کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam


جستجو  

فصل اول.. 1

مقدمه 2

بیان مسأله 3

ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

اهداف تحقیق. 7

فرضیه های تحقیق. 8

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8

فصل دوم. 1

مقدمه 2

بخش اول : ادبیات تحقیق. 3

مبحث اول : باورهای غیرمنطقی. 3

مفهوم باورهای غیرمنطقی. 4

مفاهیم بنیادی نظریه الیس… 8

ریشه مشکلات هیجانی و فرآیند درمان. 10

صورت کلی باورهای غیرمنطقی. 11

شیوه ارزیابی تفکر غیرمنطقی. 18

رویکرد درمانی منطقی، هیجانی الیس (RET) 20

اساس نظریه الیس… 22

انواع باورهای غیرمنطقی. 23

مبحث دوم : رضایت زناشویی. 29

تعریف رضایت زناشویی. 37

عوامل موثر دررضایت زناشویی. 39

تأثیر رضایت زناشویی بر فرزندان. 48

سازگاری ازدواج. 50

حوزه های سازگاری در ازدواج. 51

مدیریت هیجان و تأثیر آن بر زندگی زناشویی. 54

ادراک هیجانی و روابط زوجین. 55

جنسیت و هیجان. 56

بخش دوم: پیشینه تحقیق. 58

فصل سوم. 1

مقدمه 2

روش تحقیق. 2

جامعه آماری. 2

حجم نمونه 3

روش نمونه گیری. 3

متغیرهای تحقیق. 7

روش آماری. 7

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 7

فصل چهارم. 1

1-4. مقدمه 2

2-4. مشخصات عمومی پاسخگویان: 2

4-2-1. جنسیت پاسخگویان. 2

4-2-2. سن پاسخگویان. 3

4-3. نتیجه سنجش متغیرهای تحقیق. 4

1-4-3. نتیجه سنجش متغیر مستقل تحقیق: میزان باورهای غیر منطقی دانشجویان. 4

2-4-3. نتیجه سنجش متغیر وابسته تحقیق: میزان رضایت زناشویی دانشجویان. 5

4-4. تحلیل اطلاعات: نتیجه سنجش فرضیه ها: 6

2-4-4: آزمون فرضیه ی دوم پژوهش: 7

3-4-4: آزمون فرضیه ی سوم پژوهش: 8

4-4-4: آزمون فرضیه ی چهارم پژوهش: 9

5-4-4: آزمون فرضیه ی پنجم پژوهش: 10

فصل پنجم. 1

مقدمه 2

خلاصه ی نتایج تحقیق. 3

بحث در نتایج فرضیه های تحقیق. 3

پیشنهادات تحقیق. 5

محدودیت های پژوهش… 5

منابع و مآخذ. 1

منابع فارسی.. 2

منبع اینترنتی http://WWW.magiran.com.. 4

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                                          صفحه

جدول 1-4 : توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان 79

جدول 2-4 : توصیف اطلاعات مربوط به سن پاسخگویان 79

جدول 3-4 : توزیع فراوانی میزان باورهای غیرمنطقی پاسخگویان 80

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

جدول 4-4 : توزیع فراوانی میزان رضایت زناشویی پاسخگویان 81

جدول 5-4 : سنجش میزان ارتباط بین باورهای غیرمنطقی و رضایت زناشویی دانشجویان 82

جدول 6-4 : سنجش میزان ارتباط بین باورهای غیرمنطقی و سن دانشجویان 83

جدول 7-4 : سنجش میزان ارتباط بین رضایت زناشویی و سن دانشجویان 84

جدول 8-4 : سنجش تفاوت میزان تفکرغیرمنطقی دانشجویان زن و مرد 86

جدول 9-4 : سنجش تفاوت میزان رضایت زناشویی زن و مرد 87
فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

نمودار 1-4 : درصد فراوانی جنسیت پاسخگویان 79

نمودار 2-4 : درصد فراوانی سن پاسخگویان. 80

نمودار 3-4 : درصد فراوانی میزان باورهای غیرمنطقی پاسخگویان 81

نمودار 4-4 : درصد فراوانی میزان رضایت زناشویی پاسخگویان 82

 
 

چکیده ی تحقیق:

این پژوهش با عنوان «بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد ملایر درسال تحصیلی 94-1393» با اهداف کلی فوق وبا 5 هدف جزئی انجام شده است. روش آن توصیفی از نوع زمینه ای می باشد. جامعه ی آماری تحقیق شامل دانشجویان متأهل رشته ی روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد ملایر در سال تحصیلی 94-1393 می باشند که در مجموع 239 نفر هستند.از بین این افراد با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده تعداد100 نفر به عنوان نمونه های آماری انتخاب گردیدند. حجم نمونه ای این تحقیق با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه ی کرجسی و مورگان مشخص شده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش نامه های استاندارد تفکر غیرمنطقی جونز با 40سوال دوگزینه ای است.کلیه اطلاعات و یافته های تحقیق توسط نرم افزار SPSS آنالیز وتجزیه وتحلیل شده است. آزمون های بکاربرده شده در این تحقیق، آزمون های همبستگی پیرسون و t-test گروه های مستقل می باشد.

نتیجه ی سنجش فرضیه ها به شرح زیر می باشد :

بین باورهای غیر منطقی و رضایت زناشویی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.
2-بین تفکر غیر منطقی وسن دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.

