فهرست مطالب 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………

1-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………….

1-2- بیان مساله……………………………………………………………………………………………..

1-3-  ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………..

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………..

1-5-  فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………..

1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق……………………………………………………………..

1-6-1- نظریه رهبری تحول گرا و تعامل گرا…………………………………………………………………

1-6-2-  پذیرش تکنولوژی…………………………………………………………………………………..

1-7- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………..

فصل دوم:  ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………..

2-1-        فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………..

2-1-1-تعریف فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………..

2-1-2-ابعاد فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………….

2-1-3-روند کاربرد فناوری اطلاعات………………………………………………………………………….

2-1-4-اهمیت فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………..

2-1-5-ضرورت وجود زیر ساخت هایی برای فناوری اطلاعات…………………………………………………

2-1-6-مزایای فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………

2-1-7-تاثیرات فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….

2-1-8-گام ھای مورد نیاز برای توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمانی…………………………………

2-1-9-عوامل یا موانع موثر بر توسعه فناوری اطلاعات…………………………………………………………

2-1-10-  عوامل موفقیت استقرار تیم های اطلاعاتی……………………………………………………..

2-1-11-عوامل شکست استقرار تیم های اطلاعاتی………………………………………………………

2-1-12-  مشکلات ایران و کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………

2-1-13-موانع پذیرش فناوری نوین…………………………………………………………………….

2-2-1- تعریف سبک رهبری…………………………………………………………………………………….

2-2-2- سبک رهبری  تحول گرا و تعامل گرا…………………………………………………………………….

2-2-3- تعاریف رهبری………………………………………………………………………………………….

2-2-4- نظریه رهبری تحول گرابس…………………………………………………………………………….

2-2-5- نقاط ضعف و قوت سبک رهبری تحول گرا…………………………………………………………….

2-2-6- سبک رهبری تعامل گرا………………………………………………………………………………….

2-2-7- تفاوت­های رهبری تحول گرا و تعامل گرا……………………………………………………………….

2-3-1- پذیرش تکنولوژی اطلاعات……………………………………………………………………………..

2-3-2- پذیرش تکنولوژی……………………………………………………………………………………….

2-3-4- مدل های موجود در ارتباط با پذیرش فناوری…………………………………………………………….

2-3-5- تعریف درک سودمندی و درک سهولت………………………………………………………………….

2-3-6- پذیرش و مقاومت………………………………………………………………………………………

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید  

2-3-7- عوامل موفقیت و شکست کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان های دولتی ایران………………………..

2-4-1- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2- طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………….

3-3- فرآیندهای تحقیق………………………………………………………………………………………….

3-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………

3-5- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………….

3-6- حجم نمونه………………………………………………………………………………………………..

3-7- روش ابزار و گرداوری داده­ها و اطلاعات………………………………………………………………….

3-8- ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….

3-9- روایی تحقیق……………………………………………………………………………………………..

3-10- پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………….

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده­های تحقیق…………………………………………………………………………………

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

4-2- توصیف متغیرها……………………………………………………………………………………………

4-3- آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………

فصل پنجم: نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

5-2- نتایج………………………………………………………………………………………………………

5-3- پیشنهادات مرتبط با تحقیق………………………………………………………………………………….

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………..

پیوست­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اسامی شرکت­های دولتی………………………………………………………………………………………….

پرسشنامه تحقیق…………………………………………………………………………………………………

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………

 

فهرست جداول

(جدول 2-1) سیر تکامل نظریه های رهبری ………………………………………………………………………………………………………..

(جدول2-2) ویژگی های رهبری تحول گرا ………………………………………………………………………………………………………..

(جدول 2-3) مقایسه رهبری تحول گرا و عملگرا ………………………………………………………………………………………………..

(جدول 2-4 ) دسته بندی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات ………………………………………………………………..

(جدول2-5 ) خلاصه پژوهشهای انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در بخش دولتی ……………

(جدول3-1) اسامی 20 شرکت دولتی استان گیلان………………………………………………………………………………………………..

(جدول4 – 1) توصیف استفاده از تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………..

