(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

 

واژگان کلیدی: رفتارهای پرخطر، مهارت­های اجتماعی و ارتباطی، بازدارندگی، جوانان، شیراز.

 

پژوهش حاضر با استفاده از نظریه­ی کنترل اجتماعی و همنشینی افتراقی در بخش متغیر وابسته و نظریه­ی یادگیری اجتماعی در بخش متغیر مستقل به عنوان چارچوب نظری پژوهش به بررسی رابطه­ی بین مهارت­های اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر جوانان پرداخته است. بر مبنای روش پیمایشی، داده­های پژوهش به وسیله­ی پرسشنامه از تعداد 600 نفر از جوانان 15 تا 29 ساله شهر شیراز به روش نمونه گیری چندمرحله ای مختلط گردآوری شد. متغیرهای مستقل شامل سن، تحصیلات، درآمد خانواده، جنسیت، وضعیت تأهل، قومیت، نوع مسکن، طبقه اجتماعی، ساختار خانواده، اوقات فراغت، دلبستگی به خانواده و دوستان، تعهد به هنجارها، مشارکت، باور به اصول اخلاقی، خودپنداره، خود-کنترلی، همنشینی با دوستان بزهکار، نظارت والدین بر فرزندان و مهارت های اجتماعی و ارتباطی می باشند. متغیر وابسته نیز رفتارهای پرخطر است. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد بین درآمد، دلبستگی به خانواده و دوستان، تعهد به هنجارها، مشارکت، باور به اصول اخلاقی، خودپنداره، خود-کنترلی، همنشینی با دوستان بزهکار، نظارت والدین بر فرزندان، مهارت­های اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، به لحاظ رفتارهای پرخطر، بین جنسیت، وضعیت تأهل، قومیت، طبقه اجتماعی، ساختار خانواده، اوقات فراغت تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین سن، تحصیلات، نوع مسکن و رفتارهای پرخطر رابطه معناداری مشاهده نشده است. معادله رگرسیونی مربوط به تحلیل چند متغیره متغیرهای مستقل جهت پیش­بینی متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر نیز نشان می دهد در مجموع شش متغیر درون معادله شامل تعهد به هنجارها، جنسیت(مرد)، باور به اصول اخلاقی، مهارت های اجتماعی و ارتباطی، همنشینی با دوستان بزهکار و نظارت والدین بر فرزندان توانستند حدود 47 درصد از واریانس متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر را تبیین نمایند. نمودار تحلیل مسیر نیز نشان می دهد که متغیرهای جنسیت(مرد) و باور به اصول اخلاقی نسبت به سایر متغیرها، دارای تأثیر بیشتری بر روی متغیر وابسته(رفتارهای پرخطر) می باشند.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش. 9

