« پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : شناسایی تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بانک تجارتپایان نامه بررسی ابعاد حقوقی استفاده از سلاح های شیمیایی »

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                    صفحه

خلاصه فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: کلیات

1-1. ضرورت اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-2.  بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3. اهداف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم: مروری بر متون گذشته

2-1. کلیاتی در مورد پوست……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-1-1. ساختمان تشریحی پوست…………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-1-1-1. اپیدرم ((Epidermis………………………………………………………………………………………………………………… 8

2-1-1-2. درم (Dermis)……………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-1-1-3. هیپودرم (Hypodermis)……………………………………………………………………………………………………… 12

2-1-2. اعمال و وظایف پوست……………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-3. انواع پوست…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-4. خاصیت جذبی پوست……………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-5. بهداشت پوست…………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-1-6. نفوذ فرآورده‌های آرایشی به پوست…………………………………………………………………………………………… 14

2-1-6-1. عوامل در دو دسته عمده قابل بررسی هستند……………………………………………………………………. 14

2-1-7. مزایا و معایب دارو درمانی از راه پوست……………………………………………………………………………………. 16

2-2. امولسیون………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-1. اصول مولکولی امولسیون…………………………………………………………………………………………………………… 17

2-3. کرم‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-3-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-3-2. امولسیفایر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-3-3. رئولوژی کرم‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-3-4. مزایای کرم‌ها بر سایر اشکال داروئی موضعی…………………………………………………………………………… 20

2-3-5. انواع کرم‌های پوستی…………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-3-5-1. انواع کرم‌ها از نظر ویژگی‌های   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید فیزیکوشیمیایی…………………………………………………………………… 21

2-3-5-2. انواع کرم‌ها از نظر ویژگی‌های فردی فرمولاسیون………………………………………………………………. 21

2-3-5-3. کرم‌های مرطوب کننده و پایه……………………………………………………………………………………………… 21

2-3-5-4. کرم‌های محافظت دست و بدن  hand and body protective………………………………………… 21

2-3-5-5. کرم‌های محو شونده vanishing creams……………………………………………………………………………. 22

2-3-5-6. کرم‌های عمومی all- purposal cream……………………………………………………………………………….. 22

2-3-5-7. کلد کرم‌ها و کرم‌های پاک کننده………………………………………………………………………………………… 22

2-4. دلایل عدم موفقیت در فرمولاسیون کرم‌ها…………………………………………………………………………………… 22

2-5. پرورش شترمرغ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-5-1. شترمرغ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-5-2. انواع شترمرغ………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-5-3. تاریخچه کاربرد روغن شترمرغ………………………………………………………………………………………………….. 24

2-6. لیپیدها……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-6-1. ترکیب اصلی لیپیدهای خوراکی………………………………………………………………………………………………. 30

2-6-2. اهمیت تغذیه‌ای چربی‌ها و روغن‌های خوراکی………………………………………………………………………… 33

2-6-3. اعمال غیر تغذیه‌ای چربی‌ها و روغن‌ها…………………………………………………………………………………….. 35

2-6-4. اسیدهای چرب…………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-6-4-1. خصوصیات فیزیکی اسیدهای چرب……………………………………………………………………………………. 43

2-6-4-2. خصوصیات شیمیایی اسیدهای چرب………………………………………………………………………………….. 43

2-7. اسیدهای چرب ضروری- امگا………………………………………………………………………………………………………… 44

2-7-1. اسیدهای چرب ضروری (Essential Fatty Acids)………………………………………………………………… 45

2-7-2. امگا-3 (اسید لینولنیک)…………………………………………………………………………………………………………… 46

2-7-3. امگا- 6 (اسید لینولئیک)………………………………………………………………………………………………………….. 47

2-7-4. امگا- 9 (اسید اولئیک)……………………………………………………………………………………………………………… 48

2-8. منشاء نرمتنان………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-8-1. حلزون…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

2-8-2. انواع حلزون………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

2-8-3. تاریخچه کاربرد ترشح حلزون……………………………………………………………………………………………………. 52

2-9. ویتامین‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

2-10. پروتئین‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

2-11. اسیدهای آمینه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1. نوع مطالعه و مکان انجام آزمایشات……………………………………………………………………………………………….. 65

3-1-1. محدودیت‌ها و مشکلات موجود طی این مطالعه……………………………………………………………………… 65

3-2. مواد و وسایل (روغن شترمرغ)……………………………………………………………………………………………………….. 65

3-2-1. چربی شترمرغ……………………………………………………………………………………………………………………………. 65

3-2-2. دستگاه‌های مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………….. 66

3-2-3. حلال و معرف‌های بکار رفته در مرحله متیله کردن چربی……………………………………………………. 66

3-3. روش کار جهت استخراج چربی…………………………………………………………………………………………………….. 67

3-3-1. تهیه چربی مناسب…………………………………………………………………………………………………………………….. 67

3-3-2. استخراج چربی از بافت……………………………………………………………………………………………………………… 67

3-3-3. متیلاسیون چربی برای تزریق به دستگاه GC/ MASS…………………………………………………………. 67

3-3-4. تزریق چربی متیله شده به دستگاه GC/MASS……………………………………………………………………. 68

3-4. مواد و وسایل (ترشح حلزون)…………………………………………………………………………………………………………. 68

3-4-1. ترشح حلزون………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

3-4-2. دستگاه‌های مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………….. 69

