراحل تحقیق …………………………. 9

     1-6 محدودیت ها و مشکلات تحقیق …………………………… 10

     1-7 موقعیت اقلیمی و جغرافیایی شهر جعفرآباد……………………… 10

 فصل دوم: پیشینه تحقیق ………………………. 15

     2-1 پیشینه تحقیق……………………………. 16  

   2-2 برنامه ریزی……………………………. 17

     2-2-1 برنامه ریزی ناحیه ای…………………………. 17

     2-3 شهر……………………………………………………….. 17

     2-4 مواد زاید جامد شهری………………….. 18

   2-4-1 زباله شهری …………………………. 18

 2-5 منابع تولید مواد زاید جامد شهری……………………… 19

     2-5-1 منابع تولید و انواع مواد زاید جامد موجود در آن……………………. 20

     2-5-2 عوامل موثر در میزان تولید زباله………………………. 21

     2-5-3 خطرات بهداشتی مواد زاید جامد شهری……………. 22

     2-5-4 عوارض تولید و دفن زباله………………. 23

     2-5-5 ترکیبات مواد زاید جامد شهری ……………………….. 23

   2-5-6 روشهای دفن مواد زاید جامد شهری……………………… 24

     2-6 سیر تحولات مواد زاید جامد شهری در جهان…………………… 24

     2-7 سیر تحولات مواد زاید جامد شهری در ایران……………. 26

     2-8 ساماندهی…………………………………….. 29

     2-8-1 سیستم ساماندهی زباله در ایران………………………………. 29

     2-9 مکانیابی دفن زباله………………………….. 32

     2-10 هدف از مکانیابی دفن زباله…………………………… 32

     2-11 اهمیت دفن بهداشتی مواد زاید شهری ………………. 33

   2-12 مناطق مناسب برای دفن زباله…………………….. 33

   2-13 مقررات مکانیابی محل دفن زباله های شهری از نظر مسایل زیست محیطی………… 34

   2-13-1 درآمد…………………………………….. 34

   2-13-2 دسته بندی عوامل موثر در مکان یابی محل دفن……………………. 36

       2-13-3 فاصله محل جمع آوری تا مرکز دفن و دسترسی به جاده ها………………… 46

           2-13-3-1 دسترسی به تسهیلات برق رسانی آب و سیستم فاضلاب………….. 46

   2-13-3-2 استفاده کنونی و آتی از زمین……………….. 47

   2-13-3-3 جمع بندی معیارهای مکانیابی محل دفن …………………….. 47

فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی ……………………………………….. 50

     3-1 توپوگرافی……………………. 51

     3-2 زمین شناسی ………………… 51

     3-3 آب و هوا…………………. 53

     3-3-1 عوامل اقلیمی……………………….. 54

           3-3-1-1 جریان سیبری…………….. 54

           3-3-1-2 جریان مدیترانه ای……………….. 54

           3-3-1-3 جریان هوایی اقیانوس اطلس………………….. 55

    3-3-1-4 جریان خزری………………….. 55

     3-3-2 عناصر اقلیمی……………………………. 55      

     3-3-2-1 دما………………………….. 55

3-3-2-2 بارندگی……………… 57

     3-3-2-2-1 توزیع ماهانه بارندگی…………………………… 57

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

         3-3-2-2-2 توزیع فصلی بارندگی………………………… 59

           3-3-2-3 رطوبت نسبی……………………. 59

           3-3-2-4 یخبندان……………… 60

      3-3-2-5 باد………………………………. 61

       3-3-2-5-1 باد شرقی…………………………… 61

       3-3-2-5-2 باد جنوب شرق……………………… 62

       3-3-3 طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه………………………. 63

       3-3-3-1 طبقه بندی اقلیمی دومارتن…………… 63

       3-3-3-2 سیستم طبقه بندی سلیاتینوف………… 64

       3-3-3-3 ضریب رطوبت ایوانف………………….. 65

               3-3-3-4 سیستم طبقه بندی کوپن………………………… 65

               3-3-3-5 اقلیم نمایی آمبرژه………………….. 66

               3-4 هیدرولوژی………………………….. 67

              3-4-1 آبهای سطحی…………….. 67

                   3-4-2 منابع آبهای زیرزمینی…………………. 68

         3-4-3 منابع تامین آب شرب شهر جعفرآباد………… 68

                 3-5 خاک…………. 69

         3-6 پوشش گیاهی……. 69

               3-7 مدل مکانیابی دفن زباله……………. 70

           3-7-1 توپوگرافی……………… 70

           3-7-2 شرایط اقلیمی………….. 70

           3-7-3 زمین شناسی و خاک شناسی……………… 71

           3-7-4 هیدرولوژی و هیدروژئولوژی….. 72

           3-7-5 معیارهای ساماندهی زباله شهری در محدوده مطالعاتی…………. 72

           3-7-6 ترکیب لایه ها و روش مورد استفاده برای انتخاب محل دفن و ساماندهی زباله ها……….. 75

 فصل چهارم: یافته های تحقیق………….. 77

     4-1 امکانات شهری و تجهیزات موجود شهرداری جهت دفع و دفن بهداشتی زباله……….. 78

     4-2 ترکیبات اصلی زباله شهری شهر جعفرآباد……… 78

           4-3 نحوه جمع­آوری و حمل و نقل……….. 80        

          4-4 نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآباد مغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه…….. 80