1-4- اهداف پژوهش. 11

1-4-1- هدف کلی:. 11

1-4-2- اهداف جزیی. 11

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 14

2-2- سیر تحول بزهکاری در ادوار تاریخی. 14

2-2-1- بزهکاری در عهد قدیم. 14

2-2-2- بزهکاری در قرون وسطی. 16

2-2-3- بزهکاری و جرم در عصر مدرن. 17

2-2-4- بزهکاری و جرم در اسلام. 18

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-3- پیشینه داخلی. 18

2-4- پیشینه خارجی. 26

2-5- نقد پژوهش های پیشین. 39

فصل سوم: مبانی نظری

3-1- مقدمه. 42

3-2- نظریه های مربوط به رفتارهای بزهکارانه. 44

3-2-1- دیدگاه جرم شناسی کلاسیک. 44

3-2-2- دیدگاه اثبات گرایی. 45

3-2-2-1- اثبات گرایی زیستی. 46

3-2-2-2- اثبات گرایی روانی. 48

3-2-3- نظریه های زیستی – اجتماعی. 49

3-2-4- نظریه های جامعه شناختی. 50

3-2-4-1- نظریه های ساختار اجتماعی. 53

3-2-4-1-1- نظریه­ بی سازمانی اجتماعی. 54

3-2-4-1-1-1- نظریه بوم شناختی رابرت ازرا پارک   55

3-2-4-1-1-2- نظریه مناطق متحدالمرکز کلیفورد شاو و هنری مک کی   56

3-2-4-1-1-3- نظریه فعالیتهای روزمره مارکوس فلسون و لاورنس کوهن   59

3-2-4-1-2- نظریه فشار. 61

3-2-4-1-2-1- نظریه آنومی امیل دورکیم. 62

3-2-4-1-2-2- نظریه فشار رابرت مرتن. 64

3-2-4-1-2-3- نظریه فشار عمومی رابرت آگنیو. 68

3-2-4-1-2-4- نظریه آنومی نهادی استیون مسنر و ریچارد روزنفلد   70

3-2-4-1-3- نظریه انحراف فرهنگی. 73

3-2-4-1-3-1- نظریه هنجارهای رفتاری تورستن سلین   75

3-2-4-1-3-2- نظریه خرده فرهنگ بزهکارانه آلبرت کوهن   76

3-2-4-1-3-3- نظریه فرهنگ طبقه پایین والتر میلر   77

3-2-4-1-3-4- نظریه فرصت افتراقی ریچارد کلووارد و لوید اهلین   79

3-2-4-1-3-5- نظریه کد(رمز) خیابان الیاه اندرسون   80

3-2-4-2- نظریه های فرآیند اجتماعی. 81

3-2-4-2-1- نظریه یادگیری اجتماعی. 83

3-2-4-2-1-1- نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند   84

3-2-4-2-1-2- نظریه هویت پذیری افتراقی دانیل گلیزر   87

3-2-4-2-1-3- نظریه تقویت افتراقی رانلد آکرز و رابرت بورگس   88

3-2-4-2-1-4- نظریه خنثی سازی دیوید ماتزا و گرشام سایکز   90

3-2-4-2-2- نظریه کنترل اجتماعی. 92

3-2-4-2-2-1- نظریه بازداری والتر ریکلس. 93

3-2-4-2-2-2- نظریه پیوند اجتماعی تراویس هیرشی   94

3-2-4-2-2-3- نظریه شرمنده سازی جان بریث ویت   96

3-2-4-2-2-4- دکترین بازدارندگی. 97

3-2-4-2-3- نظریه واکنش اجتماعی یا برچسب زنی. 98

3-2-4-2-3-1- نظریه نمایش شر فرانک تاننبائوم   100

3-2-4-2-3-2- نظریه انحراف اولیه و ثانویه ادوین لمرت   101

3-2-4-2-3-3- نظریه بیگانگان هوارد بکر. 104

3-2-4-2-3-4- نظریه عدم مداخله رادیکال ادوین شور   106

3-2-4-2-3-5- نظریه فریبندگی های جرم جک کاتز   107

3-2-4-3- نظریه تضاد اجتماعی. 108

3-2-4-3-1- نظریه تضاد کارل مارکس. 109

3-2-4-3-2- نظریه تضاد گروهی جورج ولد. 110

3-2-4-3-3- نظریه واقعیت اجتماعی جرم ریچارد کوئینی   111

3-2-4-3-4- نظریه جرم و نظم قانونی آستین ترک. 112

3-2-4-3-5- نظریه مارکسیسم ساختاری ویلیام چامبلیس و رابرت سیدمن   113

3-2-4-3-6- نظریه واقع گرایی چپ جان لی و جوک یانگ   114

3-2-4-3-7- نظریه کنترل قدرت جان هاگان. 115

3-2-4-4- نظریه های تکاملی(تلفیقی). 117

3-2-4-4-1- نظریه های دوره زندگی. 118

3-2-4-4-1-1- نظریه درجه بندی سنی رابرت سامپسون و جان لاب   119

3-2-4-4-1-2- مدل تکامل اجتماعی ریچارد کاتالانو و دیوید هاوکینز   121

3-2-4-4-1-3- نظریه تلفیقی دلبرت الیوت، سوزان ایجتون و راچل کانتر. 122

3-2-4-4-1-4-  نظریه تعاملی ترنس ثورنبری، ماروین کرون، آلن لیزوت و مارگرات فارنورث. 122

