ب- پیشینه تحقیق.. 6 ج- سئوالات تحقیق.. 9 سئوال اصلی :. 9 سئوالات فرعی :. 9 د- فرضیات تحقیق.. 9 فرضیه اصلی :. 9 فرضیات فرعی :. 9 ه- اهداف تحقیق.. 10 هدف اصلی :. 10 اهداف فرعی : 10 ز- روش تحقیق.. 10 فصل اول: آسیب شناسی عوامل اجتماعی مؤثر در پیدایش كجروی و جرم و پیشگیری از آن   11 مبحث اول- تعاریف و مفاهیم. 12 گفتار اول- مفهوم انحرافات اجتماعی.. 12 بند اول- انحراف نخستین و ثانویه: 13 بند دوم- انحراف خاص: 13 بند سوم- انحراف فردی و انحراف گروهی :. 14 گفتار دوم- انواع جرائم.. 14 بند اول- تبیین كجروی.. 16 بند دوم- تبیین زیست شناسی انحرافات (تبیین جسمانی). 16 بند سوم- تبیین زیست شناختی انحرافات زنان.. 16 بند چهارم- تبیین روان شناختی كژ رفتاری های اجتماعی… 18 گفتار سوم- نظریه های جامعه شناسی انحرافات… 18 بند اول- نظریه های آنومی.. 19 بند دوم- نظریه آنومی دوركیم: 19 بند سوم- نظریه آنومی رابرت مرتن.. 20 بند چهارم- نظرات رابرت آگینو و مسنرو روز نفلد: 21 بند پنجم- نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود. 22 الف) وظایف و كاركردهای خانواده 22 بند هفتم- نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بكرولمرت: 24 بند هشتم- نظریه كنترل اجتماعی هیرشی.. 24 مبحث دوم- اقسام پیشگیری.. 27 گفتار اول- پیشگیری كیفری.. 27 گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی… 28 گفتار سوم- پیشگیری وضعی… 28 گفتار چهارم- درآمدی بر پیشگیری از وقوع جرم.. 29 گفتار پنجم- جرم و پیشگیری از وقوع آن از دیدگاه اسلام.. 32 گفتار ششم- پیشگیری از وقوع جرم در قانون.. 33 گفتار هفتم- اهمیت خانواده در پیشگیری از جرم.. 35 گفتار هشتم- نقش امر به معروف و نهی از منكر در پیشگیری از جرم. 39 جایگاه و مراتب امر به معروف و نهی از منكر. 39 نقش مذاهب الهی در پیشگیری از وقوع جرم.. 40 فصل دوم: نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم43 مبحث اول- تعاریف و مفاهیم. 44 گفتار اول- شاخص اجتماعى بودن.. 44 گفتار دوم- مشخصه‌هاى گروه و جامعه. 45 گفتار سوم- مفهوم انسجام اجتماعی.. 45 گفتار چهارم- آثار انسجام اجتماعی.. 46 گفتار پنجم- علل انسجام از نظر قرآن.. 50 مبحث دوم – انسجام اجتماعی و بهره گیری مؤثر از آن در امر پیشگیری انتظامی از جرم.. 51 گفتار اول-  عنصر مفهومی انسجام اجتماعی… 51 گفتار دوم – کارکرد انسجام اجتماعی در پیش گیری از جرم.. 53 بند اول :   تأثیر انسجام اجتماعی بر افراد جامعه. 54 1- تغییر نگرش افراد نسبت به جرم و مجرم.. 54 2- جلب مشارکت مردمی در مأموریت های پلیس… 55 3- مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری.. 55 4- مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری… 56 5- مشارکت فعال بزه دیدگان در پی جویی جرایم.. 56 6- مراقبت های همسایگی… 57 7- بهره گیری از اطلاعات مردمی… 57 بند دوم :  تأثیر انسجام اجتماعی بر مأموران پلیس… 58 1- قلمروگرایی.. 58 برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید %d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c/#_Toc187125763″>2- افزایش احساس مسؤلیت مأموران پلیس… 58 3- جلب مشارکت سایر نهادها. 59 4- تقویت اخلاق حرفه ای پلیس…. 59 5- نقش تعصبات قومی و قبیله ای در پیشگیری از جرم.. 59 6- رفع ناکارایی سازمانی… 60 7- رفع تعارض میان یگان های انتظامی… 60 8- کاهش فساد اداری… 61 بند سوم:  تأثیر انسجام اجتماعی بر بزه کاران.. 61 1- کنترل احساسات ضد اجتماعی بزه کاران.. 62 2- تعدیل تأثیر پذیری بزه کاران از افراد ضد اجتماعی… 62 3- افزایش آگاهی بزهکاران.. 62 4- کاهش مشکلات اقتصادی بزهکاران.. 63 5- کنترل بزهکاران با مشارکت مردم.. 63 6- برنامه ریزی برای اوقات فراغت افراد مستعد بزهکاری… 64 7- تقویت ارزش های فرهنگی افراد مستعد بزهکاری… 64 مبحث سوم- بررسی ابعاد انسجام اجتماعی جهت  بهره گیری آنها در پیشگیری انتظامی از جرم   65 گفتار نخست- نقش بعد ساختاری انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم.. 65 گفتار دوم – نقش بعد ارتباطی انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم.. 67 گفتار سوم- نقش بعد شناختی انسجام اجتماعی  در پیشگیری انتظامی از جرم.. 69 مبحث چهارم – بررسی مولفه های انسجام اجتماعی جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در امر پیشگیری انتظامی از جرم  73 گفتار اول- نقش هر یک از شاخص های انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم. 73 الف : اعتماد. 73 ب : شبکه اجتماعی.. 74 ج : ارتقاء سرمایه اجتماعی… 76 و : مشارکت… 77 گفتار دوم- انسجام اجتماعی و عملكرد امنیت پایدار پلیس… 79 بند اول- انسجام اجتماعی و امنیت اجتماعی پایدار پلیس…. 82 بند دوم- انسجام اجتماعی و اعتماد پایدار به پلیس…. 84 نتیجه گیری و پیشنهادات.. 87 الف- نتیجه گیری.. 87 ب- پیشنهادات… 92 سیاستهای راهبردی… 95 الف) پیشگیری و مصون سازی… 95 ب) مقابله و مهار. 99 ج) باز پروری و اصلاح.. 101 منابع و ماخذ. 104