           4-5 روشهای جلوگیری از آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآباد……….. 82

     4-5-1 مراحل و هزینه های مورد نیاز………. 84

   4-5-1-1 آماده سازی محل دفن زباله…………….. 84

             4-5-1-2 زهکشی………………… 85

            4-5-1-3  منطقه­بندی………….. 85

           4-5-1-4 حصارکشی……….. 85

            4-5-1-5 تهیه آب……… 86

          4-5-1-6  جایگاه شستشو………… 86

           4-5-1-7 تجهیزات فنی…… 86

             4-5-1-8 نامگذاری……….. 86

     4-6 مکان مناسب برای ساماندهی زباله شهر جعفرآباد…….. 86

 فصل پنجم: ارزیابی فرضیه ها، نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات……… 88

     5-1 ارزیابی فرضیه های تحقیق………………… 89

     5-2 نتیجه­ گیری…………………. 90

     5-3 پیشنهادات……….. 93

 منابع و مأخذ………………. 95

چکیده انگلیسی    99    

چکیده

امروزه با توجه به این كه دفن زباله بدون رعایت مسائل زیست محیطی تهدیدات زیادی را به محیط زیست و اقلیم وارد می كند، انتخاب مكان مناسب و دفن بهداشتی زباله ضروری است. در این پژوهش سعی بر آن بوده كه نقش آلودگی زباله­های دفن شده در جعفرآباد مغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه مورد بررسی قرار گیرد.روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد.

نتایج این بررسی و تحلیل داده­ها نشان میدهد که دفن زباله­های شهری بعلت قرار گرفتن در فاصله 2 کیلومتری نسبت به شهر و جهت باد باعث آلودگی محیط زیست و هوای منطقه شده است. همچنین سوزاندن زباله های باعث کاهش حاصلخیزی خاکهای کشاورزی شده است. در پایان پیشنهاداتی از قبیل طرح مکانیزاسیون جمع آوری زباله با هدف جلوگیری ازایجاد بیماریها ، برطرف کردن نگرانیهای بهداشتی و

ضمن اینکه به عمق آبهای زیر زمینی نیز توجه شود و در انتخاب محل دفن مناسب با در نظر گرفتن شرایط ژئومورفولوژیکی (زمین شناسی) جغرافیایی و هیدرولوژیکی و اقلیمی منطقه، ارائه گردید.

واژگان كلیدی: زباله شهری، جعفرآباد، آلودگی، اقلیم، محیط زیست.

مقدمه

انسان و محیط زندگیش همواره دو واژه قابل تفکر و بحث انگیز است که بر اساس آثار بجای مانده پیشینیان و از ماورای قرنها و بلکه هزاران سال قبل مورد سوال بوده و در هر دوره­ای به فراخور حال و همراه با پیشرفت بشر و از دیدگاههای مختلف مطالعات زیادی درباره آن انجام گرفته است. شکی نیست که طبیعت و محیط زندگی و نوع اقلیمی منطقه همیشه از نعمات ارزانی شده از طرف خداوند را بی دریغ در اختیار بشر قرار داده و از ابتدایی­ترین حوایج تا نهایت تمناهای او را برآورده است. آنچنانکه این وابستگی­ها روز به روز بیشتر شده و آدمی حتی فکر یک لحظه جدایی از محیط زندگی مناسب را از خود دور ننموده و مدام در جستجوی مامن و مسکن و محیط دلخواه در مهاجرت و تکاپو بوده است.

این روند تا قرون اخیر و قبل از صنعتی شدن جامعه انسانی ادامه داشته است. ولی اکنون با تغییرات و بلکه اختلافاتی که توسط بشر در زوایای مختلف محیط زندگیش پدیدار گشته این تعادل طبیعی بهم خورده است به موازات صنعتی شدن جوامع انسانی میزان بهره­وری از طبیعت و اقلیم آن و نعمات آن بطور تصاعدی و بی رویه افزایش یافته است. آنچنانکه حتی طبیعت قادر به پالودن کردن نخاله­های دست ساخته بشری نمی­باشد.

با نگاهی گذرا به ممالک صنعتی توسعه یافته فاصله میان انسان و محیط و کسیختگی وابستگی­های عاطفی بشر نمایان می­گردد. انسان امروزی با دست خود محیط زندگی را چنان آلوده نموده که در برخی از کشورهای صنعتی حتی هوای تنفس مورد نیاز به سهولت در دسترس او قرار ندارد.

این گسیختگی روابط و ایجاد خلاء عاطفی در انسانها بگونه­ای در تزاید است که روز به روز بر تعداد بیماران و بویژه بیماریهای روانی و عصبی افزوده شده و هر روز پیش از بیش گامهای خود را بطرف نابودی تندتر می­سازد.

با شرحی که گذشت و به مصداق اینکه علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. لزوم چاره اندیشی اساسی جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه و متعاقب آن پیشگیری از نابودی انسان و امنیت و آسایش زندگی با تمام خصوصیات زندگیش به شدت احساس می­شود.

خوشبختانه کشور ما در زمره کشورهای توسعه یافته می­باشد که تعادل طبیعی آن در مقایسه با کشورهای توسعه یافته علیرغم بی­توجهی­های گذشته تا حد نسبتاً زیادی پا برجا

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:17:00 ب.ظ ]