3-بین رضایت زناشویی وسن دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.

4-بین میزان تفکر غیرمنطقی دانشجویان زن ومرد تفاوت معنادار وجود ندارد.

5- بین میزان رضایت زناشویی دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلید واژه ها :

«تفکرغیرمنطقی، رضایت زناشویی»

 


فصل اول
 

 

 

مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف مفهومی وعملیاتیاصطلاحات
 

مقدمه
برای دستیابی به حقایق، آدمی فطرتا کنجکاو آفریده شده و تمایلات طبیعی او بر آن است که هرچه بیشتر بتواند حقایق را کشف و رابطه ها را معلوم و مشخص نماید، زیرا انسان برای پاسخ دادن به  امیال فطری خود همیشه به تحقیق مبادرت ورزیده یعنی در واقع پژوهش را می توان کوشش های  سازمان یافته و منظمی در نظر داشت که پژوهشگر را در دستیابی به حقایق و روشن نمودن حقایق  یک موضوع یاری می نماید (زارعی، 1388، ص 2).

    آلبرت الیس[1] گروهی از باورهای غیر منطقی را مسبب مشکلات رفتاری می داند. وی متوسل شدن به این عقاید را زمینه ی اضطراب می داند. آلپورت[2] یکی از نخستین روانشناسانی بود که توجه خود را به شخصیت سالم معطوف داشت. از نطر وی افراد سالم در سطح معقول وآگاه عمل می کنند، از قید وبند های گذشته آزادند واز نیروهایی که آنها را هدایت می کند کاملا آگاه اند و میتوانند بر آنها چیره  شوند(میلانی فر،1386،ص26).

    رضایت زناشویی،انطباق بین وضعیتی که مورد انتظار است می باشد. گبق این تعریف رضایت  زناشویی وقتی وجود دارد که وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد  منطبق باشد. خانه ای که آرامشگاه است، مناسب ترین سکوی اعتلای وجود است و همسری که آرامش  بخش است و مطلوب ترین همدل و همراه می باشد. آرامش خاطر و آسایش روان همسران زمانی به  شایستگی فراهم می گردد که ارتباط متقابل ایشان بر پایه محبت، عطوفت، مهربانی و گذشت استوار  باشد.

بنابراین سلامت وسعادت جامعه به سلامت و پویایی نظام خانواده وابسته است وسلامت وتعادل وتعالی  نظام خانواده نیز به کیفیت روابط زن و شوهر، والدین و فرزندان بستگی دارد

(عیسایی، 1387ص 3).

همچنان که الیس اشاره کرد تفکر منطقی بقای فرد را تضمین میکند. در این راستا مسأله اصلی واساسی آن است که پژوهشگر بتواند میزان تأثیر تفکرات غیر منطقی را و جهت رشد تفکر منطقی که باعث سلامت و رشد شخصیت جامعه می شود، و نیز افزایش رضایت زناشویی دانشجویان گامی هر چند کوچک بردارد.

در پژوهش حاضر که موضوع آن بر اساس علاقه و تجارب شخصی انتخاب شده است، میزان تأثیر تفکر غیر منطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متأهل رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد ملایر مورد سنجش قرار می دهد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1398-07-05] [ 08:02:00 ق.ظ ]
علاوه بر قانون مدنی احکام مثل و قیمت در عملیات اجرایی ( چه اجرای حکم و چه اجرای سند ) نیز کاربرد دارد . به عبارتی مهمترین و بیشترین تاثیر‌‌ گذاری احکام مثلی و قیمی به هنگام عملیات اجرایی است . اما با توجه به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در مواد محدودی احکام مثل و قیمت بیان شده که آن هم با ابهامات و ایراداتی همراه است ؛ لذا بر آن شدیم تا در پایان نامه حاضر ، احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم و قواعد آن را استخراج نموده تا در صورت بروز مشکل و وجود ابهام به آن قواعد مراجعه نماییم.

الف: سئوالات تحقیق

1- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

2- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

3- با توجه به احکام مثلی و قیمی ، برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ب: فرضیات :

1- احکام مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد تابع قواعد قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی است .

2- در ضمان قهری ، عرف ملاک تشخیص اموال مثلی و قیمی است . اما در ضمان قراردادی ، ملاک ، توافق طرفین است .

3- رویه قضایی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده متمایل به جایگزینی پرداخت قیمت به جای مثل آن است.

ج :اهداف تحقیق

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی با مشکل مواجه نگردد.

د :سابقه تحقیق

حقوقدانان و فقها احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را در ذیل احکام ضمان قهری (غصب ، اتلاف و تسبیب ) و عقد قرض بیان نموده اند . لیکن در زمینه آثار و احکام این اموال در اجرای احکام و   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید خصوصاً اجرای اسناد ، بحث خاصی صورت نگرفته است .