3-2-4-4-1-5- نظریه عمومی جرم و بزهکاری رابرت آگنیو   123

3-2-4-4-1-6- نظریه حمایت اجتماعی فرانسیس کالن   124

3-2-4-4-2- نظریه های خصلت پنهان. 125

3-2-4-4-2-1- نظریه یادگیری – سرشتی جیمز ویلسون و ریچارد هرنشتاین. 125

3-2-4-4-2-2- نظریه عمومی جرم میشل گاتفریدسون و تراویس هیرشی   127

3-2-4-4-2-3- نظریه پتانسیل ضد اجتماعی شناختی تلفیقی دیوید فارینگتون. 129

3-2-4-4-2-4- نظریه اجبار افتراقی مارک کالوین   130

3-2-4-4-2-5- نظریه تعادل کنترل چارلز تیتل. 131

3-2-4-4-3- نظریه های خط سیر. 133

3-2-4-4-3-1- نظریه مسیرهای بزهکاری رالف لوبر   134

3-2-4-4-3-2- نظریه تاکسونومی دوگانه تخلف تری موفیت   135

3-2-4-4-3-3-  نظریه تخلف زودهنگام و دیرهنگام جرالد پترسون و کارن یوئرگر. 136

3-2-4-4-4- نظریه های رفتارهای پرخطر. 137

3-2-4-4-4-1- نظریه رفتار مشکل آفرین ریچارد جسور   137

3-2-4-4-4-2- نظریه زمان بندی بلوغ چارلز اروین   138

3-2-4-4-4-3- نظریه استرس اجتماعی جان رودز. 139

3-3- نظریه های مهارت های اجتماعی و ارتباطی. 140

3-3-1- نظریه های روانشناختی مهارت اجتماعی و ارتباطی   140

3-3-2- نظریه های اجتماعی مهارت اجتماعی و ارتباطی   141

3-4- چارچوب نظری پژوهش. 142

3-5- مدل مفهومی پژوهش. 150

3-6- مدل تجربی پژوهش. 152

3-7- فرضیات پژوهش. 154

فصل چهارم: روش شناسی پژوهش

4-1- روش پژوهش. 157

4-2- تکنیک جمع آوری اطلاعات. 157

4-3- جامعه آماری. 158

4-4- حجم نمونه. 160

4-5- روش نمونه گیری. 160

4-6- واحد تحلیل. 161

4-7- تعریف مفاهیم. 162

4-8- روایی و پایایی ابزار سنجش. 166

4-9- روش های تجزیه و تحلیل داده ها. 167

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده ها

5-1-  مقدمه. 169

5-2- داده های توصیفی. 169

5-3- یافته های استنباطی. 216

5-3-1- تحلیل های آماری دو متغیره (بررسی فرضیات)   217

5-3-2- تحلیل های آماری چندمتغیره. 231

5-3-2-1- تحلیل رگرسیون چندمتغیره. 231

5-3-2-2- تحلیل مسیر. 242

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری

6-1- یافته ها. 249

6-2- بحث و تحلیل نتایج. 259

6-3- پیشنهادها. 285

6-3-1- پیشنهادهای اجرایی. 285

6-3-2- پیشنهادهای پژوهشی. 287

6-4- محدودیت های پژوهش. 287

منابع و مأخذ:

الف: منابع فارسی. 290

ب: منابع لاتین. 298

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان و شماره جدول                                                                                 صفحه                                                                                      

جدول 1-3- سنخ شناسی شیوه های سازگاری فردی 67

جدول 1-4- توزیع جمعیت در مناطق ده گانه شیراز و تعداد پرسشنامه های پر شده در هر منطقه 161

جدول 2-4- ضریب آلفای کرونباخ گویه های متغیرهای پژوهش 167

جدول شماره 1-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سن و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 170

جدول شماره 2-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنسیت و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی 171

جدول شماره 3-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تحصیلات و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی 172

جدول شماره 4-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس وضعیت تأهل و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 172

جدول شماره 5-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس قومیت و میزان مهارت های  اجتماعی و ارتباطی 173

جدول شماره 6-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نوع مسکن و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 174

جدول شماره 7-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس طبقه اجتماعی و میزان مهارت­ اجتماعی و ارتباطی 174

جدول شماره 8-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس ساختار خانواده و میزان مهارت­ اجتماعی و ارتباطی 175

جدول شماره 9-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس درآمد و میزان مهارت­ اجتماعی و ارتباطی 176

جدول شماره 10-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نحوه گذران اوقات فراغت و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 177

جدول شماره 11-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف سیگار و میزان مهارت­ اجتماعی و ارتباطی 177

جدول شماره 12-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف قلیان و میزان مهارت   اجتماعی و ارتباطی 178

جدول شماره 13-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف الکل و میزان مهارت اجتماعی و ارتباطی 179

جدول شماره 14-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف شیشه و میزان مهارت اجتماعی و ارتباطی 179

جدول شماره 15-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف ماری جوانا و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی 180

جدول شماره 16-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف حشیش و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی 180

جدول شماره 17-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف کراک و میزان مهارت اجتماعی و ارتباطی 181

جدول شماره 18-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف قرص اکس و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی 182

جدول شماره 19-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف هروئین و میزان مهارت­ های اجتماعی و ارتباطی 182

جدول شماره 20-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف تریاک و میزان مهارت اجتماعی و ارتباطی 183

جدول شماره 21-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس رابطه جنسی و میزان مهارت اجتماعی و ارتباطی 184

جدول شماره 22-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس استفاده از کاندوم و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی 184

جدول شماره 23-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان دلبستگی و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 185

جدول شماره 24-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان تعهد و مهارت های اجتماعی و ارتباطی 186

جدول شماره 25-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان باور و مهارت های اجتماعی و ارتباطی 186

