« پایان نامه ماهیت مجازات های تکمیلیپایان نامه تحوّل نظام حقوقی حاکم بر فضای ماوراء جو »

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- کلیات…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 5

1-3- اهداف مورد مطالعه در این تحقیق…………………………………………………………………………….. 7

1-4- معرفی ماهی کلمه……………………………………………………………………………………………………. 7

1-5- رده بندی ماهی کلمه……………………………………………………………………………………………….. 7

1-6- مشخصات ظاهری ماهی کلمه……………………………………………………………………………………. 8

1-7- صید ماهی کلمه………………………………………………………………………………………………………. 9

1-8- تغذیه ماهی کلمه……………………………………………………………………………………………………… 9

1-9- تولیدمثل ماهی کلمه………………………………………………………………………………………………… 10

1-10- ریخت‌سنجی……………………………………………………………………………………………………….. 10

1-11- شکل و اندازه……………………………………………………………………………………………………… 13

1-12- شکل………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-13- نقطه‌گذاری یا لندمارک گذاری………………………………………………………………………………. 14

1-14- ریخت‌سنجی هندسی……………………………………………………………………………………………. 16

1-15- روی‌هم‌گذاری……………………………………………………………………………………………………… 19

1-16- آنالیز پروکراستی تعمیم یافته…………………………………………………………………………………. 19

1-17- آلومتری………………………………………………………………………………………………………………. 20

1-18- کاربرد آنالیزهای آلومتری شکل و ریخت‌سنجی هندسی…………………………………………… 23

1-19- شبکه تغییرات شکلی…………………………………………………………………………………………… 23

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل دوم: مروری بر منابع

2-1- مطالعات انجام شده………………………………………………………………………………………………… 27

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1- نمونه برداری…………………………………………………………………………………………………………. 35

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-2-آماده سازینمونه‌هابرایآنالیزهایریخت‌سنجی…………………………………………………………………. 36

3-3- ریخت‌سنجی هندسی……………………………………………………………………………………………… 36

3-4- رشد آلومتری…………………………………………………………………………………………………………. 37

3-5- آلومتری چند متغیره……………………………………………………………………………………………….. 38

3-6- آنالیز CVA………………………………………………………………………………………………………….. 38

فصل چهارم: نتایج

4-1-نتایج بررسی‌های ریخت ظاهری ماهی……………………………………………………………………….. 43

4-2-آلومتری رشد………………………………………………………………………………………………………….. 46

4-3- آزمون کلاستر یا پراکندگی………………………………………………………………………………………. 58

4-4-ریخت‌سنجی هندسی……………………………………………………………………………………………….. 60

فصل پنجم: بحث

5-1- آلومتری رشد…………………………………………………………………………………………………………. 72

5-2- ضرایب رشد………………………………………………………………………………………………………….. 74

5-3- ریخت‌سنجی هندسی……………………………………………………………………………………………… 75

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول1-1- اصطلاحات کلیدی و مترادف آنها…………………………………………………………………… 18

جدول3-1- سن، بیومتری و تعداد نمونه‌های جمع‌آوری شده……………………………………………… 39

جدول 4-1- ضرایب رشد (طول پوزه، طول سر، طول تنه، طول دم، قطر، ارتفاع بدنماهی کلمه قبل و بعد از نقطه عطف          56

جدول 4-2- ضرایب رشد (طول پوزه، طول سر، طول تنه، طول دم، قطر چشم، ارتفاع بدن ماهی کلمه قبل و بعد از جذب کیسه زرده………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

جدول 4-3- ضریب رشد طول پوزه، طول سر، طول تنه، طول دم، قطر چشم، ارتفاع بدن…….. 57

جدول 4-4- ضرایب رشد الگوی آلومتری چند متغیره……………………………………………………….. 58

فهرست شكل‌ها

عنوان                                                                                                           صفحه

شكل 1-1- مراحل مختلف حذف تفاوت‌ها در شکل………………………………………………………….. 14

شکل 3-1- ترتیب لندمارک گذاری در پیکره 9 لندمارکی…………………………………………………… 37

شکل 4-1- طول کل در مراحل تمایز پس از تفریخ ماهی کلمه……………………………………………. 46

شکل 4-2- روند تغییرات ضرایب رشد قسمت‌های مختلف بدن…………………………………………. 54

شکل 4-3- زمان نقاط عطف ضرایب رشد ماهی کلمه………………………………………………………… 55

شکل 4-4- طول کل مربوط به نقاط عطف ضرایب رشد ماهی کلمه…………………………………….. 55

شکل 4-5- طرح­های استخراجی از TPS Spline با توجه به Consensus مختصات پیکره­ی نه لندمارکی       67
شکل 4-6- تصاویر ماهی کلمه به ترتیب ازa تا e روز تفریخ، سه روز، سی روز، چهل و یک، و هشتاد روز پس از تفریخ          68

فهرست نمودار‌ها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار4-1- ارتباط بین طول کل و وزن ماهی کلمه…………………………………………………………….. 47