ه : روش پژوهش

از آنجایی که استفاده از روش های میدانی و پیمایشی در انجام این پروژه در عمل امکان پذیر نمی‌باشد، پژوهشگر در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری و فیش برداری اطلاعات از کتب ، مقالات و نظریات منابع مختلف پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل مطالب جمع آوری شده پرداخته که با این توصیف روش پژوهش در این تحقیق روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد . اما از جهت دیگر ، می توان تحقیق حاضر را که با هدف رفع مسائل و مشکلات موجود در ارتباط با مال مثلی و قیمی در اجرای احکام و اسناد (با تاکید بر رویه قضائی ) می باشد ، تحقیقی کاربردی دانست.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:01:00 ق.ظ ]
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:

پلیمرهای ترموپلاستیک غالبا از طریق brittle می شکنند ولی میتوان نتیجه گرفت که crazing مهمترین میکرومکانیسم در کنترل شکست می باشد. اینگونه پلیمرها برای شروع و ایجاد شکاف احتیاج به انرژی کمی دارند و در عین حال انرژی برای رشد این شکاف نیز پایین می آید و دارای استحکام ضربه ای پائین می شوند. مواد ductile دارای انرژی بالایی برای شروع و ایجاد ترک می باشند اما انرژی برای رشد ترک در این مواد بسیار پائین است. در کل می توان گفت که شکست اکثر پلاستیکها به ویژه پلیمرهای شیشه ای به طریقه brittle می باشد و دلیل این امر این است که اگرچه در این پلیمرها پروسه جذب انرژی نظیر مکانیسم crazing و  shear yielding رخ می دهد امام اینها در نواحی اطراف نوک crack انجام می پذیرند. بنابراین افزایش نرمی پلیمر یا toughness زمانی رخ می دهد که حجمی که این مکانیزمهای اتلاف انرژی در آن صورت می گیرد، به اندازه کافی بزرگ باشد. به طوری که همزمان رشد void و craze بدون تغییر در خواص دیگر پلیمر امکان   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید پذیرد. 

مقدمه:

اگر قطعه قالبگیری شده پلاستیکی پیش از پایان عمر مفید خود، دچار ساقط شدگی شود، معمولا دو عامل را دخیل می دانند: الف) تغییر شگل بیش از حد تحمل قطعه ب) وقوع شکستگی در قطعه بنابراین به عنوان یک اصل و ضرورت، طراحان باید با عواملی که شکستگی را در پلاستیکها موجب می شود آشنا باشند تا بتوانند از شروع و وقوع شکستگی ممانعت کنند. شکست ترد بسیار خطرناک تر از سایر شکستگیهاست زیرا قبل از درهم شکسته شدن قطعه هیچگونه آثار و شواهدی از تغییر شکل، دال بر قریب الوقوع بودن شکستگی مشاهده نمی شود. اما وقتی قطعه دچار شکستگی نرم می شود، در آغاز تغییر شکل بزرگ و بازگشت ناپذیری در قطعه دیده می شود که بهترین هشدار در مورد نامناسب بودن وضعیت قطعه مذکور است.

تعداد صفحه : 77
قیمت : شش هزار تومان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:00:00 ق.ظ ]
1-6 کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی………………………………………… 6

1-6-1 اهداف سیاست اقتصادی………………………………………… 6

1-6-2 تقسیم­بندی اهداف سیاست اقتصادی………………………………………… 7

1-7 تعریف نااطمینانی و بی­ثباتی اقتصادی………………………………………… 8

1-7-1 نااطمینانی سیاست­های اقتصادی………………………………………… 8

فصل دوم : مروری بر مبانی نظری

مقدمه………………………………………..10

2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد………………………. 12

2-1-1 مکتب کلاسیک…………………………………………. 12

2-1-2 مکتب کینزی………………………………………… 12

2-1-3 مکتب پولیون……………………………………….. 13

2-1-4 مکتب کلاسیک­های جدید……………………………………….. 14

2-1-5 مکتب کینزین­های جدید………………………………………14

2-2 مبانی نظری رشد اقتصادی………………………………………… 16

2-2-1 الگوی هارود……………………………………….. 16

الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی…………………………………… 17

ب – معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی……………………………………. 18

2-2-2 الگوی دومار ……………………………………….18

2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک…………………………………………. 19

2-2-4 تئوری­های رشد درونزا ……………………………………….23

الف- مدل رشدAK…………………………………………

ب- مدل­هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه………………………….. 26

فصل سوم : مروری بر مبانی تجربی

مقدمه……………………………………….. 29

3-1 مطالعات خارجی………………………………………… 30

3-2مطالعات مربوط به ایران……………………………………….. 42

فصل چهارم : ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت

مقدمه……………………………………….. 48

4-1مراحل ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت……………… 49

4-1-1 آزمون LM-TEST…………………………………………

4-1-2 برآورد الگوی ARCH وGARCH…………………………………………

4-1-3 تعیین ضریب اهمیت هر متغیر……………………………………….. 53

4-1-4 رتبه­بندی سری زمانی نوسانات متغیرها…………………………… 55

4-1-5 ترکیب سری زمانی واریانس­ها و ساخت شاخص…………………… 55

فصل پنجم : تصریح و برآورد مدل رشد

مقدمه……………………………………….. 58

5-1 تصریح مدل رشد اقتصادی………………………………………… 59

5-2 متغیرهای مدل رشد اقتصادی………………………………………… 63

5-2-1 نسبت سرمایه­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی………… 63

5-2-2 نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی…………….. 64

5-2-3 متوسط سطح تحصیلات نیروی کار…………………………………. 66

5-2-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز………………………………………. 67

5-2-5 نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت……………………………. 68

5-3 بررسی پایایی متغیرها………………………………………. 68

5-4 برآورد ضرایب تابع رشد اقتصادی………………………………………… 71

5-5 برآورد ضرایب تابع پویای کوتاه­مدت رشد اقتصادی…………………….. 73

5-6 نتیجه­گیری و تفسیر ضرایب………………………………………… 76

5-6-1 نسبت سرمایه­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی……………. 76

