4-4- اهمیت و ضرورت موضوع. 32

4-5- پرسش های پژوهش: 33

ب : پرسش های فرعی: 33

الف: فرضیه‌های اصلی: 33

ب : فرضیه‌های فرعی: 34

4-8 – استفاده کنندگان از نتیجه رساله ( اعم از مؤسسات آموزشی ، پژوهشی ، دستگاه‌های اجرایی و غیره ): 34

4-9- جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش : 35

1-5. خلاصه و جمع بندی.. 36

فصل دوم. 37

پیشینه موضوع و مبانی نظری.. 37

2-1- مقدمه. 38

2-2- پیشینه موضوع. 38

2-2-1- مطالعات داخلی.. 38

2-2-2- مطالعات خارجی.. 42

2-3- مبانی نظری.. 46

2-3-2- ارزش شپلی.. 53

2-3-3- ارزش نوکلئولوس…. 57

فصل سوم. 61

بازار جهانی گاز طبیعی، خط لوله نابوکو و وضعیت انرژی بازیگران.. 61

3-1- مقدمه. 62

3-2- چشم‌انداز بازار جهانی انرژی.. 62

3-2-1- چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر آژانس بین المللی انرژی (IEA) در افق 2035: 62

3-2-2- چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر اداره اطلاعات انرژی آمریكا (EIA) در افق 2040: 65

3-2-3-چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر BP در افق 2035 : 67

3-3- چشم‌انداز بازار جهانی گاز طبیعی.. 69

3-3-1- چشم انداز بازار جهانی گاز طبیعی از منظر آژانس بین المللی انرژی (IEA): 70

3-3-2- چشم انداز بازار جهانی گاز طبیعی از منظر  بریتیش پترولیوم (BP) در افق 2035: 73

3-3-3- محدودیت‌ها و موانع رشد شیل گاز و گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) 76

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-4- تقاضای گاز اروپا 82

3-5- خط لوله نابوکو. 87

3-6- گزینه‌های تأمین گاز پروژه خط لوله نابوکو. 90

3-6-1- ایران.. 91

3-6-2- آذربایجان.. 94

3-6-3- ترکمنستان.. 96

3-6-4- عراق.. 102

3-7- خلاصه و جمع بندی.. 113

فصل چهارم. 114

تعریف بازی و نتایج محاسبات… 114

4-1- مقدمه. 115

4-2- تعیین بازی.. 115

4-2-1- بازیگران.. 115

4-2-2- تعریف توابع مشخصه. 116

4-2-3- فروض کمی.. 116

4-3- نتایج محاسبات تحقیق.. 117

4-3-1- وضعیت فعلی.. 117

4-3-2- سناریوهای آتی.. 120

4-3-2-1- حضور ایران، آذربایجان و ترکمنستان.. 120

4-3-2-1- 1- اجرای پروژه جدید ایران.. 121

4-3-2-1- 2- اجرای پروژه جدید آذربایجان.. 123

4-3-2-1- 3- اجرای پروژه ترانس کاسپین.. 126

4-3-2-1- 4- اجرای پروژه جدید ایران و آذربایجان به طور توأمان.. 128

4-3-2-1- 5- اجرای پروژه جدید ترانس کاسپین و پروژه جدید آذربایجان به صورت توأمان  131

4-3-2-1- 6- اجرای پروژه جدید ایران، ترانس کاسپین و پروژه جدید آذربایجان به صورت توأمان  133

4-3-2-2- افزوده شده عراق به کشورهای ایران،  آذربایجان و ترکمنستان.. 136

4-3-2-2-1-  اجرای پروژه جدید عراق.. 136

4-3-2-2-2-  اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران.. 140

4-3-2-2-3-  اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران و آذربایجان.. 144

4-3-2-2-4-  اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران و آذربایجان و ترانس کاسپین  148

فصل پنجم.. 153

تحلیل یافته‌ها، نتیجه گیری و پیشنهادها 153

5-1- مقدمه. 154

5-2- خلاصه تحقیق.. 154

5-2- یافته‌های تحقیق.. 155

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...