جدول شماره 26-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مشارکت و مهارت های اجتماعی و ارتباطی 187

جدول شماره 27-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان خود-کنترلی و مهارت اجتماعی و ارتباطی 188

جدول شماره 28-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان خودپنداره و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 188

جدول شماره 29-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان همنشینی با دوستان بزهکار و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 189

جدول شماره 30-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان نظارت والدین بر فرزندان و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 190

جدول شماره 31-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان رانندگی خطرناک و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 191

جدول شماره 32-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان رفتار خشونت آمیز و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 192

جدول شماره 33-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان تمایل و اقدام به خودکشی و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 192

جدول شماره 34-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مصرف سیگار و قلیان و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 193

جدول شماره 35-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مصرف الکل و مواد مخدر و مهارت های اجتماعی و ارتباطی 194

جدول شماره 36-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان رفتار جنسی و مهارت اجتماعی و ارتباطی 195

جدول شماره 37-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان رفتار پرخطر فضای مجازی و مهارت های اجتماعی و ارتباطی 196

جدول شماره 38-2-5: توزیع فراوانی افراد براساس سن و میزان رفتارهای پرخطر 196

جدول شماره 39-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنسیت و میزان رفتارهای پرخطر 197

جدول شماره 40-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تحصیلات و میزان رفتارهای پرخطر 198

جدول شماره 41-2-5: توزیع فراوانی افراد براساس وضعیت تأهل و میزان رفتارهای پرخطر 198

جدول شماره 42-2-5: توزیع فراوانی افراد براساس قومیت و میزان رفتارهای پرخطر 199

جدول شماره 43-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نوع مسکن و میزان رفتارهای پرخطر 199

جدول شماره 44-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس طبقه­ی اجتماعی و میزان رفتارهای پرخطر 200

جدول شماره 45-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس ساختار خانواده و میزان رفتارهای پرخطر 201

جدول شماره 46-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس درآمد و میزان رفتارهای پرخطر 201

جدول شماره 47-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نحوه گذران اوقات فراغت و میزان رفتارهای پرخطر 202

جدول شماره 48-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف سیگار و میزان رفتارهای پرخطر 203

جدول شماره 49-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف قلیان و میزان رفتارهای پرخطر 203

جدول شماره 50-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف الکل و میزان رفتارهای پرخطر 204

جدول شماره 51-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف شیشه و میزان رفتارهای پرخطر 204

جدول شماره 52-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف ماری جوانا و میزان رفتارهای پرخطر 205

جدول شماره 53-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف حشیش و میزان رفتارهای پرخطر 205

جدول شماره 54-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف کراک و میزان رفتارهای پرخطر 206

جدول شماره 55-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف قرص اکس و میزان رفتارهای پرخطر 206

جدول شماره 56-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف هروئین و میزان رفتارهای پرخطر 207

جدول شماره 57-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف تریاک و میزان رفتارهای پرخطر 207

جدول شماره 58-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس رابطه جنسی و میزان رفتارهای پرخطر 208

جدول شماره 59-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس استفاده از کاندوم و میزان رفتارهای پرخطر 208

جدول شماره 60-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان دلبستگی و رفتارهای پرخطر 209

جدول شماره 61-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان تعهد و رفتارهای پرخطر 209

جدول شماره 62-2-5: توزیع فراوانی افراد براساس میزان باور و رفتارهای پرخطر 210

جدول شماره 63-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مشارکت و رفتارهای پرخطر 211

جدول شماره 64-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان خود-کنترلی و رفتارهای پرخطر 211

جدول شماره 65-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان خودپنداره و رفتارهای پرخطر 212

جدول شماره 66-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان همنشینی با دوستان بزهکار و رفتارهای پرخطر 213

جدول شماره 67-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان نظارت والدین بر فرزندان و رفتارهای پرخطر 213

جدول شماره 68-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مهارت اجتماعی و رفتارهای پرخطر 214

جدول شماره 69-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مهارت ارتباطی و رفتارهای پرخطر 215

جدول شماره 70-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مهارت جرأت ورزی و رفتارهای پرخطر 215

جدول شماره 71-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر 216

جدول 1-3-5: همبستگی بین سن، تحصیلات و درآمد و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 217

جدول 2-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به جنسیت 218

جدول 3-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به وضعیت تأهل 218

جدول 4-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به قومیت 219

جدول 5-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به نوع مسکن 219

جدول 6-3-5 : آزمون تفاوت میانگین میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به وضعیت طبقاتی 220

جدول 7-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به ساختار خانواده 220

جدول 8-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به نحوه گذران اوقات فراغت 221