3-4-3. حلال‌های بکار رفته در مرحله استخراج ویتامین A……………………………………………………………….. 69

3-5. روش استخراج ویتامین A……………………………………………………………………………………………………………… 70

3-6. روش کار جهت تهیه پایه نیمه جامد …………………………………………………………………………………………… 71

3-6-1. برای ساخت پایه نیمه جامد با روغن شترمرغ طبق روش ذیل اقدام گردید………………………… 72

3-6-2. برای ساخت پایه نیمه جامد با ترشح حلزون طبق روش ذیل اقدام گردید………………………….. 73

3-7. بررسی‌های فیزیکی و شیمیایی……………………………………………………………………………………………………… 74

3-7-1. بررسی یکنواختی……………………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-7-2. آزمایش سیکل حرارتی……………………………………………………………………………………………………………… 75

3-7-3. آزمایش تغییرات دما………………………………………………………………………………………………………………….. 75

3-7-4. آزمایش سرد و گرم شدن………………………………………………………………………………………………………….. 75

3-7-5. تعیین  pHفرآورده…………………………………………………………………………………………………………………….. 75

3-7-6. کنترل میکروبی نمونه‌ها…………………………………………………………………………………………………………….. 75

فصل چهارم: نتایج

4-1. نتایج استخراج چربی………………………………………………………………………………………………………………………. 80

4-1-1. نتایج بدست آمده از آنالیزهای شیمیایی انجام شده با روش استخراج گداخت مرطوب ……. 81

4-2. نتایج حاصل از استخراج ویتامین A ترشح حلزون……………………………………………………………………… 82

4-3. نتایج حاصل از تهیه کرم‌ها…………………………………………………………………………………………………………….. 83

4-3-1. نتایج حاصل از آزمایشات فیزیکی بر روی کرم‌ها…………………………………………………………………….. 84

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات

5-1. نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

5-2. پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99

خلاصه انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 106

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                    صفحه

جدول 2-1. آمار واحدهای پرورش شترمرغ در کشور…………………………………………………………………………… 26

جدول 2-2. طبقه‌بندی لیپیدها………………………………………………………………………………………………………………. 29

جدول 2-3. میزان چربی بعضی از اقلام غذایی…………………………………………………………………………………….. 29

جدول 2-4. اسیدهای چرب اشباع…………………………………………………………………………………………………………. 40

جدول 2-5. اسیدهای چرب غیر اشباع………………………………………………………………………………………………….. 42

جدول 3-1. دستگاه‌های مورد استفاده (روغن شترمرغ)……………………………………………………………………….. 66

جدول 3-2. دستگاه‌های مورد استفاده (ترشح حلزون)…………………………………………………………………………. 69

جدول 3-3. مواد بکار رفته در فرمولاسیون عمومی کرم………………………………………………………………………. 72

جدول 3-4. نوع و مقدار مواد بکار رفته در فرمولاسیون کرم (روغن شترمرغ)………………………………….. 73

جدول 3-5. نوع و مقدار مواد بکار رفته در فرمولاسیون کرم (ترشح حلزون)…………………………………….. 74

جدول 4-1. نتایج GC/MASS………………………………………………………………………………………………………………. 88

جدول 4-2. نتیجه تست uv- visible نمونه ترشح حلزون…………………………………………………………………… 89

جدول 4-3. مقادیر مواد بکار برده شده در فرمولاسیون‌های 1 تا 9 بر حسب گرم و نتایج مربوط به تعیین pH و پایداری آنها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                    صفحه

نمودار 4-1. هگزا دکانوئیک اسید متیل استر………………………………………………………………………………………… 81

نمودار 4-2. 9- هگزا دکانوئیک اسید متیل استر………………………………………………………………………………….. 82

نمودار 4-3. n- هگزا دکانوئیک اسیدمتیل استر……………………………………………………………………………………. 83

نمودار 4-4. 9-12- اکتا دکا دینوئیک اسید متیل استر……………………………………………………………………… 84

نمودار 4-5. 9- اکتا دکانوئیک اسید متیل استر…………………………………………………………………………………… 85

نمودار 4-6. اکتا دکانوئیک اسید متیل استر………………………………………………………………………………………….. 86

نمودار 4-7. 9- اکتا دکانوئیک اسید متیل استر…………………………………………………………………………………… 87

نمودار 4-8. سیس- واسنیک اسید متیل استر……………………………………………………………………………………… 87

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                    صفحه

شکل 2-1. لایه‌های مختلف پوست……………………………………………………………………………………………………………. 8

شکل 2-2. تصویر اولئیک اسید با پیوند سیس و ترانس………………………………………………………………………. 37

شکل 2-3. مسیر تغییر مشتقات ویتامین A به فرم فعال آن………………………………………………………………. 55

شکل 2-4. انواع مشتقات ویتامین C مورد استفاده در فرآورده‌های آرایشی………………………………………. 56

شکل 2-5. ساختمان ویتامین E (آلفاتوکوفرول)……………………………………………………………………………………. 57

شکل 2-6. ساختمان ویتامین D…………………………………………………………………………………………………………….. 58

شکل 2-7. انواع مشتقات ویتامین B3 مورد استفاده از فرآورده‌های آرایشی………………………………………. 58

شکل 2-8. انواع مشتقات ویتامین B5 مورد استفاده در فرآورده‌های بهداشتی…………………………………… 60

شکل 2-9. ساختمان لینولئیک اسید…………………………………………………………………………………………………….. 60


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

تیر 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
جستجو