5-6-2 نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی……………….. 76

5-6-3 سرمایه انسانی………………………………………… 76

5-6-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز………………………………………. 76

5-6-5 شاخص نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت…………………… 77

5-7 پیشنهادات………………………………………… 77

فهرست منابع و مآخذ……………………………………….. 78

پیوست­ها :

پیوست1: نتایج کامپیوتری بررسی پایایی متغیرها ……………………….83

پیوست 2 : نتایج حاصل از برآورد مدل رشد……………………………….. 89

پیوست3: نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH……………….

پیوست4: داده ­های آماری………………………………………… 98

چکیده:

نااطمینانی نسبت به سیاست­های اقتصادی دولت موجب می­شود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلندمدت سرمایه خود را با اطمینان کافی محاسبه کنند. لذا افزایش نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایه­گذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی خواهد شد.

در این مطالعه اثر نااطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی دورۀ 1386-1340 با استفاده از تکنیک­های همجمعی و تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیر مورد استفاده جهت ارزیابی اثر نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی یک شاخص ترکیبی بوده که از متغیرهای مخارج دولتی(اعم از جاری و عمرانی)، درآمد مالیاتی، حجم نقدینگی و حاشیۀ نرخ ارز  و با استفاده از الگوهای  ARCHوGARCH  حاصل شده است.

نتایج بررسی حکایت از آن دارد که افزایش نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت باعث کاهش رشد اقتصادی در دورۀ مورد بررسی شده است. به طوری که در مدل­های بلندمدت و کوتاه­مدت   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید اثر این شاخص بر رشد اقتصادی منفی و معنی­دار است. بر این اساس می­توان به دولت پیشنهاد کرد که جهت افزایش رشد اقتصادی می­تواند از طریق ایجاد ثبات رویه در اجرای سیاست­های اقتصادی و ایجاد محیط باثبات و امن اقتصادی در جامعه عمل کند.

فصل اول: کلیات

مقدمه:

نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب اقتصاد­دانان و سیاست­گذاران اقتصادی است، زیرا طبق نظریۀ کوزنتس[1] نرخ رشد اقتصادی از مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر توزیع درآمد و در نتیجه رفاه اجتماعی انسانها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین­کنندۀ نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از مباحث ناشناخته اقتصاد است؛ به طوری که در مدل­های اولیه رشد اقتصادی عوامل تعیین­کنندۀ رشد به عواملی چون افزایش ذخیرۀ سرمایه، جمعیت وکارایی فنی محدود می­شد[2]؛ در حالی که یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی سیاست­ های اقتصادی است که توسط دولت­ها وضع می شود. سیاست­های اقتصادی دولت با ایجاد یک محیط باثبات و تشویق سرمایه­گذاری موجب تسریع روند سرمایه­گذاری و افزایش رشد اقتصادی خواهند شد.

1-1- دولت و رشد اقتصادی

مطالعات مربوط به نقش دولت در اقتصاد را به طور کلی می­توان در دو گروه طبقه­بندی کرد. برخی ازمطالعات( دنیل و بارو1990)[1] به بررسی رابطه اندازۀ دولت و رشد اقتصادی پرداخته­اند و برخی دیگر از این مطالعات (فیشر، لنسینک والمار، گرجی و مدنی)[2] به اثرات نامطلوب سیاست­گذاری دولت بر روی رشد اقتصادی توجه داشته­اند. گروه اول متغیر هزینه­های دولت به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخصی از اندازۀ دولت و مقیاس فعالیت­های دولت دراقتصاد در نظرگرفته­اند وگروه دوم انحراف معیار متغیرهای بودجه­ای نظیر مالیات ها و مخارج دولتی را به عنوان شاخصی از بی­ثباتی فعالیت­های دولت در اقتصاد بررسی کرده­اند. در تقسیم­بندی دیگری فعالیت­های دولت را می­توان به سه گروه نقش بودجه­ای،    تصدی­های دولت و اختلال­های ناشی از فعالیت­های غیر بودجه­ای تقسیم کرد[3]. مطالعۀ حاضر به بررسی اثرات نامطلوب سیاست­های دولت بر اقتصاد درقالب نقش بودجه­ای دولت می­پردازد. دولت مرکز ثقل قدرت، اداره و تنظیم امور مختلف است که برای تحقق اهداف خود، وظایفی را بر عهده می­گیرد. اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را در وظایف ذاتی آن شامل امنیت، بهداشت وآموزش می­دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته و برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار ضروری می­دانند.

چگونگی دخالت دولت در اقتصاد و تعیین وظایف آن یکی از مسائل مهم از بدو شکل­گیری اندیشه اقتصادی مدرن بوده است و نظریه­پردازان اقتصادی دیدگاه­های متفاوتی در این مورد داشته ­اند.