نمودار4-2- روند تغییرات طول سر نسبت به طول کل ماهی کلمه……………………………………….. 48

نمودار 4-3- روند تغییرات طول تنه نسبت به طول کل ماهی کلمه………………………………………. 49

نمودار 4-4- روند تغییرات طول پوزه نسبت به طول کل ماهی کلمه نمودار…………………………. 50

نمودار 4-5- روند تغییرات طول دم نسبت به طول کل ماهی کلمه………………………………………. 51

نمودار 4-6- روند تغییرات ارتفاع بدن نسبت به طول کل ماهی کلمه…………………………………… 52

نمودار 4-7- روند تغییرات قطر چشم نسبت به طول کل ماهی کلمه……………………………………. 53

نمودار 4-8- میانگین ضریب آلومتری چندمتغیره ویژگی‌های مختلف ماهی کلمه از لحظه تفریخ تا روز هشتاد پس از آن           57

نمودار 4-9- درختی پراکندگی بدست آمده از تغییرات شکلی پیکره نه لندمارکی………………… 60

نمودار 4-10- خط سیر رشد بدست آمده از RW1 (پیکره­ی 9 لندمارکی) از روز صفر تا 80 بعد از تفریخ  62

نمودار 4-11- خط سیر رشد بدست آمده از RW2 (پیکره­ی 9 لندمارکی) از روز صفر تا 80 بعد از تفریخ  62

نمودار 4-12- روند تغییرات شکل ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) به طول کل در طی مراحل اولیه رشد از لحظه تفریخ تا 80 روز پس از تفریخ……………………………………………………………………………………………………………………. 63

نمودار 4-13- روند تغییرات RW1 و RW2……………………………………………………………………… 64

نمودار 4-14- روند تغییرات PC1 و PC2 در اشکال میانگین……………………………………………… 64

نمودار 4-15- روند تغییرات PC1 و PC2 در کل نمونه‌ها…………………………………………………… 64

نمودار 4-16- آنالیز CVA بر حسب مولفه کانونی اول و دوم شکل میانگین…………………………. 65

چکیده

این تحقیق جهت بررسی الگوی رشد، روند تغییرات شکل بدن در طی مراحل اولیه و تحلیل الگوی همبستگی ساختارهای بدن در طی مراحل اولیه رشدی و بررسی نقش عملکردی و کارآیی هر یک از مراحل شکلی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)انجام شد. نمونه‌برداری در مجتمع بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری سد وشمگیر از استخر 5/0 هکتاری که یک مزوکوم طبیعی جهت پرورش لارو‌های ماهی کلمه بود صورت گرفت. نمونه‌برداری از لحظه تفریخ شروع شد که در 12 روز ابتدایی به صورت روزانه، از روز 12 تا روز 30 با فواصل یک روزه و از روز 30 تا روز 45 با فواصل دو روزه و از روز 45 تا روز 60 با فواصل 5 روزه و از روز‌ 60 تا روز 80 با فواصل ده روزه صورت گرفت. نمونه‌ها در محلول بافر فسفاته فرمالدهید چهار تا 10 درصد تثبیت گردیدند. تهیه‌ی تصاویر با لوپمجهزبه دوربین کوداک6 مگاپیکسل،ازنیم‌رخ چپ انجام گرفت. اندازه‌ی طول پوزه، طول سر، طول تنه، طول دم، طول کل، قطر چشم، ارتفاع بدن با استفاده از نرم‌افزار ImageJ نسخه p1.44 از تصاویر استخراج شد.ریخت‌سنجی هندسی به روش لندمارک‌گذاری با استفاده از نرم‌افزارTpsDigنسخه 2.16 انجام شد. در ابتدا داده‌های مختصات لندمارک‌هابا استفاده از آنالیزGP[1] رویهم‌گذاری شدند و تغییرات شکلی در طی رشد به صورت شبکه‌ی تغییرات شکلی[2] توسط نرم‌افزارTpsregترسیم شد،همبستگی بین متغیرهای شکلی و طول کل با استفاده از آزمون همبستگی در نرم‌افزار PAST مورد بررسی قرار گرفت. در آنالیز تجزیه به مولفه‌های اصلی، تغییرات وابسته به مولفه‌های جدید انتخاب و خط سیر رشد با رسم محور RWA (بعنوان توصیف کننده شکل بدن) در برابر طول کل ترسیم شد.شکل میانگین شبکه‌ی تغییرات شکلی مربوط به آنها برای هر گروه سنی با استفاده از نرم‌افزار  TPS Splineمحاسبه شد.‌ به منظور خوشه بندی شکل بدن بین گروه‌های سنی آنالیز خوشه ای با استفاده از الگوریتم  Wardانجام شد آزمون چند متغیره با استفاده از داده‌های تبدیل و استاندارد شده به منظور بررسی معنی‌دار بودن یا نبودن اختلافات موجود در صفات آنتوژنیک استفاده شد. نتایج نشان داد آلومتری رشد همه نواحی مورد بررسی بدن ماهی کلمه به جز ناحیه تنه و قطر چشم در طی مراحل اولیه رشدی مثبت است. تغییرات ضرایب رشد نیز سه نقطه عطف را در روزهای سوم و سی‌ام و چهل و یکم پس از تفریخ نشان دادند. بر طبق نتایج آلومتری چند متغیره، ارتفاع بدن


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 4 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

آبان 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
جستجو