جدول 9-3-5: همبستگی بین متغیرهای کنترل اجتماعی و همنشینی افتراقی با متغیر مهارت­ اجتماعی و ارتباطی 223

جدول 10-3-5: همبستگی بین مهارت های اجتماعی و ارتباطی و انواع رفتارهای پرخطر 223

جدول 11-3-5: همبستگی بین سن، تحصیلات و درآمد و رفتارهای پرخطر 224

جدول 12-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به جنسیت 225

جدول 13-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر با توجه به وضعیت تأهل 225

جدول 14-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به قومیت 226

جدول 15-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به نوع مسکن 226

جدول 16-3-5 : آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر با توجه به وضعیت طبقاتی 227

جدول 17-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر با توجه به ساختار خانواده 227

جدول 18-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به نحوه گذران اوقات فراغت 228

جدول 19-3-5: همبستگی بین متغیرهای کنترل اجتماعی و همنشینی افتراقی با متغیر وابسته(رفتارهای پرخطر) 230

جدول 20-3-5: همبستگی بین متغیر مهارتهای اجتماعی و ارتباطی با متغیر وابسته(رفتارهای پرخطر) 230

جدول 21-3-5-  عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای زمینه ای به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله سوم برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی 232

جدول 22-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای زمینه ای) برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی در مرحله سوم 232

جدول 23-3-5-  عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای کنترل اجتماعی به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله ششم برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی 233

جدول 24-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای کنترل اجتماعی) برای پیش بینی متغیر مهارت­های اجتماعی و ارتباطی در مرحله ششم 234

جدول 25-3-5-  عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای همنشینی افتراقی به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله دوم برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی 234

جدول 26-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای همنشینی افتراقی) برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی در مرحله دوم 235

جدول 27-3-5-  عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله هفتم برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی در سطح کل 235

جدول 28-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی در سطح کل در مرحله هفتم 236

جدول 29-3-5-  عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای زمینه ای به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله چهارم برای پیش بینی متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر 237

جدول 30-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای زمینه ای) برای پیش بینی متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر در مرحله چهارم 238

جدول 31-3-5-  عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای کنترل اجتماعی به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله سوم برای پیش بینی متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر 238

جدول 32-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای کنترل اجتماعی) برای پیش بینی متغیر وابسته رفتارهای پرخطر در مرحله سوم 239

جدول 33-3-5-  عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای همنشینی افتراقی به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله دوم برای پیش بینی متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر 239

جدول 34-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای همنشینی افتراقی) برای پیش بینی متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر در مرحله دوم 240

جدول 35-3-5-  عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره مهارت های اجتماعی و ارتباطی به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله دوم برای پیش بینی متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر 240

جدول 36-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله(مهارت های اجتماعی و ارتباطی) برای پیش بینی متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر در مرحله دوم 241

جدول 37-3-5-  عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله ششم برای پیش بینی متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر در سطح کل 241

جدول 38-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی متغیر وابسته­ی رفتارهای پرخطر در سطح کل در مرحله ششم 242

جدول 39-3-5- اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر رفتارهای پرخطر 245

جدول 40-3-5- کمیت خطای e مدل تحلیل مسیر 245

 

فهرست شکل­ها

عنوان و شماره شکل                                                                                  صفحه

شکل 3-1- شاخه های نظریه ساختار اجتماعی. 54

شکل 3-2- عناصر نظریه بی سازمانی اجتماعی. 59

شکل 3-3- نظریه فعالیت های روزمره: ارتباط بین عوامل سه گانه   61

شکل 3-4- عناصر اصلی نظریه فشار. 62

شکل 3-5- عناصر نظریه فشار عمومی. 70

شکل 3-6- مدل تحلیلی ارتباط بین سازمان اجتماعی کلان و جرم   72

شکل 3-7- عناصر نظریه انحراف فرهنگی. 74

شکل 3-8- شاخه های نظریه فرآیند اجتماعی .. 82

شکل 3-9- نظریه یادگیری اجتماعی بزهکاری. 83

شکل 3-10- میراث بوم شناختی نظریه همنشینی افتراقی. 85

شکل 3-11- پیوندهای افتراقی. 87

شکل 3-12- فنون خنثی سازی ماتزا. 92

شکل 3-13- عناصر نظریه پیوند اجتماعی هیرشی. 96

شکل 3-14- فرآیند برچسب زنی. 100

شکل 3-15- فرآیند شکل گیری انحراف ثانویه. 103

شکل 3-16- مدل مفهومی پژوهش. 152

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...