2-1- ضرورت انجام مطالعه

گروه سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب همواره فراتر از محدودۀ کلاسیک ایفای نقش کرده است و به همین دلیل آثار مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد برجای گذاشته است که ارزیابی و شناسایی نحوۀ تأثیرگذاری عملکرد دولت برای برنامه­ریزی و اصلاح اشتباهات گذشته و عملکرد بهتر در آینده ضروری به نظر می­رسد. در واقع تغییرات سیاست­های اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است ولی آنچه که مهم است تغییرات مداوم و غیر­قابل پیش­بینی این      سیاست­هاست، که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است  (گرجی و مدنی)[1]، قابل پیش­بینی بودن سیاست­ها و اعتبار دولت با کاهش نا­اطمینانی باعث رشد اقتصادی بیشتر می­شود[2].

لذا با توجه به اهمیت موضوع شناخت نحوۀ تأثیر­گذاری نا­اطمینانی حاصل از اجرای سیاست­های اقتصادی دولت و شدت و جهت آن بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظرمی­رسد.

3-1- هدف مطالعه

در این مطالعه هدف بررسی تأثیر نوسانات و نا­اطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت (اعم از پولی، مالی و ارزی) بر روی رشد اقتصادی است. نظریه­هایی که رابطۀ بین ثبات سیاست­های اقتصادی و رشد اقتصادی را بررسی می­کنند غالباٌ دامنۀ کار را به بررسی تأثیر مستقیم ثبات سیاست­های اقتصادی بر رشد اقتصادی محدود می­کنند. اما علاوه بر رابطۀ مستقیم بین این دو پدیده، باید به تأثیر غیر­مستقیم   نا­اطمینانی سیاست­های دولت بر رشد اقتصادی، از کانال عواملی که این رشد را تعیین می­کنند (مانند سرمایه­گذاری ، تورم، رشد جمعیت، و توزیع درآمد) نیز توجه داشت. رشد اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش خصوصی بتواند برای فعالیت­های خود برنامه­ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر    فعالیت­های بلند­مدت کند، به ویژه پروژه­های ساختاری و پایه­ای که موتور رشد اقتصادی و تحولات تکنولوژیکی می­باشند. این پروژه­ها غالباٌ مستلزم سرمایه­گذاری سنگین بوده  و تنها در افق­های بلند­مدت سودآور می­باشند. نا­اطمینانی نسبت به سیاست­های اقتصادی دولت موجب می­شود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلند­مدت سرمایۀ خود را با اطمینان کافی محاسبه کنند. افزایش نا­اطمینانی سیاست­های اقتصادی موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایه­گذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی می­گردد. در بلند­مدت رشد اقتصادی مستلزم آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و قابل پیش­بینی بودن سیاست­های اقتصادی است.

4-1- ضرورت دخالت دولت در اقتصاد

در یک جمع­بندی از نظریات مکاتب مختلف مهمترین توجیه دخالت­های دولت، تلاش در جهت رفع کاستی­های بازار، ثبات­سازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه­گذاری خصوصی و رفع نا­اطمینانی­های اقتصادی می­باشد. در غیر این صورت دخالت­های دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، اختلالات بازار و بی­ثباتی­ها شود، خود با تبدیل به عامل اختلال، فضای نا­امنی و بی­ثباتی را گسترش داده و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت.

بروز اختلالات و نوسانات دائمی در اقتصاد و عملکرد ضعیف و کند تعدیل کننده­های خودکار(مثل مکانیسم نرخ بهره و قیمت­ها) مهمترین دلیل دخالت دولت در اقتصاد است. به عبارتی در میان اهداف متعددی که دولت­ها با دخالت در اقتصاد دنبال می­کنند شاید تأمین ثبات و رشد اقتصادی از اهمیتی خاص برخوردار باشد.

5-1- وظایف کلی دولت

به طور کلی پنج وظیفه مشترک و اساسی برای همه دولت ها می توان در نظر گرفت:

– پی ریزی ساختار قانون.

– ایجاد فضای سیاست گذاری باثبات، از جمله ثبات اقتصاد کلان.

– سرمایه­ گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیر ساخت­ها.

– پشتیبانی از گروه­ های آسیب ­پذیر.

– حفاظت از محیط زیست.

در مورد وظیفۀ دوم دولت یعنی ایجاد فضای سیاست­گذاری باثبات اقتصاد کلان می توان گفت برای ایجاد ثبات در اقتصاد اجرای سیاست­های دولت لازم است. بدون اجرای سیاست­های دولت، اقتصاد دستخوش نوسانات فراوانی خواهد شد و ممکن است درگیر دوره­های طولانی بیکاری و تورم شود، مشکل جدی­تر زمانی بروز می­کند که بیکاری و تورم ممکن است همزمان بروز کند. لذا برای ایجاد ثبات و امنیت در اقتصاد سیاست­های دولت لازم الاجرا است؛ ولی ممکن است اجرای خود این سیاست­ها مسبب بی­ثباتی و نا­­­­­­­اطمینانی شود.