(جدول4-2) توصیف درک سودمندی………………………………………………………………………………………………………………….

(جدول 4-3) توصیف درک سهولت…………………………………………………………………………………………………………………..

(جدول4-4) توصیف پذیرش تکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………..

(جدول4-5) توصیف تاثیر نفوذ ایده­ال…………………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-6) توصیف انگیزه الهام بخش………………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-7) توصیف محرک انگیزه عقلایی………………………………………………………………………………………………………..

(جدول 4-8) توصیف ملاحضات فردی………………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-9) توصیف پاداش ……………………………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-10) توصیف مدیریت بر پایه استثنائات…………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-11) توصیف رهبری موارد بی بندو باری………………………………………………………………………………………………

­(جدول 4-12) توصیف رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-13 ) توصیف رهبری تعامل گرا …………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-14) ضریب هبستگی رهبری تحول گرا بردرک سودمندی……………………………………………………………………….

(جدول 4-15) آزمون رگرسیون رهبری تحول گرا و درک سودمندی………………………………………………………………………

(جدول 4-16) ضریب هبستگی بین رهبری تحول گرا بر درک سهولت……………………………………………………………………

( جدول 4-17) آزمون رگرسیون رهبری تحول گراودرک سهولت….. …………………………………………………………………….

(جدول 4-18) ضریب هبستگی بین رهبری تعامل گرا بردرک سودمندی………………………………………………………………….

(جدول 4-19) آزمون رگرسیون رهبری تعامل گرا ودرک سودمندی………………………………………………………………………..

(جدول 4-20) ضریب هبستگی بین رهبری تعامل گرا بردرک سهولت ……………………………………………………………………
(جدول 4-21) آزمون رگرسیون رهبری تعامل گراودرک سهولت…………………………………………………………………………….

(جدول4-22) ضریب هبستگی بین درک سهولت و درک سودمندی………………………………………………………………………..

(جدول 4 -23) آزمون رگرسیون درک سهولت ودرک سودمندی…………………………………………………………………………….

(جدول 4-24) ضریب هبستگی بین درک سودمندی و استفاده از تکنولوژی ……………………………………………………………

(جدول 4-25) آزمون رگرسیون درک سودمندی و استفاده از تکنولوژی………………………………………………………………….

(جدول 4-26) ضریب هبستگی بین درک سهولت و استفاده از تکنولوژی ……………………………………………………………….

(جدول 4-27) آزمون رگرسیون درک سهولت و استفاده از تکنولوژی……………………………………………………………………..

 

فهرست نمودارها

(نمودار4-1) هیستوگرام  متغیر استفاده از تکنولوژی ……………………………………………………………………………………………..

(نمودار 4-2) هیستوگرام  متغیر در ک سودمندی …………………………………………………………………………………………………

(نمودار4-3) هیستوگرام  متغیر در ک سهولت………………………………………………………………………………………………………

(نمودار4-4) هیستوگرام  متغیر پذیرش تکنولوژی ……………………………………………………………………………………………….

(نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر تاثیر نفوذ ایده ال…………………………………………………………………………………………………

(نمودار 4-6) هیستوگرام  متغیر انگیزه الهام بخش ………………………………………………………………………………………………

(نمودار 4-7) هیستوگرام  متغیر محرک انگیزه عقلائی ………………………………………………………………………………………….

(نمودار 4-8) هیستوگرام متغیر ملاحضات فردی………………………………………………………………………………………………….

(نمودار 4-9) هیستوگرام  متغیر پاداش ………………………………………………………………………………………………………………

(نمودار 4-10) هیستوگرام  متغیر مدیریت بر پایه استثنائات……………………………………………………………………………………

(نمودار 4-11) هیستوگرام  متغیر رهبری موارد بی بندو باری………………………………………………………………………………….

(نمودار 4-12) هیستوگرام  متغیر رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………………….

(نمودار 4-13) هیستوگرام  متغیر رهبری تعامل گرا ……………………………………………………………………………………………..

فهرست اشکال

(شکل1-2)تاثیر سبک رهبری تحولکرا و تعاماگرا بر پذیرش تکنولوژی …………………………………………………………………

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...