چکیده

انسجام اجتماعی از موضوعاتی است که از آغاز نظریه پردازی های اجتماعی همراه مفاهیمی چون نظم گرایی، همبستگی اجتماعی و مباحثی از قبیل قانون گرایی، حس تعلق به جامعه، قدرت تشکل­های اجتماعی مورد توجه بوده است. مسائل و موارد گوناگونی به عنوان عوامل تأثیر گذار شناسایی شده که می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی نسبت به رفع آن ها اقدام و از این طریق زمینه را برای وقوع رفتار تبهکارانه از بین برد. بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل ارتکاب جرم، نیاز های جرم ساز مجرمان است. این نیازها، می تواند اقتصادی یا اجتماعی باشد. بنابراین، برای موفقیت در پیشگیری باید نیازهای جرم ساز بزه کاران بر طرف شود. در صورتی که وقوع جرم ناشی از تفکر ضد اجتماعی مجرم باشد، باید تفکرات وی اصلاح شوند و چنانچه وقوع جرم در اثر نیازهای اقتصادی اوست، رفع مشکل اقتصادی اولویت خواهد داشت. می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی، اثر مشکلات اقتصادی و اجتماعی و خطرز بروز رفتار تبهکارانه را بر طرف ساخته و با نظارت غیر اقتدار گرایانه بر فرد و استفاده از مکانیسم های جامعه پذیری ـ از طریق احترام به سنت، عرف و ارزش ها ـ تمایلات غیر قانونی بزه کاران را کاهش داد. کلمات کلیدی : انسجام اجتماعی؛ بزهکاری؛ پیشگیری

الف – بیان مسآله

یکی از مهمترین مؤلفه ‏های تأمین‏ کننده امنیت داخلی در هر جامع ه‏ای، مقوله مهم “انسجام فرهنگی” می‏باشد. غرض از این مفهوم وجود سطح قابل قبولی از هماهنگی بین نهادهای متولی امور اجتماعی – فرهنگی در جامعه است که در نتیجه آن تضاد و تضارب در حوزه کارکردهای نهادهای فرهنگی جامعه به حداقل ممکن رسیده و یا از بین می‏رود. بدیهی است که فضای مبتنی بر “انسجام فرهنگی” از حیث روانی – فکری، بستر لازم برای پیشرفتهای اقتصادی و سیاسی را فراهم می‏آورد و این امر دلالت بر اهمیت و ضرورت وجود انسجام فرهنگی دارد. انسجام اجتماعی به معنای آن است كه گروه وحدت خود را حفظ كرده و با عناصر وحدت بخش خود تطابق و همنوایی داشته باشد. همبستگی و انسجام احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه است كه از آگاهی و اراده برخوردار باشند و حائز یك معنای اخلاقی است كه متضمن وجود اندیشه یك وظیفه یا الزام متقابل است و نیز یك معنای مثبت از آن برمی آید كه وابستگی متقابل كاركردها، اجزا یا موجودات در یك كل ساخت یافته را می رساند. مفاهیم همنوایی و همرنگی نیز در ارتباط با مفهوم وفاق اجتماعی باید مورد دقت قرار گیرد. به نظر می رسد جدایی آشكار بین وفاق اجتماعی و همبستگی و انسجام اجتماعی از یك سو و بین وفاق اجتماعی و نظم اجتماعی از یك سو، و از سوی دیگر این مفاهیم وفاق اجتماعی و نمی شود به گونه ای كه مفاهیم اخیر نزدیكی بسیار زیادی دارند، به اندازه ای كه در برخی موارد یكسان هستند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...