 ثبات سیاست­های اقتصادی دولت پیش­شرط تأمین توسعه اقتصادی بلند­مدت و پایدار است. آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:59:00 ق.ظ ]
2- مروری برتحقیقات گذشته. 6
2-1- خواص مکانیکی TWBها. 11
2-1-1- تست کشش. 11
2-1-2- خواص کششی. 13
2-1-3- سختی. 14
2-2- شکل پذیری. 16
2-2-1- روش های تست شکل پذیری. 16
2-2-2- شکل پذیری TWB ها. 23
2-2-3- جریان ماده. 25
2-3- آنالیزهای زوال. 28
2-3-1- شکل های زوال. 28
2-3-2- معیارهای زوال. 29
2-4- مدل سازی المان محدود TWBها. 32
 
2-4-1- مدل سازی ناحیه جوش. 32
2-4-2- مدل های سختی وتسلیم ماده. 35
2-4-3- مدل سازی فرآیند شکل دهی. 37
2-5- شکل دهی به کمک فشارسیال(هیدروفرمینگ). 38
3-  تئوری. 41
3-1-  تغییرشکل الاستیک- پلاستیک . 41
3-1-1- تعریف مدل ماده. 42
3-1-2- استحکام ماده. 48
3-2-  مدل های سختی. 50
3-2-1-  مدل پلاستیک کامل. 50
3-2-2-  مدل سختی ایزوتروپیک. 51
3-3- نسبت های تنش تسلیم وخزش. 54
3-4- سطح تسلیم. 55
3-4-1- سطح تسلیم وان- مایسز. 55
3-4-2- سطح تسلیم هیل. 55
3-4-3- تابع تسلیم ایزوتروپیک. 56
3-4-4- تابع تسلیم غیرایزوتروپیک. 57
3-5- قانون جریان. 59
3-6- تعریف رفتارتسلیم غیرایزوتروپیک براساس نسبت های کرنش لنکفورد   61
 
3-6-1- غیرایزوتروپی عرضی. 62
3-6-2- غیرایزوتروپی صفحه ای. 63
3-6-3- غیر ایزوتروپی کلی. 63
3-7- چشم اندازکلی برای مدل سازی زوال وآسیب. 65
3-7-1- آسیب وزوال در مواد چکش خوار. 66
3-7-2- سیر پیشرفت آسیب. 67
3-7-3- معیارشروع آسیب برای شکست درفلزات. 68
3-7-4- معیارشروع آسیب برای ناپایداری تسلیم درورق ها  70
3-8-  تماس. 81
3-8-1- سطوح تماس. 81
3-8-2- تعریف جفت تماس. 84
3-8-3- تعریف تماس کلی. 85
3-8-4-  تعریف شبیه سازی تماس براساس سطح. 85
3-8-5- میرایی درتماس ها. 86
4- خواص مکانیکی ومتالورژیکی. 87
4-1- مواد وجوشکاری. 87
4-2-  خواص مکانیکی فلزات پایه وناحیه جوش. 90
4-3- رفتار غیرایزوتروپیک پلاستیک. 97
4-3-1-  سطح تسلیم Yld2000-2d. 98
 
4-3-2- سطح تسلیم Hill’48. 99
4-4- نمودارحد شکل دهی. 101
4-5- شبیه سازی تست کشش کروی. 104
5- TWB های هم جنس. 110
5-1- مدل سازی خط جوش ودرنظرگیری رفتارایزوتروپی/ غیرایزوتروپی برای ورق های پایه. 113
5-2-  مکان والگوی اولین زوال. 115
5-3- پیشرفت آسیب. 121
6- TWB های غیرهمجنس. 122
6-1- مکان والگوی اولین زوال. 124
6-2- پیشرفت آسیب. 128
7- تست هیدروفرمینگ. 130
7-1- مکان والگوی اولین زوال. 133
7-2- پیشرفت آسیب. 137
7-3- مقایسه دو روش شکل دهی مکانیکی وهیدروفرمینگ. 139
7-4- حرکت خط جوش. 143
8- تست کشش ساده تک محوره. 147
8-1- مکان والگوی اولین زوال. 152
8-2- پیشرفت آسیب. 157
9- نتیجه گیری وپیشنهادات. 160
9-1- جمع بندی ونتیجه گیری. 160
9-2- پیشنهادات. 162
مراجع. 164
 
فهرست جدول ها
عنوان……………………………………………………………………………………………صفحه
 
جدول (4-1): ترکیبات شیمیایی فلزات پایه برحسب درصدوزنی   88
جدول (4-2): ضخامت فلزات پایه وترکیبات ضخامت برای نمونه های جوش داده شده درTWB های هم جنس . 89
جدول (4-3): ضخامت فلزات پایه وترکیبات حاصله برای نمونه های جوش داده شده درTWB های غیرهم جنس.. 89
جدول (4-4): خواص الاستیک نمونه های مورد استفاده درTWB های هم جنس   95
جدول (4-5): پارامترهای سختی ایزوتروپیک درفلزات پایه ونمونه های مورد استفاده درTWB های هم جنس . 96
جدول (4-6): ضرایب معادله تسلیم غیرایزوتروپیک Yld2000-2d برای فلزات پایه . 100
جدول (4-7): ضرایب معادله تسلیم غیرایزوتروپیک Hill’48 برای فلزات پایه.  100
جدول (5-1): نتایج شبیه سازی شده واندازه گیری شده بیشینه حدشکل دهی درتست کشش کروی.. 114
جدول (5-2): نسبت ضخامت ودرصد کاهش بیشینه حدشکل دهی.  121
جدول (6-1): نتیج شبیه سازی شده بیشینه ارتفاع شکل دهی درتست کشش کروی.  123
جدول (7-1): نتیج شبیه سازی شده بیشینه ارتفاع شکل دهی درتست هیدروفرمینگ.. 132
جدول (7-2): نتایج شبیه سازی شده بیشینه حدشکل دهی دوفرآیند شکل دهی مکانیکی وهیدروفرمینگ.. 139
جدول (8-1): کرنش مهندسی شبیه سازی شده وباراعمالی متناظرآن درلحظه زوال درتست کشش تک محوره.. 152
فهرست شکل ها وتصویرها
عنوان……………………………………………………………………………………………صفحه
 
شکل (2-1): نمایی ازفرآیند جوشکاری اصطکاکی.. 9
شکل (2-2): نمونه ای ازیک ابزارتولیدکننده اصطکاک درجوش اصطکاکی.  10
شکل (2-3): تست Swift cup : الف) قبل ازشکل دهی ب) بعدازشکل دهی.  18
شکل (2-4): نمونه هایی ازورق های تحت تست Swift cup.. 18
شکل (2-5): نمایی ازفرآیند تست کشش کروی.. 20
شکل (2-6): نمونه ای ازورق های شبکه بندی شده درتست کشش کروی.  20
شکل (2-7): نمایی از ابزارآلات مورد استفاده درتست OSU.  21
شکل (2-8): نمونه ای ازنمودارحد شکل دهی.. 22
شکل (3-1): پاسخ تنش- کرنش ماده درحالت وجودآسیب درماده.  66
شکل (3-2): نمودارحدشکل دهی.. 72
شکل (3-3): ناحیه دارای نقص درمعیارزوال مارسینیاک- کوزینسکی.  76
شکل (3-4): انتقال نمودارحدشکل دهی برپایه کرنش (a) به نمودارحدشکل دهی ماسچنبورن- سون (b). مسیرخطی تغییرشکل به مسیرعمودی آن انتقال پیدا می کند.. 81
شکل (4-1): ابعاد نمونه تست کشش طبق استاندارد KSB 0801.  90
شکل (4-2): ابعاد سطح مقطع به ترتیب ازبالا به پایین برای نمونه های: الف) 6111-T4(SG) ب) 6111-T4(DG) ج) 5083-H18(SG) د) 5083-H18(DG) و) 5083-O(SG) ه) DP590(SG) ی) DP590(DG) . 92
شکل (4-3): مقایسه نمودارهای سختی فلزات پایه ونواحی جوش: a) 6111-T4 b) 5083-H18 c) 5083-O d) DP590 .. 94
شکل (4-4): نمودارهای حدشکل دهی فلزات پایه وجوش های مربوطه: a) 6111-T4 b) 5083-H18 c) 5083-O d) DP590 .. 103
شکل (4-5): نمایی ازنمونه های مورد استفاده درتست کشش کروی.  105
شکل (4-6): نمایی ازمدل مورداستفاده درتست کشش کروی: الف) ابعاد مورد نیاز ب) مدل سرهم بندی شده درنرم افزار.. 106
شکل (4-7): نواحی تقسیم بندی شده ورق ها درتست کشش کروی: الف) نمونه200×200میلیمتر ب) نمونه 200×120میلیمتر.. 108
شکل (5-1): نمایی ازسه مدل مختلف مورد استفاده درخط جوش.  111
شکل (5-2): نمایی ازشبکه بندی درنمونه های هم جنس درتست کشش کروی .الف) ورق های 6111-T4، 5083-O، DP590 ب) ورق 5083-H18.. 112
شکل (5-3): نتایج حاصله آزمایشگاهی وشبیه سازی شده (مدل C وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد زوال در6111-T4(SG) درتست کشش کروی.  117
شکل (5-4):   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید نتایج حاصله آزمایشگاهی وشبیه سازی شده (مدل C وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد زوال در6111-T4(DG) درتست کشش کروی.  118
شکل (5-5): نتایج حاصله آزمایشگاهی وشبیه سازی شده (مدل C وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد زوال در5083-H18(SG) درتست کشش کروی.  118
شکل (5-6): نتایج حاصله آزمایشگاهی وشبیه سازی شده (مدل C وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد زوال در5083-H18(DG) درتست کشش کروی.. 119
شکل (5-7): نتایج حاصله آزمایشگاهی وشبیه سازی شده (مدل C وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد زوال در5083-O(SG) درتست کشش کروی.  119
شکل (5-8): نتایج حاصله آزمایشگاهی وشبیه سازی شده (مدل C وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد زوال در DP590 (SG)درتست کشش کروی.  120
شکل(5-9): نمودارهای پیشرفت آسیب درنمونه های: الف):6111-T4(SG,DG) ب)5083-H18(SG,DG) ج)5083-O(SG) د)DP590(SG).. 121
شکل (6-1): نتایج حاصله شبیه سازی شده (مدل B وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد زوال درنمونه شماره (1) درتست کشش کروی.. 126
شکل (6-2): نتایج حاصله شبیه سازی شده (مدل B وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد زوال درنمونه شماره (2) درتست کشش کروی.. 126
شکل (6-3): نتایج حاصله شبیه سازی شده (مدل B وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد زوال درنمونه شماره (3) درتست کشش کروی.. 127
شکل (6-4): نتایج حاصله شبیه سازی شده (مدل B وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد زوال درنمونه شماره (4) درتست کشش کروی.. 127
شکل (6-5): نمودارهای پیشرفت آسیب در: الف) نمونه شماره (1) ب) نمونه شماره (2) ج) نمونه شماره (3) د) نمونه شماره (4).  129
شکل (7-1): نمایی ازسطح اعمالی فشاردرتست هیدروفرمینگ.  131
شکل (7-2): نتایج شبیه سازی نمونه شماره (1) درتست هیدروفرمینگ.  135
شکل (7-3): نتایج شبیه سازی نمونه شماره (2) درتست هیدروفرمینگ.  135
شکل (7-4): نتایج شبیه سازی نمونه شماره (3) درتست هیدروفرمینگ.  136
شکل (7-5): نتایج شبیه سازی نمونه شماره (4) درتست هیدروفرمینگ.  136
شکل (7-6): نمودارهای پیشرفت آسیب درنمونه های TWB غیرهمجنس در تست هیدروفرمینگ:الف) نمونه شماره (1) ب) نمونه شماره (2) ج) نمونه شماره (3) د) نمونه شماره (4).. 138
شکل (7-7): نتایج شبیه سازی شده ازمکان والگوی اولین زوال دردوتست شکل دهی مکانیکی (سمت چپ) وشکل دهی هیدروفرمینگ (سمت راست). الف) نمونه شماره (1) ب) نمونه شماره (2) ج) نمونه شماره (3) د) نمونه شماره (4).. 142
شکل (7-8): نمایی ازگره های انتخابی برای حرکت خط جوش به ترتیب ازسطح بسترتا خط تقارن.. 144
شکل (7-9): نمودارهای جابه جایی خط جوش : الف) نمونه شماره (1) ب) نمونه شماره (2) ج) نمونه شماره (3) د) نمونه شماره (4).  144
شکل (7-10): نمودارهای جابه جایی خط جوش : الف) شکل دهی مکانیکی ب) هیدروفرمینگ.. 145
شکل (8-1): نمایی ازسه نوع مختلف جوشکاری درTWB ها درتست کشش تک محوره.. 148
شکل (8-2): سطح مقطع نمونه های استاندارد نوع  جوشکاری درتست کشش تک محوره.. 149
شکل (8-3): نمایی از شبکه بندی درنمونه های تست کشش تک محوره: الف) نوع  ب) نوع  ج) نوع .. 151
شکل (8-4): نتایج شبیه  سازی شده ازمکان والگوی اولین زوال درتست کشش تک محوره درنمونه های با جوشکاری نوع .. 154
شکل (8-5): نتایج شبیه  سازی شده ازمکان والگوی اولین زوال درتست کشش تک محوره درنمونه های با جوشکاری نوع .. 154
شکل (8-6): نتایج شبیه  سازی شده ازمکان والگوی اولین زوال درتست کشش تک محوره درنمونه های با جوشکاری نوع .. 155
شکل (8-7): نمودارهای تغییر باراعمالی درحین تغییرشکل درتست کشش تک محوره.. 156
شکل (8-8): نمایی ازپیشرفت پدیده آسیب درچهارنمونه مختلف درتست کشش تک محوره: الف) نمونه شماره (1) ب) نمونه شماره (2) ج)نمونه شماره (3) د) نمونه شماره (4).. 157
شکل (8-9): نمایی ازپیشرفت پدیده آسیب درسه نوع مختلف جوشکاری درتست کشش تک محوره: الف) نوع  ب) نوع  ج) نوع .. 158
فهرست نشانه های اختصاری
 
DG = Dissimilar Guages
DM = Dissimilar Material
DP = Dual- Phase
FLC = Forming Limit Curve
FLD = Forming Limit Diagram
FLSD = Forming Limit Stress Diagram
FSW = Friction Stir Welding
HAZ = Heat Affected Zone
HDST = Hemispherical Dome Stretch Test
HSLA = High Strength Low Alloy
IF = Interstitial Free
IHBF = Integral hydro- bulge forming
LDH = Limiting Dome Height
LDR = Limiting Draw Ratio
M-K = Marciniak- Kuczynski
MSFLD =Müschenborn- Sonne Forming Limit Diagram
OSU = Ohio State University
SG = Similar Guages
SM = Similar Material
TMB = Tailor Made Blank
TWB = Tailor Welded Blank
VPF = Viscous Pressure Forming

– مقدمه
 
 
در سال های اخیر، تقاضا برای کاهش وزن وهمچنین استفاده از ورق های فلزی با مقاومت بالا نظیر آلیاژهای آلومینیوم، منیزیم وآهن ، بدلایل زیست محیطی واقتصادی،به طورمداوم درحال افزایش است. این تقاضا در صنایع خودروسازی وهوافضا به طور مشهودی دیده می شود. کارخانجات خودروسازی سعی درساخت خودروهایی با کاهش مصرف سوخت وآلودگی دارند که گاهی اوقات از طرف قانون لازم الاجرا است. درکنارصرفه جویی هایی که دراثر مصرف سوخت کمترحاصل می شود، فاکتور دیگری برای وسایل سبک تر درنظرگرفته می شود وآن کاهش صدمات به محیط زیست است. متعادل نمودن محیط زیست روز به روز درحال سخت تر شدن است واین به دلیل استفاده ازتکنولوژی های نو بدون درنظر گرفتن هزینه های زیست محیطی آن ها بوده است.
امکان داشتن یک توزیع متنوع چه درجنس مواد وچه درخواص هندسی در یک قطعه می تواند توزیع بهینه مواد را در آن قطعه فراهم آورده وباعث کاهش چشمگیروزن وهزینه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:59:00 ق.ظ ]